Uw zoekacties: Evert van Wijtman, rentmr. in Zallant, verklaart dat Fenne W...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
151 Evert van Wijtman, rentmr. in Zallant, verklaart dat Fenne Wateringes, met Henrick Aemsijng als momber, en Lambert Watering, verkocht hebben aan Albert Watering en Bette zijne vrouw hun vierdepart van het erve Velding c.a., gelegen in het kerspel Hardenberch, buurschap Bergentheim.
Vrije lieden van den hof van Ummen: Roelof Aemsyng en Gheert ten Nijenhuus.
Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert acht ende tsestich op den achtsten dach in April.
Met het uith.z.v.d. rentmr. in br. w.
o.n. Sibculo LXXXVII. annex LXXXVIIa-j.
v. Doorn T.R.