Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

beacon
90 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 13
 
 
Regesten
Regest
42 1431 juli 24
Neurenberg
"Datum Nurenbergh anno a nativitate millesimo quadringentesimo trigesimo primo proximo die martis ante festum sanctae Mariae Magdalenae".

Sigismund, rooms-koning, verklaart, dat de te Neurenberg verzamelde vorsten in het geschil tussen Adolf, graaf van Gulik, en Arnold van Egmond over de erfopvolging in het hertogdom Gelder en graafschap Zutphen bij vonnis hebben bepaald, dat de aanspraak van de eerstgenoemde terecht is en dat over de tweede de rijksban moet worden uitgesproken
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
41 1428 december 11
"Gegeven in 't jaer unsers Heerens duysent vierhondert achtentwintich des saterdachs nae Onse Lieve Vrouwendach conceptionis".

Arnold, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, verklaart, dat hij aan de burgemeesters, schepenen en ingezetenen der stad Straelen en het bijbehorende land stadsrecht gegeven heeft met dezelfde privileges, die Goch en Gelder hebben onder voorbehoud van de water- en landtol. Voorts verklaart hij, dat hij een donderdagse weekmarkt en twee jaarmarkten namelijk op Allerzielendag en op de zondag Oculi heeft ingesteld
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
40 1423
"Datum transactumque anno a Christo nata millesimo supra quadringentesimum vigesimo tertio".

Arnold, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, verklaart de rechten van Nijmegen bevestigd te hebben evenals het verbond door deze stad met de ridderschap en de steden van het hertogdom Gelder en graafschap Zutphen aangegaan. Voorts verklaart hij, dat hij zijn vader Johan van Egmond voor dertien jaar tot ruwaard heeft aangesteld en dat deze noch hij landsaangelegenheden zullen regelen dan in overleg met een raad van zestien edelen, vier uit elk kwartier, en dat hij niet zal trouwen, oorlog voeren of landen, steden, sloten of renten verkopen of verpanden zonder goedvinden van de meerderheid der ridderschap en de vier hoofdsteden

 
 
 
 
 
Regesten
Regest
39 1423 oktober 14
"Gegeven in den jare ons Herren dusent vierhondert dryentwintich des donnerstaigs na sente Victorsdage".

Arnold, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, verklaart, dat hij de stad, burgers en ambt Erkelenz niet meer zal verpanden of van Gelder afscheiden. Er zal geen ambtman worden aangesteld, die niet gegoed is in Gelder. Voorts verklaart hij, dat hij de burgers vrijdom van de tol te Rickelrath en Brüggen heeft verleend