Uw zoekacties: Notariële akten
>
Zoektermen
21.304 notariële akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 402 26-03-1618 Overeenkomst
Datering:
26-03-1618
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b005
Aktenummer:
402
Soort akte:
Overeenkomst
Samenvatting:
Overeenkomst over boedelscheiding
Bijzonderheden:
Comparanten: - Gerrichgen Gerrits, weduwe van Aert Hendriks, moeder van de overleden Catharina Aertsdr., Zij wordt vertegenwoordigd door - Gerrit Aertszn., haar zoon en gecoren voogd in deze, ter ene zijde, - Gerrit Adriaens, weduwnaar van Catharina Aertsdr., ter andere zijde. Zij zijn het volgende overeengekomen: Gerrichgen Gerrits zal krijgen alle clederen, linnen en wollen die Catharina toebehoorden, alsmede het huisraad dat van haar (Gerrichgen's) kant afkomstig is. Zij zal ook krijgen de "heuck" (mantel zonder mouwen), die in de "Lombert" (bank van lening) stond tot de inlossing, waarvoor Gerrit Adriaens boven hetgeen door hem al is gegeven, nog 4 gulden zal betalen. Gerrichgen Gerrits zal de volgende schulden dragen: 12 gulden voor brood en vlees, 10 gulden aan doodschulden, de helft van 11 (gulden) voor de huishuur, de helft van 6½ gulden voor Jan Carmans. Hier tegenover zal Gerrit Adriaens betalen de andere helft van de huishuur, de andere helft van de schuld aan Jan Carmans, aan Hendrikgen Alberts 1 gulden en 16 stuivers en aan Deliana Cornelis 1 gulden en 10 stuivers. Idem aan Jan Peterszn., schoenmaker, 2 gulden, aan Wulpher Gerrits, bakker, 1 gulden, en aan Fransgen van Schadijck 1 gulden en 10 stuivers. Gerrit Adriaens en Gerrichgen Gerrits zullen samen krijgen de wollen doeken die bij Jan Carmans gekocht zijn. Gerrit Adriaens zal alleen dragen hetgeen aan Jan van Gelder betreffende zijn mantel nog te betalen staat. Getuigen: Peter Maes en Beuen (?) Bode.
Getuige:
Peter Maes
Brien Bode
Tweede partij:
Gerrit Adriaens
Eerste partij:
Gerrichgen Gerrits
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 400 22-03-1618 Verkoop
Datering:
22-03-1618
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b005
Bijzonderheden vervolg 1:
De koper zal door deze gang ook zijn water leiden en zijn helft hebben van alle rechten en gerechtigheid tot in de stadsgracht toe, zoals deze voor het gehele huis gelden. De verkoper en zijn opvolgers zullen alleen dragen beide dwarsomheiningen van de voornoemde gang naar het raempte toe, alsmede ook de muur en omheining tussen het raempte en verkopers hof. Wanneer een van de partijen het huis zou willen afbreken of betimmeren, dan zal de ander daartoe ook bereid moeten zijn en zal al het hout, steen en ijzerwerk en alle materialen gemeenschappelijk zijn en gelijkelijk genoten worden. Uitgezonderd dat ieder aan zijn zijde zal behouden de zijmuur van het huis en de verkoper zal alleen behouden de bedstede in de keuken en de oven.. De partijen zullen ook gemeenschappelijk maken de deur van de gemeenschappelijke gang, maar de koper zal alleen betalen en onderhouden de deur die hij aan het begin van de gang aan zijn kant zal plaatsen. Partijen zullen de grond van de gang en de goot tot aan het erf met palen tot in de stadsgracht ook gemeenschappelijk gebruiken en voor gemeenschappelijke kosten onderhouden. De akte is tevens getekend door: Aernt van Hell en Frederick Govertzn. (getuigen?)

Getuige (?):
Aernt van Hell
Aktenummer:
400
Soort akte:
Verkoop
Samenvatting:
Verkoop 1/4 deel van huis c.a. in de Langestraat
Bijzonderheden:
Willem Corneliszn. heeft dit voor zichzelf, en vervangende zijn huisvrouw, Engeltken Aerts, verkocht aan Hillebrant Segerszn. en zijn huisvrouw. Dit met de last van navenant 5 gulden jaarlijks voor het St. Peters Gasthuis, alhier, losbaar volgens de brieven die daarvan zijn en gevestigd in het gehele huis. De koper zal in deze lasten treden op de verhuistijd van mei 1618. Daarboven voor de som van 300 carolus gulden, te betalen de ene helft bij de aanvaarding van het voornoemde verkochte deel en de andere helft mei 1619, waarbij transport wordt gedaan met belofte van "vrijnge en waringe". De 40e penning zal de koper alleen betalen. Partijen zijn door deze koop tegenwoordig ieder voor de helft eigenaar geworden van het huis en zij hebben dit huis, hof en bijbehoren, als volgt van elkaar afgescheiden. Het huis zal worden gescheiden met een scheidsmuur van een steen dikte, voor gemeenschappelijke kosten, en de koper zal de helft van de grond houden aan zijn zijde, en de verkoper aan de zijde van Jan Verburch. De partijen zullen bereid moeten zijn om de scheidsmuur op verzoek te plaatsen, welke scheidsmuur zal strekken in het midden van het huis, van voor tot achter, lijnrecht op de hoek van de kamer van Jan van de Borch Thoniszn. Voorts zal op kosten en onderhoud van de koper met een omheining de hof worden gescheiden, vanaf voornoemde scheidsmuur tot recht op het midden van de achterste doornen omheining die op het einde van de hof staat. Deze doornen omheining zal door ieder worden onderhouden zover als hun hoven zullen strekken. De verkoper zal aan het einde van de scheidsmuur een doorgang laten voor de koper, beginnend aan de zijde van voornoemde scheidsmuur, langs de kamer van Jan Verburch tot de "raempte" (= kozijn), zo dat de deur zal grenzen aan de kamer van Jan Verburch, en zodanig dat deze gang 5 voet breed zal blijven.
