Uw zoekacties: Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 - 1795

272 Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 - 1795 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht i
Het archief
Verantwoording van de inventarisatie i
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Regesten
10 1293-07-23.
1293 (juli 23)
Aleid, weduwe Stephanus Lecker en moeder van Johan, Everard, Stephanus, Theodoor, Henrik, Ida en Mechteld, erkent, dat tienden van Nistelrode en Haren toebehoren aan deken en scholaster kerk van Sint-Crux in Luik, waarna deken en scholaster 1/2 van deze tienden aan Aleid en haar kinderen verpachten voor 4 mark luiks per jaar
Uittreksel uit cartularium kerk van Heilig Kruis in Luik, 17e eeuw (inventarisnr 872)
Akte is in het uittrekseI gedateerd op 1290. Daarop volgt uittreksel akte, gedateerd op 1293, waarbij, Philip Bruns, deken, en Wynandus, scholaster van de kerk van het Heilige Kruis in Luik, de tienden van Haren en Nistelrode voor 50 pond kleine tourn. gr in erfpacht geven aan Jokannes Keuek (Lees Cuijk), heer van Hoogstraten. Beide uittreksels zijn corrupt. Data en rechtshandelingen zijn door elkaar gehaald Van Philip Bruns (lees: Bruni) werd eerst in 1324 deken van de kerk van het Heilig Kruis en bteef dat tot 1361 (vergelijk F. Poncelet, Inventaire analytique des chartes de la collégiale de Sainte-Croix à Liege, deel I, Brussel, 1911, pagina XII) Hij kan dus geen oorkonde hebben uitgevaardigd in 1293. De op 1290 gedateerde oorkonde moet in werkelijkheid die van 1293 juli 23 zijn, want geciteerd wordt een Liber chartarum folio 307, wat overeenkomt met Inventaris Sint-Croix, reg. 5, folio 307; de inhoud is identiek. De verwijzing aan het eind van 2e tekst naar Liber chartarum, folio 311 komt overeen met Poncelet, deel I, pagina 469) nr 1433
Druk: H.P.H. Camps, 'Oorkondenboek Noord-Brabant', deel I, le stuk, nr 498.
Regest: E. Poncelet, 'Inventaris Sint-Croix', deel I, pagina 74, nr 166.
28 1344.
1344 (Geertruidenberg)
Notaris Johan Ynde (?) instrumenteert, dat Wilhelm de Duvenvoor, ridder, heer van Oosterhout, arbiter in geschil tussen Johan van Erpe, magister superior van klooster van Postel, enerzijds,
en Goswinus de Haren, prior / Lambert Boel, lector / Johan Bartoldus / Johan van Steenbergen, conventualen Augustijnenklooster van Dordrecht anderzijds, over renten 40 pond tournois, die broeder Wilhelm Mischard, conventuaal van voornoemd Augustijnenklooster, tijdens zijn leven genoot, heeft bepaald, dat:
Arnold Mischard sr heeft gelegateerd, dat executeurs van zijn testament van klooster Postel, helft van al zijn renten mochten besteden voor stichting altaar in Postel / votiefmis te zijner gedachtenis, en Augustijnen van Dordrecht andere helft van zijn renten zouden krijgen, eveneens ter dotatie votiefmis;
derhalve Augustijnenklooster van Dordrecht haar deel integraal mocht ontvangen en magister van Postel en broeders Augustijnenklooster renten naar evenredigheid moeten verdelen;
verdeling van deze renten moet geschieden onder toezicht van gezworenen Geertruidenberg en deze renten niet zonder hun toestemming mogen worden vervreemd;
zij tenslotte bij hernieuwd geschil over deze renten dit aan hem, arbiter, en gezworenen van Geertruidenberg moeten voorleggen
Getuigen: Godefrid, geestelijk functionaris kerk van Raamsdonk / Nicolaus de Dussen / Johan van Drongelen, ridders / Hugemannus de Wijndelsnesse / Petrus Overleer / en Johan, zoon van Gijsbert Thiec
Kopie-authentieke kopie van 1629 december 3, 17e eeuw (inventarisnr 279)
210 1426-01-08.
1426 januari 8
Henrik Moy, deken, en Johan Surlez, scholaster, en kapittelkerk van Sint-Crux in Luik, oorkonden, dat Johan Sampson in 's-Hertogenbosch, aan Yewan Kortenbach, landcommandeur balije Oudenbiezen van de Duitse Orde in Maastricht, grote en kleine tienden van Nistelrode en Haren in bisdom Luik, met patronaatsrecht kerk van Nistelrode, welke tienden en patronaatsrecht Gerlach van Gemard, schildknaap, voor Johan Sampson van hen in erfpacht had gehad, voor Duitse Orde heeft overgedragen op voorwaarde dat:
hiervoor jaarlijks erfpacht van 50 pond groot tournoois aan deken en scholaster van Sint-Crux moet worden betaald;
commandeurs Duitse Orde het cathedraticum en obsonium en overige kerkelijke belastingen voor deze tiende en deze kerk zullen betalen;
pacht moet worden voldaan, waarvoor landcommandeur naast de voornoemde tienden en patronaatsrecht tevens 26 bunder en 8 roeden bouwland in Blisia nabij Oudenbiezen als onderpand heeft gesteld;
bij opvolging nieuwe landcommandeur binnen 6 maanden voornoemde tienden met patronaatsrecht moet verheffen voor deken, scholaster en kapittel kerk van Sint-Crux tegen 2 gouden Florijnen;
voornoemde tienden en goederen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van hen aan iemand mogen worden overgedragen
Getuigen: kanunniken kerk Heilig Kruis / Godefrid Metkint van Luik en Henrik de Piro, licentiaat, beiden kanunniken van Sint-Paulus van Luik / Johan Lews, kommandeur van Beckenvoort / Henrik Koen, schepen van Luik / Mathias de Eldris, kapelaan kerk Heilig Kruis / Wilhelm Gooswin Campsor en Jacob de Geffen, burgers van Luik / Giselbert Galoy de Thenismonte, geestelijke, notaris van de deken voornoemd
Origineel (inventarisnr 871)
Met transfix van 1426 februari 21 (regestnummer 214)
Met handmerk notaris Franco Goeswini de Ast en met (tegen)zegels scholaster
211 1426-01-15.
1426 januari 15
Yewan de Kortenbach, landcommandeur balije Oudenbiezen / Albertus de Merwijk, domesticus / Theo van Betgenhusen, commandeur van Bernissem / Johan Lews, commandeur van Beckenvoort, broeders van convent Duitse Orde in Maastricht, oorkonden, dat zij:
voorwaarden, verbonden aan overdracht en erfpacht van tienden van Nistelrode en Haren en patronaatsrecht kerk van Nistelrode, nader omschreven in regestnr 210, aanvaarden en specificeren de als onderpand gestelde 26 bunder en 8 roeden land als volgt: 22 bunder land voor poort oude hof Alden Biesen / 2 bunder land nabij dit hof Wingaart, nabij Kerkstraat voor het Hout / 18 roeden nabij Bijlengracht / 28 roeden land bij Kleinstraat
Getuigen: kanunniken kerk van Heilig Kruis, Godefrid Metkint van Luik en Henrik de Piro, licentiaat, beide kanunniken van Sint-Paulus van Luik, Johan Lews, commandeur van Beckenvoort, Waltherus d'Anthijne, villicus, Henrik Koen, schepen van Luik, Matthias de Eldris, kapelaan, Martin de Belle, pastionarius en claustrarius van de kerk van het Heilig Kruis, Wilhelm Goeswini Campsor, Jacob de Gijssen, burgers van Luik, en Giselbert Galloijede Thenismonte, notaris van de deken van de kerk van Heilig Kruis
Kopie in inventarisnummer 2, folio 86v - 90, nummer 143 (naar notariële kopie van 1692 december 23)
Blijkens de corroboratio was het origineel voorzien van handmerk notaris Franco Goeswini de Ast, zegels commandeurs en landcommandeurszegel
Authentieke kopie, 17e eeuw (inventarisnr 872)
Authentieke kopie, 18e eeuw ( = vertaling in het Nederlands) (inventarisnr 872)
Kopie-authentieke kopie ongedateerd, 18e eeuw (inventarisnr 872)
Authentieke kopie, 18e eeuw ( = vertaling in het Nederlands) (inventarisnr 872)
Regest: E. Poncelet, 'Inventaris Sint-Croix', deel I, pagina 469, nummer 1433
227 1434-12-07.
1434 december 7 (Bruessel)
Philips, hertog van Bourgondië, oorkondt, dat hij Dirk van Betgenhusen, landcommandeur balije Oudenbiezen en heer van Gemert, bij openbare verkoop, gemeente in De Peel heeft verkocht, waarvan grens loopt van Stegebergs paal in Gemert / naar Land van Cuijk / langs Land van Cuijk naar Herpen / naar kapel boven Havelt / paal van Wolfsbos bij waterlaat de Zijp / paal op Mommenberg / vandaar weer tot Stegebergs paal, tegen erfcijns van 50 oude grote tournoois, te betalen aan rentmeester van 's-Hertogenbosch, en 600 gulden Peters ineens;
waartegenover landcommandeur zich verplicht heeft in kerk van Duitse Orde in Maastricht jaarlijks plechtige mis te celebreren ter ere van de hertog en zijn opvolgers; verder dat landcommandeur bevoegdheid zal hebben een door schout van Peelland te beëdigen schutter voor deze gemeente aan te stellen en dat deze schutter de boeten tot 5 schellingen zwarte tournoois zal hebben, welke boeten hij na aftrek van zijn loon moet afdragen aan de schout van Peelland
Leden Raad van Brabant: Raas, heer van Heverle / Willem, burggraaf van Montenaken / Jan de Hertoge, ridder / Henrik Magnus
Origineel (inventarisnr 19)
Met zegel oorkonder, met tegenzegel
In margine: 'Overgebrocht desen XXI Maerte 1657. S. van Lauhuijs'(met diens handtekening)
Gevidimeerd in akte van 1436 augustus 9 (regestnr 229)
Authentieke kopie, 16e eeuw (inventarisnr 19)
Notariële kopie, 17e eeuw (inventarisnr 19)
Kopie-authentieke kopie van 1657, 18e eeuw (inventarisnr 19)
Druk: D. Th. Enklaar, 'Gemeene gronden in Noord-Brabant', pagina 331 - 334, nr 162
Regest: J. Grauwels, 'Oudenbiezen', deel I, nr 352
289 1450-07-30.
1450 juli 30 (Leodium)
Giselbert de Overdevecht, officiaal, bericht bisschop van Luik, diens vicaris, aartsdiakens en dekens van Luik en inwoners van Nistelrode, dat:
hij pauselijke oorkonden over begiftiging van Nicolaus Hen met rectoraat parochiekerk van Nistelrode / instrument van Johan Reineri de Gravia, notaris / pauselijke oorkonde van 1450 april 25 (regestnr 288), hierin opgenomen, voor Johan van Braampt en Mathias van der Straten, landcommandeur balije Oudenbiezen, heeft gezien;
Wilhelm de Wavera, procurator van Nicolaus Hen, rector, namens deze afstand heeft gedaan van zijn rechten op kerk van Nistelrode;
hij Johan van Braampt geschikt heeft bevonden voor rectoraat parochiekerk van Nistelrode als opvolger van Mathias Huberti, zoals ook was bepaald door paus Bonifacius VIII;
hij, ingevolge bul van 1450 april 25, rectoraat kerk van Nistelrode aan Johan van Braampt heeft overgedragen en toegewezen, op voorwaarde dat aan Nicolaus Hen uit goederen kerk van Nistelrode en balije Oudenbiezen van de Duitse Orde een lijfrente van 14 mark zilver jaarlijks zal worden uitbetaald door Johan voornoemd en Mathias van der Straten, landcommandeur balije Oudenbiezen, te betalen aan Nicolaus Hen voornoemd of aan zijn procurator
Getuigen: Gerard van Kortenbach, kanunnik van Luik, Petrus de Molendino, deken van Sint-Paulus, Henrik de Prellum, kanunnik van Sint-Petrus, en Paulus de Heerle, priester
Origineel in duplo (inventarisnr 1130)
Met zegel officialaat van Luik en handmerkJohan Massiis alias Mertsijs, notaris hof in Luik
425 1491-02-15.
1491 februari 15 (vijffthien daige februarii der maent, int jaer ons Heren doe men screeff dusent vierhondert ende tnegentich)
Willem Henrik, zoon van Alaart van der Eiken, van Bakel, verkoopt ten overstaan van schepenen van Helmond, aan Yde, weduwe Wouter van Stiphout, erfpacht van 9 lopen rogge, uit huis, hofstad ( = bouwkavel) en hof in Bakel op Espe en begrensd door erven van de heer van Gemert en van Herman Swabers en door straat
Schepenen van Helmond: Henrik, zoon van Peter Pouwels, en Jan Tempeler
Origineel (inventarisnr 818)
Met zegels schepenen
Op rugzijde: 'Essp. Den principalen brieff van den IX lopen roggen'
272 Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 - 1795
Inleiding
Regesten
425
1491-02-15.
1491 februari 15 (vijffthien daige februarii der maent, int jaer ons Heren doe men screeff dusent vierhondert ende tnegentich)
Willem Henrik, zoon van Alaart van der Eiken, van Bakel, verkoopt ten overstaan van schepenen van Helmond, aan Yde, weduwe Wouter van Stiphout, erfpacht van 9 lopen rogge, uit huis, hofstad ( = bouwkavel) en hof in Bakel op Espe en begrensd door erven van de heer van Gemert en van Herman Swabers en door straat
Schepenen van Helmond: Henrik, zoon van Peter Pouwels, en Jan Tempeler
Origineel (inventarisnr 818)
Met zegels schepenen
Op rugzijde: 'Essp. Den principalen brieff van den IX lopen roggen'
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1249 - 1795
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch