Uw zoekacties: Commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs
Naam archiefvormer:
Commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs
Vestigingsplaats:
Oud-Beijerland
Onderdeel van:
gemeente Oud-Beijerland
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1842. Bron: aantekeningen van de commissie van plaatselijk schooltoezicht over 1842-1844
Opgeheven:
m.i.v. 1 juli 1936. Bron: gemeenteraadsbesluit van 24 augustus 1936
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Van 1847 tot 1858:
Het houden van toezicht op de plaatselijke lagere scholen en het bevorderen van alles wat op het onderwijs betrekking heeft.

Van 1858 tot 1921:
- Het dienen van bericht en raad aan het gemeentebestuur over alle stukken die inzake het onderwijs in haar handen is gesteld.
- Het doen aan de gemeenteraad van voorstellen die zij in het belang van het onderwijs acht.

Van 1921 tot 1938:
Het informeren en adviseren van de gemeenteraad, het college van B en W en de burgemeester over de tot haar werkkring behorende zaken in de ruimste zin van het woord.
Nadere informatie:
De Provinciale Commissie van onderwijs in Zuid-Holland bracht in 1842 een nota uit over de totstandkoming van commissies van plaatselijk schooltoezicht. De gemeenteraad van Oud-Beijerland besloot daarop een dergelijke commissie in het leven te roepen. Dat blijkt uit de bewaard gebleven aantekeningen van de commissie van plaatselijke schooltoezicht over de periode 1842-1844.

In 1857 kwam een wettelijke regeling tot stand die de instelling van een plaatselijke schoolcommissie verplicht stelde. Ter uitvoering van die wet stelde de gemeenteraad van Oud-Beijerland de verordening, houdende regeling van de plaatselijke schoolcommissie d.d. 18 december 1857 vast. De plaatselijke schoolcommissie uit 1858 kan worden beschouwd als de opvolger van de commissie van plaatselijk schooltoezicht uit 1842.

De plaatselijke schoolcommissie bestond uit zes door de gemeenteraad benoemde leden, die uit haar midden een voorzitter en een secretaris benoemde.

In 1878 kwam een nieuwe wet tot stand als wettelijk kader voor de plaatselijke schoolcommissies. De gemeenteraad van Oud-Beijerland besloot daarop in 1880 tot instelling van een plaatselijke schoolcommissie; in feite een voortzetting van de bestaande plaatselijke schoolcommissie.
Nadere informatie 2:
De Lager-onderwijswet 1920, die alle voorgaande wetgeving op dit gebied had vervangen, schreef een commissie van toezicht op het lager onderwijs voor. Op grond van deze wet is de gemeente Oud-Beijerland overgegaan tot de instelling van een dergelijke commissie, ingaande 1 januari 1921. Deze commissie kan worden beschouwd als de voortzetting van de plaatselijke schoolcommissie uit 1858.

De commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs bestond uit tien door de gemeenteraad benoemde leden. Uit het midden van de commissie werd de voorzitter en secretaris benoemd. De commissievergaderingen waren minstens eenmaal per maand.

In 1936 verviel de wettelijke verplichting uit 1920 van een commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs. De gemeenteraad besloot vervolgens in datzelfde jaar de Oud-Beijerlandse commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs op te heffen. Als argumentatie daarbij gold het geringe nut dat de commissie afwierp en de bezuiniging die door de opheffing werd verkregen.
Literatuurverwijzing:
n.v.t.