Objecten:
Een vierde deel van huis, hof en hofstede, zoals deze tegenwoordig door de verkopers wordt bewoond. De kopers bezitten daarvan reeds een vierde deel en de verkopers behouden de helft.
Koper:
Hillebrant Segerszn.
Verkoper:
Willem Corneliszn.
Getuige ?:
Frederick Govertzn.
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 398 (copie) 20-03-1618 Verkoop
Datering:
20-03-1618
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b005
Aktenummer:
398 (copie)
Soort akte:
Verkoop
Samenvatting:
Verkoop bij opbod
Bijzonderheden:
Clemens Gerritszn. wil dit in veiling brengen, voor hemzelf en zijn erven, en vervangende zijn huisvrouw. De veiling zal gedaan worden in carolus guldens van 20 stuivers per stuk. Aanvaarding terstond. De koper zal de beloofde kooppenningen in twee termijnen betalen, de ene helft bij de aanvaarding, uiterlijk aanstaande Pasen, en de andere helft Martini daaraan volgend (11 november). De 40e penning en de kosten voor het transport zal de koper betalen. Transport met belofte van "vrijnge en waringe" zal plaatsvinden bij betaling van de laatste termijn. Boven de beloofde kooppenningen zal de koper van iedere gulden contant betalen "een oortgen ten gelage en een oortgen ten rantsoen" , daar waar het de verkoper belieft. De koper zal twee borgen moeten aanstellen en wanneer dit niet kan, dan zal het opnieuw in veiling worden gebracht, tot schade van de koper wanneer het minder opbrengt en tot profijt van de verkoper wanneer dat meer is. Wanneer men zich in het bieden vergist, blijft het onbehaald. Als er geen koop is, zal er geen wijnkoop zijn. Op de voornoemde condities is Jacob Franszn. koper gebleven ten behoeve van degene die hij binnen een maand na heden zal noemen, tot genoegen van de verkoper, voor de som van 1.050 car. gulden. (Dit was ondertekend door verkoper en koper en de notaris.) Daaronder stond: Op 01-05-1618 heeft de koper tot kopers genoemd de bevelhebbers van het St. Elisabeth Gasthuys alhier. Sophia van Duverden, weduwe van Jan Janszn. van Schoonhoven, als generael-moeder destijds van het voornoemde gasthuys, heeft met handen van mr. Elias van Weede, haar gecoren voogd in deze, de voornoemde koop aangenomen, en de kooppenningen beloofd te voldoen. Alles op de voornoemde voorwaarden. Dit is getekend door Jacob Franszn., Sophia van Duverden en mr. Elias van Weede.
Objecten:
Vierdehalf (3½) dammaten land, gelegen in de Breeseldert, gemeenschappelijk in 28 dammaten met de erfgenamen van wijlen Geraerdt van Spuelde en het onmondige kind van wijlen Aert Knoop.
Koper:
Jacob Franszn.
Sophia van Duverden
Verkoper:
Clemens Gerritszn.
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 396 18-03-1618 Verkoop
Datering:
18-03-1618
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b005
Aktenummer:
396
Soort akte:
Verkoop
Samenvatting:
Verkoop land te Woudenberg
Bijzonderheden:
Anthonis Janszn. Quijnt, voor zichzelf en vervangende zijn huisvrouw, Armgard van Duverden, heeft dit verkocht aan Jan Thoniszn. en zijn huisvrouw, zijnde vrij van lasten, uitgezonderd de tiend en 's Heeren ongelden (= grondbelasting). En dit voor de som van 1.200 carolus gulden vrij geld. De 40e penning neemt de koper voor zijn rekening. Te betalen 1 mei 1618 - 400 gulden, en de resterende kooppenningen zal de koper op rente mogen houden en daarvan jaarlijks 5,1 % rente betalen, ingaande 01-05-1618 tot de aflossing of volledige betaling van de kooppenningen. Aanvaarding van het land dadelijk en van het huis Beloocken Pasen 1618 (= 1e zondag na Pasen). Transport zal worden gedaan bij betaling van de laatste kooppenningen, op kosten van de koper. De kooppenningen waarover rente wordt betaald, mogen ingelost worden met 100 gulden plus de vervallen rente. Getuigen: Evert Claessen en mr. Jan Lucas.
Notitie: De koper zal nog aan de kinderen van de verkopers een halve Rosenobel (= gouden Engelse munt) eens betalen.
Op 15-05-1618 verklaart de verkoper van de koper 200 gulden ontvangen te hebben, in aftrek van de eerste termijn die 01-05-1618 verviel, en de koper zal de andere 200 gulden betalen op 01-05-1619 met de rente daarover.
Objecten:
Ongeveer 3 morgen land, gelegen op de Weteringh te Woudenberch, met daarop een huis en duijfhuijs.
Getuige:
Evert Claessen
Mr. Jan Lucas
Koper:
Jan Thoniszn.
Verkoper:
AnthonisJanszn. Quijnt
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS