Uw zoekacties: Notariële akten
>
Zoektermen
21.304 notariële akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 422 29-06-1612 Attestatie
Datering:
29-06-1612
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b002
Aktenummer:
422
Soort akte:
Attestatie
Samenvatting:
Attestatie
Bijzonderheden:
Comparante is Sijchgen Eda, oud omtrent 48 jaren, borgerse en stadsvroedvrouw van Amersfoort. Zij verklaart op verzoek van de huisvrouw van Hans Bosch, dat het de waarheid is dat zij, comparante, omtrent driekwart jaar geleden is ontboden door Marrij, huisvrouw van Thijman Jacobs, om te komen bij Lijsbeth Abulons, wonende in de Walickersteech, die aan het bevallen was van een kind, dat zij, comparante, aan Marrij verklaarde aldaar niet te willen komen, tenzij haar van tevoren de vader van dit kind zou worden genoemd, welke Marrij haar beloofde dat haar de vader genoemd zou worden. Op welke belofte zij is ingegaan. Komende bij Lijsbeth, heeft die haar aangesproken, zeggende: " wel Sijchen Eda moeder, gij wilde niet komen want gij wilde de vader van het kind weten", waarop Sijchgen Eda zei: "ja, dat is waar, want ik heb anders niets dan moeite daarmee, ik wil het toch weten eer ik bij u kom". Lijsbeth heeft vervolgens genoemd Bartholomeus, gewezen ruiter onder de Compagnie Zijner Excellentie, waarover zij, comparante, zei: "wel Lijsbeth, hoe komt gij daartoe, dat is lelijk aangezien gij een man hebt". Daarop zei Lijsbeth: "ja, hij kwam de ene keer dronken en soms nuchter, van mijn man heb ik niet veel troost". Toen comparante daarna zag en bemerkte dat Lijsbeth een zware arbeid had en er weinig hoop voor haar leven was, heeft zij Lijsbeth aangesproken, zeggende dat zij in zodanige staat was dat God de Heer zijn wil wel met haar mocht doen en dat zij daarom haar ziel niet moest bezwaren, maar alsnog oprecht verklaren of zij geen andere vader voor dit kind wist dan zij haar had genoemd. Waarop Lijsbeth tegen comparante zei: " Sijchgen, omdat wat ik tegen u gezegd heb zo is, moet ik eeuwig dus blijven zitten". Comparante wil dit, indien verzocht, met de eed bevestigen. Getuigen: Lourens Corneliszn. en Willem Augustijnszn. , tekent met: Van Oude Water.
Getuige:
Lourens Corneliszn.
Willem Augustijnszn. (tekent met: Van Oude Water)
verklaarder:
Sijchgen Eda
verzoeker:
(Huisvrouw van Hans Bosch)
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 418-420 22-06-1612 Boedelbeschrijving
Datering:
22-06-1612
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b002
Aktenummer:
418-420
Soort akte:
Boedelbeschrijving
Samenvatting:
Boedelbeschrijving
Bijzonderheden:
Comparant is Claes Francken, weduwnaar van Jannichgen Jacobs. De boedel bestaat uit: - huis, hof en hofstede, door Claes aan Jannichgen ten huwelijk ingebracht, op de last van 9 stuivers en 4 penningen jaarlijks, de capelle van Onze Lieve Vrouwe, alhier, toekomende, zijnde heerlijk en door de weduwnaar tegenwoordig bewoond. - een graf in de Lieve Vrouwe kerk. - inschulden: hetgeen de overledene resteert van haar erfenis en bestervenis van haar ouders, idem een "web" lakens. - een uitgebreide beschrijving van haar klederen en cleynodiën, waar onder twee gouden ringen. - idem een uitgebreide beschrijving over: houtwerk, zoals kasten en kisten, timmerwerk en koperwerk, ijzerwerk en aardewerk - idem boeken, Oude en Nieuwe Testament, Sermoon boek, nog een Nieuw Testament, zijnde niet compleet, boek van Cotserus (?), boekje over lijden en Pasen Heere Jezus Christus, 3 kleine gebedenboekjes. - idem geweer, diversen. - idem bedden, linnen. - weefgetouwen, diversen. - provisie, diverse soorten vlees, rogge, turf en weyten. - Uitschulden: diverse namen van kleine schuldeisers, bijvoorbeeld voor geleverd garen of geleend geld, touw, van gehaalde waren, laken, rest van renten, van kindergoed van de moeder, van vis. - voor hun kind 56 gulden voor zijn moeders goed. Verder diverse inschulden.
(N.B. de opsomming is niet helemaal opgenomen; het was zeer slordig schrift, vermoedelijk van de weduwnaar.)
Erfgenaam:
Claes Francken
Objecten:
Roerende goederen en lijftocht (huis, hof en hofstede)
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 416 24-06-1612 Huwelijkscontract
Datering:
24-06-1612
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b002
Aktenummer:
416
Soort akte:
Huwelijkscontract
Samenvatting:
Huwelijkscontract
Bijzonderheden:
Comparanten: - Goort Thoenis en - Jacob Lubbertszn. vanwege - Willem Thoniszn., bruidegom, - Henrick Gijsbertszn. (vader van de bruid) en - Gijsbert Henricxzn. vanwege - Lutgen Henricxdr., bruid.
De bruidegom brengt in: - een obligatie van 371 gulden hoofdsom op de weduwe van Gerrit Claeszn. in Sevenhuysen; - een obligatie van 106 gulden op Lambert Meynzn. in Nijkerckerveen; - een obligatie van 106 gulden ten laste van Jr. Willem van Doornick; - een obligatie van 53 gulden op Adriaen Heuvelingh in Duyst met nog 14 gulden voor vervallen renten; - een obligatie van 53 gulden op Willem Gerritszn., wonende op de Poll; - nog aan verscheidene inschulden 53 carolus gulden. Dit alles op de last van 106 gulden die de bruidegom aan zijn broer Goort Thoniszn. schuldig is. Hier tegenover brengt de bruid in alle goederen, have en beesten en andere als zij tegenwoordig heeft, geschat op 1.000 carolus gulden, zoals heden voorgelezen is, boven alle lasten en uitschulden van de boedel als ook boven de lasten van aan de voorkinderen beloofde vaders goed, waarvan het kindsdeel tot dan in waarde zal blijven . Bij overlijden zonder kinderen zullen de goederen terug gaan naar de zijde waarvan ze gekomen zijn. Winst en verlies is half om half; een erfenis zal niet als winst worden gerekend. Als de bruidegom zonder geboorte overlijdt, dan zal de bruid 100 carolus gulden genieten uit zijn courante goederen. Getuigen: Johan van Westrenen en J. Dirck van Westrenen. (zie ook aktenr. 414)
Getuige:
Johan van Westrenen
J. Dirck van Westrenen
Bruid:
Lutgen Henricxdr.
Getuige van bruid:
Henrick Gijsbertszn.
Gijsbert Henricxzn.
Bruidegom:
Willem Thoniszn.
Getuige van bruidegom:
Goort Thoenis
Jacob Lubbertszn.
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akteJohan van Ingen 414 19-05-1612 Boedelscheiding
Datering:
19-05-1612
Notaris:
Johan van Ingen
Plaatsingscode:
AT 002b002
Aktenummer:
414
Soort akte:
Boedelscheiding
Samenvatting:
Boedelscheiding
Bijzonderheden:
Dirck Evertszn. is deze wereld overleden en laat achter zijn weduwe, Lutgen Henrick Gijsbertsdr. en twee kinderen: Weijmtgen en Jannichgen. De weduwe wil van haar kinderen scheiden ten overstaan van de gebroeders Henrick, Cornelis en Gerrit Everts, als ooms van vaders zijde, Henrick Gijsberts, als vader van de weduwe en Reyer Janszn. als buurman, daartoe verzocht. Zij wil de kinderen hun vaders goed toewijzen als volgt. Lutgen H. Gijsbertsdr. zal haar kinderen onderhouden in kost, drank en klederen naar hun staat, zoals een goede moeder schuldig is en behoort te doen, tot hun mondige jaren en alsdan zal zij de kinderen ieder nog 100 carolus gulden betalen plus een bed met toebehoren. De kinderen zullen ook behouden de "soun" (zoen) penningen bij de soun brieven vermeld, ter waarde van 60 carolus gulden. Daartegenover zal de weduwe behouden alle verdere goederen van de boedel, zowel actiën, credieten, roerende goederen, have, beesten, koren gezaaid en ongezaaid, en alleen dragen alle lasten en schulden van de boedel waarvan zij haar kinderen zal vrijen. Indien één van de kinderen overlijdt zonder geboorte, dan vererft haar deel op de andere, en bij overlijden van de laatste zal de 200 carolus gulden plus bedden en toebehoren op de moeder vererven, als zij nog in leven is. Indien niet, dan gaat de ene helft naar de nakinderen van de weduwe, indien er enige zijn, of bij gebrek aan zodanige nakinderen, op de naaste vrunden (= familie) van de weduwe. En de andere helft naar de naaste vrunden van de kinderen van vaders zijde. In alle gevallen bij overlijden van de kinderen gaan de voornoemde soun penningen naar de naaste vrunden van de vader.

Bijzonderheden vervolg 1:
Indien de weduwe komt te hertrouwen en nakinderen achterlaat, dan zullen deze voorkinderen in haar nalatenschap evenveel erven en succederen als de nakinderen zonder enige betaling daar tegenover. De weduwe belooft, met handen van Henrick Gijsberts, haar vader en voogd in deze, voor haar (voor) kinderen beloofde vaders goed zekerheid te geven met al haar goederen. Daarmede is Lutgen H. Gijsbertsdr. ten eeuwigen dage van haar kinderen gescheiden. Getuigen: Johan en Dirck van Westrenen, als landheren van het erf.

Erfgenaam:
Lutgen Henrick Gijsbertsdr.
Weijmtgen Dircksdr.
Jannichgen Dircksdr.
belanghebbende:
Henrick Everts
Cornelis Everts
Gerrit Everts
Henrick Gijsberts
Reyer Janszn.
Getuige:
Johan van Westrenen
Dirck van Westrenen
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS