Uw zoekacties: Gemeente Ambt Ommen

506 Gemeente Ambt Ommen ( Gemeentearchief Ommen )

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
1.3. Toelichting op de inventarisatie
506 Gemeente Ambt Ommen
1. Inleiding
1.3.
Toelichting op de inventarisatie
Organisatie: Gemeentearchief Ommen
Op 18 februari 2016 brengt de firma DOXsupport te Emmen offerte uit voor de bewerking van het archief. Bij brief van 26 februari 2016 wordt door de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg opdracht verstrekt voor de bewerking van het archief.

Op 9 maart 2016 wordt een start gemaakt met de bewerking van het archief. De archiefbewerking is uitgevoerd door de heer E. Stapersma, daarbij geassisteerd door mevrouw M. Dekker-Oosting, beide werkzaam bij de firma DOXsupport.

De bewerking van het archief is geschied op basis van de "Handleiding vernietiging archiefbescheiden (inter-)gemeentelijke organen", de zogenaamde vernietigingslijst zoals die in 1983 is vastgesteld door het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Deze vernietigingslijst is van toepassing op archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt na 1850 tot en met 31 december 1995. Vernietiging van niet genoemde bescheiden of bescheiden ontstaan vóór 1851, is slechts mogelijk met toepassing van artikel 3, vierde lid van het Koninklijk Besluit van 26 maart 1968 S.200 (Archiefbesluit).
Als richtsnoer is gebruikt de uitgave "Normen goede en geordende staat en criteria bewerking codearchieven" zoals die is vastgesteld door het Landelijk Overleg van Provinciale archiefinspecteurs (LOPAI).

Uitgangspunt va de bewerking van het archief was dat er een goede ontsluiting zou plaatsvinden van de aanwezige archiefbescheiden. Doordat het archief diverse keren bewerkt was maar niet voorzien van een adequate inventaris, liet de toegankelijk sterk te wensen over. Hierbij was de selectie van te beware en te vernietigen archiefbescheiden van ondergeschikt belang. Een groot deel van de archiefbescheiden was van vóór 1850, waardoor vernietiging niet mogelijk is. Daarnaast zijn de bronnen over de periode die dit archief beslaat beperkt, zodat het aan te bevelen is het overgrote deel van dit archief voor bewaring in aanmerking te laten komen. Er zijn dan ook geen archiefbescheiden vernietigd.
Het archief is in de loop van haar bestaan diverse keren bewerkt (in 1833, 1891 en in de jaren '90), waardoor er geen duidelijke lijn in de ontsluitingsmethodiek zat. Wel kan gezegd worden dat de correspondentie op onderwerp bij elkaar is geplaatst. Dat laatste is als uitgangspunt genomen.

De inventaris is opgezet in het software programma MaisFlexis en staat bekend onder de archieftoegang 506. De inventaris is opgezet analoog aan de basisarchiefcode (BAC) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierbij zijn in de inventaris rubrieken aangemaakt, waarna de diverse 'dossiers' in deze rubrieken zijn ondergebracht. Een en ander is voorzien van een logische hoofdstukindeling.

In de loop van de jaren heeft vermenging van archieven van de gemeenten Stad en Ambt Ommen plaatsgevonden. Deze vermenging heeft reeds in 1891 zijn beslag gekregen in de genoemde inventaris en was naar alle waarschijnlijkheid al jaren daarvoor praktijk. Daardoor zijn beide archieven onlosmakelijk met elkaar verbonden en is hier geen verandering in aangebracht.

Tijdens de bewerking werden er op een andere plaats in het archief, archiefbescheiden van de gemeente Ambt Ommen aangetroffen, die in eerste instantie niet zijn meegenomen in het plan tot bewerking. Het betrof hier met name raads- en collegestukken. Deze archiefbescheiden zijn tevens opgenomen in deze inventaris.

Archiefbescheiden die zowel handelen over de gemeente Stad Ommen als Ambt Ommen zijn ondergebracht in het archief van de gemeente Stad Ommen. Archiefbescheiden die uitsluitend betrekking hebben op de gemeente Ambt Ommen, zijn ondergebracht in het archief van de gemeente Ambt Ommen. Daar waar Ambt Ommen en Stad Ommen apart gearchiveerd zijn, maar die deel uitmaken van een serie, zijn deze ondergebracht bij het archief van Stad Ommen.

De materiele toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes en andere ijzers zijn verwijderd en dozen en dossieromslagen zijn vervangen door zuurvrij materiaal.
Deze materiele verzorging is verzorgd door vrijwilligers. De archiefstukken op zich bevonden zich in goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel.
De inventaris is afgerond in 2016.
Alle archiefbescheiden in deze inventaris zijn openbaar.

Kenmerken

Datering:
(1818-1923)
Beschrijving:
(archief in bewerking)
Auteur:
De heer E. Stapersma en mevrouw M. Dekker-Oosting (fa. DOXsupport)