Uw zoekacties: Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Gal...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
143 Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, ord.Bern., verklaren schuldig te zijn aan Roloff Schaepshoefft te Heemse eene jaarlijksche rente van 4 mudden rogge, zoolang hij leeft, onder verband van des kloosters goederen.
Anno M°CCCCLXIIII in profesto martini Episcopi.
In margine: "vacat".
Cart.v.Sibculo fol. 7vo.
v. Doorn.Aanh. T.R.