Uw zoekacties: Huis Almelo

0214 Huis Almelo ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Voorwoord
Bijna vijftig jaar zijn verstreken sedert het moment waarop het huisarchief Almelo zijn eeuwenlange verblijfplaats, huis Almelo, verwisselde voor een onderdak bij de Rijksarchiefdienst. Met het verschijnen van deze publikatie wordt uiteindelijk het ideaal volledig gerealiseerd dat in 1946 aan jhr. dr. D.P.M. Graswinckel, algemene rijksarchivaris, en mr. W.C. graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo en Vriezenveen, voor ogen stond: het archief materieel goed verzorgd en gehuisvest, inhoudelijk ontsloten volgens de beste tradities van het Nederlandse archiefwezen en goed beschikbaar voor historisch onderzoek.
Het werd een werk van lange adem, een werk dat meerdere keren stokte en waarbij de inzichten wel eens veranderden. Zonder aan de inbreng van de vele anderen die grotere en kleinere steentjes bijdroegen, tekort te willen doen moeten hier drie personen met ere genoemd worden: R.M. de Raat, C.C. van der Woude en A.J. Mensema. De eerste heeft in de jaren tachtig een voorlopig eindprodukt tot stand gebracht; de twee laatsten zorgden in ruim drie jaren voor de definitieve afronding. De publikatie die thans voorligt, heeft een omvang die vandaag de dag nog zelden voorkomt: een Inventaris voorzien van Regestenlijst, Leenrepertorium en Generale index, totaal een kleine achttienhonderd pagina's druks in zeven delen.
Het uitzonderlijk cultureel belang van het huisarchief Almelo voor Overijssel rechtvaardigt de grote investeringen van de afgelopen decennia. De toegangen op het huisarchief Almelo vormen het tastbaar resultaat van het werk van enige generaties archivarissen. Het is nu aan de onderzoekers om met deze instrumenten als hulpmiddel aan de slag te gaan en onze kennis van het verleden met name van Almelo en Vriezenveen, van Twente en Overijssel te vergroten en te verdiepen. Immers, het moet ook hier nog eens benadrukt worden: het huisarchief Almelo is een ware goudmijn voor ons inzicht in vele facetten van het maatschappelijk leven in vroeger eeuwen
Het Rijksarchief in Overijssel rekent het zich tot een eer onder de alhier beheerde archieven één van de belangrijkste en grootste particuliere archieven van ons land te mogen tellen. Op deze plaats past een woord van dank aan de huidige eigenaar van het archief, mr. A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo en Vriezenveen, voor het openstellen van deze rijke bron. Het geduld van de familie Van Rechteren Limpurg is lang op de proef gesteld, maar tenslotte is het werk voltooid! Zwolle, Sint Georgiusdag 1993, H. Bordewijk, Rijksarchivaris in Overijssel
1. De geschiedenis van het huis en zijn bewoners
2. De geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie van het archief
4. De bijlagen en overige toegangen
5. Genealogie van het geslacht van Almelo en van het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
6. Literatuur
Inventaris
7. Leenrepertorium
7.45. Schoutambt Hellendoorn / buurschap Haarle
0214 Huis Almelo
Inventaris
7. Leenrepertorium
7.45.
Schoutambt Hellendoorn / buurschap Haarle
Den tenden groff ende smal over dat erve ende guet, gehieten Schuring, gelegen in den kerspel van Helendoeren ende in den buyrscap van Haerle ende tot enen Zutphenscen rechte.
1451 sep 13 (dl. A, fol. 20v).
Egbert Suseler.
Get.: Albert van Hengevelde en Ludenken Johansz.
1453 nov 14 (dl. A, fol. 22 en 22v).
Johan Suseler, onder hulderschap van zijn broer Mychaël, na opdracht door Egbert Suseler.
Get.: Johan van den Rutenberge en Johan Peterssoon.
1460 aug 11 (dl. A, fol. 25v).
Johan Suseler.
Get.: Johan Peterssoen en Henric van [rest van de naam niet ingevuld].
1479 jun 30 (dl. A, fol. 32v).
Derck Suesler.
Get.: Gheert Swaefken en Henrick van Gheest.
1503 sep 24 (dl. A, fol. 72).
Gheert van Lunenborch ten behoeve van de erfgenamen van Derick Zuseler.
Get.: Volkier Sloet en Hademan van Laer.
1515 dec 12 (dl. A, fol. 85v).
Lambert van Lunenborch, na de dood van zijn vader Ghert van Lunenborch.
Get.: Volkier Sloet en mr. Derick Ghelmers.
1530 aug 28 (dl. B, fol. 9v).
Deryck Goyman, als voogd van zijn vrouw Meryken van Lunenborch en als hulder voor Grete Egberts, zoals voor hem wijlen Lambert van Lunenborch beleend was.
Get.: Johan van Ittersum, drost van IJsselmuiden, en Johan van Laer.
1555 mei 1 (dl. B, fol. 71).
Johan Dorenbusch de jonge. Zijn vader Johan Dorenbusch had het leen gekocht van wijlen Deryck Goyman, die hulder was voor zijn vrouw Merryt van Lunenborch en voor juffer Grete Egberts en die de laatste leenman was.
Get.: Otto van Bellynckhave en Goissen ter Avest.
1560 jun 20 (dl. B, fol. 83).
Berendt Foickynck, de waard "yndt Herte" te Deventer en Jutte zijn vrouw, na opdracht door Johan van Vreden, als volmacht van Johan Dorenbus.
Get.: Tonis Reyger en Johan Kremer Andress.
1564 sep 15 (dl. B, fol. 96v).
Henrick van Eeste, burger te Deventer, voor zichzelf en als gevolmachtigde voor Juette Voekynck en van haar zoon en voogd Johan Voeckynck, elk met de helft van het leen.
Get.: Toneys die Reger en Adolff van Rechteren.
1567 mrt 22 (dl. B, fol. 105v).
Swer Loes, na de dood van Henrick van Eeste.
Get.: Wolter van Heyden, richter van Oldenzaal, en Thonies de Reger.
1567 sep 5 (dl. B, fol. 106v).
Grete Egbers offt Suesselers, weduwe Van Bevervorde, onder hulderschap van Geridt van Twickello, als leenvolgster van wijlen Hendrick van Esseede, met het halve leen.
Get.: Henrick van Westerholt, geen leenman, en Derick Goessen.
1569 jul 15 (dl. B, fol. 109).
Gertrudt van Bevervorde, onder hulderschap van haar echtgenoot Geridt van Twyckell, na de dood van haar moeder, met het halve leen.
Get.: Herman van Kemenade en Tonyes die Reger.
1570 jan 23 (dl. B, fol. 110).
Johan Voeckynck, als leenvolger van wijlen zijn vader Berent Voeckynck, met het halve leen.
Get.: Herman ter Kemenade en Derrick Goessens.
1595 nov 21 (dl. C, fol. 46).
Gertrudt van Beverforde, weduwe van Gerrit van Twickello, onder hulderschap van haar zoon Johan van Twickel, met het halve leen.
1617 jul 8 (dl. D, fol. 171).
Gertrudt van Beverforde, vertegenwoordigd door Matthias van Enschaete, krijgt goedkeuring van haar te Deventer gemaakte testament, waarin zij het halve leen legateert aan Fenne van Enschaete, vrouw van haar zoon Jan van Twickel.
1618 jun 13 (dl. B, fol. 110v).
Johan Fockinck, vertegenwoordigd door jonker Johan van Twickeloe, met de ledige hand, met het halve leen.
1618 jun 13 (dl. C, fol. 46v en dl. D fol. 8).
Johan van Twickelo, als hulder en voogd voor zijn moeder juffer Gertruit van Beverforde weduwe Van Twickelo, met de ledige hand.
1622 feb 5 (dl. D, fol. 172).
Johan van Twickelo, vertegenwoordigd door Matthias van Enschaete IUD., met het halve leen. Indien zijn vrouw Fenne van Enschaete voor hem komt te overlijden behoudt hij slechts het vruchtgebruik, daar zijn moeder dit goed aan zijn vrouw gelegateerd had.
1622 sep 18 (dl. D, fol. 152).
Berendt Fockinck, minderjarige zoon van wijlen Jan Fockinck en Judith Coops, onder hulderschap van Henrick Coops, burger te Kampen, met het halve leen.
1626 apr 13 (dl. D, fol. 152).
Lubbert Fockinck, richter te Delden, vertegenwoordigd door Alhardt Hellendoren, licentiaat, als voogd over de kinderen van wijlen zijn broer Jan Fockinck, met name diens zoon Berendt Fockinck, na de dood van de vorige hulder Henrick Coop, met het halve leen.
1631 mei 8 (dl. D, fol. 173v).
Juffer Fenne van Enschaete, weduwe van Jan van Twickel, onder hulderschap van Theodorus Scherff J.U.L.
1639 mrt 19 (dl. D, fol. 200).
Jonker Beernt van Eenschate, met het halve leen.
1645 apr 16 (dl. D, fol. 225v).
Johan Fockinck, burger te Deventer.
1646 mrt 19 (dl. D, fol. 227v).
Nicolaas Fockinck, als oom en voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Johan Fockinck, met het halve leen.
1660 jul 17 (dl. E, fol. 39v).
Jonker Balthasar van Eenschate, na de dood van zijn vader Berent van Eenschate, met het halve leen.
1662 jun 23 (dl. E, fol. 56v).
Nicolaas Fockinck IUD., secretaris van Deventer, na opdracht door Joan Fockinck, erfhuismeester, met zijn vrouw Thonisken Daems, en Georgius Jordens, IUD., schout van Colmschate, als voogd over Jacob en Berent Fockinck, minderjarige zonen van wijlen Joan Fockinck.
1680 jun 2 (dl. F, fol. 4).
Winold van Eenschate toe Oldenhoff, met de ledige hand, met het halve leen.
1680 jun 2 (dl. F, fol. 7).
Nicolaas Fockinck, met de ledige hand, met het halve leen.
1686 jun 12 (dl. F, fol. 64).
Anna Mechteld van Eenschate, vrouw van oud-burgemeester en kameraar W. Doys, na de dood van haar vader Winold van Eenschate toe den Oldenhoff.
1686 sep 2 (dl. F, fol. 68).
Joan Fockinck IUD., na de dood van zijn vader Nicolaas Fockinck IUD., secretaris van Deventer, met het halve leen.
1714 mei 17 (dl. F, fol. 212).
Diederick van Dorth, als volmacht van zijn vrouw, vertegenwoordigd door Caspar Dobbenbergh, met het halve leen.
1716 nov 16 (dl. F, fol. 238).
Joost Fockinck, burgemeester van Deventer, na de dood van zijn broer Joan Fockinck IUD., richter van Oldenzaal.
1759 okt 4 (dl. G, fol. 196v).
Joan Herman baron van Hoevel, heer van Wesevelt, Cretier, Hassent en Woldenberg, vertegenwoordigd door zijn rentmeester Coenraad ter Swaak te Goor, als universeel erfgenaam van zijn tante Johanna Mechtelt Doys, douarière van Diederik van Dorth.
1760 apr 11 (dl. G, fol. 217v).
Jacob Jan Fockinck, burgemeester van Deventer, na de dood van zijn grootvader Joost Fokkink.
1772 nov 21 (dl. G, fol. 371).
Otto Ernst baron van Hövel toe Wesevelt junior, vertegenwoordigd door Herman Hensen, stadsbode te Deventer, met de ledige hand, met het halve leen.
1772 nov 21 (dl. G, fol. 372v).
Jacob Jan Fokkink, burgemeester en kameraar van Deventer, vertegenwoordigd door Herman Hensen, stadsbode te Deventer, met de ledige hand, met het halve leen.
Kenmerken
Datering:
1236 - 1917 (1933)
Toegang:
Mensema, A.J., Raat, R.M. de, Woude, C.C. van der, Inventaris van het huisarchief Almelo, 3 delen, 1236 - 1917 (1933), Zwolle (1993).
Opmerkingen:
Voor informatie over het Huisarchief Almelo kunt u mailen naar contacthco@historischcentrumoverijssel. Voor informatie over de Stichting Familie Van Rechteren Limpurg Almelo zie de website www.stichtingvrl.nl.
Openbaarheid:
Stukken – zowel van persoonlijke als van zakelijke aard – jonger dan 100 jaar zijn niet openbaar dan na schriftelijke toestemming van de bewaargever, i.c. de Stichting Familie Van Rechteren Limpurg p/a Huize Almelo, Gravenallee 1, 7607 AG Almelo. Per 1-1-2034 is het in de onderhavige inventaris beschreven archief geheel openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS