Uw zoekacties: Afbeeldingen (oud)

Afbeeldingen (oud)

Filter: Charterx
beacon
1.858 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
4. Inventaris
Archiefinventaris
4.2. Stukken van bijzondere aard
4.2.1. Schenkingen
Charter
23 1621
Omschrijving:
Akte van schenking door Herman Kleinen, landdeken en pastoor te Beunelden in de Elzas, van 300 rijksdaalder aan het gasthuis
Notabene:
Regest nr. 113
Met afschrift
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Charter
Akte op perkament met opgeplakt zegel waarbij stadhouder Willem van Oranje de baljuw van Amstelland machtigt de dam bij ter Aa te herleggen, 1581
Datering:
1581
Beschrijving:
Akte op perkament met opgeplakt zegel waarbij stadhouder Willem van Oranje de baljuw van Amstelland machtigt de dam bij ter Aa te herleggen. Vanaf 1544 was Willem van Nassau de prins van Oranje. Hij stond ook bekend als Willem de Zwijger.
Er zijn bijna 13.000 brieven van en aan Willem van Oranje (1533-1584) bekend waarvan bijna 8.000 van hem afkomstig. Dit is de enige brief met handtekening gericht aan de dijkgraaf en baljuw van Amstelland.

Het onderstaande is ontleend aan http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/11401.
Inhoud charter:
Machtiging de dam in de Aa (de Botterdam), die door de ingelanden van de Lange Vliet is 'ontstopt', opnieuw te sluiten en de goederen van diegenen die zich blijven verzetten, te confisqueren.
Incipit (eerste woorden):
Alsoo van weghen ende in den naeme van den dijckgraef ende baillieu eensament
Opmerking:
Charter medeondertekend door Chr. Huygens. Ter zake was een rekest ingediend door de baljuw en de ingelanden van Amstelveen, Ouderkerk a.d. Amstel, Amstelland, Weesp, Weesperkarspel en Diemen, dat niet is aangetroffen. In de tekst wordt nog verwezen naar een ordonnantie van de prins van 4 juni 1580.
Afmeting bxh:
530x365
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het kenmerk van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_010042
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
58 1632 maart 20
Datumregel charter:
Im Jahr als man zahlt nach Christi unsers lieben herren unnd seligmechers geburt ein thausent sechs hundert und zweij und dreissig, in der funffzehender Romer zinszahl in Latein Indictio genant auff sambstag den zwanzigsten tag des monats martij zu drei Uhren oder darumbtrint nachmittags herschung des allerdurchleuchtigster grossmechtigster fursten und herren herren Ferdinandi [...] im zwelffter jahr in meines offenbaren Notarij
Omschrijving M. Jansen:
Gecollationeerd afschrift door den notaris Johannes Salden opgemaakt van eene akte van appel, dienende tot 'apostolos testimoniales' of 'zeugnisbrief', waarbij Winand Hackhausen in eigen naam en voor de kinderen van wijlen zijnen broeder Johan aan het hoofdgerecht te Sittard apelleert van een op den 12 Maart 1632 tusschen hen en Edmund Peters door schout en schepen van 'Lymburg' uitgesproken vonnis.
Inventarisnummer M. Jansen:
II, 56
Zegels:
Zegelteken van notaris Salden in inkt.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
57 1657 april 5
Datumregel charter:
Op den vijffden aprilis 1657
Omschrijving J.M. van de Venne:
Leenbrief, ten overstaan van Joh. Pesters stadhouder van wege Johan baron van Gend, van het leenhof van Valkenburg, waarbij Tossaint Lenssen als gevolm. der abdis Gisela Maria de Newhof van het stift te Susteren met het leen te Limmel (tiende) beleend wordt.
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
619
Zegels:
Insneden voor de zegelstaart, maar waarschijnlijk niet bezegeld. Waarschijnlijk niet uitgereikt.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Notabene:
Tekst in de rechtermarge ontbreekt omdat het perkament te kort is afgesneden.
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
56 1574 maart 27
Datumregel charter:
Gegeben seindt in den iaren nach Christi unsers lieben herren geburt thausent funff hundert vier und siebenzig, am sieben und zwenzigsten tage des monats martij
Omschrijving M. Jansen:
Beslechting van een geschil tusschen deken en kapittel der St. Pieterskerk, ter eenre, en burgemeester, schepenen en raad der stad Sittard, ter andere zijde, omtrent de benoeming van een rector of schoolmeester en een ondermeester der Latijnsche school aldaar, tot stand gekomen door bemiddeling van Johan Heister, voogd van Sittard, Peter Tesschenmacher, landdeken van 't concilie van Susteren, pastoor te Millen (1), en Arnt Kreitfisch, pastoor te Sittard. Onder anderen worden de volgende bepalingen gemaakt. Beide partijen, tusschen welke vroeger oneenigheid bestond over het recht van benoeming, zullen in het vervolg met gemeen overleg eenen bekwamenrector aanstellen, die 1o zich verplichten en verbinden moet de schoolkinderen en 'klercken' in den katholieken godsdienst te onderwijzen, 'einen erbaren und frommen leben und wandell vor zu stehen', en geene verderfelijke boeken voor te lezen noch door de scholieren te laten gebruiken; 2o met zijne leerlingen in 't koor zal gaan namelijk, 'des heligen Abendts' ter vespers, en op heilige dagen ter hoogmisse en ter vespers en met de processiën trekken, zooals zulks van ouds gebruikelijk is; 3o des Zaterdags morgens de kinderen de 'septimanalia' en kleine gebeden zal laten herhalen en opzeggen, en 's middags aan eenige leerlingen, die daartoe aanleg hebben den zang leeren, bij welke oefeningen een scholaster, van wege deken en kapittel het noodige toezicht zal hebben, ten einde de christelijke tucht bij de jeugd naar behooren worde onderhouden; 4o op zijne kosten een 'hypodidasculus' of onderschoolmeester met toestemming van beide partijen zal houden. De rector zal voor onderhoud en loon eeuwig en erfelijk van wege deken en kapittel het genot hebben van een kloosterhuis met onderhoorigheid op het kerkhof, naast de school gelegen, aan welk huis burgemeester en raad, zonder bezwaar van deken en kapittel, eenen nieuwen steenen gevel en de noodige stookplaatsen zullen laten maken, en hetzelve in goeden staat onderhouden. Hij
Omschrijving J.M. van de Venne:
Overeenkomst tusschen deken en kapittel der collegiale kerk van St. Pieter ter eenre en magistraat ter andere zijde betreffende het aanstellen van een schoolmeester en het houden van school waarover voormelde partijen 'sich tezliche errungen ind gebreeken zugetragen'. Afschrift door notaris Goetgens in dorso gemerkt No. 5 en 217.
Regest Venne:
1574. Maart 27. Burgemeesters, schepenen en raad gaan met deken en kapittel van St. Peter te Sittart, door bemiddeling van Johan Heister, voogd, Peter Tesschenmeckers landdeken van Susteren en pastoor van Millen en Aret Kreitfisch pastoor te Sittart, eene overeenkomst aan betreffende de aanstelling, van eene schoolmeester en onderschoolmeesteren het houden van school te Sittart, waarover tusschen genoemde partijen oneenigheid was ontstaan en van welke overeenkomst beide partijen één exemplaar ontving. Die gegeben seindt in den jahren nach Christi unsers lieben Herren geburt tausent funffhundert vier und siebenzig am sieben und zwanzigsten dach des monats Marty. Afschrift gewaarmerkt door notaris Carsilius Goetgens laatst 17e of begin 18e eeuw.
Regest Franquinet:
1574. 27 Maart. Overeenkomst tussen 't Kapittel der kerk van St. Pieter en de stad Sittard, gesloten door toedoen van Johan Heister, voogd van Sittard, met behulp van Peter Teschenmacher, landdeken van 't Concilie van Susteren, pastoor van Millen, en Arndt Kreitfisch, pastoor van Sittard, over de benoeming van een rector of schoolmeester en van een onderschoolmeester der Latijnsche school aldaar. Onder anderen komen er de volgende bepalingen in voor: dat beide partijen, welke vroeger twist hadden over 't recht van benoeming, thans te samen een bekwamen rector zullen aannemen, die de kinderen in den katholijken godsdienst leeren en 'einen erbarn und frommen leben und wandel furstehen' zal, dat die rector met zijne schoolkinderen op feestdagen in 't koor zal gaan en de processien meehouden, dat hij des zaturdags morgens den kinderen de 'septimanalia' en kleine gebeden zal laten herhalen en opzeggen, en 's namiddags aan eenige leerlingen, die toeleg hebben, den zang leeren, bij al welke oefeningen een scholaster, van wege Deken en kapittel, 't noodige toezicht ('ein fleissig inzehens') voor de christelijke tucht zal hebben, en dat de rector op zijne kosten een 'hypodidasculus' of onderschoolmeester, met inwilliging van beide partijen zal houden. Tot onderhoud en loon geven Deken en Kapittel een kloosterhuis met den afhang op 't kerkhof, naast de school, erfelijk ten behoeve van den schoolmeester, aan welk huis Burgemeester en Raad een nieuwen steenen gevel en brandplaats zullen laten maken, verder nog 3,5 malder rogge en 2 rijdergulden, erfrenten, welke tot dus verre aen 't altaar van 't gasthuis behoorden, alsmede alle renten en inkomsten van St. Eligius altaar; buitendien zal de rector nog hebben 't schoolgeld der kinderen, dat door beide partijen zal vastgesteld worden, en mogt de een of andere minvermogende in de betaling nalatig zijn, zal het ontbrekende door Burgemeester en Raad worden bijgepast.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 323
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
367
Inventarisnummer G.D. Franquinet:
25
Vervolg omschrijving M. Jansen:
zal voorts genieten eene jaarlijksche rente van drie en een half malder rogge en twee rijder gulden, tot dusverre behoord hebbende tot het altaar van het gasthuis, alsmede alle renten en inkomsten van Sint-Eligiusaltaar, met dien verstande echter dat, wanneer de rector of zijn substituut een priester mocht zijn, hij ook de gewone 'onera' van beide altaren zal dragen, en dan ook gelijk de andere kapellaans de gewone 'praesentz' genieten zal; ware evenwel geen van beiden priester, dan zal de bewoner van het huis op het kerkhof, behoorende tot het altaar van Sint-Eligius, voor den dienst van dat altaar jaarlijks geven zes Hornsche gulden. De landerijen van dat altaar zullen, in bijzijn van den regeerenden burgemeester en den rector, ten behoeve van dezen in billijkheid verpacht, worden. Daarenboven zal de rector trekken het schoolgeld der kinderen, waarvan het bedrag door beide partijen bepaald zal worden. Mocht de een of andere minvermogende in de betaling nalatig zijn, dan zal de burgemeester 'zur zeit darahn sein und verhelffen'. De rector en zijn substituut, dien onder goedkeuring van beide partijen eene billijke belooning toegelegd zal worden, zijn gehouden de schoolkinderen en 'klercken', namelijk 'die Knechten oder manskinderen' als 'ouch de Metgen' (welke van de jongens gescheiden moeten zitten) latijne en duitsch, naar gelang der personen, te leeren. Burgemeester, schepenen en raad zullen geenen anderen schoolmeester mogen aanstellen, noch zich in de stad laten vestigen. Mocht evenwel 'des lehrens und schulregiments halber' gebrek aan onderwijzend personeel ontstaan, dan zullen beide partijen zich daarover beraden, en daarin zoo spoedig mogelijk voorzien. Eindelijk wordt bepaald, dat zoo bovenbedoeld huis mocht afbranden - 'tgeen God verhoede - het dan ten koste van beide partijen weder opgebouwd zal worden. (1) Hij was geboren te Sittard, noemde zich 'Perarius', was ook openbaar notaris en maakte op 7 februari 1579 de nieuwe statuten der abdij Susteren op.
Zegels:
Zegels van Heister, van het kapittel en geheim zegel der stad gaaf. Dit laatste verbeeldt een slangenkopkruis met het omschrift: SIL: SECRETUM: BURGENTM: OPIDI: D: SITTART.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
55 1573 februari 8
Datumregel charter:
Anno dusent vyff hondert dry ind seventzich den achten daich hardtmaent
Omschrijving M. Jansen:
Wyncken Vederwysch, stadhouder van den hof te Doenrade voor jonkheer Steven van Lieck (2), en Geyll Proisten en Meys Breiters, laten van denzelfden hof, verklaren, dat Mees Vaessen van Doenrade, 'sytzende in synen eelichen stoell' met Metgen, voor hen bekend heeft verkocht te hebben aan de kerk te Hillensberg, eene op Sint-Andriesdag vervallende rente van een halven Filipsgulden, voor negen dergelijke gulden, aan hem betaald door den kerkmeester Geil Hensgens van Hillensberg. Tot onderpand stelt hij eene weide, groot omtrent tachtig roeden, gelegen te Doenrade naast de straat naar Sittard en 'Clais Hubben'. Daar stadhouder en laten geen eigen zegel hebben, zoo hebben zij 'nar alder gewoenheyt' jonkheer Steven verzocht zijn zegel aan de akte te hangen, waaraan door dezen is voldaan. (2) In de genealogie der familie van Brembt vinden wij twee 'Stefaan van Brembt' bijgenaamd 'Lieck', de eene te Doenrade, gehuwd met Agnes van Zwembruggen, de andere met Sophia Clutz te 'Brunsheim'. De eerste zal hier bedoeld worden. (verg. Fahne, 'Die Dynasten, Freiherren und jetzigen Grafen von Bocholtz I i bl. 207.)
Omschrijving J.M. van de Venne:
Akte voor stadhouder en laten van den hof Doenrade van Steven van Leeck, waarbij Mees Vaessen van Doenrade aan de kerk te Hillensberg eene jaarrente van 0,5 Philijns goudgulden verkoopt tegen eene hoofdsom van 9 gelijke gulden. Onuitgereikte grosse (?).
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 320
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
608
Zegels:
Zegel gedeeltelijk gebroken. 'Van Lieck' voert vier dwarsbalken en op den helm eene vlucht, waartusschen de balken herhaald (1). (1) Volgens Fahne, 'Geschichte der Kölnischen, Jülischen und Bergischen Geschlechter' I bl. 50, zou de familie van Brembt, genaamd Lieck, vijf dwarsbalken voeren; volgens de teekening, die hij echter van hun wapen geeft, hebben zij evenals in ons zegel slechts vier faassen.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
54 1553 april 16
Datumregel charter:
Datum anno a nativitate domini millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio mensis aprilis die decima sexta
Omschrijving M. Jansen:
Johannes de Bruxken, deken en begever der 'quartae capellae' van het dekenaat Susteren (1), admitteert zekeren Hieronimus N. van 'Randeroidt', priester, dien de hertog van Gulik, als leekenpatroon der kapel aldaar, heeft voorgesteld, ter bediening der kapel van de H. Maagd Maria en het H. Kruis te dier plaatse, tot de uitoefening en het genot der rechten en diensten dier kapel en beveelt, dat hij in het bezit worde gesteld van de kapel, boeken, missalen en ornamenten. Geteekend 'Joh. de Bruxken'. (1) Johannes de Bruxken was rector van St-Nikolaas altaar te Sittard en landdeken te Susteren. Hij overleed den 2 December 1558.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Akte van admissie door den begever Johan Bruscken deken van Susteren, op voorstel van den hertog van Gulick van Jehorimus N. van Randenrath in de kapel van de H. Maagd en het H. Kruis ten Randenrath.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 296
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
604
Zegels:
Zegel verloren.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Latijn
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
53 1520 december 1
Datumregel charter:
Indem jaer unss herrn dusent voinffhundert uenndtwzentzich uff satersdach neistnae sent Kathreynen dach der heylger joncffrouwe
Omschrijving M. Jansen:
Voor 'Werner van Pallant', leenheer der leengoederen van de heerlijkheid en 't land van Wassenberg, en in tegenwoordigheid van 'Peter Thewis' en 'Thys van Haimboch', verklaart 'Lennart Aben' voor zich, voor 'Druytgen', zijne echtgenoote, en hun beider erven, dat hij aan 'Heynrich Wyten' en 'Bynen', diens huisvrouw, en hunne erven afstaat zeven morgen land, in de 'Oc' bij 'den alden Wasser' gelegen, reinende met een hoofd en eene zijde 'des Hoeff's' erven van den 'Mylaken', met de andere zijde de erfgenamen van Heijn Freyschen, en met het andere hoofd de erven 'Jacop Schroder'; en diensvolgens heeft hij 'mit hande halme ind monde dairop vertege'.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Akte van stadhouder en leenmannen der heerlijkheid Wassenberg, waarbij Lenert Achen en zijne echtgenoote Druytgen, overdragen aan Heynrich Wytgen en Byne echtel. 7 roeden land in de 'Oe' bij den 'Alten Wasser'.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 229
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
602
Zegels:
Drie uithangende zegels, waarvan dat van Pallant geschonden. 'Van Pallant' voert gefaast van drie stukken; 'Thewis' een palmboom en 'van Haimboch' een band bezet met drie koeken.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
52 1480 september 18
Datumregel charter:
Datum inden jaer unss heren dusent vyrhondert inde tachtentich op mondagh na Synt Lambrechtz dagh des heilgen mertelers
Omschrijving M. Jansen:
'Clais van Zyss', stadhouder in het land van Millen voor den hertog van Gulik en Berg, graaf te Ravensberg, heer te Heinsberg en te Millen, en Dirk 'Heyenhove', stadhouder insgelijks in het land van Millen voor den graaf van Nassau, heer te Breda en te Millen, (1) verklaren dat voor hen en twee leenmannen dier heerlijkheid, met namen Daem Spey 'vanden Byessen' en Daem 'Sweyrtschyd' verschenen is Everart van Lieck die, met bewilliging van Mettel zijne huisvrouw, bepaalde, dat hun beider kinderen de door hem en zijne echtgenoote na te laten goederen zouden scheiden, zooals zusters en broeders zulks verplicht zijn te doen, met inachtneming, dat aan broeder Herman en zijne geestelijke zusters te Keulen alleen goederen in vruchtgebruik mogen toebedeeld worden, die na hun afsterven aan de wereldlijke broeders en zusters zullen terugvallen, waarvoor deze ten hunnen opzichte tot uitkeering eener som van veertig postulaats gulden of dertig boddregers voor elken gulden zullen gehouden zijn; welke som door hen uit hun kindsdeel moet betaald worden, binnen de vijf jaren na den dood van Everart en zijne vrouw, aan de kloosters, waarin de kinderen, welke den geestelijken staat aanvaard hebben, geprofest zullen zijn. (1) In de noot een uitgebreide verhandeling van Janssen over het gemeenschappelijk bezit van de heerlijkheden Millen, Gangelt en Vucht (Waldfeucht) door de hertog van Gulik-Berg en de graaf van Nassau.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief van stadhouder en leenmannen der heerlijkheid Millen, waarbij Everet van Lieck met toestemming zijner huisvrouw Mettel bepalingen vaststelt omtrent zijn nalatenschap, voor zoverre gelegen in 't land van Millen.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 125
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
598
Zegels:
Zegels van Swertscheid en Heyenhoven vrij gaaf, de beide anderen in het schild gebroken.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
51 1465 augustus 10
Datumregel charter:
Gegeven int jaer unss heren dusent vierhondert ind vunffentzestich uff sent Laurencius daghen
Omschrijving M. Jansen:
'Kathryna' van Heyden, Johan 'Gloisse' van Nyswilre en 'Ailheit' Happartz, 'moder, eydom ind dochter' verklaren aan hunnen broeder, zwager en oom Godert van Heyden geschonken te hebben een huis gelegen te 'Sittard in der Putzestraissen so eyner syten langs der Plackestraissen' en van de andere zijde Theus Rutten en Reiner Hamer. Medebezegelaar was Johan van den Veltze, zwager van Catharina.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief waarbij Katherina van Heyden Johan Gloisse van Nyswilre en Aelheid Happarts een huis gelegen te Sittard aan Godart van Heyden geven.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 109
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
594
Zegels:
Twee zegels geschonden, het derde van 'van den Veltze' in stukken. Catharina 'van Heyden' voert een slangenkopkruis, Johan 'Geloes van Nyswilre' een uitgetand kruis.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
50 1462 februari 14
Datumregel charter:
In den jaren ons heren dusent vierhondert und twe und sestich up Sint Valentyns dage des heyligen mertelers
Omschrijving M. Jansen:
Stasse van 'Hegen', als stadhouder van Johan graaf van Nassau, Vianden en Diest, heer te Breda, momber van zijnen zoon Engelbrecht van Nassau, heer te Millen, betuigt, dat voor hem en voor Gelis van den Horick en Jan van Koelgrouen, als leenmannen der heerlijkheid Millen, verklaard is door Jan Thoems en 'lisebet' Stassen zijne huisvrouw, dat zij van 'Everet' van Lieck en diens echtgenoote 'Mettelen' in erfpacht genomen hebben den halven hof te 'Kevelberch'(1), groot omtrent twee en dertig en een half bunder akkerland, waarvan Jan Thoems de wederhelft bezit, zooals die halve hoeve 'huden diss Dags gelegen is In naten end in drugen'; en zulks tegen betaling eener jaarlijkschen rente van negen malder rogge en negen malder 'Even', Gangelter maat (2). (1) De hoeve Kevelberg of Kivelberg is gelegen tusschen Gangelt en Saeffelen. (2) Wij vermoeden, dat deze rente aan de armen van Sittard gekomen is. Op den rug van het stuk is door eene hand van latere dagteekening geschreven: 'Der hof zu Kevelberg neun mlr. roggen und neun mlr. Even' (= haver) 'zusammen neun par'. De armen hadden tot vóór eenige jaren nog verschillende renten nabij Kivelberg.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief voor stadhouder en leenmannen van Millen waarbij Jan Thoenis en Lisebeth Stassen echtel. in erfpacht ontvangen van Everet van Leeck en Mettel (van Kievelberch), den halven hof Kevelberch tegen 9 malder rogge en 9 malder haver jaarlijks.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 107
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
593
Zegels:
Drie zegels verloren. Dat van 'van den Horick' versleten. Men onderscheidt nog een St-Andrieskruis in een schild, beladen met 12 kleine effen kruizen (3). (3) Op den rand van den grafsteen van Eva van Boetberg, in de Sint-Pieterskerk te Sittard, vindt men het wapen van 'Horick' aldus: een gouden St-Andrieskruis omzet met twaalf kleine kruizen in een veld van azuur, en in de krocht der kerk te Susteren ziet men den grafsteen eener stiftdame 'van den Horick', waarop een getweedeeld wapen, rechts eene kroon boven twee adelaars (?), links een St-Andrieskruis, met drie effen kruisjes tusschen elk der armen. Omschrift '+ Hir ligt begraven Joffrou ...ich van dern Horrich sterf int jaer ons Here M. CCCC. LXXXJJJ den VIIden dach in den September. Bit God voer die Seele'. Deze was wellicht eene dochter van voornoemden 'Gelis van den Horick'.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
49 1440 april 3
Datumregel charter:
Gegeven in den joer ons heren dusentvierhondertindveirttich des derden dages inden aprille
Omschrijving M. Jansen:
'Peter van Cortenbach', 'Diederich Sweirtscheide', Riczart van den Biessen' en 'Diederich Heijenhoven' (1) doen, als 'saeghsluijde ind mynlike man', uitspraak in een, tusschen 'Everart van Lyeck', natuurlijke zoon van 'Everart van Lyeck' en wettigen man en 'moinbar' van Mechtild, dochter van Herman 'van Kievelsbergh' ter eenre, en 'Claes Vruegop den alden' en zijne 'adelen ind natuerlike' kinderen ter andere zijde, bestaand geschil, waarbij bepaald wordt, dat Everart van de hoeve te 'Langhenbrueck', onder de dingbank Gangelt, zal hebben vijf 'par korns mate van Gangelt', en de natuurlijke kinderen van Claes Vruegop en hunne erven vier 'par korns'. Ten einde deze vier 'par korns' aan de kinderen van 'Claes Vruegop' te verzekeren, hebben Everart voornoemd en Willem Stassen, 'soen' van Geleen, wettige man en momber van 'Ermgarde', ook dochter van Herman van Kievelsberg, afstand gedaan van de rechten, die zij op die vier 'par korns' hadden. (1) In het necrologium van het stift St-Gerlach worden herdacht op 31 Augustus een Petrus van Cortenbach, op 24 Augustus een Theodoricus Swertscheidt. (Jos. Habets, 'Houthem St-Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar' bl. 188.) Volgens dezen geschiedvorser zou de familie Swertscheidt of Swertsteen dezelfde zijn als die van Swartsenberg, welke in nauwe betrekking tot het klooster St-Gerlach gestaan heeft. In aangehaald necrologium komen voor, op 16 Juli 'Conrardus de Benzenrade' en zijne echtgenote 'Barbara Schwertscheiden', den 12 Augustus 'Albertina de Swertsenburg', abtdis te Herkenrade, den 17 Augustus Maria van 'Swartsenburg', kloosterzuster te St-Gerlach, den 17 September 'Catharina Schwertscheit', echtgenoote van 'Joannes Hegem'.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Moelsoen en scheiding door toedoen van Peter van Cortenbach, Diederich Sweertscheide, Riezart van den Beesen, en Diederich Heyenhoven, tusschen Everart van Lyeck en Mechteld van Kievelsbergh, ter eenre en Claes Vreugop ter andere zijde, betreffende den hof 'to Langhenbruck'.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 91
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
591
Zegels:
Drie zegels gaaf, dat van Cortenbach geschonden. 'Van Cortenbach' voert drie rechter schuinbalken, 'Swertscheid' vier dwarsbalken, 'van den Biessen' drie linker schuinbalken in een op de rechterzijde liggend schild, gedekt door een helm met vederbosch en 'Hijenhoven' drie koeken, (2.1.) waartusschen eene zespuntige ster.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
48 1434 maart 1
Datumregel charter:
Gegeven int joer ons heren dusent vierhondert xxxiiij des moendaechs vur halffasten
Omschrijving M. Jansen:
Herman 'van Kievelenberch' schenkt als huwelijksgift aan Mettel, zijn wettige dochter, die zich in het huwelijk begeven zal met Everart van Lieke, natuurlijken zoon van Everart van Lieke en vrouwe Ermgarde van Steyffart, verschillende renten gevestigd o.a. op de hoeven te Saeffelen en Sweykhuizen. Getuigen bij dezen giftbrief waren 'Hubrecht van Spaubeke' pastoor te 'Winantzroede' en Claes Vruechop. Op den rug staat: 'Everarts konde yn syne rechte vur myn heer van heer Johan van Hynsberch bisscop te Lutgen anno CCCCLIIIJ'.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Huwelijksvoorwaarden tusschen Mettel van Kievelberch en Everart vvan Liecken. In dorso gemerkt V.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 84
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
590
Zegels:
Drie zegels beschadigd, dat van Vruechop verloren. 'Van Kievelenberg' voert een achtkoppig slangenkruis, 'Ermgarde van Steyffart', in een getweedeeld schild, links een slangenkopkruis rechts een klimmenden leeuw, 'van Spaubeek' een effen kruis.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
47 1385 januari 25
Datumregel charter:
Gegeven in dat joer ons heren M CCC ende vyff endetachtentich ipso die conversionis beati Pauli apostoli
Omschrijving M. Jansen:
Wynrich van Wildroede verklaart, dat hij zich met Heynrich vanden Berghe, 'knape van wapenen', vergeleken en 'ghemoetsoent' heeft omtrent het goed van Dierich vanden Berghe en dat, hetwelk hij met Ermgarde zijne wettige vrouw ten huwelijk kreeg, en omtrent alle andere zaken, waarover tusschen hem, zijne vrouw en Heynrich voornoemd, geschil bestond; daarbij is overeengekomen, dat Heynrich vanden Berghe zal behouden negendehalf bunder land onder de bank Sittard gelegen, waarvan zesdehalf bunder aan 'Bruyckzittarder hage', een bunder aan de 'Soymers hage' en twee bunder in twee percelen 'op genssi Haetzittert' en voorts zestien malder rogge, Sittarder maat, door hem verkregen uit de nalatenschap zijner zuster Margaretha vanden Berghe, welke rogge door Wynrich aan Heynrich of iemand van zijnentwege telken jare op Sint-Andriesdag zal moeten geleverd worden. Daarentegen doet Heynrich afstand van de rechten, die hij zou kunnen doen gelden krachtens het testament van Dierich vanden Berghe.
Tegenwoordig waren 'Arnout van Havert proyst te Millen, Johan Hune van Anstenroede', de oude, en diens broeder 'Reynart Hune van Merkelbeich, Gherat van Havert' en 'Johan Hune van Anstenrode', de jonge, knapen van wapenen.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Beslechting van hun geschil door Wynrich van Wildroede en Heynrich van den Berghe, knape van wapenen betreffende goederen afkomende van Dierich van den Berghe. In dorso: Disse sein verlegen brieff.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 40
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
587
Zegels:
Zegels van Wildroede met drie dwarsbalken, van Hoen den oude en van Gerard van Havert, beide met een slangenkopkruis geschonden, van Arnold van Havert verloren. Reynart en Johan Hoen de jonge hebben het stuk niet medebezegeld.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Overige charters
Charter
46 1327 april 17
Datumregel charter:
Die veneris post diem Pasche anno domini millesimo ccc vicesimo Septimo
Omschrijving M. Jansen:
1327 April 24. Datum Bruxelle sub sigillo nostro die veneris post diem pasche anno domini Millesimo CCCo vicesimo septimo. Jan, hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg beveelt aan zijne tollenaars aan gene zijde der Maas en aan al zijne odnerdanen, de burgers van zijne stad 'Zittert' met hunne goederen, zaken en koopwaren, door zijn geheel land rustig te laten gaan en terugkeeren, en geen anderen tol van hen te eischen, dan dien, welken de ingezetenen zijner goede steden van Brabant gewoon zijn te betalen. (2) In een 'vidimus' op perkament van deken en kapittel der Sint.-Pieterskerk te Sittard van 24 april 1437. Zegel afgevallen. (2) Het origineel van deze oorkonde is aanwezig in het provinciaal archief te Maastricht [inmiddels in de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard-Geleen], den tekst daarvan vindt men bij Ernst, 'Hist. du Limb.' bl. 32.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief waarbij Lotharius hertog van Brabant aan zijne tollenaars aan geene zijde der Maas beveelt de inwoners van Sittard niet meer te doen betalen dan de inwoners van Brabant. Opgenomen in twee vidimussen door deken en kapittel der kollegiale kerk van St. Pieter te Sittard dd. 1437, April24 en 1499, Juni 26. N.B. Het origineel van dezen brief berust op het Rijksarchief te Maastricht [inmiddels in de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard-Geleen].
Regest Venne:
Johannes, hertog van Lotharingen, Brabant en Lymborg beveelt aan zijne tollenaars, aan gene zijde der Maas, en aan al zijne onderdanen de inwoners van Zittert met hunne goederen en koopwaar ongehinderd te laten trekken en van hen geen hoogeren tol te eischen dan van de andere inwoners van zijne landen van Brabant. Datum Bruxelle sub sigillo nostro die veneris post diem pasche anno Domini millesiomo CCCo vicesimo septimo. Vidimus door deken en kapittel van St. Pieter te Sittard.
Regest Franquinet:
1321. 24 April. Datum Bruxellis sub sigillo nostro die veneris post diem pasche anno domini Millesimo CCCo vicesimo primo. Johannes, hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg, beveelt aan zijne tollenaars aan gene zijde der Maas en aan alle zijne onderdanen, de burgers van Sittard met hunne goederen door zijn geheel land en gebied te laten gaan en wedergaan, en geen anderen tol van hen te eischen dan dien, welke de ingezetenen van de goede steden van Brabant betalen. In een 'vidimus' op perg. van Deken en Kapittel van St. Pieterskerk te Sittard, van 24 april 1437. Zegel afgevallen.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 11
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
29
Inventarisnummer G.D. Franquinet:
3
Zegels:
Zegel beschadigd, in rode was.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Latijn
Notabene:
Dorsale aantekening: 'Befrijung von Tol'.
Dit charter werd eerder bewaard in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht onder de toegangscode 01.056b, Schepenbank Sittard 1327-1692. Het is niet duidelijk waarom dit archiefbestand van 5 charters is aangeduid als zijnde het archief van de schepenbank Sittard.
Twee vidimussen uit de jaren 1437 en 1499, waarbij de deken en het kapittel van de collegiale kerk van St. Pieter te Sittard verklaren dit charter te hebben gezien, zijn bewaard in het Bestuursarchief Sittard 1243-1794 onder inventarisnummers 44 en 45. Franquinet, Jansen en van de Venne vermelden nog dat deze vidimussen in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht werden bewaard. Eussen en Kreukels hebben deze vidimussen blijkbaar opgenomen in het Bestuursarchief Sittard 1243-1794.
Vergelijk: Maastricht kreeg in 1303 tolvrijheid van de hertog van Brabant vanwege de opstelling van de stad tijdens de belegering door Luikse troepen.
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Schepenbank Limbricht
Charter
45 1572 februari 5
Datumregel charter:
Gegeben ist nach Christi unsers herren geburt thausent funff hundert und im zweij und siebenzigsten jaren, am funfften tagh des monats februarij
Omschrijving M. Jansen:
Voor scholtis en schepenen der heerlijkheid Limbricht verklaart Theisgen Coenen, voor een kapitaal van zestig Hornsche gulden, aan Mewis Pfeiffers, verkocht te hebben eene erfrente van een malder rogge, vervallende den vijfden Februari van elk jaar, tot zekerheid waarvan hij veronderpandt zijn huis te Einighausen, groot ongeveer een morgen, palende Martin Schreinemechers en 'Metten' Probst.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Gerechtsbrief van Limbricht, waarbij Ther. Coenen eene jaarrente verkoopt aan Mewis Pfeeffers groot 1 malder rogge tegen 60 Hornsche gulden hoofdsom. Met dorsale overdracht aan Peter Wolfers. 1574, Januari 3, en verklaring van aflossing van de helft van dit kapitaal. 1643, October 20.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 318
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
607
Zegels:
Zegel verloren.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Schepenbank Tüddern
Charter
44 1513 mei 31
Datumregel charter:
Gegeben in dem jahr unss herren dumen schreiff dusent vunffhonderd und dertien up den lesten dach van den meij
Omschrijving M. Jansen:
Voor schepenen van Tudder, bekent Erken Schoutz van Tudder aan Dries Bruggen en zijne rechte erven schuldig te zijn, een erfmalder rogge, maat en pacht der stad Sittard, betaalbaar op den laatste dag Mei, tot onderpand van welke rente hij verbindt 'vijfdehalf' sil land, gelegen tusschen Tudder en Millen aan den weg, die beide plaatsen vereenigt, tusschen Jeuneske Cloes en Lyse Severens.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 204
Zegels:
Zegel afgevallen.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Schepenbank Born
Charter
43 1673 november 29
Datumregel charter:
Gegeben ist im jahr sechs zehen hundert unnd freij unnd siebentzig den neun unnd zwantzigsten tag des monats novembris
Omschrijving M. Jansen:
Adam Classen schout en schepenen van het gerecht Born getuigen, dat voor Peter Wagemans en Willem Salden, schepenen aldaar verschenen zijn Arnold Goesten en Johan Vrancken hunne medeschepenen ... en Melchior Goesten beiden burgemeesters, Johan Gösen, Heilger Jonckhout, Nelis Goesten, Johan Bovendeerdt, Corstien Bovendeerdt, Peter Palmen, ..., Peter Hermans, ..., Willem Palmen, Rencken Pehrbaum, Martin Rutten, Tilman van Eyck, Michiel Goesten, Sillis Pehrbaum, Peter Rutten, Goddart Salden, Hendrik Nottermans, Peter Kallen, Derich Smits, Johan Janssen, Leonard Vrancken, Hendrik Laurents, Willem Huinen, Willem Bovendeerdt, ..., Johan Gösen de jongere, Johan Deuss, Martin Recken, Johan Salden, Goddart Busers, Peter Closs en Peter Göbbels, allen ingezetenen der vrijheid en het gerecht van Born, zoo voor hen als volgens hunne opgave namens hunne mede-inwoners aldaar, welke allen bekennen, dat zij tot aflossing der 200 rijskdaalders, den 3 Augustus 1656 door de inwoners van het gerecht en de vrijheid Born ten algemeenen nutte bij Herman Dierma, 'schoutet zu Stockhum' opgenomen, van de gebroeders Peter en Arnold Heilgers geleend hebben eene hoofdsom van 200 rijksdaalders, waarvoor zij hun eene jaarlijksche rente van 10 rijksdaalders verkoopen, ter verzekering waarvan zij hunne personen en goederen verbinden, onder beding evenwel dat die rente ten allen tijde met meergemelde hoofdsom van 200 rijksdaalder afkoopbaar zal wezen. Op den rug geeft J. G. Bongaerts als gemachtigde van J. von Gelisssen de Meysenberg onder dagtekening van 2 Mei 1791 quitantie voor 200 rijksdaalder ten blijke van aflossing.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Gerechtsbrief van Born, waarbij met name genoemde ingezetenen ten behoeve der gemeente Born eene jaarrente verkoopen aan Peter en Arnold Heilgers groot 10 Rijksdaler tegen 200 gelijke daler hoofdsom, ter aflossing van een gelijk kapitaal, 1656, Aug. 3, van Joh. Dierna, schout van Stockhem opgenomen ter betaling van contributie. In dorso verklaring van aflossing 1791, Mei 2. Gemerkt No. 12. (doorgehaald) (Waarschijnlijk uit een dossier.)
Inventarisnummer M. Jansen:
II, 103
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
620
Zegels:
Zegels van schout en schepenen geheel versleten.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Schepenbank Born
Charter
42 1587 februari 1
Datumregel charter:
Geben ahm ersten tag februarij nach Christi unsers Erlösers unnd Seligmachers geburt im funffzehn hundert sieben unnd achtzichstenn jahre
Omschrijving M. Jansen:
Voor Melchior Gartzweiler scholtis, en schepenen van Born bekent Leonard Werens aan Thonis van Lar, verkocht te hebben een jaarlijkschen erfcijns van vijf daalder en een 'ortsthaler', ieder gerekend aan twee en vijftig albus loopenden koers, voor eene hoofdsom van zestig daalder, aan hem in rijksdaalders, zilveren en gouden Filipsdaalders betaald. Tot onderpand stelt hij een half bunder bouwland, in het Urmonderveld naast kerkenland van Berg en Martin Radermechers gelegen, en eene halve sil land aldaar, palende Johan Lenharts en Thies Happerts.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Gerechtsbrief van Born, waarbij Lem Wehrens aan Thonis van Lahr, eene jaarrente verkoopt van 5 daler 1 ort, tegen 60 dalers hoofdsom. In dorso gemerkt no. 17.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 339
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
611
Zegels:
Zegels van scholtis en schepenen verloren.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Schepenbank Born
Charter
41 1426 december 21
Datumregel charter:
Gegeven int jaer ons heere M IIIJc en XXVI den ein en twintichsten dage in de maend van december
Omschrijving M. Jansen:
Voor rechter en schepenen van Born bekent Jonkheer Johan van Palant, heer te 'Werden', in erfpacht uitgegeven te hebben aan Dirk Krysscher van Buchten en zijne erfgenamen, zes bunder min tien roeden akkerland, gelegen 'ommetrent' Buchten in de bank van Born, te weten eene 'vrecht' en achttien roeden tusschen land van Heinrich 'persoen' (1) van Born en Dirk Krysscher, een bunder en dertien roeden naast ... 'Beyssen Akker' en eigendommen van het gasthuis van Susteren, een bunder min acht en twintig roeden, naast Daem van Papenhoven en bij land van St.-Catharina-altaar te Buchten, een bunder min vijftien roeden naast land van het stift van Susteren en van Sint-Servaas te Maastricht, een bunder min vier en dertig roeden, bij land van Johan Vos van Houthem, en van Sint-Servaaskerk te Maastricht, een bunder min zestien roeden naast Dirk Kryscher en Nees Pauwels van Houthem, een bunder min negentien roeden, naast land van Henne van Biecht (?) en den voogd van Roermond (2), drie vrechten min tien roeden naast Spekhout van Houthem en Cuenken Moleners, eene vrecht min zestien roeden naast Jan Wylre en ... van Houthem, eene vrecht zeventien roeden op de Lenck, een bunder min dertig roeden bij land van Johan Vos voornoemd, en zulks voor eene jaarlijksche rente van zes malder rogge te leveren op Sint-Andriesdag te Stevensweert ofwel op eene mijl afstand van Tricht of Born, ter plaatse door Johan van Palant aan te wijzen. Tot onderpand worden door Dirk Kryscher, behalve de in erfpacht ontvangen goederen, gesteld vier vrechten land gelegen aan Dilgaart bij den weg leidende naar 'Rustren', en naast land van Johan van Palant, welke perceelen, ten bate der juffrouwen van het stift van Susteren, belast zijn met een jaarlijksche erfcijns van vier stuivers; en daarbij nog vier vrechten land, gelegen in Dijpdael naast Thijs van ... en Nelen Reynkens van Ophoven, welk land 'men heldet van Sinte Rijcharts Capelle van Steine'.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 80
Vervolg omschrijving M. Jansen:
Bij niet nakoming der op den erfpachter rustende verplichting zal de uitgever die goederen tot zich kunnen nemen. (1) persoen = persoon, pastoor. Men zie omtrent de beteekenis van dit woord Jos. Habets, Bisdom van Roermond I bl. 298. (2) In 1426 was voogd van Roermond Willem van Vlodrop. (Zie Wolters, L'avouerie de Ruremonde bl. 21.)
Zegels:
Zegel verloren.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Schepenbank Sittard
Charter
40 1698 juni 25
Datumregel charter:
Gegeben ist in dem iahr ein tausendt sechshondert acht und neunzig den funff und zwanzigsten tag des monats junij
Omschrijving M. Jansen:
Voor Frans Michaël Maes voogd en schepenen van het hoofdgerecht Sittard verschijnen Johan Donris en Wijn Peulen beide 'vorstehern', Peter Webers, Lemmen Lemmens, Johan Dols, Lambert Lemmens, Giel Bussen de oude, Giel Bussen de jonge, Johan Hamers, Willem Stalmans, Thönis Köhlen, Arnold Lemmens, Lemmen Bemelmans en Herman Leuthen ingezetenen van Munstergeleen verklarende tegen eene jaarlijksche rente van dertig rijksdaalder, namens die gemeente van den schepen Dirk Schroten en diens huisvrouw Adelheid Salden te Sittard opgenomen te hebben eene hoofdsom van zes honderd rijksdaalder, ter aflossing van door hen in vroeger en in verschillende reizen geleende gelden. Op den rug van het stuk staat aangeteekend, dat Stefaan Linden de hoofdsom aan zekeren J. H. Hagens den 21 Juni 1773 heeft afgelost.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Gerechtsbrief van Sittard, waarbij 'Vorsteher' en ingezetenen van Munstergeleen eene jaarrente verkoopen aan Dirck Schröten en Adelheid Salden echtelieden groot 30 rijksdaler tegen 600 gelijke daler hoofdsom tot afkwijting der vordering Heldewier afkomende van voogd Peter Ulner; en van andere kapitalen opgenomen meest tot betaling van Fransche contributie. In dorso: Verklaring van aflossing door burgem. Stefaan Linden aan J. H. Hagens, 1773, Juni 21. gem. 127, No. 4, No. 27 en No. 50.
Inventarisnummer M. Jansen:
II, 132
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
623
Zegels:
Zegels van voogd vrij gaaf, van schepenen gebroken. 'Maes' voert in een doorsneden schild, boven een uitkomenden klimmenden leeuw, beneden twee balken in den vorm van een St.-Andrieskruis. Op den helm eene vlucht. randschrift: Frans Michael ...s p...ctus ... Bornensis Ao 1793. Doorsnede 30 m.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Schepenbank Sittard
Charter
39 1694 augustus 16
Datumregel charter:
Geben ist im iahr nach Christi unsers Erlösers heilsamer gebuhrt ein tausendt sechshondert vier und neuntig am sechszehenden tag des monats augusti
Omschrijving M. Jansen:
Voor Frans Michaël Maes voogd en schepenen van Sittard verschenen Arnold Lemmens 'vorsteher', Herman Leuthen, Johan Dols, Johan Donris zoon van Tisgen, Johan Donrichs zoon van Dries, Thönis Kohlen, Giel Ramechers, Arit Lebens, Gierken Hamers, Peter Nacken, Peter Bisschofs, Jan Dols, Tisgen Donris, Wijn Peulen, Jan Webers, Corst Driessen, Thönis Webers, Rut Kremers, Stas Zelis, Gierken Notermans, Jan Lemmens, Claas Meis, Gossen Kals, Giel Bussen, Jan Hermans, Lens Lindemans, Herman Rutten en Wilm Stalmans, ingezetenen van Munstergeleen, die in eigen naam en namens de hele gemeente bekenden verkocht te hebben aan Dirk Schroten schepen te Sittard en zijne echtgenoote Adelheid Salden eene rente van dertig rijksdaalder 'sjaars, waarvoor hun betaald is eene hoofdsom van 600 rijksdaalder door hen besteed ter aflossing van een van wijlen Willem Helzaum pastoor te Geleen den laatsten Mei 1689, ter verhoeding der Fransche brandexecutie, tegen zes en een 'orth' opgenomen kapitaal. Blijkens op den rug van het stuk gestelde aanteekening is de bij vorenstaande akte opgenomen som den 21 Juni 1773 door Stefaan Linden aan zekeren J. H. Hagens afgelost.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Gerechtsbrief van Sittard, waarbij 'vorsteher' en ingezetenen van Munstergeleen eene jaarrente verkoopen aan Dietrich Schroten, schepen van Sittard en Adelheid Salden echtelieden, groot 30 rijksdaler, tegen 600 gelijke dalers. In dorso verklaring van aflossing door Burgem. Stefaan Luden aan J. H. Hagens, 1773, Juni 21. Gemerkt No. 127, No. 5, No. 28 en No. 51.
Inventarisnummer M. Jansen:
II, 128
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
622
Zegels:
Zegel van schepenbank gaaf, van voogd verloren.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Schepenbank Sittard
Charter
38 1692 maart 4
Datumregel charter:
Gegeben den virten tag des monats martij nach Christi unsers Erlösers heilsamer gebuhrt ein tausendt sechs hondert zweij und neuntzig
Omschrijving:
Voor Frans Michael Maes voogd en schepenen van Sittard verklaart Sibilla Lull, weduwe van wijlen Johann Gleins bij leven burgemeester, in bijzijn van haar zoon Johann en dochter Judith, aan de erfgenamen van wijlen Johann Bressenlig, bij leven kannunik van het kapittel te Susteren, schuldig te zijn een bedrag van honderd rijksdaalder, tegen een jaarlijkse rente van vijf rijksdaalder, te betalen jaarlijks op 4 maart, waarbij zij als onderpand stelt de helft van een woning en tuin gelegen achter het raadhuis, de helft van een moeshof gelegen buiten de 'Putzporten' en een perceel akkerland gelegen buiten de 'Limbriger Porten' aan de weg naar 'Einehausen'. Dorsale aantekeningen inzake de aflossing.
Zegels:
Een restant van een zegel in bruine was, een zegel verloren.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Notabene:
Charter is gecancelleerd.
Dit charter werd eerder bewaard in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht onder de toegangscode 01.056b, Schepenbank Sittard 1327-1692. Het is niet duidelijk waarom dit archiefbestand van 5 charters is aangeduid als zijnde het archief van de schepenbank Sittard.
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Schepenbank Sittard
Charter
37 1684 juni 8
Datumregel charter:
gegeben ist im jahr nach Christi unsers lieben herren unnd sehligmachers gebuhrt ein thausendt sechs hondert vier unnd achtzigh den achten tagh des monats junij
Omschrijving M. Jansen:
Voor Peter Ulner voogd en schepenen van Sittard verklaren Hendrik Dahlmans en Wilhem Backhuss zwagers verkocht te hebben aan Peter Fabri, scholtis te Eijs (1) eene jaarlijksche rente van zes en een halven albertiner rijksdaalder voor eene hoofdsom van honderd acht en een vierde rijksdaalder. Tot zekerheid daarvan hebben zij verbonden eene in de Putstraat gelegene bouwplaats naast den raadsverwant Johan Gruhls en den obrist-luitenant Marsilius Kops en uitschietende met een hoofd op de schuur van Gruhls en met het ander hoofd op de straat, benevens eene bouwplaats in de Plakstraat naast de vaart en schuur van Gruhls en een half bunder bouwland te Wehr gelegen. Blijkens eene bij het stuk gevoegde verklaring der schepenbank van Brunssum - geteekend J. Knoren - werd vorenstaande akte den 5 Maart 1687 voor het gerecht aldaar 'verniewet ende gerealiseert'; en volgens aantekening, op den rug van den brief gesteld, werd de hoofdsom den 12 juli 1742 door Jakobus Palmen aan Jan Baptist Strijbos afgelost. (1) Fabri huwde den 19 November 1675 te Sittard met Sibilla Helgers.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Gerechtsbrief van Sittard, waarbij Henrich Dahlmans en Wilhelm Backhus aan Peter Fabritius schout te Eys, eene Jaarrente verkoopen van 6,5 Alb. Rijksdaler tegen 108,25 gelijke daler hoofdsom. Met aangehechte realisatie voor het gerecht van Brunssum. 1687, Maart 5. In dorso verklaringen van overdracht resp. 1715, Maart 9, door Folre (?) aan Dr. Alberts (Olberts?), 1762, Juli 12, door dezen laatste aan Jan Babtist Strijbos.
Inventarisnummer M. Jansen:
II, 123
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
621
Zegels:
Zegel van voogd versleten, van de schepenen gebroken.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Schepenbank Sittard
Charter
36 1683 september 15
Datumregel charter:
Gegeben im Jahr nach Christ unsers lieben herren unnd sehligmachers gebuhrt ein thausent sechs hondert dreij und achzigh dem funftszehenten tagh des monats septembris
Omschrijving:
Voor Peter Ulner voogd en schepenen van Sittard verklaren Sara en Gertrudt von Herfts, zusters, voor zichzelf en mede in naam van 'Elisabethen' Honn, dochter van hun overleden zuster 'Mechtilden' von Herfts en 'Johannen' Honn, aan het Dominicanessenklooster Maria Wee te Roermond een bedrag van 50 Albertiner rijksdaalder schuldig te zijn, tegen een jaarlijkse rente van 2,5 Albertiner rijksdaalder, jaarlijks te betalen op 15 september op een door het klooster te bepalen plaats, waarvoor zij als onderpand stellen een huis en hof in de 'Putstrassen', dat belast is met een jaarlijkse erfpacht van vier vat rogge, een deel van 'dreij vierte theill portzrechten' en jaarlijks een kapoen aan het kapittel te Sittard, maar verder hun vrij eigendom is. Dorsale aantekeningen inzake de aflossing van het kapitaal d.d. 19 december 1753 en 4 maart 1791.
Zegels:
Twee zegels verloren.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Notabene:
Dit charter werd eerder bewaard in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht onder de toegangscode 01.056b, Schepenbank Sittard 1327-1692. Het is niet duidelijk waarom dit archiefbestand van 5 charters is aangeduid als zijnde het archief van de schepenbank Sittard.
Ga naar dit stuk: