Privacy statement / Notice and take down procedure

Inleiding

De inhoud, artikelen en documenten die u aantreft in deze webshop worden aangeleverd door derden. DE REE biedt slechts het technische platform aan waarmee de verkoop door deze derden wordt gefaciliteerd.

DE REE heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat niets op haar website in strijd is met de huidige wetgeving. Mocht u stuiten op inhoud op de website die volgens u in strijd is met de wettelijke voorschriften of een inbreuk vormt op rechten die u bezit, dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan DE REE met behulp van het hieronder opgenomen formulier (evt. link naar formulier). Daarin ziet u welke informatie DE REE nodig heeft om te kunnen nagaan op welk materiaal uw klacht betrekking heeft. Normaal gesproken zullen wij binnen 14 kalenderdagen op uw melding reageren.

 

Procedure

Na ontvangst van uw klacht door middel van het onderstaande formulier volgen wij de volgende procedure:

 • Wij sturen u een bevestiging van ontvangst;
 • Wij maken een voorlopige beoordeling van de gegrondheid van de klacht. Indien uw klacht op grond van wetgeving plausibel is, zal het materiaal –in afwachting van verificatie van de klacht– worden verwijderd of tijdelijk worden geblokkeerd. Indien wij van oordeel zijn dat de klacht niet plausibel of onterecht is, zullen wij u van deze beslissing en van onze motieven op de hoogte brengen;
 • Zo nodig winnen wij professioneel juridisch advies in met betrekking tot uw klacht;
 • Wij lichten de indiener van het materiaal waarop uw klacht betrekking heeft in over uw klacht en de aard daarvan en bieden hem/haar de gelegenheid om de klacht te weerleggen;
 • Wij onderzoeken uw klacht volledig en laten u weten wat de uitkomst van dit onderzoek is en welke maatregelen wij hebben genomen/zullen nemen;
 • Indien het onderzoek aantoont dat u gelijk heeft, zullen wij in overleg met de indiener ervan, het materiaal definitief van de website (laten) verwijderen, tenzij u ons toestemming geeft om het te handhaven.

 

Klachtenformulier

1. Klager

Vermeld hieronder uw gegevens opdat wij contact met u kunnen opnemen:

[Naam (volledig)]

[Adres]

[Telefoon]

[E-mailadres]

[Uw referentie]

2. De betreffende inhoud

Vermeld hieronder de unieke titel en de door de website gehanteerde identificatie van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft:

[Titel, link of andere identificatie van het materiaal]

3. Intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteurs- en persoonlijkheidsrechten)

Indien uw klacht betrekking heeft op een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, verzoeken wij u om hier –indien mogelijk– aan te geven om welk soort recht (bijv. auteursrecht) en welk soort werk (bijv. een afbeelding) het gaat:

[Soort recht]

Beschrijf het betrokken materiaal zo gedetailleerd mogelijk, inclusief eventuele informatie over inhoud, uitgave, medium en format. Geef zo nauwkeurig mogelijk aan wat de omvang van de vermeende inbreuk is, bijvoorbeeld hoeveel woorden er zijn overgenomen. U wordt ook verzocht hier aan te geven op welke wijze(n) inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld via verveelvoudiging zonder uw toestemming:

[Omschrijving inbreuk en wijze van inbreuk]

U wordt verzocht hier te bevestigen dat u de eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten waarop de klacht betrekking heeft dan wel bevoegd bent om namens de rechthebbende op te treden:

[Eigenaar of anderszins bevoegd]

4. Motieven voor andere klachten

Hier kunt u de aard van uw motieven aangeven (bijv. pesten, laster, aantasting van de privacy, schending van een geheimhoudingsverplichting, enzovoort). Als u niet zeker weet wat de exacte wettelijke gronden zijn voor uw bezwaar, kunt u uw klacht hieronder omschrijven:

[Omschrijving klacht]

Beschrijf de onrechtmatige inhoud zo gedetailleerd mogelijk. Beschrijf, indien mogelijk, de exacte aard van de onrechtmatigheid volgens de wetgeving (bijv. dat er zonder toestemming persoonlijke informatie is verwerkt en gepubliceerd). Als u niet weet welke wet van toepassing is, beschrijf dan zo gedetailleerd mogelijk waarop uw bezwaar betrekking heeft:

[Omschrijving onrechtmatige inhoud en de onrechtmatigheid]

5. Verlangde maatregelen

Geef aan welke maatregel(en) u verlangt, bijvoorbeeld:

 • Tijdelijke blokkering van het materiaal;
 • Verwijdering van het materiaal;
 • Beëindiging van het gebruik van het materiaal;
 • Correcties vóór verder gebruik;
 • Bericht of uw verzoeken zijn ingewilligd of niet.

[Verlangde maatregelen]

6. Overige informatie

Hieronder kunt u verdere relevante informatie met betrekking tot uw klacht vermelden:

[Overige]

7. Verklaring van de klager

De informatie in deze melding is correct en ik verklaar dat deze te goeder trouw wordt verstrekt; dat de bovenstaande beschrijving van het materiaal in kwestie en de wijze waarop het wordt gebruikt, correct zijn; dat hiervoor geen toestemming is gegeven door de rechthebbende(n)/gevolmachtigde/eigenaar/klager (doorhalen wat niet van toepassing is) en dat dit een inbreuk vormt op de wetgeving zoals hierboven omschreven.

Deze melding wordt gedaan zonder afbreuk te doen aan enige andere mededeling of correspondentie met betrekking tot de beschermde rechten of enig ander recht.

[Uw handtekening, plaats en datum]

8. Verzending

U kunt het ondertekende formulier zenden naar:

DE REE archiefsystemen b.v.

Lijnbaanstraat 2

9711 RV Groningen

U kunt ook een gescand exemplaar van het ondertekende formulier zenden naar:

info@de-ree.nl