Uw zoekacties: Collectie Brok (1680-1981)

013 Collectie Brok (1680-1981) ( Gemeentearchief Borne )

beacon
 
 
Toelichting op de inventaris
De heer W.H.G. Brok (1944-2005) is de auteur van het in 1981 verschenen boek "Borne, textiel en Spanjaard, door de jaren". Daarvoor bezocht hij regelmatig het gemeentearchief van Borne. De heer Brok heeft gewerkt bij de N.V. Spanjaard in Borne en de rechtsopvolger, de firma Nijverdal Ten Cate te Almelo, op de afd. Documentatie en Archief.
Het Spanjaardsarchief is door Nijverdal Ten Cate overgedragen aan het gemeentearchief van Borne. Na het overlijden van dhr. Brok hebben zijn erfgenamen de Collectie Brok aanvankelijk in bruikleen gegeven aan het gemeentearchief Borne en in 2023 aan de gemeente geschonken.
Inventarisnummer 177 betreft een kopie van een getypte inventaris op het archief van W.H.G. Brok, gedateerd 5 augustus 1981. Deze inventaris betreft echter een summiere plaatsingslijst. Bij de herinventarisatie onder auspiciën van de Stichting Historische Projecten is de ordening van de plaatsingslijst losgelaten, temeer daar de collectie thans meer en andersoortige stukken bevat dan daarin vermeld.
Inventaris
III. Stukken betreffende en afkomstig van de firma Barend Bavink & Zn. te Almelo
143 Stukken betreffende de verkoop van een overdekt gewegerd schuitje, genaamd "de Koophandel" door schipper Pieter Melles van der Scheer te Ferwerd aan fabrikant Tobias ten Cate te Stad Almelo, inclusief retroacta
013 Collectie Brok (1680-1981)
Inventaris
III. Stukken betreffende en afkomstig van de firma Barend Bavink & Zn. te Almelo
143
Stukken betreffende de verkoop van een overdekt gewegerd schuitje, genaamd "de Koophandel" door schipper Pieter Melles van der Scheer te Ferwerd aan fabrikant Tobias ten Cate te Stad Almelo, inclusief retroacta
Datering:
1860-1864
NB:
Retroacta:
- Afschrift van een notariële akte van verhuur verleden voor notaris Aggeus Haagtsma te Sneek tussen zeepzieder Dirk Gosses Gorter te Sneek als gemachtigde van fabrikant Tobias ten Cate enerzijds en schipper Godtfried Christiaan Gerhard Roeben te Joure anderzijds betreffende de huur van een overdekt gewegerd schuitje genaamde "de Koophandel")
- Afschrift van een huurcontract, verleden voor notaris G. Posthuma te Dokkum, betreffende het overdekt gewegerd schuitje genaamd "de Koophandel" tussen scheepstimmerbaas Klaas Sytzes van der Werff te Birdaard en schipper Pieter Melles van der Scheer te Ferwerd (anno 1860)
Omvang:
1 omslag
Organisatie: Gemeentearchief Borne

Kenmerken

Datering:
1680-1981
Status Inventarisatie:
Definitieve inventaris ontsloten
Auteur:
E. Wolbink (Stichting Historische Projecten)
Categorie: