Uw zoekacties: Sichterman, familie, met marken Berkum en Streukel en Overi...

1321 Sichterman, familie, met marken Berkum en Streukel en Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De in de onderhavige inventaris beschreven stukken zijn afkomstig van mevrouw Melline J.L.C. Crommelin-Sichterman (1913-2006), weduwe van mr. F.R. Crommelin (1910-1983), in leven burgemeester van de gemeente Hellendoorn.
Deels gaat het om familie-archivalia van vier generaties van de van oudsher uit Groningen afkomstige doch sinds eind 18e eeuw in Zwolle woonachtige tak van de familie Sichterman , en die van hun aanverwante families Van Haeften, Rietberg en Wildervanck, anderdeels gaat het om archieven van de marken van Berkum, en van Streukel, en tot slot een klein fragment van het archief van N.V. Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij. De aanwezigheid van deze archieven kan verklaard worden door de functies die door de leden van de familie Sichterman bekleed werden, zo werd de markerichterschap van beide marken reeds generaties in handen van de familie Sichterman en dat zonder er van oudsher sprake was van een erfmarkererichter-schap. Na de verdelingen van de woeste gronden van de marken van Berkum, en van Streukel in de 19e eeuw bleken er nog wat goederen onverdeeld te zijn en zodoende bleven beide marken nog bestaan tot aan hun opheffing in 1995. Na de verkoop van de nog onverdeelde goederen en rechten in de 19e en 20e eeuw werd het aldus verkregen geld belegd. In 1994 besloot de markerichtster van beide marken, mevrouw M.J.C.L. Crommelin-Sichterman, al het geld te schenken aan de Prins Bernhard-fonds. Daartoe werd in 1995 een apart fonds 'De Marke van Berkum/Marke van Streukel-fonds' opgericht, met als doelstelling het subsidiëren van de drie Overijsselse provinciale culturele instellingen waaronder de Vereniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis. Het beheer van het geld en de fonds werd aan de Prins Bernhard-fonds opgedragen. Deze marke-stukken sluiten goed aan op de reeds op het Historisch Centrum Overijssel bevindende stukken betreffende deze marken.
Doordat zowel mr. P.C.A. Sichterman (1855-1929) als zijn zoon mr. M. Sichterman (1885-1956), respectievelijk grootvader en vader van mevrouw Crommelin-Sichterman, secretaris-thesaurier van de N.V. Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij waren, zijn een aantal stukken van deze maatschappij achtergebleven, toen het grootste deel van het archief in twee gedeelten aan het Rijksarchief in Overijssel te Zwolle overgedragen werd. Deze-van summiere plaatsingslijsten voorziene-archiefgedeelten vormen nu de toegangsnummers 527 en 527.1. Tot de familie-archivalia Sichterman behoren ook stukken betreffende onroerende goederen en rechten waaronder het landgoed Dijkzicht te Berkum (vroeger gemeente Zwollerkerspel, sinds 1967 gemeente Zwolle).
Enkele stukken uit de jaren 1711, 1721 en 1807 betreffende de eigendomsrechten van een pakhuis aan de Brouwersgracht te Amsterdam blijken onduidelijk te zijn in hun context tot de andere stukken in de onderhavige inventaris, vandaar hun plaatsing in de rubriek 'stukken waarvan het verband met het archief niet (goed) blijkt. Tot slot is een rubriek 'Aanhangsel' voor handschriften die niet aan een of andere persoon zijn toe te schrijven dan wel drukwerken gecreëerd. Weliswaar maken enkele drukwerken deel uit van de archieven van de marken, doch onduidelijk is tot wélke.
De archivalia zijn in het voorjaar van 2006 door de erfgenamen van Mevrouw Crommelin-Sichterman, te weten haar twee kinderen, mr. R.D. Crommelin te Baarn, en M.E.C. Broekhuysen-Crommelin te Bussum aan het Historisch Centrum Overijssel geschonken. De omvang van de archivalia na de inventarisatie bedraagt 1,75 m' en aan de stukken kleven geen openbaarheidsbeperkingen. In november 2006 kwam nog een aanvulling op deze archivalia, merendeels konden ze aan de reeds beschreven stukken met aanpassing van de datering in hun beschrijvingen worden toegevoegd (inv.nrs. 72, 112, 160, en 208) en van twee kaarten werden nieuwe beschrijvingen (inv.nrs. 226-227) aan deze inventaris toegevoegd.
Zwolle, 15 oktober en 14 november 2006 en 9 januari 2007
J.H. Wigger
Inventaris
4. Stukken betreffende de Marke van Streukel (eertijds Marke Genne en Holten genaamd)
1321 Sichterman, familie, met marken Berkum en Streukel en Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij
Inventaris
4.
Stukken betreffende de Marke van Streukel (eertijds Marke Genne en Holten genaamd)
NB:
Zie ook A.J. Mensema Inventaris van de Archieven van de Marken in Overijssel, 1300-1942 (Zwolle, 1978), [toegangsnummer 157], inv.nrs. 365-412.

Kenmerken

Datering:
1711 - 1996
Omvang archiefblok:
1,75 m
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Toegang:
Wigger, J.H., Inventaris van archivalia betreffende de familie Sichterman (1711-1984) met de daarin gedeponeerde archivalia van de marken Berkum (1831-1996) en Streukel (1847-1996) en de N.V. Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij ([1850] 1874-1926), 1711 - 1996, Zwolle (2006).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.