Uw zoekacties: Regesten
xRegesten ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Regesten ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
>
Zoektermen
9.768 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest11 Ghertrued Ludikens verklaart te geven aan Cristinen des Roden, anders geheten van Hekeren, priorisse des kloosters toe Wersloe ordinis Benedicti en der gemeenen convents jonferen van dit klooster een eeuwige erflooze wederkoop van de 5 mudden rogge jaarlijksche rente die zij ontving uit het erf geheten die Wedeme, gelegen in de stadsvrijheid van Oetmersem, alles onder nader omschreven voorwaarden.
Oorspr. Met het zeer geschonden zegel van Godert van Campen biechtvader der zusters te Oldenzaal.
Archief St. Remigiusklooster te Weerselo, toegang 0192, inv.nr. 2
Datering:
1492 Maart 7 (In den jare onses Heren dusent vierhondert twe ende neghentich op sunte Perpetus ende Felicitasdach der hilligher mertelerschen)
NB:
Zie: Tijdr. reg. IV blz. 538..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest8 Pelgrim ten Torne, richter te Oldenzael, oorkondt dat Henric van Bervorde verkoopt aan de priorin en de convents joncferen des kloosters te Werselo, een jaarlijksche rente van 2 mud rogge, uit zijn erf ten Ophues, gelegen in de marke van de Lutte in het kerspel en gericht van Oldenzael.
Met het gave zegel van den richter en het geschonden zegel van Henric van Bervorde, in groene was.
Oorspr. Archief St. Remigiusklooster te Weerselo, toegang 0192, inv.nr. 1
Datering:
1458 Mei 24 (Gegeven in den jaer ons Heren dusent virhundert acht ende vijftich, op sant Urbanus avont des hilligen pawes)
 
 
 
 
 
Regest101 Florens van Wevelinchave, bisschop van Utrecht, verklaart dat hij de steden Deventer, Campen en Zwolle, onder nader aangegeven voorwaarden, heeft beloofd het Huis te Arckensteyn weer onder zijn macht te brengen en een kastelein op dat huis te benoemen die burger is in één van de drie genoemde steden.
Datering:
1381 oktober 7 (Gegeven to Zwolle, zmaendages post Remigii)
NB:
Eenvoudig afschrift [16e eeuw] (inv.nr. 3663 fol. 30).
Druk: Dumbar, Deventer, I p. 561; Van Hattum, Zwolle, I p. 218.
Regest: Berkenvelder, I nr. 188..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest7 De Staten van Overijssel doen te weeten, dat voor onsen Stadhouder van de Lheenen Elbert Anthonij van Pallandt toe Zuijthem, Dingwaarder van d’Hoge Banke van Justitie ende nabenoemde Mannen van Lheene gecompareerd ende erscheenen is Gerrit Bruins, versoekende den comparant na doode van desselfs grootvader Jan Gerritsen Mulder beleijt ende belheend te mogen worden primo met de an dese provincie van Over-Jssel lheenvoerige thiende groff ende small over ’t erve ende goed Mensinks, gelegen in het Gerichte van Ootmarssen Bourschap Veeringen, soo en in diervougen als Jan Gerritsen Mulder voornoemd den 13den majus 1700 laastmaal daar mede belheend is geweest. secundo met de lheenhorige thiende groff ende small uit het erve ende goed Rijkmans Poel genaemd, gelegen in het Gerichte van Oldenzaal Bourschap Dulder, soo ende als Jan Gerritsen Mulder voorschreven den 21 julij 1697 laastmaal daar mede belheend is geweest. Het welke met Mannen van Lheene in serieuse deliberatie gelegd ende toegestaan zijnde, soo hebben wij den gemelden comparant Gerrit Bruins met de genoemde twee distincte lheenpligtige parceelen, soo en in manieren als soo eeven reets vermeld is, wederom belijet ende belheend. Gelijk wij denselven daer mede wederom belijen ende belheenen kragt deeses. Die daar op ook behoorlike hulde en lheen-eed heeft afgelegd, ende belovet alles te doen, waer een goed en getrouw vasal na lheenregte an sijnen lheenheere verpligtet is. De Staten van Over-Jsel, Hare Edele Mogende nakomelingen ende een jeders regt onverkortet. Daar dit aldus geschiede waren nevens onsen Stadhouder van de Lheenen, in ’t hoofd deses gemeld, an en over als lheenmannen Jan van den Bergh ende Jasper Beekman. Des ten oirkonde hebben wij deese met het zegel van de Lheenen en d’ ondertekeninge van de Lheen-Greffier doen bevestigen. Den 8 januarij 1740.
Bij de Staten van Over-JselIn Fidem
Ter relatie van de Stadhouder van de Lheenen Gisbert Ten Brink
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS