Uw zoekacties: Bestanden
Bestanden

In deze index doorzoekt u bestanden van archiefstukken die door middel van OCR technieken of het toevoegen van transcripties inhoudelijk doorzoekbaar zijn gemaakt.

beacon
64.314  bestanden
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
50 1462 februari 14
Datumregel charter:
In den jaren ons heren dusent vierhondert und twe und sestich up Sint Valentyns dage des heyligen mertelers
Omschrijving M. Jansen:
Stasse van 'Hegen', als stadhouder van Johan graaf van Nassau, Vianden en Diest, heer te Breda, momber van zijnen zoon Engelbrecht van Nassau, heer te Millen, betuigt, dat voor hem en voor Gelis van den Horick en Jan van Koelgrouen, als leenmannen der heerlijkheid Millen, verklaard is door Jan Thoems en 'lisebet' Stassen zijne huisvrouw, dat zij van 'Everet' van Lieck en diens echtgenoote 'Mettelen' in erfpacht genomen hebben den halven hof te 'Kevelberch'(1), groot omtrent twee en dertig en een half bunder akkerland, waarvan Jan Thoems de wederhelft bezit, zooals die halve hoeve 'huden diss Dags gelegen is In naten end in drugen'; en zulks tegen betaling eener jaarlijkschen rente van negen malder rogge en negen malder 'Even', Gangelter maat (2). (1) De hoeve Kevelberg of Kivelberg is gelegen tusschen Gangelt en Saeffelen. (2) Wij vermoeden, dat deze rente aan de armen van Sittard gekomen is. Op den rug van het stuk is door eene hand van latere dagteekening geschreven: 'Der hof zu Kevelberg neun mlr. roggen und neun mlr. Even' (= haver) 'zusammen neun par'. De armen hadden tot vóór eenige jaren nog verschillende renten nabij Kivelberg.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief voor stadhouder en leenmannen van Millen waarbij Jan Thoenis en Lisebeth Stassen echtel. in erfpacht ontvangen van Everet van Leeck en Mettel (van Kievelberch), den halven hof Kevelberch tegen 9 malder rogge en 9 malder haver jaarlijks.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 107
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
593
Zegels:
Drie zegels verloren. Dat van 'van den Horick' versleten. Men onderscheidt nog een St-Andrieskruis in een schild, beladen met 12 kleine effen kruizen (3). (3) Op den rand van den grafsteen van Eva van Boetberg, in de Sint-Pieterskerk te Sittard, vindt men het wapen van 'Horick' aldus: een gouden St-Andrieskruis omzet met twaalf kleine kruizen in een veld van azuur, en in de krocht der kerk te Susteren ziet men den grafsteen eener stiftdame 'van den Horick', waarop een getweedeeld wapen, rechts eene kroon boven twee adelaars (?), links een St-Andrieskruis, met drie effen kruisjes tusschen elk der armen. Omschrift '+ Hir ligt begraven Joffrou ...ich van dern Horrich sterf int jaer ons Here M. CCCC. LXXXJJJ den VIIden dach in den September. Bit God voer die Seele'. Deze was wellicht eene dochter van voornoemden 'Gelis van den Horick'.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
2 van 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
50 1462 februari 14
Datumregel charter:
In den jaren ons heren dusent vierhondert und twe und sestich up Sint Valentyns dage des heyligen mertelers
Omschrijving M. Jansen:
Stasse van 'Hegen', als stadhouder van Johan graaf van Nassau, Vianden en Diest, heer te Breda, momber van zijnen zoon Engelbrecht van Nassau, heer te Millen, betuigt, dat voor hem en voor Gelis van den Horick en Jan van Koelgrouen, als leenmannen der heerlijkheid Millen, verklaard is door Jan Thoems en 'lisebet' Stassen zijne huisvrouw, dat zij van 'Everet' van Lieck en diens echtgenoote 'Mettelen' in erfpacht genomen hebben den halven hof te 'Kevelberch'(1), groot omtrent twee en dertig en een half bunder akkerland, waarvan Jan Thoems de wederhelft bezit, zooals die halve hoeve 'huden diss Dags gelegen is In naten end in drugen'; en zulks tegen betaling eener jaarlijkschen rente van negen malder rogge en negen malder 'Even', Gangelter maat (2). (1) De hoeve Kevelberg of Kivelberg is gelegen tusschen Gangelt en Saeffelen. (2) Wij vermoeden, dat deze rente aan de armen van Sittard gekomen is. Op den rug van het stuk is door eene hand van latere dagteekening geschreven: 'Der hof zu Kevelberg neun mlr. roggen und neun mlr. Even' (= haver) 'zusammen neun par'. De armen hadden tot vóór eenige jaren nog verschillende renten nabij Kivelberg.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief voor stadhouder en leenmannen van Millen waarbij Jan Thoenis en Lisebeth Stassen echtel. in erfpacht ontvangen van Everet van Leeck en Mettel (van Kievelberch), den halven hof Kevelberch tegen 9 malder rogge en 9 malder haver jaarlijks.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 107
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
593
Zegels:
Drie zegels verloren. Dat van 'van den Horick' versleten. Men onderscheidt nog een St-Andrieskruis in een schild, beladen met 12 kleine effen kruizen (3). (3) Op den rand van den grafsteen van Eva van Boetberg, in de Sint-Pieterskerk te Sittard, vindt men het wapen van 'Horick' aldus: een gouden St-Andrieskruis omzet met twaalf kleine kruizen in een veld van azuur, en in de krocht der kerk te Susteren ziet men den grafsteen eener stiftdame 'van den Horick', waarop een getweedeeld wapen, rechts eene kroon boven twee adelaars (?), links een St-Andrieskruis, met drie effen kruisjes tusschen elk der armen. Omschrift '+ Hir ligt begraven Joffrou ...ich van dern Horrich sterf int jaer ons Here M. CCCC. LXXXJJJ den VIIden dach in den September. Bit God voer die Seele'. Deze was wellicht eene dochter van voornoemden 'Gelis van den Horick'.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
3 van 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
49 1440 april 3
Datumregel charter:
Gegeven in den joer ons heren dusentvierhondertindveirttich des derden dages inden aprille
Omschrijving M. Jansen:
'Peter van Cortenbach', 'Diederich Sweirtscheide', Riczart van den Biessen' en 'Diederich Heijenhoven' (1) doen, als 'saeghsluijde ind mynlike man', uitspraak in een, tusschen 'Everart van Lyeck', natuurlijke zoon van 'Everart van Lyeck' en wettigen man en 'moinbar' van Mechtild, dochter van Herman 'van Kievelsbergh' ter eenre, en 'Claes Vruegop den alden' en zijne 'adelen ind natuerlike' kinderen ter andere zijde, bestaand geschil, waarbij bepaald wordt, dat Everart van de hoeve te 'Langhenbrueck', onder de dingbank Gangelt, zal hebben vijf 'par korns mate van Gangelt', en de natuurlijke kinderen van Claes Vruegop en hunne erven vier 'par korns'. Ten einde deze vier 'par korns' aan de kinderen van 'Claes Vruegop' te verzekeren, hebben Everart voornoemd en Willem Stassen, 'soen' van Geleen, wettige man en momber van 'Ermgarde', ook dochter van Herman van Kievelsberg, afstand gedaan van de rechten, die zij op die vier 'par korns' hadden. (1) In het necrologium van het stift St-Gerlach worden herdacht op 31 Augustus een Petrus van Cortenbach, op 24 Augustus een Theodoricus Swertscheidt. (Jos. Habets, 'Houthem St-Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar' bl. 188.) Volgens dezen geschiedvorser zou de familie Swertscheidt of Swertsteen dezelfde zijn als die van Swartsenberg, welke in nauwe betrekking tot het klooster St-Gerlach gestaan heeft. In aangehaald necrologium komen voor, op 16 Juli 'Conrardus de Benzenrade' en zijne echtgenote 'Barbara Schwertscheiden', den 12 Augustus 'Albertina de Swertsenburg', abtdis te Herkenrade, den 17 Augustus Maria van 'Swartsenburg', kloosterzuster te St-Gerlach, den 17 September 'Catharina Schwertscheit', echtgenoote van 'Joannes Hegem'.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Moelsoen en scheiding door toedoen van Peter van Cortenbach, Diederich Sweertscheide, Riezart van den Beesen, en Diederich Heyenhoven, tusschen Everart van Lyeck en Mechteld van Kievelsbergh, ter eenre en Claes Vreugop ter andere zijde, betreffende den hof 'to Langhenbruck'.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 91
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
591
Zegels:
Drie zegels gaaf, dat van Cortenbach geschonden. 'Van Cortenbach' voert drie rechter schuinbalken, 'Swertscheid' vier dwarsbalken, 'van den Biessen' drie linker schuinbalken in een op de rechterzijde liggend schild, gedekt door een helm met vederbosch en 'Hijenhoven' drie koeken, (2.1.) waartusschen eene zespuntige ster.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
49 1440 april 3
Datumregel charter:
Gegeven in den joer ons heren dusentvierhondertindveirttich des derden dages inden aprille
Omschrijving M. Jansen:
'Peter van Cortenbach', 'Diederich Sweirtscheide', Riczart van den Biessen' en 'Diederich Heijenhoven' (1) doen, als 'saeghsluijde ind mynlike man', uitspraak in een, tusschen 'Everart van Lyeck', natuurlijke zoon van 'Everart van Lyeck' en wettigen man en 'moinbar' van Mechtild, dochter van Herman 'van Kievelsbergh' ter eenre, en 'Claes Vruegop den alden' en zijne 'adelen ind natuerlike' kinderen ter andere zijde, bestaand geschil, waarbij bepaald wordt, dat Everart van de hoeve te 'Langhenbrueck', onder de dingbank Gangelt, zal hebben vijf 'par korns mate van Gangelt', en de natuurlijke kinderen van Claes Vruegop en hunne erven vier 'par korns'. Ten einde deze vier 'par korns' aan de kinderen van 'Claes Vruegop' te verzekeren, hebben Everart voornoemd en Willem Stassen, 'soen' van Geleen, wettige man en momber van 'Ermgarde', ook dochter van Herman van Kievelsberg, afstand gedaan van de rechten, die zij op die vier 'par korns' hadden. (1) In het necrologium van het stift St-Gerlach worden herdacht op 31 Augustus een Petrus van Cortenbach, op 24 Augustus een Theodoricus Swertscheidt. (Jos. Habets, 'Houthem St-Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar' bl. 188.) Volgens dezen geschiedvorser zou de familie Swertscheidt of Swertsteen dezelfde zijn als die van Swartsenberg, welke in nauwe betrekking tot het klooster St-Gerlach gestaan heeft. In aangehaald necrologium komen voor, op 16 Juli 'Conrardus de Benzenrade' en zijne echtgenote 'Barbara Schwertscheiden', den 12 Augustus 'Albertina de Swertsenburg', abtdis te Herkenrade, den 17 Augustus Maria van 'Swartsenburg', kloosterzuster te St-Gerlach, den 17 September 'Catharina Schwertscheit', echtgenoote van 'Joannes Hegem'.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Moelsoen en scheiding door toedoen van Peter van Cortenbach, Diederich Sweertscheide, Riezart van den Beesen, en Diederich Heyenhoven, tusschen Everart van Lyeck en Mechteld van Kievelsbergh, ter eenre en Claes Vreugop ter andere zijde, betreffende den hof 'to Langhenbruck'.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 91
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
591
Zegels:
Drie zegels gaaf, dat van Cortenbach geschonden. 'Van Cortenbach' voert drie rechter schuinbalken, 'Swertscheid' vier dwarsbalken, 'van den Biessen' drie linker schuinbalken in een op de rechterzijde liggend schild, gedekt door een helm met vederbosch en 'Hijenhoven' drie koeken, (2.1.) waartusschen eene zespuntige ster.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
2 van 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
48 1434 maart 1
Datumregel charter:
Gegeven int joer ons heren dusent vierhondert xxxiiij des moendaechs vur halffasten
Omschrijving M. Jansen:
Herman 'van Kievelenberch' schenkt als huwelijksgift aan Mettel, zijn wettige dochter, die zich in het huwelijk begeven zal met Everart van Lieke, natuurlijken zoon van Everart van Lieke en vrouwe Ermgarde van Steyffart, verschillende renten gevestigd o.a. op de hoeven te Saeffelen en Sweykhuizen. Getuigen bij dezen giftbrief waren 'Hubrecht van Spaubeke' pastoor te 'Winantzroede' en Claes Vruechop. Op den rug staat: 'Everarts konde yn syne rechte vur myn heer van heer Johan van Hynsberch bisscop te Lutgen anno CCCCLIIIJ'.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Huwelijksvoorwaarden tusschen Mettel van Kievelberch en Everart vvan Liecken. In dorso gemerkt V.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 84
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
590
Zegels:
Drie zegels beschadigd, dat van Vruechop verloren. 'Van Kievelenberg' voert een achtkoppig slangenkruis, 'Ermgarde van Steyffart', in een getweedeeld schild, links een slangenkopkruis rechts een klimmenden leeuw, 'van Spaubeek' een effen kruis.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
48 1434 maart 1
Datumregel charter:
Gegeven int joer ons heren dusent vierhondert xxxiiij des moendaechs vur halffasten
Omschrijving M. Jansen:
Herman 'van Kievelenberch' schenkt als huwelijksgift aan Mettel, zijn wettige dochter, die zich in het huwelijk begeven zal met Everart van Lieke, natuurlijken zoon van Everart van Lieke en vrouwe Ermgarde van Steyffart, verschillende renten gevestigd o.a. op de hoeven te Saeffelen en Sweykhuizen. Getuigen bij dezen giftbrief waren 'Hubrecht van Spaubeke' pastoor te 'Winantzroede' en Claes Vruechop. Op den rug staat: 'Everarts konde yn syne rechte vur myn heer van heer Johan van Hynsberch bisscop te Lutgen anno CCCCLIIIJ'.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Huwelijksvoorwaarden tusschen Mettel van Kievelberch en Everart vvan Liecken. In dorso gemerkt V.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 84
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
590
Zegels:
Drie zegels beschadigd, dat van Vruechop verloren. 'Van Kievelenberg' voert een achtkoppig slangenkruis, 'Ermgarde van Steyffart', in een getweedeeld schild, links een slangenkopkruis rechts een klimmenden leeuw, 'van Spaubeek' een effen kruis.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
2 van 3