Uw zoekacties: Notariële akten
>
Zoektermen
21.304 notariële akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 120 en 120V 21-12-1628 Verkoop
Datering:
21-12-1628
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b009
Aktenummer:
120 en 120V
Soort akte:
Verkoop
Samenvatting:
Verkoop huis c.a. in de Haag
Bijzonderheden:
Beernt Jochemzn. en Neeltgen Elis, echtelieden, hebben dit verkocht aan Lambert Peters Moll, diens huisvrouw en erven, vrij van lasten, uitgezonderd 's Heeren ongelden (grondbelasting). Dit voor de som van 350 carolus gulden, te betalen 100 gulden mei 1629, bij de aanvaarding, en verder ieder jaar 50 gulden plus de rente van 5,25%. Bij betaling van de laatste kooppenningen zal transport worden gedaan met belofte van "vrijnge en waringe". De 40e penning plus kosten van transport zal de koper dragen. In het huis zal blijven alles wat daarin aard- en nagelvast is. Getuigen: Gijsbert Louwen en Henrick Pe.......? N.B. deze akte is getekend door R. van Ingen.
akte 120V Beernt Jochemzn. cedeert hierbij ten behoeve van Maria Claes, weduwe van Egbert Bartholomeus, 250 carolus gulden krachtens de koopovereenkomst, die van Lambert Peters Moll alsnog resteren om door Maria Claes ontvangen te worden, ter voldoening van de 250 gulden die deze aan hem nog achter is. En belooft tevens namens zijn huisvrouw, ten behoeve van Lambert P. Moll en zijn huisvrouw bij betaling van de laatste kooppenningen behoorlijk transport te doen. Deze cessie wordt door Claes Egbertzn. namens zijn moeder (Maria Claes) ter volledige voldoening geaccepteerd en bij deze aangenomen. Lambert Peters Moll belooft in dezelfde overeenkomst hierbij de kooppenningen en de rente daarover op genoemde termijnen aan Maria Claes of haar erven te betalen. D.d. 30-06-1629.
Jan Janzn., bombasijnwercker, verklaart namens Maria Claes, van Lambert P. Moll ontvangen te hebben de som van 50 carolus gulden, ter voldoening van de termijn die 30 mei 1630 is vervallen, plus 2 gulden, 12 stuivers en 8 penningen voor de betreffende rente. D.d. 24-07-1630. Als ook 10 gulden en 10 stuivers voor de rente van de resterende 200 gulden, voor 1 jaar, vervallen mei 1630. De akte is getekend door R. van Ingen, als getuige. (niet door de notaris J. van Ingen)
Objecten:
Huis, hof en hofstede alsmede een put, tegenwoordig bewoond door Nicolaes Bastonje, ruyter
Getuige:
Gijsbert Louwen
Henrick Pe....?
R. van Ingen
Koper:
LambertPeters Moll
Verkoper:
Beernt Jochemzn.
Neeltgen Elis
belanghebbende:
Claes Egbertzn.
Jan Janzn.
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 118 06-11-1628 Verkoop
Datering:
06-11-1628
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b009
Bijzonderheden vervolg 1:
Koper is gebleven, boven de voornoemde lasten, Jan Henrickzn., die zelf voor 1/9 deel eigenaar is, en hij zal aan: Reyer H., Stijntgen H., Evert H., Cathalijn Peterzn., Jacob H., Gerrit H. en Jacob Janzn., in mei 1629, ieder 5 carolus gulden betalen. Dat is met hun zevenen 35 gulden, mits dat Stijntgen H. het gedeelte van Jacob Janzn. ontvangen zal ter betaling van hetgeen zij hem heeft voorgeschoten. Verder zal de koper nog aan zijn zuster (Marrichgen H.) 50 gulden eens betalen, die haar door haar moeye (tante) uit het voornoemde huis geprelegateerd zijn, maar zij zal geen verdere kooppenningen ontvangen. Zij zal van deze 50 gulden jaarlijks rente ontvangen, ingaande mei 1629, bij de aanvaarding. De 40e penning en de kosten voor transport zal de koper alleen dragen, alsmede een half vat "bijers" (=bier) voor de wijnkoop. En de koper zal de wijnkoop van gisteren, bij Mathijs Goortzn. verteerd, ook dragen, maar hij zal geen "rantsoenen" betalen. De koper zal eveneens het bord met de stang behouden, mits dat de eigenaar daarvan accoord gaat en in deze koop zal inbegrepen zijn kopers portie van het huis en zijn prelegaat. De verkopers beloven behoorlijk transport te doen. Op 06-12-1628 verklaart Reyer Henrickzn. van Jan Henrickzn. ontvangen te hebben 5 carolus gulden, vervallende mei 1629; hij bedankt hem daarvoor en belooft behoorlijk transport te doen. Op dezelfde dag verklaart Gerrit Henrickzn. hetzelfde en belooft ook transport te doen. Idem verklaart Evert Henrickzn. N.B. de akte is niet door de notaris getekend.

Aktenummer:
118
Soort akte:
Verkoop
Samenvatting:
Veiling huis c.a. in de Lieve Vrouwenstraat
Bijzonderheden:
Comparanten / verkopers: - Reyer Henrickzn., - Gerrit Henrickzn., - Jacob Henrickzn., - Evert Henrickzn., - Jan Henrickzn., - Jacob Janzn., als man en voogd van - Roelofgen Henrickdr., en zich sterk maken voor - Cathalijn Peterzn., als man en voogd van - Toontgen Henricx, - Gerrit Janzn., als man en voogd van - Stijntgen Henricx, - Marrichgen Henricxdr. Tezamen zijn zij erfgenamen van Marritgen Reyers, in haar leven weduwe van Jacob de Goyer. Comparanten willen dit bij openbare verkoop aan de meest biedende, in carolus guldens, verkopen, met de last van 250 car. gulden hoofdsom, Petertgen Jansdr., wonend te Soest, toekomende. De koper zal deze last overnemen mei 1629, waarbij de aanvaarding zal geschieden van huis, hof en hofstede. De koper zal de kooppenningen, die hij boven deze lasten heeft geboden, betalen, de ene helft 01-05-1629 bij de aanvaarding, en de andere helft 01-05-1630, waarbij alsdan transport zal worden gedaan met belofte van "vrijnge en waringe". De 40e penning en de kosten van transport neemt de koper voor zijn rekening. De koper zal boven de beloofde kooppenningen van iedere gulden, contant bij de veiling, betalen een halve stuiver "ten gelage en een halve stuiver ten rantsoen", waar het de verkopers belieft. In het huis zal blijven alles wat daarin aard- en nagelvast is en eigendom van de verkopers, en verder niet. Uitgezonderd het bord met de "stijll" (=stang) dat uit het huis steekt en dat de verkopers behouden. De koper zal gehouden zijn dadelijk twee aanvaardbare borgen te stellen en indien hij dit niet dadelijk kan doen, dan zal men opnieuw in veiling brengen, tot voordeel van de verkopers indien meer wordt geboden en tot schade van de koper bij een lager bod. Valt er geen koop, dan zal er geen wijnkoop zijn.
Objecten:
Huis, hof en hofstede
Verkoper:
Reyer Henrickzn.
Gerrit Henrickzn
Jacob Henrickzn.
Evert Henrickzn.
Roelofgen Henrickdr.
Thoontgen Henricx
Stijntgen Henricx
Marrichgen Henricxdr.
verkoper en koper:
Jan Henrickzn.
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 116 06-12-1628 Verkoop
Datering:
06-12-1628
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b009
Aktenummer:
116
Soort akte:
Verkoop
Samenvatting:
Verkoop land buiten de Bloemendaalsepoort
Bijzonderheden:
Goortgen Broenis, weduwe van Gerrit Aertszn. heeft dit verkocht aan Thonis Claeszn. en zijn erfgenamen. Zij heeft het campje land geërfd van haar overleden zuster, Evertgen Broenis. Verkocht is voor de som van 300 carolus gulden vrij geld en de koper neemt de 40e penning en de kosten voor transport voor zijn rekening. Te aanvaarden Petri ad Cathedram (22 februari) 1629. De koper zal de kooppenningen betalen op 22-02-1632 en niet eerder. Intussen zal hij daarover aan de verkoper 5% rente betalen. Transport zal bij de betaling worden gedaan met belofte van "vrijnge en waringe", uitgezonderd 's Heeren ongelden (grondbelasting) en tiendgeld (voor zover daar tiend uitgaat). Overeengekomen is dat, wanneer de verkoper binnen de voornoemde drie jaren enige penningen elders wist te besteden of beleggen, dat de koper deze dan zal opbrengen, mits hem dat een kwartaal van te voren wordt medegedeeld. Verkoper verklaart van koper ontvangen te hebben 200 gulden in aftrek van de voornoemde kooppenningen plus 5 gulden en 12 stuivers voor de betreffende rente. D.d. 01-11-1629. Getuigen: Henrick Heynen en Gerrit Begersen.
Objecten:
Een campje land van omtrent een halve morgen
Getuige:
Henrick Heynen
Gerrit Begersen
Koper:
Thonis Claeszn.
Verkoper:
Goortgen Broenis
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 114 02.12.1628 Verkoop
Datering:
02.12.1628
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b009
Borg van koper:
Gerrit Gijsbertszn.
PeterJanzn. van Oppouteren (tekent: Opoteren)
Aktenummer:
114
Soort akte:
Verkoop
Samenvatting:
Veiling huis aan de Langestraat
Bijzonderheden:
Jan Lambertszn. en Ytgen Jelis, echtelieden , willen dit verkopen aan de meestbiedende, in carolus gulden. De koper zal tot zijn last nemen 2 gulden en 8 stuivers jaarlijks, de erfgenamen van Geraert van Spuelde toekomende; plus nog 2 gulden en 5 stuivers jaarlijks voor de Lieve Vrouwen Capelle, alhier; plus nog 2 gulden en 5 stuivers jaarlijks voor de St. Jacobs broeders, alhier en 4 stuivers voor het St. Peters Gasthuis, alhier. Alles losbaar of onlosbaar, volgens de brieven die daarvan zijn. Plus nog 8 gulden en 5 stuivers voor de erfgenamen van Matheus Jacobs, losbaar met 150 gulden hoofdsom. Van al deze lasten dient de koper de verkopers, kamer en aangrenzend, te vrijwaren en neemt hij deze lasten over. Aanvaarding van het huis zal geschieden in mei 1629. De koper zal de kooppenningen, die hij boven genoemde lasten heeft geboden, betalen, de ene helft 01-05-1629, bij aanvaarding, en de andere helft mei 1630. Daarbij zal dan behoorlijk transport met belofte van "vrijnge en waringe" worden gedaan. De 40e penning en de kosten voor het transport zijn voor rekening van de koper. De koper zal boven de beloofde kooppenningen over iedere gulden contant betalen een halve stuiver "ten gelage" en een halve stuiver "ten rantsoen", waar het de verkoper belieft. In het huis zal blijven alles wat daarin aard- en nagelvast is en eigendom van de verkoper, en verder niet. De koper is gehouden dadelijk twee borgen aan te stellen en indien hij dat niet kan, zal opnieuw geveild worden tot nadeel van de eerste koper en tot voordeel van de verkoper bij een hoger bod. Koper is gebleven Gijsbert Gerritszn., voor de som van 725 gulden, te betalen in één bedrag, zonder termijnen en boven de voornoemde lasten, bij de voornoemde aanvaarding. Tot borgen hebben zich gesteld: Gerrit Gijsbertszn. en Peter Janzn. van Oppouteren.
Objecten:
Huis
Koper:
Gijsbert Gerritszn.
Verkoper:
Jan Lambertszn.
Ytgen Jelis
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS