Uw zoekacties: Poptagasthuis te Marssum

131 Poptagasthuis te Marssum ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
06. Monumenta Frisica - Fryske Argyfrige
131 Poptagasthuis te Marssum
06.
Monumenta Frisica - Fryske Argyfrige
In de serie Monumenta Frisica/Fryske Argyfrige zijn eerder verschenen:
1. S.J. Fockema Andreae, Huis- en familiearchief Van Harinxma thoe Slooten. * 
2. S.J. Fockema Andreae, Huis- en familiearchieven Liauckama - van Grotenhuis. * 
3. W.J. Formsma en S.J. Fockema Andreae, Archief Heren van Schiermonnikoog en Archief Terschellingerpolder. * 
4. J. Schaafsma, M. Evers en R.L. Hutter, Archieven der Stad Sloten. * 
5. S.J. Fockema Andreae, C.J.H. Bierlaagh en A.C.E. Broeze, Archieven der stad IJlst. * 
6. S.J. Fockema Andreae, Huis- en familiearchieven Van Eysinga - Vegelin van Claerbergen. * 
7. S.J. Fockema Andreae, Index voor wetten en bekendmakingen betreffende Friesland, over de jaren 1795-1810.8.S.J. Fockema Andreae, Handschriftenverzameling van het Fries Genootschap. * 
9. S.J. Fockema Andreae, Proeve van een woordenlijst der aan Friesland (onder de Republiek) eigene bestuurs- en rechtstermen. * 
10. A.C.E. Broeze en A.J.A. Obreen, Archieven gemeente Rauwerderhem 1816-1936.
11. S.J. Fockema Andreae, Trefwoordenregister van Friese bestuursarchieven gedurende de periode 1795-1799.
12. S.J. Fockema Andreae, Index op de besluiten van het Departementaal Bestuur van de Eems, voorzoveel Friesland betreft, 1799-1802.
13. S.J. Fockema Andreae |-, Trefwoordenregister op de besluiten van de Staten van Friesland 1781-1795.
14. W.H. Keikes, Inventaris van het archief van het St. Anthony Gasthuis te Bolsward.
15. H.T. Obreen, H. Burger en M. Dillo, Inventaris der archieven van Lemsterland en Lemstersluis. * 
16. C.B. Menalda |-, Register op de Openbare Werken in de provincie Friesland in de jaren 1803-1813.
17. S.J. Fockema Andreae |-, Index op de besluiten van het Departementaal Bestuur van Friesland uit de tijd van Raadpensionaris Schimmelpenninck, 1805-1806.
18. S.J. Fockema Andreae |-, Index op de besluiten van het Departementaal Bestuur van Friesland onder Koning Lodewijk, 1 juli 1806-31 maart 1807.
19. S.J. Fockema Andreae |-, Index op het verbaal van de landdrost van Friesland van 16 mei 1807-eind 1810.
20. H.T. Obreen, M. Evers, J.W.P. Janzen en B. Obreen, Archieven van Menaldumadeel. * 
21. H.T. Obreen, M. Dillo en H. Burger, Inventaris der archieven van het waterschap De Zeven Grietenijen en Stad Sloten.
22. S. de Haan, Inventaris van het archief van de Friesche Doopsgezinde Sociëteit.
23. R. de Beer, Inventaris van het archief van de Hervormde Classis van Sneek 1583-1951.
24. Rindertje Bouma, Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente Drachten 1667-1951.
25. P. Nieuwland e.a., Repertorium van familienamen, in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 1: Achtkarspelen - AEngwirden - Baarderadeel - Barradeel - Bolsward.
26. P. Nieuwland e.a., Repertorium van familienamen, in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 2: Dantumadeel - Dokkum - Doniawerstal - Ferwerderadeel - Franeker.
27. S. de Haan, Inventaris van de archieven van de instellingen van het Gevangeniswezen in Leeuwarden, Heerenveen en Sneek, 1812-1953.
28. P. Nieuwland e.a., Repertorium van familienamen, in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 3: Franekeradeel - Gaasterland - Harlingen - Haskerland - Hemelumer Oldeferd.
29. P. Nieuwland e.a., Repertorium van familienamen, in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 4: Hennaarderadeel - Hindeloopen - Idaarderadeel - Kollumerland en Nieuwkruisland - Leeuwarden - Leeuwarderadeel.
30. P. Nieuwland, J. Visser en W. Dolk, Gids voor genealogisch onderzoek in Friesland.
31. P. Nieuwland e.a., Repertorium van familienamen, in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 5: Lemsterland - (Menaldumadeel) - Oostdongeradeel - Ooststellingwerf - Opsterland.
32. H.T. Obreen, Der Vijf Deelen Zeedijken, inventaris van de archieven.
33. P. Nieuwland, De Quotisatiekohieren. Deel 1: Achtkarspelen - AEngwirden - Baarderadeel - Barradeel - Het Bildt - Bolsward.
34. S. de Haan, Inventaris van de archieven van de Gereformeerde Kerk van Heerenveen, 1851-1958, en van de Klassis Sneek van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1837-1958.
35. P. Nieuwland en B. Stenekes, Repertorium van familienamen, in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 6: Rauwerderhem - Schoterland - Sloten - Smallingerland - Sneek.
36. P. Nieuwland, De Quotisatiekohieren. Deel 2: Dantumadeel - Dokkum - Doniawerstal - Ferwerderadeel - Franeker - Franekeradeel.
37. P. Nieuwland en B. Stenekes, Repertorium van familienamen, in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 7: Stavoren - Tietjerksteradeel - Utingeradeel - Westdongeradeel - Weststellingwerf.
38. P. Nieuwland en B. Stenekes, Repertorium van familienamen, in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 8: Wonseradeel - Workum - Wymbritseradeel - IJlst- de Joden.
39. P. Nieuwland en A. van Dalfsen, De Quotisatiekohieren. Deel 3: Gaasterland - Harlingen - Haskerland - Hemelumer Oldeferd - Hennaarderadeel - Hindeloopen - Idaarderadeel.
40. A. van Dalfsen en P. Nieuwland, De Quotisatiekohieren. Deel 4: Kollumerland en Nieuwkruisland - Leeuwarden.
41. J. Tjaardstra, Klapper op het repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd.
42. A. van Dalfsen, B.H. de Vries en O. Kuipers, Inventarissen van het huisarchief Lycklamahuis te Beetsterzwaag (1658-1969) en van de familiearchieven Van Andringa de Kempenaer (1547-1970) en Van Heloma (1591-1982).
43. A. van Dalfsen en P. Nieuwland, De Quotisatiekohieren. Deel 5: Leeuwarderadeel - Lemsterland - Menaldumadeel - Oostdongeradeel - Ooststellingwerf - Opsterland.
44. A. van Dalfsen en P. Nieuwland, De Quotisatiekohieren. Deel 6: Rauwerderhem - Schoterland - Sloten - Smallingerland - Sneek - Stavoren.
45. A. van Dalfsen en P. Nieuwland, De Quotisatiekohieren. Deel 7: Tietjerksteradeel - Utingeradeel - Westdongeradeel - Weststellingwerf.
46. P. Nieuwland, A. Pietersma en O. Kuipers, Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland 1795-1813 (1815). Deel 1: 1795-1807.
47. P. Nieuwland, A. Pietersma en O. Kuipers, Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland 1795-1813 (1815). Deel 2: 1807-1813 (1815).

Kenmerken

Omvang:
13,05 meter Standaardberging ,35 meter Standaardregisters
Categorie:
  • Zonder categorie