Uw zoekacties: Staatsbosbeheer Overijssel

1337.1 Staatsbosbeheer Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Verantwoording van de bewerking
Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant afgesloten op 25 november 1999 tussen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is door de CAS in de periode 2002 - 2006 het archiefbestand bewerkt van het Staatsbosbeheer, Regio 3: Overijssel, omvang ca. 48,25 meter.
Als basis voor de bewerking van het bestand Staatsbosbeheer, Regio 3: Overijssel dienden de rapporten institutioneel onderzoek (RIO):
- 'Bomen met beleid', een onderzoek naar actoren, taken en handelingen op het beleidsterrein bosbouw in de periode 1945-1995 in het kader van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) bij LNV door drs. A.S. Fris ('s-Gravenhage).
- 'Natuur- en Landschapsbeheer en Relatienotabeleid', een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen van actoren op de beleidsterreinen natuur- en landschapsbeheer (1945-) en relatienotabeleid (1974-) door drs. N. van Oldenbeek en drs. A.S. Fris ('s-Gravenhage).
Voor de selectie werd gebruik gemaakt van:
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij binnen het beleidsterrein Bosbouw over de periode 1945-1995, 4 maart 1998/nr. 98.146.RWS/JW.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer over de periode vanaf 1945, 27 september 2000/R&B/OSTA/2000/1733.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Arbeidsverhoudingen bij de Overheid over de periode 1945-1995 (1997), 30 juli 2001/R&B/OSA/2001/868.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel over de periode 1945-1996, 30 juli 2001/R&B/OSA/2001/868.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting, over de periode 1940-1993, 8 januari 1998/Nr. 98.29.RWS.JW.
- Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Staatsbosbeheer en van de onder deze dienst ressorterende consulentschappen, houtvesterijen, commissies en ambtenaren, alsmede van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp", respectievelijk van 9 november 1976 en 17 november 1976, nrs. DIR. MMA/Ar 186.335 en PAZ 240.
Voor de materiële staat van het archief is de bewerking uitgevoerd conform de brochure Om de kwaliteit van het behoud, normen, 'goede en geordende staat', uitgaven Beekhuis/Hol 1993 van de Rijksarchiefdienst/Pivot.
Het te bewaren bestand, ca. 16,25 meter, is overgebracht naar het Historisch Centrum Overijssel.
Het te vernietigen bestand, ca. 26 meter, is na verkregen toestemming, afgevoerd conform het rijksoverheidcontract naar Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke manier vernietigd.
Het op termijn te vernietigen bestand, ca. 4 meter en de bescheiden ca. 0,75 meter waarvan het jaar van vernietiging nog onbekend is zijn geretourneerd naar de beheerder.
De bescheiden, ca. 1,25 meter, welke zijn aangemerkt als vreemd archief zijn eveneens geretourneerd naar de beheerder.
Institutionele toegang
4. Op de gegevensbestanden van Regio 3: Overijssel van het Staatsbosbeheer met betrekking tot het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer
4.1. Inleiding
4.1.5. Gebruiksaanwijzing
1337.1 Staatsbosbeheer Overijssel
Institutionele toegang
4. Op de gegevensbestanden van Regio 3: Overijssel van het Staatsbosbeheer met betrekking tot het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer
4.1. Inleiding
4.1.5.
Gebruiksaanwijzing
In deze toegang worden de archiefstukken beschreven die de schriftelijke neerslag zijn van het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer. Wilt u snel en efficiënt de Toegang gebruiken, dan is het aan te raden eerst de inleiding door te lezen. Hierin staat namelijk beschreven de ontwikkeling van het beleidsterrein en de daarop actieve actoren. Alle door deze actoren verrichte handelingen staan beschreven in het betreffende rapport institutioneelonderzoek dat u kunt raadplegen in de bilbiotheek.
De historisch meest waardevolle bestanden op het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer, ongeacht welk overheidsorgaan ze heeft gevormd, zijn in deze Toegang bijeengebracht. Met een beleidsterrein wordt bedoeld een afgebakend onderwerp van overheidsbemoeienis, in dit geval dus Natuur- en Landschapsbeheer. Op een beleidsterrein treden meerdere actoren handelend op. Een actor is een overheidsinstelling die bevoegd is zelfstandig op te treden (bijvoorbeeld een minister) binnen het beleidsterrein. Wilt u archiefbescheiden zoeken betreffende een bepaald onderwerp, dan is het van belang dat u zich eerst afvraagt op welk beleidsterrein uw vraag betrekking heeft en welke actor zich bezig heeft gehouden met uw onderzoeksvraag. Daarna moet u zich afvragen op welke handeling van de door u gevonden actor uw onderzoeksvraag betrekking heeft. Een handeling wordt door een actor verricht ter uitvoering van een taak of op grond van een bevoegdheid.
U ziet in de Toegang bij de gevonden handeling betreffende uw onderwerp één of meerdere dossiers opgesomd. De combinatie tussen de omschrijving van de handeling en de dossieromschrijving moet een antwoord op uw vragen geven.
Het is mogelijk dat u een handeling zoekt die niet in deze Toegang is opgenomen; er zijn dan een aantal mogelijkheden:
- bij de handeling zijn geen dossiers gevonden. De handeling wordt dan niet opgenomen in de Toegang.
- de neerslag van de handeling is vernietigd of op termijn te vernietigen. U kunt dit checken door het Basis Selectie Document (BSD) over die beleidsterrein te raadplegen. In een BSD wordt aangegeven welke neerslag van de handelingen wel of niet bewaard wordt. Het BSD bevindt zich op de studiezaal.
VOORBEELD

Hoe vindt u zo snel mogelijk een antwoord op uw onderzoeksvraag?

1. Weet u zeker dat uw vraag betrekking heeft op het beleidsterrein dat in deze Toegang staat beschreven?

2. Zoek de handeling die naar uw mening het best uw onderzoeksvraag dekt.

3. Onder de handeling staan de desbetreffende dossiers opgesomd. Boven de dossiers wordt in een kopbeschrijving het organisatie-onderdeel vermeld dat de dossiers gevormd heeft. Betreft het een organisatie uit de provincie, dan zult u de desbetreffende dossiers bij het Rijksarchief in die provincie moeten aanvragen. De "locatie" van de dossiers wordt overigens achter het organisatieonderdeel vermeld. Links voor de omschrijving van het dossier staat het inventarisnummer.
Het is mogelijk dat u in de inleiding actoren (en hun organisatieonderdelen) beschreven vindt, die (nog) niet in deze Toegang zijn opgenomen. Dit betekent dat de archieven van deze actoren (en hun organisatieonderdelen) (nog) niet aan de Rijksarchiefdienst zijn overgedragen.
Bij deze actoren (en hun organisatieonderdelen) kunt u om informatie vragen over de door u gewenste archiefbescheiden.

Kenmerken

Datering:
1945 - 1990
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Omvang archiefblok:
16,25
Toegang:
CAS, Institutionele toegang op de gegevensbestanden, Regio 3: Overijssel, van het Staatsbosbeheer over de periode 1945 - 1990, 1945 - 1990, z.p. (2006).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie: