Uw zoekacties: Familie Snouck Hurgronje, 1641-1943
x98 Familie Snouck Hurgronje, 1641-1943 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

98 Familie Snouck Hurgronje, 1641-1943 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Afdeling I (bij inv.nrs 1-139)
2. Afdeling II (bij inv.nrs 201-249)
98 Familie Snouck Hurgronje, 1641-1943
Inleiding
2. Afdeling II (bij inv.nrs 201-249)
Organisatie: Zeeuws Archief
Jean Hurgronje, geboren in.St.Venant (Artois) in 1620, huwde in de Franse kerk te Vlissingen in 1644 met Marie Mercier. De familie bleef ruim een eeuw in Vlissingen wonen en bekleedde daar verschillende overheidsfuncties. Hun kleinzoon mr.Jacob was o.m. Gecommitteerde Raad van Zeeland namens zijn geboortestad Vlissingen tot zijn dood in 1759. Zijn zoons mr. Adriaan Isaäc (1739-1779) en mr. Steven Mattijs (1741-1788) hadden aanvankelijk ook functies in het stadsbestuur. Eerstgenoemde werd echter in 1766 secretaris van de Rekenkamer van Zeeland en verhuisde daarom naar Middelburg. Zijn broer volgde hem in 1770. De zoon van deze laatste mr. Jacob (1778-1845) was evenals zijn oom secretaris van de Rekenkamer (1803-1805), secretaris van het landdrostambt (1807-1809), conseiller de préfecture (1810-1811) en secretaris van de Raad van Financiën. Betreffende zijn latere functies van griffier van Provinciale Staten van Zeeland, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn geen stukken aanwezig. Na zijn dood is hij herdacht door de voorzitter van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (archief KZGW, inv.nr 10, p. 373-378).
De hierna beschreven archivalia verwierf het Rijksarchief in Zeeland voor 1935 in eigendom (VROA 1935, p. 55-56: "Reeds eerder verwierf het R.A. een gedeelte van het familiearchief in eigendom ..."). De middelbaar archiefambtenaar H.J.M. Timmerman, die van 16 maart 1943 tot 1 april 1946 aan dit rijksarchief was verbonden, vervaardigde een voorlopige beschrijving op fiches. Deze fiches werden in 1979 terugevonden. Verondersteld was dat de inventaris was verloren gegaan, terwijl de archiefstukken wel waren voorzien van genummerde stroken. Mej. dr. D.A. Felix vermeldt in de inleiding van haar in 1944 getypte inventaris van in 1935 door de familie Snouck Hurgronje in bewaring gegeven stukken niet dat nog andere archivalia van dezelfde familie ten rijksarchieve berusten (Inventaris "Stukken afkomstig van of betreffende het geslacht (Snouck) Hurgronje. 1944"). Zelfs ontbreekt dit archieffonds in het overzicht van de inhoud van het rijksarchief per 1-9-1945 (getypt overzicht, oktober 1945). Evenmin vond dit archief een plaats in het gedrukte overzicht van 1953. Intern werd het echter geboekt als aanwinst 1971 nr. 61, met de noot: "gevonden in het depot". Kort nadien moest, na een vluchtige blik in enige pakken, een opgave worden verstrekt voor het archievenoverzicht dat in 1973 in druk verscheen (De Rijksarchieven in Nederland, 's-Gravenhage, 1973 II, blz. 516 onderaan: "Stukken voornamelijk betreffende financiële kwesties, ten dele gericht aan mr. Adriaan Hurgronje te Middelburg, 2de helft 18de eeuw. Omvang 1,5 meter").
In 1979 zijn deze voorlopige beschrijvingen met de stukken vergeleken. Vele hiervan behoefden nadere bewerking, noten werden aangevuld, gewijzigd of toegevoegd. Het geheel werd gerangschikt naar de personen aan wie deze stukken hebben toebehoord en hun functies. Waar niet uit te maken was welke leden van de familie Hurgronje de stukken hadden bezeten, zijn deze aan het slot opgenomen onder "Bestuur van Zeeland, voornamelijk geldelijke zaken" en "Varia".
Het overgrote deel van de hier beschreven bescheiden heeft betrekking op het stadsbestuur van Vlissingen en Middelburg en het bestuur van de provincie. Daarnaast zijn o.m. stukken aanwezig betreffende door de familie bezeten onroerend goed te West-Souburg en vooral in Zeeuws Vlaanderen. Daar leden van de familie bewindhebber van de Oost- en de West Indische Compagnie zijn geweest, zijn stukken inzake het voormalige Nederlands Oost Indië, Essequebo en Demerary aanwezig.
Een deel van dit archief werd naar andere archieven overgebracht, vooral naar die van de Rekenkamer van Zeeland, Gedeponeerde archieven ('Rekenkamer II'), inv.nrs 6a-6mm.
Zie voor genealogië de gedrukte genealogie der familie Snouck Hurgronje, door jhr. A.W.J. Snouck Hurgronje samengesteld uit de familiepapieren (z.p. 1924) niet in de handel, echter in verz. genealogische bibliotheek nr. 15, voorts Ned. Adelsboek 1942 en Ned. Patriciaat 1916.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Familie Snouck Hurgronje, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Snouck Hurgronje, inv.nr(s) ...
3. Literatuur
Kenmerken
Andere namen:
Snouck, Zuidland
Omvang:
1 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1944, 1979
Opmerking:
Tot 14 februari 2012 was dit archief verdeeld in twee toegangen: "Snouck Hurgronje I" (toegang 98.1, inv.nrs 1-139, thans ongewijzigd) en "Snouck Hurgronje II" (toegang 98.2, inv.nrs 1-49, thans inv.nrs 201-249).
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS