Your search: Bestuur van de saksische hertogen over Friesland

1 Bestuur van de saksische hertogen over Friesland ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventory
2. Inleiding
2.4. Lijst van bronnen en literatuur
1 Bestuur van de saksische hertogen over Friesland
2. Inleiding
2.4.
Lijst van bronnen en literatuur
De in deze lijst opgenomen bronnen en literatuur worden verkort aangehaald in de noten bij de inleiding en in de noten bij de beschrijvingen in de inventaris. De lijst is alfabetisch ingericht op de verkortingen. Achter de verkortingen vindt u de volledige titels.
Algra (1964) N.E. Algra. 'Het verdwijnen van de hoofdelingen uit de Friese stadsbesturen'. Us wurk 13 (1964) 58-68.
Algra (1966) N.E. Algra. Ein. Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westerlauwers Friesland. (Groningen, 1966)
Andreae A.J. Andreae. Heinrich, Graf zu Stolberg-Wernigerode. (Kollum, 1894. Overdruk van een krantenartikel uit 1891)
Baks Fryslân Paul Baks. Saksische heerschappij in Friesland, 1498-1515. Dynastieke doelstellingen en politieke realiteit. J. Frieswijk e.a. Fryslân: staat en macht, 1450-1650. (Hilversum, 1898)
Beninga Eggerik Beninga. Cronica der Fresen. 2 dln. (Aurich, 1961- 1964)
Benninge Sicke Benninge. 'Chronickel der Vriescher landen en der stadt Groningen.' in: M. Brouërius van Nidek. Analecta medii aevi. (Amsterdam/Middelburg, 1725) Ook: De kroniek van Sicke Benninge (Kroniek van Van Lemego). Uitgegeven door J.A. Feith. (Utrecht, 1888) (Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Nieuwe serie, no. 48)
Berns J.L. Berns. Verslag aangaande een onderzoek naar archiefstukken, belangrijk voor de geschiedenis van Friesland, uit het tijdperk der Saksische hertogen op last der regeering ingesteld. ('s-Gravenhage, 1891)
Blaschke (1960) K. Blaschke. Siegel und Wappen in Sachsen. (Leipzig, 1960)
Blaschke (1994) K. Blaschke. 'Vom Stadtbrief zum Reichsgericht. Die Stadt Leipzig als Ort der Rechtsprechung' in: Leipzig Stadt der Rechtsprechung. (Sächsische Justizgeschichte Band 3) (1994)
Blockmans W. Blockmans. Albrecht III, hertog van Saksen. Nationaal biografisch woordenboek, dl. 5 (Brussel, 1972) kol. 14-22.
Blok (1888) P.J. Blok. Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, 1886-1887. ('s-Gravenhage, 1888)
Blok (1899) Blok, Feith, Gratama e.a - Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, deel II. (Groningen, 1899)
Cleveringa R.P. Cleveringa Pzn. Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601. (Groningen, 1934)
Douwama Jancko Douwama's geschriften. Boeck der partijen, Articulen van foerantwording, .... Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. (Leeuwarden, 1849)
Emmius Ubbo Emmius. Friesische Geschichte (Rerum Frisicarum historiae libri 60). 7 dln. (Frankfurt am Main, 1980-1986).
Formsma (1930) W.J. Formsma. De wording van de Staten van Stad en Lande tot 1536. (Assen, 1930)
Formsma (1976) W.J. Formsma. De landsheerlijke periode. Historie van Groningen. Stad en Land. (Groningen, 1976) 173-206.
Fryslân 500 Arie-Pieter van Nienes, Barteld de Vries, Siem van der Woude. Fryslân 500. Vijf eeuwen provinciaal bestuur, 1498-1998. (Leeuwarden, 1998)
Glafey Adam F. Glafey. Kern der Geschichte des Hohen Chur und fürstlichen Hauses zu Sachsen. (Leipzig, 1753)
Goerlitz W. Goerlitz. Staat und Stände unter den Herzogen Albrecht und Georg, 1485-1539. (Leipzig, 1928)
GPCB G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Groot Placaat- en Charter-boek van Vriesland. 6 dln. (Leeuwarden, 1768- 1795)
Heres G. Heres. Dresdener Kunstsammlungen im 18. Jahrhundert. (Leipzig, 1991)
Huizenga K. Huizenga. Groningen en de Ommelanden onder de heerschappij van Karel van Gelder (1514-1536). (Groningen, 1925)
Kooperberg L.M.G. Kooperberg, Albrecht (Albert) III, hertog van Saksen. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, dl. 1 (Leiden 1910) kol 62-69.
Kretzschmar Hellmut Kretzschmar e.a. Übersicht über die Bestände des Sächsischen Landeshauptarchivs und seiner Landesarchive. (Leipzig, 1955)
Lamschuss C. Lamschuss. Emden unter der Herrschaft der Cirksena. Studien zur Herrschaftsstruktur der ostfriesischen Residenzstadt, 1470-1527. (Hildesheim, 1984)
Langenn F.A. von Langenn. Herzog Albrecht der Beherzte, Stammvater des königlichen Hauses Sachsen. (Leipzig, 1838)
Nijhoff I.A. Nijhoff. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. 6 dln. (Arnhem, 1859-1875)
Oosterhout M. Oosterhout. Snitser recesboeken 1490-1517. (Assen, 1960)
OUBF E. Friedländer. Ostfriesisches Urkundenbuch, 787-1500. 2 dln. (Emden, 1878-1881)
OUBM G. Möhlmann. Ostfriesisches Urkundenbuch. (Aurich, 1975) (Vervolgdeel op OUBF)
Overdiep G. Overdiep en J.C. Tjessinga. De rechtsomgang van Franekeradeel, 1406-1438. (Franeker, 1950)
Posse (1897) O. Posse. Die Wettiner. Genealogie des Gesamthauses Wettin Ernestinischer und Albertinischer Linie mit Einschluß der regierenden Häuser von Großbritannien, Belgien, Portugal und Bulgarien. (Leipzig, 1897, reprint Leipzig, 1994).
Posse (1911) O. Posse. Die Siegel des Adels der Wettiner Lande bis zum Jahre 1500. (Bd. 4) (Dresden, 1911)
Postma O. Postma. 'De Saksische jaartax in Friesland'. De Vrije Fries 35 (1939), 51-82
Puff A. Puff. Die Finanzen Albrechts des Beherzten. (Leipzig 1911)
Reimers (1910) H. Reimers. 'Edzard der Grosze', (Aurich, 1910).
Reimers (1913) H. Reimers. 'Quellen zur Geschichte Edzards des Grossen'. Emder Jahrbuch (1913)
Reimers (1933) H. Reimers. 'Kaiser Maximilians Friesenpläne'. Ostfreesland. Ein kalender für Jedermann, 1933.
Saksers yn Fryslân P. Baks en E.O. van der Werff. Saksers yn Fryslân. Saksisch Bestuur in Friesland 1498-1515. (Leeuwarden, 1998)
Sannes (1928) H. Sannes. 'Het heerlijk leen Nijefenne op 't Bildt, en zijn bezitters uit de geslachten Van Hemmema en Du Tour'. De Vrije Fries 28 (1928) 472-521.
Sannes (1951) H. Sannes. Geschiedenis van het Bildt, dl. 1, 1500-1700 (Franeker, 1951)
Schwabe Ludwig Schwabe (�) - Herzog Georg, ewiger Gubernator von Friesland, in: Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde (1891), p 1-26.
Sperling O. Sperling. Herzog Albrecht der Beherzte von Sachsen als Gubernator Frieslands. (Leipzig, 1892)
Stöwer R. Stöwer. Herzog Albrecht der Beherzte von Sachsen als Reichsfeldherr gegen die Ungarn in Jahre 1487. (Greifswald, 1882)
Struick J.E.A.L. Struick. Gelre en Habsburg, 1492-1528. (Arnhem, 1960)
Telting A. Telting (en I. Telting). Register van het archief van Franeker. (Franeker, 1867)
Thabor Worp van Thabor. Worperi Tyaerda ex Renismageest, prioris in Thabor, chronicorum Frisiae libri tres. Ook getiteld: Worperi Thaboritae Chronicon Frisiae. (Leovardiae, 1847) Worp Tyaerda van Rinsumageest. Vierde en vijfde boek der kronijken van Friesland. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Ook getiteld: Worp van Thabor. Kronijk van Friesland. (Leeuwarden, 1850-1871)
Theissen J.S. Theissen. Centraal gezag en Friesche vrijheid. Friesland onder Karel V. (Groningen, 1907)
Tresling T.P. Tresling. De warven en de Hoofdmannen-kamer of het voormalig Provinciaal Geregtshof binnen de stad Groningen, in verband beschouwd met de staatkundige geschiedenis van dit gewest. (Groningen, 1839)
Verhoeven/Mol G. Verhoeven en J.A. Mol. Friese testamenten tot 1550. (Ljouwert, 1994)
Vries (1986) O. Vries. Het Heilige Roomse Rijk en de Friese Vrijheid. (Leeuwarden 1986)
Vries (1988) O. Vries. It kânselarypersoniel fan it Hof fan Fryslân yn de Habsburchske tiid. It Beaken 50 (1988) 61-76.
Vries (1990) O. Vries. 'Die friesische Freiheit im Mittelalter'. Th. Steensen (red.), Die friesische Freiheit. (Bräist/Bredstedt, 1990) 7-16.
Vries (1993) O. Vries. Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580). (Leeuwarden, 1993)
VROA Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven 13 (1890) 227- 241; 14 (1891) 221-232; 15 (1892) 318-333 en tweede serie 13 (1940) 74-85; 14 (1941) 64-70 en 15 (1942) 66-71.
Werff-Baks Egbert van der Werff en Paul Baks. Saksiche heerschappij en het einde van de Friese vrijheid, 1498-1515. Spiegel historiael 33 (1998) 202-207.
Winsemius Pier Winsemius. Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant. Beginnende van den jaere nae des werelts scheppinghe 3635 ende lopende tot den jaere nae de gheboorte Christi 1622. (Franeker, 1622)

Attributes

Volume:
263 Microfilm, fiches en jackets
Category:
  • Uncategorized
Archiefvormer(s):