Uw zoekacties: Films en geluidsopnames
Films en geluidsopnames ( Fries Film en Audio Archief )
Zoektips
beacon
21 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Geluidsopname
AV0074FLMD Fraachpetear Theun de Vries
Datering:
2-4-1972
Titel Frysk:
Fraachpetear Theun de Vries
Tijdsduur:
00:23:15
Bronformaat:
Geluid magnetisch
Titel Nederlands:
Interview Theun de Vries
Ynhald:
Fraachpetear troch Tiny Mulder mei Theun de Vries by gelegenheid fan de Theun de Vries-útstalling yn it FLMD te Ljouwert
Inhoud:
Interview door Tiny Mulder met Theun de Vries ter gelegenheid van de Theun de Vries-tentoonstelling in het FLMD te Leeuwarden
Maker:
RONO
 
 
 
 
 
Geluidsopname
AV0012FLMD De wrâld yn Bitterswiet
Datering:
2001
Titel Frysk:
De wrâld yn Bitterswiet
Titel Nederlands:
De wereld in Bitterswiet
Ynhald:
It gedicht Bitterswiet fan Tiny Mulder mei muzikale fertolking en it foarlêzen fan it orizjinele gedicht en 55 oersettingen. By gelegenheid fan it Europeesk Jier van de Talen
Inhoud:
Het gedicht Bitterswiet van Tiny Mulder, met muzikale vertolking en voorgelezen in het origineel en 55 vertalingen ter gelegenheid van het Europese Jaar van de Talen
Maker:
Omrop Fryslân
Producent:
Omrop Frysân en FLMD
 
 
 
 
 
Geluidsopname
AV0011FLMD-D Hwer hast it wei - bân IV
Datering:
1967
Titel Frysk:
Hwer hast it wei - bân IV
Titel Nederlands:
Hwer hast it wei - band IV
Ynhald:
Fraachpetear fan Tiny Mulder mei Trinus Riemersma. Ofprinte yn it literêr tydskrift De Tsjerne
Inhoud:
Interview van Tiny Mulder met Trinus Riemersma. Gepubliceerd in het Friese literaire tijdschrift De Tsjerne
Maker:
RONO
 
 
 
 
 
Geluidsopname
AV0011FLMD-C Hwer hast it wei - bân IV
Datering:
1967
Titel Frysk:
Hwer hast it wei - bân IV
Titel Nederlands:
Hwer hast it wei - band IV
Ynhald:
Fraachpetear fan Tiny Mulder mei Rink van der Velde. Ofprinte yn it literêr tydskrift De Tsjerne
Inhoud:
Interview van Tiny Mulder met Rink van der Velde. Gepubliceerd in het Friese literaire tijdschrift De Tsjerne
Maker:
RONO
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS