Uw zoekacties: Staatsbosbeheer Overijssel

1337.1 Staatsbosbeheer Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Verantwoording van de bewerking
Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant afgesloten op 25 november 1999 tussen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is door de CAS in de periode 2002 - 2006 het archiefbestand bewerkt van het Staatsbosbeheer, Regio 3: Overijssel, omvang ca. 48,25 meter.
Als basis voor de bewerking van het bestand Staatsbosbeheer, Regio 3: Overijssel dienden de rapporten institutioneel onderzoek (RIO):
- 'Bomen met beleid', een onderzoek naar actoren, taken en handelingen op het beleidsterrein bosbouw in de periode 1945-1995 in het kader van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) bij LNV door drs. A.S. Fris ('s-Gravenhage).
- 'Natuur- en Landschapsbeheer en Relatienotabeleid', een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen van actoren op de beleidsterreinen natuur- en landschapsbeheer (1945-) en relatienotabeleid (1974-) door drs. N. van Oldenbeek en drs. A.S. Fris ('s-Gravenhage).
Voor de selectie werd gebruik gemaakt van:
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij binnen het beleidsterrein Bosbouw over de periode 1945-1995, 4 maart 1998/nr. 98.146.RWS/JW.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer over de periode vanaf 1945, 27 september 2000/R&B/OSTA/2000/1733.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Arbeidsverhoudingen bij de Overheid over de periode 1945-1995 (1997), 30 juli 2001/R&B/OSA/2001/868.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel over de periode 1945-1996, 30 juli 2001/R&B/OSA/2001/868.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting, over de periode 1940-1993, 8 januari 1998/Nr. 98.29.RWS.JW.
- Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Staatsbosbeheer en van de onder deze dienst ressorterende consulentschappen, houtvesterijen, commissies en ambtenaren, alsmede van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp", respectievelijk van 9 november 1976 en 17 november 1976, nrs. DIR. MMA/Ar 186.335 en PAZ 240.
Voor de materiële staat van het archief is de bewerking uitgevoerd conform de brochure Om de kwaliteit van het behoud, normen, 'goede en geordende staat', uitgaven Beekhuis/Hol 1993 van de Rijksarchiefdienst/Pivot.
Het te bewaren bestand, ca. 16,25 meter, is overgebracht naar het Historisch Centrum Overijssel.
Het te vernietigen bestand, ca. 26 meter, is na verkregen toestemming, afgevoerd conform het rijksoverheidcontract naar Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke manier vernietigd.
Het op termijn te vernietigen bestand, ca. 4 meter en de bescheiden ca. 0,75 meter waarvan het jaar van vernietiging nog onbekend is zijn geretourneerd naar de beheerder.
De bescheiden, ca. 1,25 meter, welke zijn aangemerkt als vreemd archief zijn eveneens geretourneerd naar de beheerder.
Institutionele toegang
4. Op de gegevensbestanden van Regio 3: Overijssel van het Staatsbosbeheer met betrekking tot het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer
4.1. Inleiding
4.1.3. Verwerving en beheer natuurgebieden
1337.1 Staatsbosbeheer Overijssel
Institutionele toegang
4. Op de gegevensbestanden van Regio 3: Overijssel van het Staatsbosbeheer met betrekking tot het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer
4.1. Inleiding
4.1.3.
Verwerving en beheer natuurgebieden
Staatsbosbeheer heeft vanaf 1942 natuurgebieden aangekocht. Deze gebieden werden door Staatsbosbeheer beheerd. Staatsbosbeheer is na de oorlog ook 'genaaste' rijkseigendommen als natuurgebied gaan beheren, evenals in de loop der jaren overgedragen rijksdomeinen - bijv. forten en linies - van de Dienst der Domeinen. Verwerving en beheer van natuurgebieden werd gezien als een effectief instrument voort duurzame instandhouding van natuurgebieden.
Vanaf 1942 kreeg als eerste de Stichting Provinciale Landschappen aankoopsubsidies van OKW voor de aankoop van natuurgebieden. Vanaf het einde van de jaren vijftig gaat er ook subsidie naar gmeenten en later eveneens aan locale organisaties zoals Marke Vragenderveen, Stichting Edwina van Heek, etc.
In het Rijksaankoopplan van 1953 werd uitgegaan van het verwerven van 20.000 ha aan natuurgebieden. Daarvan werd in die periode 1955-1970 ongeveer 17.500 ha gerealiseerd. In 1969 ging men op basis van nader onderzoek uit van een nieuw aankoopplan van 110.000 ha (70.000 ha voor SBB, gemeenten en 40.000 ha voor particuliere organisaties) in 20 jaar te realiseren.
Met ingang van 1970 introduceerde staatssecretaris mr. H.J. van de Poel (CRM) het leningensysteem (met het Ministerie van Financiën werd overeengekomen dat voor een periode van 20 jaar jaarlijks een bedrag van 20 mln. werd geleend, waarbij Financiën de rente en aflossing beschikbaar stelde) om daarmee de aankopen van de particuliere natuurbeheerorganisaties mogelijk te maken. De grondprijsstijgingen bleven door het grote aanbod van weinig rendabele marginale landbouwgronden, bos en natuurterrein gering, zeker in vergelijking met (landbouw)gronden die voor stedelijke doeleinden gebruikt werden. Dit is het gevolg van het in vergelijking met de ons omringende landen stringente planologische beleid.
In de jaren zestig breekt het besef door dat natuur en landschap niet kunnen voortbestaan zonder goed beheer op basis van een beheersplan. Staatsbosbeheer stelt zich ten doel voor alle terreinen een beheersplan te maken. Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen volgen dat voorbeeld en ontvangen van CRM subsidie. Landbouw geeft boseigenaren vanaf 1967 een bosbijdrage.
Het beheer van Natuur en Landschap wordt in de jaren 1978 - 1981 versterkt doordat de sector participeert in tijdelijke en structurele werkgelegenheidsplannen. In het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands 1978 werden belangrijke projecten inzake het herstel van landschapselementen in Noord-Nederland uitgevoerd. Duurzame arbeidsplaatsen, ook in het kader van PNL komen voor natuur en landschapsbeheer beschikbaar. Het Nationale Arbeidsplaatsplan Kwartaire Sector en het werkgelegenheidsplan van Den Uyl - Van Thijn voegen hier veel arbeidsplaatsen aan toe. Voor deze arbeidsplaatsen kwamen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu, de Provinciale Landschappen, maar ook Landschapsbeheer Nederland (voorheen LONL), 11 provinciale stichtingen landschapsbeheer en de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen in aanmerking.

Kenmerken

Datering:
1945 - 1990
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Omvang archiefblok:
16,25
Toegang:
CAS, Institutionele toegang op de gegevensbestanden, Regio 3: Overijssel, van het Staatsbosbeheer over de periode 1945 - 1990, 1945 - 1990, z.p. (2006).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie: