Uw zoekacties: Staatsbosbeheer Overijssel

1337.1 Staatsbosbeheer Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Verantwoording van de bewerking
Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant afgesloten op 25 november 1999 tussen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is door de CAS in de periode 2002 - 2006 het archiefbestand bewerkt van het Staatsbosbeheer, Regio 3: Overijssel, omvang ca. 48,25 meter.
Als basis voor de bewerking van het bestand Staatsbosbeheer, Regio 3: Overijssel dienden de rapporten institutioneel onderzoek (RIO):
- 'Bomen met beleid', een onderzoek naar actoren, taken en handelingen op het beleidsterrein bosbouw in de periode 1945-1995 in het kader van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) bij LNV door drs. A.S. Fris ('s-Gravenhage).
- 'Natuur- en Landschapsbeheer en Relatienotabeleid', een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen van actoren op de beleidsterreinen natuur- en landschapsbeheer (1945-) en relatienotabeleid (1974-) door drs. N. van Oldenbeek en drs. A.S. Fris ('s-Gravenhage).
Voor de selectie werd gebruik gemaakt van:
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij binnen het beleidsterrein Bosbouw over de periode 1945-1995, 4 maart 1998/nr. 98.146.RWS/JW.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer over de periode vanaf 1945, 27 september 2000/R&B/OSTA/2000/1733.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Arbeidsverhoudingen bij de Overheid over de periode 1945-1995 (1997), 30 juli 2001/R&B/OSA/2001/868.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel over de periode 1945-1996, 30 juli 2001/R&B/OSA/2001/868.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting, over de periode 1940-1993, 8 januari 1998/Nr. 98.29.RWS.JW.
- Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Staatsbosbeheer en van de onder deze dienst ressorterende consulentschappen, houtvesterijen, commissies en ambtenaren, alsmede van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp", respectievelijk van 9 november 1976 en 17 november 1976, nrs. DIR. MMA/Ar 186.335 en PAZ 240.
Voor de materiële staat van het archief is de bewerking uitgevoerd conform de brochure Om de kwaliteit van het behoud, normen, 'goede en geordende staat', uitgaven Beekhuis/Hol 1993 van de Rijksarchiefdienst/Pivot.
Het te bewaren bestand, ca. 16,25 meter, is overgebracht naar het Historisch Centrum Overijssel.
Het te vernietigen bestand, ca. 26 meter, is na verkregen toestemming, afgevoerd conform het rijksoverheidcontract naar Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke manier vernietigd.
Het op termijn te vernietigen bestand, ca. 4 meter en de bescheiden ca. 0,75 meter waarvan het jaar van vernietiging nog onbekend is zijn geretourneerd naar de beheerder.
De bescheiden, ca. 1,25 meter, welke zijn aangemerkt als vreemd archief zijn eveneens geretourneerd naar de beheerder.
Institutionele toegang
4. Op de gegevensbestanden van Regio 3: Overijssel van het Staatsbosbeheer met betrekking tot het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer
4.1. Inleiding
4.1.4. Educatie en actie
1337.1 Staatsbosbeheer Overijssel
Institutionele toegang
4. Op de gegevensbestanden van Regio 3: Overijssel van het Staatsbosbeheer met betrekking tot het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer
4.1. Inleiding
4.1.4.
Educatie en actie
De natuurbeschermers van het eerste uur zoals Thijsse waren vaak onderwijzers. Voor de natuurstudie door jongeren werd de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) opgericht. Op verzoek van de Internationale Unie voor Natuurbescherming werd in 1951 een Nationale Commissie voor de Opvoeding tot de Natuurbeschermingsgedachte opgericht. In 1972 kreeg de commissie haar huidige naam: Commissie voor de Natuurbeschermingseducatie. Sinds 1991 is deze commissie een onderdeel van de Natuurbeschermingsraad. Na verschillende initiatieven tot natuureducatie op lokaal niveau werd in 1960 het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) opgericht. CRM gaf deze instelling subsidie voor diverse projecten. Veel provincies gaven bijdragen voor de provinciale consulenten voor natuur en milieu-educatie.
In 1969 werd de democratiseringsgedachte ook zichtbaar bij de natuurbescherming. Tijdens de vergadering van Natuurmonumenten op 15 februari 1969 gaven jongeren aan te willen participeren in de natuurbeschermingsorganisaties. In die tijd ontstonden actiegroepen welke zich onder andere verenigden in de Stichting Natuur en Milieu. De stichting kreeg subsidie van CRM en de provinciale milieufederaties. De werkgelegenheidsplannen 1978 - 1982 boden mogelijkheden voor CRM om deze nationale organisaties duurzaam te subsidiëren.
Samengevat zijn de hoofdlijnen van het Nationaal Natuurbeleid 1945:
- duurzaam behoud (instandhouding), herstel en ontwikkeling van nationaal en internationaal belangrijke ecosystemen binnen een ruimtelijk stabiele ecologische hoofdstructuur;
- instandhouding van aardkundige, cultuurhistorische en belevingswaarden van gebieden met specifieke landschappelijke waarden;
- versterking van de natuurcomponenten van het milieu- en waterbeleid en van het ruimtelijk beleid.

Kenmerken

Datering:
1945 - 1990
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Omvang archiefblok:
16,25
Toegang:
CAS, Institutionele toegang op de gegevensbestanden, Regio 3: Overijssel, van het Staatsbosbeheer over de periode 1945 - 1990, 1945 - 1990, z.p. (2006).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie: