Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Bloemendaal (Gemeente Bloemendaal)
x2372 Gemeentebestuur van Bloemendaal (Gemeente Bloemendaal) ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2372 Gemeentebestuur van Bloemendaal (Gemeente Bloemendaal) ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de gemeente
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
2372 Gemeentebestuur van Bloemendaal (Gemeente Bloemendaal)
Inleiding
3. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Voordat een start kon worden gemaakt met de selectie en het beschrijven van de archiefbescheiden uit de periode 1940-1988 moesten deze worden verzameld vanuit het semi-statisch en dynamisch archief van de gemeente. Het overgrote deel van het archief bevond zich vóór de inventarisatie in archiefdozen op volgnummer in het semistatisch archief. De notulen van de gemeenteraad en van burgemeester en wethouders alsmede de indicateurs (brievenboeken), de grootboeken en -kaarten en de notariële akten zijn in aparte series opgeborgen in het semistatisch archief.
Onder leiding van mej. A.M.G. Nierhoff werd vanaf 1930 het archief toegankelijk gemaakt door middel van een dossierinventaris op systeemkaartjes. Van elk dossier werd een inventariskaartje gemaakt. Deze kaartjes werden opgeborgen op classificatienummer, afgeleid van de basisarchiefcode van de VNG. Op het kaartje stond de dossieromschrijving met de jaartallen alsmede de verblijfplaats. Bij de vervaardiging van deze inventaris zijn de kaartjes vervallen. De classificatienummers zijn in de inventaris achter het onderwerp vermeld. Een gedeelte van het archief is in het verleden al vernietigd om ruimte te scheppen in de archiefstellingen. Het betreft voornamelijk grote (financiële) bestanden en verzamelingen. Van de vernietigde bescheiden is een proces-verbaal aanwezig.
De periode van deze inventaris is 1940 (aansluitend op de nog te verschijnen reeds vermelde inventaris)-1988 en betreft het archief gevormd onder beheer van de secretaris. 1988 is het eindjaar omdat in 1989 gestart werd met archivering volgens de herziene basisarchiefcode, model 1987, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze herziening van de basisarchiefcode omvatte een ingrijpende herziening van de classificatienummers. In verband daarmede werd het archief afgesloten per 31 december 1988. Voor de inventarisatie had het archief een totale omvang van 197,5 meter (178 meter dossiers en 19,5 meter verzamelingen notulen, indicateurs en grootboeken en -kaarten)
Met hantering van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850, vastgesteld door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Binnenlandse Zaken d.d. 24 augustus 1983 en in werking getreden d.d. 1 december 1983 beslaat het archief thans 112,5 meter. 8 meter met bescheiden inzake de voorgeschiedenis van de bouw van panden en originele bouwvergunningen zullen in de toekomst worden geïntegreerd in de nog te schonen serie bouwvergunningen.
In enkele gevallen zijn bescheiden opgenomen van na 1988, omdat het zaken betreft waartoe de gemeenteraad respectievelijk burgemeester en wethouders in 1988 (of eerder) een besluit namen, doch waarvan nadien nog correspondentie werd aangetroffen. Betreft het een besluit na 31 december 1988 dan wordt de betreffende zaak niet in deze inventaris opgenomen. Tevens komt dit voor met bescheiden van vóór 1940 waartoe het gemeentebestuur in 1940 of daarna een besluit namen.
Bescheiden uit de jaren '30 betreffende de mobilisatie, voorbereidingen tot evacuatie en de Luchtbeschermingsdienst zijn in deze inventaris opgenomen omdat deze zaken een onderdeel vormen van de oorlogsperiode 1940-1945. Tevens lopen deze bescheiden door in de oorlogsjaren en kunnen ze moeilijk worden gesplitst. In rubriek 1 van deze inventaris zijn de stukken van algemene aard opgenomen. Deze betreffen het gehele bestuurlijke terrein en kunnen niet op onderwerp worden ingedeeld (bijvoorbeeld notulen van de raad en burgemeester en wethouders). Rubriek 2 valt in twee delen uiteen, namelijk de huishouding van de gemeente (organisatie, financiën e.d. enerzijds en personeel anderzijds) en de taakuitvoering door de gemeente (daarin komt het bestuurlijk handelen tot uitdrukking).
De volgorde van de onderwerpen en de daartoe behorende zaken zijn herleid uit de basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), model 1987. Naast het archief van de gemeente Bloemendaal, gevormd onder beheer van de secretaris, zijn in deze inventaris opgenomen de archieven van de vaste commissies voor advies en bijstand aan de raad, het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het archief van de burgemeester-strandvonder.
De archieven van de vaste commissies voor advies en bijstand aan de raad en de burgemeester-strandvonder zijn bij het desbetreffende onderwerp in deze inventaris opgenomen. Het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand is in een afzonderlijke verzameling beschreven. Van de adviescommissies (al dan niet tijdelijk) van burgemeester en wethouders of de raad zijn de bescheiden bij het desbetreffende onderwerp beschreven.
Voorts wordt vermeld, dat de verleende bouwvergunningen niet in deze inventaris is opgenomen. De serie bouwvergunningen zijn in de periode 1997-1999 verfilmd. De originele bescheiden (90 meter) zijn daarna van Publieke Werken aan de Brouwerskolkweg te Overveen overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het gemeentehuis. Selectie en schoning van de bescheiden dienen nog plaats te vinden. Verder zal nog 8 meter bescheiden betreffende de voorgeschiedenis van de originele bouwvergunningen aan de serie bouwvergunningen worden toegevoegd.
De originele notariële akten van aankoop en ruiling van gronden zijn aangelegd in een aparte verzameling op volgnummer en zijn niet opgenomen in deze inventaris. Op deze akten is een register op volgnummer aangelegd. In deze inventaris is op een aantal plaatsen een nota bene vermeld; hiermee wordt een nadere toelichting gegeven of een relatie aangegeven met een op een andere plaats opgenomen zaak. Aan deze inventaris is als bijlage toegevoegd een overzicht van raadsleden, functionarissen en inwoneraantallen over de periode 1940-1988.
De omschrijvingen binnen een onderwerp zijn chronologisch ingedeeld. Uitzonderingen zijn de geografische omschrijvingen. Bij onderwerpen en omschrijvingen van gebiedsdelen zijn de geografische plaats van de kernen aangegeven van noord naar zuid: Duinlustpark, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Vogelenzang. Het noordelijk gedeelte van de gemeente werd vroeger aangeduid als Santpoort-Zuid. De gemeentegrens met Velsen loopt door het gebied heen. Om verwarring met Santpoort-Zuid van de gemeente Velsen te voorkomen, werd het Bloemendaalse gedeelte Duinlustpark genoemd.
Bij grondtransacties, hinderwetvergunningen, aanleg en verbetering van wegen en gevorderde panden zijn de namen van lanen en wegen binnen een kern op alfabetische volgorde geplaatst. Verder kunnen omschrijvingen binnen een onderwerp van algemeen naar bijzonder worden aangegeven en wordt hierbij de chronologie losgelaten. Bij de omschrijvingen van de onderwerpen zijn de redactionele vormen stukken betreffende of dossier inzake weggelaten omdat hiermee de duidelijkheid en leesbaarheid bevorderd wordt.
Bij uiterlijke kenmerken van de onderwerpen is de term 1 omslag weggelaten. Is het uiterlijk kenmerk anders dan een omslag bijvoorbeeld een pak of katern, dan wordt het kenmerk wel vermeld. Verder zijn er bij de inventarisatie 2 lacunes aangetroffen. Het betreffen de inventarisnummers 2121 (verkeersplan) en 2631-2633 (Aloysiusschool Overveen). Zodra deze stukken boven water komen, worden ze alsnog aan het archief toegevoegd.
Deze inventarisatie vond plaats in de periode mei 1997-augustus 2000 in het kader van het project Semistatisch archief 1940-1988. Gedurende deze werkzaamheden werd ik bijgestaan door de heer drs. C.E. Schabbing, adjunct-provinciaal archiefinspecteur en mw. F.W.J. Koorn van de Archiefdienst voor Kennemerland (AVK). Ik dank beiden voor de adviezen die aan mij zijn gegeven. Verder dank ik het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal voor het verstrekken van de inventarisatieopdracht en het vertrouwen dat in mij gesteld werd. Ik heb de afgelopen drie jaar met veel plezier en met hulp van mijn naaste collega's en vrijwilligers aan dit project gewerkt.
4. Lijst van namen van raadsleden en functionarissen1940-1988
5. Inwoneraantallen op 1 januari
Kenmerken
Datering:
1940-1988
Omvang in meters:
111,30
Periode documenten:
(1917) 1940-1988 (1997)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-3496. Bij een aantal inv. nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv. nrs. 868-869 openbaar vanaf 2025, inv. nr. 970 v.a. 2026, inv. nr. 1541 v.a. 2023, inv. nrs. 1550-1551 v.a. 2063, inv. nr. 1557 v.a. 2026, inv. nrs. 1560, 1562 v.a. 2038, inv. nrs. 1574-1575 v.a. 2063, inv. nr. 1576 v.a. 2062, inv. nr. 1652 v.a. 2038, inv. nr. 2334 v.a. 2026, inv. nr. 2401 v.a. 2033, inv. nr. 3269 v.a. 2028, inv. nr. 3271 v.a. 2029, inv. nr. 3274 v.a. 2024, inv. nr. 3371 v.a. 2035. Inv. nrs. 264, 922, 1124, 1410, 3099, 3487 ontbreken. Inv. nrs. 464-536, 1552-1553, 3372-3423, 3426-3470 zijn vervallen. Bij inv. nrs. 230, 231, 233, 268, 1076, 3022 en 3221 wordt verwezen naar kaarten. Deze kaarten zijn geplaatst in de locatie Kleine Houtweg met uitzondering van inv. nr. 268 die ontbreekt. Inv. nr. 2897 is vanwege slechte materiële staat beperkt raadpleegbaar. Lijsten van burgemeesters, 1931-1990, gemeentesecretarissen, 1938-1998, wethouders, 1938-1994 en gemeenteraadsleden, 1940-1941, 1945-2000, in de inventaris.
Gemeente:
Bloemendaal
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS