Uw zoekacties: Bestanden
Bestanden

In deze index doorzoekt u bestanden van archiefstukken die door middel van OCR technieken of het toevoegen van transcripties inhoudelijk doorzoekbaar zijn gemaakt.

beacon
64.314  bestanden
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
55 1573 februari 8
Datumregel charter:
Anno dusent vyff hondert dry ind seventzich den achten daich hardtmaent
Omschrijving M. Jansen:
Wyncken Vederwysch, stadhouder van den hof te Doenrade voor jonkheer Steven van Lieck (2), en Geyll Proisten en Meys Breiters, laten van denzelfden hof, verklaren, dat Mees Vaessen van Doenrade, 'sytzende in synen eelichen stoell' met Metgen, voor hen bekend heeft verkocht te hebben aan de kerk te Hillensberg, eene op Sint-Andriesdag vervallende rente van een halven Filipsgulden, voor negen dergelijke gulden, aan hem betaald door den kerkmeester Geil Hensgens van Hillensberg. Tot onderpand stelt hij eene weide, groot omtrent tachtig roeden, gelegen te Doenrade naast de straat naar Sittard en 'Clais Hubben'. Daar stadhouder en laten geen eigen zegel hebben, zoo hebben zij 'nar alder gewoenheyt' jonkheer Steven verzocht zijn zegel aan de akte te hangen, waaraan door dezen is voldaan. (2) In de genealogie der familie van Brembt vinden wij twee 'Stefaan van Brembt' bijgenaamd 'Lieck', de eene te Doenrade, gehuwd met Agnes van Zwembruggen, de andere met Sophia Clutz te 'Brunsheim'. De eerste zal hier bedoeld worden. (verg. Fahne, 'Die Dynasten, Freiherren und jetzigen Grafen von Bocholtz I i bl. 207.)
Omschrijving J.M. van de Venne:
Akte voor stadhouder en laten van den hof Doenrade van Steven van Leeck, waarbij Mees Vaessen van Doenrade aan de kerk te Hillensberg eene jaarrente van 0,5 Philijns goudgulden verkoopt tegen eene hoofdsom van 9 gelijke gulden. Onuitgereikte grosse (?).
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 320
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
608
Zegels:
Zegel gedeeltelijk gebroken. 'Van Lieck' voert vier dwarsbalken en op den helm eene vlucht, waartusschen de balken herhaald (1). (1) Volgens Fahne, 'Geschichte der K├Âlnischen, J├╝lischen und Bergischen Geschlechter' I bl. 50, zou de familie van Brembt, genaamd Lieck, vijf dwarsbalken voeren; volgens de teekening, die hij echter van hun wapen geeft, hebben zij evenals in ons zegel slechts vier faassen.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
2 van 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
54 1553 april 16
Datumregel charter:
Datum anno a nativitate domini millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio mensis aprilis die decima sexta
Omschrijving M. Jansen:
Johannes de Bruxken, deken en begever der 'quartae capellae' van het dekenaat Susteren (1), admitteert zekeren Hieronimus N. van 'Randeroidt', priester, dien de hertog van Gulik, als leekenpatroon der kapel aldaar, heeft voorgesteld, ter bediening der kapel van de H. Maagd Maria en het H. Kruis te dier plaatse, tot de uitoefening en het genot der rechten en diensten dier kapel en beveelt, dat hij in het bezit worde gesteld van de kapel, boeken, missalen en ornamenten. Geteekend 'Joh. de Bruxken'. (1) Johannes de Bruxken was rector van St-Nikolaas altaar te Sittard en landdeken te Susteren. Hij overleed den 2 December 1558.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Akte van admissie door den begever Johan Bruscken deken van Susteren, op voorstel van den hertog van Gulick van Jehorimus N. van Randenrath in de kapel van de H. Maagd en het H. Kruis ten Randenrath.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 296
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
604
Zegels:
Zegel verloren.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Latijn
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
53 1520 december 1
Datumregel charter:
Indem jaer unss herrn dusent voinffhundert uenndtwzentzich uff satersdach neistnae sent Kathreynen dach der heylger joncffrouwe
Omschrijving M. Jansen:
Voor 'Werner van Pallant', leenheer der leengoederen van de heerlijkheid en 't land van Wassenberg, en in tegenwoordigheid van 'Peter Thewis' en 'Thys van Haimboch', verklaart 'Lennart Aben' voor zich, voor 'Druytgen', zijne echtgenoote, en hun beider erven, dat hij aan 'Heynrich Wyten' en 'Bynen', diens huisvrouw, en hunne erven afstaat zeven morgen land, in de 'Oc' bij 'den alden Wasser' gelegen, reinende met een hoofd en eene zijde 'des Hoeff's' erven van den 'Mylaken', met de andere zijde de erfgenamen van Heijn Freyschen, en met het andere hoofd de erven 'Jacop Schroder'; en diensvolgens heeft hij 'mit hande halme ind monde dairop vertege'.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Akte van stadhouder en leenmannen der heerlijkheid Wassenberg, waarbij Lenert Achen en zijne echtgenoote Druytgen, overdragen aan Heynrich Wytgen en Byne echtel. 7 roeden land in de 'Oe' bij den 'Alten Wasser'.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 229
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
602
Zegels:
Drie uithangende zegels, waarvan dat van Pallant geschonden. 'Van Pallant' voert gefaast van drie stukken; 'Thewis' een palmboom en 'van Haimboch' een band bezet met drie koeken.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
53 1520 december 1
Datumregel charter:
Indem jaer unss herrn dusent voinffhundert uenndtwzentzich uff satersdach neistnae sent Kathreynen dach der heylger joncffrouwe
Omschrijving M. Jansen:
Voor 'Werner van Pallant', leenheer der leengoederen van de heerlijkheid en 't land van Wassenberg, en in tegenwoordigheid van 'Peter Thewis' en 'Thys van Haimboch', verklaart 'Lennart Aben' voor zich, voor 'Druytgen', zijne echtgenoote, en hun beider erven, dat hij aan 'Heynrich Wyten' en 'Bynen', diens huisvrouw, en hunne erven afstaat zeven morgen land, in de 'Oc' bij 'den alden Wasser' gelegen, reinende met een hoofd en eene zijde 'des Hoeff's' erven van den 'Mylaken', met de andere zijde de erfgenamen van Heijn Freyschen, en met het andere hoofd de erven 'Jacop Schroder'; en diensvolgens heeft hij 'mit hande halme ind monde dairop vertege'.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Akte van stadhouder en leenmannen der heerlijkheid Wassenberg, waarbij Lenert Achen en zijne echtgenoote Druytgen, overdragen aan Heynrich Wytgen en Byne echtel. 7 roeden land in de 'Oe' bij den 'Alten Wasser'.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 229
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
602
Zegels:
Drie uithangende zegels, waarvan dat van Pallant geschonden. 'Van Pallant' voert gefaast van drie stukken; 'Thewis' een palmboom en 'van Haimboch' een band bezet met drie koeken.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
2 van 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
53 1520 december 1
Datumregel charter:
Indem jaer unss herrn dusent voinffhundert uenndtwzentzich uff satersdach neistnae sent Kathreynen dach der heylger joncffrouwe
Omschrijving M. Jansen:
Voor 'Werner van Pallant', leenheer der leengoederen van de heerlijkheid en 't land van Wassenberg, en in tegenwoordigheid van 'Peter Thewis' en 'Thys van Haimboch', verklaart 'Lennart Aben' voor zich, voor 'Druytgen', zijne echtgenoote, en hun beider erven, dat hij aan 'Heynrich Wyten' en 'Bynen', diens huisvrouw, en hunne erven afstaat zeven morgen land, in de 'Oc' bij 'den alden Wasser' gelegen, reinende met een hoofd en eene zijde 'des Hoeff's' erven van den 'Mylaken', met de andere zijde de erfgenamen van Heijn Freyschen, en met het andere hoofd de erven 'Jacop Schroder'; en diensvolgens heeft hij 'mit hande halme ind monde dairop vertege'.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Akte van stadhouder en leenmannen der heerlijkheid Wassenberg, waarbij Lenert Achen en zijne echtgenoote Druytgen, overdragen aan Heynrich Wytgen en Byne echtel. 7 roeden land in de 'Oe' bij den 'Alten Wasser'.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 229
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
602
Zegels:
Drie uithangende zegels, waarvan dat van Pallant geschonden. 'Van Pallant' voert gefaast van drie stukken; 'Thewis' een palmboom en 'van Haimboch' een band bezet met drie koeken.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
3 van 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
52 1480 september 18
Datumregel charter:
Datum inden jaer unss heren dusent vyrhondert inde tachtentich op mondagh na Synt Lambrechtz dagh des heilgen mertelers
Omschrijving M. Jansen:
'Clais van Zyss', stadhouder in het land van Millen voor den hertog van Gulik en Berg, graaf te Ravensberg, heer te Heinsberg en te Millen, en Dirk 'Heyenhove', stadhouder insgelijks in het land van Millen voor den graaf van Nassau, heer te Breda en te Millen, (1) verklaren dat voor hen en twee leenmannen dier heerlijkheid, met namen Daem Spey 'vanden Byessen' en Daem 'Sweyrtschyd' verschenen is Everart van Lieck die, met bewilliging van Mettel zijne huisvrouw, bepaalde, dat hun beider kinderen de door hem en zijne echtgenoote na te laten goederen zouden scheiden, zooals zusters en broeders zulks verplicht zijn te doen, met inachtneming, dat aan broeder Herman en zijne geestelijke zusters te Keulen alleen goederen in vruchtgebruik mogen toebedeeld worden, die na hun afsterven aan de wereldlijke broeders en zusters zullen terugvallen, waarvoor deze ten hunnen opzichte tot uitkeering eener som van veertig postulaats gulden of dertig boddregers voor elken gulden zullen gehouden zijn; welke som door hen uit hun kindsdeel moet betaald worden, binnen de vijf jaren na den dood van Everart en zijne vrouw, aan de kloosters, waarin de kinderen, welke den geestelijken staat aanvaard hebben, geprofest zullen zijn. (1) In de noot een uitgebreide verhandeling van Janssen over het gemeenschappelijk bezit van de heerlijkheden Millen, Gangelt en Vucht (Waldfeucht) door de hertog van Gulik-Berg en de graaf van Nassau.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief van stadhouder en leenmannen der heerlijkheid Millen, waarbij Everet van Lieck met toestemming zijner huisvrouw Mettel bepalingen vaststelt omtrent zijn nalatenschap, voor zoverre gelegen in 't land van Millen.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 125
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
598
Zegels:
Zegels van Swertscheid en Heyenhoven vrij gaaf, de beide anderen in het schild gebroken.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 4