Uw zoekacties: Vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg...

Correspondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )

Zoeken in correspondentie extracten

De afgelopen jaren is gewerkt aan het maken van korte samenvattingen (excerpten of extracten) van de ingekomen stukken in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Hier kunt u random zoeken in de circa 15.000 extracten uit de periode 1811-1920.

beacon
 
 
Correspondentie extract
Vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg:
De erfgenamen van Lamberts Harms van den Mariënberg laten een overeenkomst van boedelscheiding registreren die men als familie onderling overeengekomen is (deel 1).
Datering:
03-05-1730
Beschrijving 2:
Op huiden dato ondergeschreven is ten overstaen van mij Arnold Voltelen, wegens Ridderschap en Steden de Staten van Overijssel, Scholtus van den Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, en keurnoten als waeren Jan Roelofs Waterink en Antoni Holtink, een minnelijck en wettige scheidinge en deilinge en euwigh duijrende maegscheijdinge geholden en opgeright tusschen de nagelatene kinders en erfgenaemen van wijlen Lambert Harmens van de Marrienbergh, met namen Hendrik Lamberts, Hillegien Lamberts, die in desen geadsisteert wesende met Harmen Wijghmink als derselver verkoren en geadmitteerden momber, en Jan Lamberts van de Marrienbergh, alles met expresse en speciale approbatie en bewillinge van haerer moeder Hillegien Wijcherts, die in desen met de Ed(ele) Gerh. v.d. Marrienbergh als haar versoghte en geadmitteerde momboir was geassisteert, over alle vaste en beweeghlijcke goederen die in den gemeenten ouderlijcken boedel, so wel van haar zal(ige)r vader, als nogh in leven sijde moeder sijn, en dat wel sulks op dese navaolgende manniere. Eerstelijck en vooraf is geconditioneert en bedinght de moeder Hillegien Wijcherts de tijt haeres levens de vrughten en opkomsten van elk van haere nabenoemde drie kinders erffelijcke portie van de halfscheid, soals haar daar van nae regte alsnogh is competerende. Ten tweeden sijn an de drie voorschr. kinders voor en in voldoeninge van haere kinderlijcke erfportie onder malkanderen toegelegt als volget.
1. Sullende Hendrik Lamberts van de Marrienbergh voor sijn een darde part als voorschr. hebben te genieten en in vollen eijgendoom beholden het gekofte goed te Wijlen (Wielen) met sijne timmeragies cum annexis, nevens de inboedel van dien, en een dagwerk hoijlant in den Brink, nevens een goren bij de Duijstere Stege (Duistere Steeg), beijde tot den Hardenbergh gelegen, nogh een stuk nije lant te Brught, gebruiker Henrik Beuckink (Bokking), en het nije hoijmatien voor de Brugter maden gelegen, daarin de helfte toebehoort Hannes Jansen.
Beschrijving 3:
Des sal voorschreven Hendrik Lamberts van de Marrienbergh an de suster Hillegien Lamberts van de Marrienbergh moeten uitkeren vijffhondert car(oly) guldens, sijnde haar toegelegte gedeelten so veel minder getaxeert.
2. Wijders sal de suster Hillegien Lamberts van de Marrienbergh trecken en genieten als voorschr(even) de gemelte vijfhondert car(oly) guldens van de broer voorschr(even), en daarbij uit den gemeenen boedel tot suppleringe voor haar darde part, als de thiende te Brucht, sijnde van Frederik van Olde aengekoft, het reght van de thiende uit Bossink, en een stuk saijlant in den Mageler Esch, beijde onder Den Ham gelegen, een capitael op de wever Jan Snol in Den Ham van hondert car(oly) guldens, en hondert car(oly) guldens bij de koehierde te Stegerden, en nogh hondert car(oly) guldens op den heer van Hagenvoorden, en dan nogh tweehondert car(oly) guldens uit het beweeglijcke van 't gemeen bij de broer Hendrik Lamberts van de Marrienbergh te Wijlen te vorderen.
3. Sal de broer Jan Lamberts van de Marrienbergh voor sijn een darde part hebben en beholden het huijs en schuijre met vordere timmeragie, nevens den imboedel van dien, den halven Eckelenkamp, het stuck lants op de Borge, en 't hoekjen, met den goren bij Oelberts, de halve thiende uit de Marrienbergh, grof en smal, hierbij het halve erve Woestkamp, alle te Bergentheim, alles met sijn reght en geregtigheid, raet en onraet, so tot alle of eenige van de voorschr(even) parcelen mogte sijn en aangehorende.
Na dat de voorschr(even) scheijdinge en deilinge inderminne also was afgedaan, so sijnde gemelte erfgen(amen) met malkanderen nevens derselver voorn(oemde) moeders expresse wille en begeert, nog verder geconvenieert en geaccordeert als een expresse conditie van dese maagscheijdinge, dat so eenige of alle van gemelte drie erfgenamen mogten komen te trouwen, dat dan niemant meerder van sijne voorschr(even) toegedeelde erfogederen an haere toekomende ehegade sal mogen maken, sonder lijfs erven stervende,
Onderwerp/Afhandeling:
Magenscheid (deel 1)
Plaatsnaam:
Bergentheim
Toegangsnummer:
250
Inventarisnummer:
6 en 7