Uw zoekacties: Samenvattingen van oude akten
xSamenvattingen van oude akten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Met "zoeken naar Samenvattingen van oude akten" zoek je door samenvattingen en regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van :
Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
Duitse Orde te Gemert 1191-1499
Duitse Orde te Vught 1334-1564
Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
Kapittel van Oirschot 1261-1498
Kapittel van Heusden 1339-1604
Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
Dorpsbestuur Esch 1301-1810
Heren van Oijen 1351-1784
Familie van Lanschot 1294-1496
Je kunt het resultaat altijd in de tijd beperken door in het veld “periode” jaartallen in te voeren.
Als je een bepaald jaar op het oog hebt, vul dan hetzelfde jaartal in in de velden “van” en “tot”.
Vul je alleen het veld “van” in, dan krijg je alles vanaf dat jaar.
Vul je alleen het veld “tot”in, dan krijg je alles van vóór dat jaar.
Samenvattingen van oude akten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
>
Zoektermen
10.576 oude akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest82 1623 maart 5.
Jan Wouters, Arnt Hermans, Henrijck Cornelis, Gerit van Keldonck, Daniel Welthen, Jan Aert Philips en Gerit Gijben, schepenen van Erp tuigen, dat Cornelis Willems van Doeren verkocht en opgedragen heeft aan Lonis Peters en Jannen Gerit Coppens, provisoiren der tafel der H.Geest van Erp, een cijns van 9 gulden, op Lichtmis te betalen uit huijs, hoff ende hoffstadt daer aen gelegen in Erp, opt loeyende aldaer met een sijde Peter Dyercx erff ende d'ander sijde de gemeijnte van Erp, een eijnt op erff Henrijck Jan Tonis erff, d'ander eijnt op de gemeijnte. Noch een stuck landts groot derdalff 1. gelegen opt loeynt, op muysberch, met een sijde Jan Jan Peter Jacops, d'ander sijde Lonis. , een eijnt de gemeijnte, d'ander eijnt het rijcken, losbaar met 150 gulden. Int jaer duysent sesshondert ende drye ende twyntich opten vijfften dach der maent maert. Akte op perkament. Uithangend zegel nagenoeg verloren. Inv.nr. 1077.
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest87 1627 februari 12.
Henrijck Comeiis, Thonis Janss van Hoire, Jacop Thoniss Wijnen, Henrijck Jan Gerits van Dyeperbeeck, Gerit Gijben en Lenaert Thoniss, schepenen van Erp tuigen, dat Jan Aerts Verboirt weduwnaar van Alyda dochter van Daem Welthen, volgens testament dd. 6 july 1612, heeft opgedragen aan Lonis z.v. Henrijex Peter. en Jannen Lamberts, H.Geestmeesters, een cijns van 8 rijnsgulden en 15 stuivers, op Lichtmis te betalen uit huijs hoff ende erffenis daeraen gelegen, groot ontrent 8 1., gelegen aen de bolst, vercregen van Alyda sijn huijsvrouw en Peteren Daem Welthen sijne swager, een sijde Jan Josefs erff., d'ander sijde neffen Loij Damen erff. met een eijnt opt venne, d'ander eijnt op erff. der erfgen. Adriaen Henrijcx. Noch een hoye bempt den stymenboren, met een sijde d'aa, d'ander sijde de gemeijnte, een eijnt op ten nieuwen bempt, d'ander eijnt op erff. Goyrt Jan Cuijpers. Het jaer duijsent sess hondert ende XXVII-tych den twelfsten dach februarij. Akte op perkament, uithangend zegel verloren. Inv.nr. 1077.
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest88 1627 oktober 12.
Henrijck Cornelis Henrijcx, Jans Verlocht, Jacob Thonis Wijnen, Thonis Janssen van Hoirc, Henrijck Jan Gerits van Dyeperbeeck, Lenaert Thonis en Gerit Gijben, schepenen van Erp tuigen, dat Jacob Gerits als man en momboir van Anna sijnder huijsvrouw, dochter van Gijsberts Lambers, alsmede voor Deliss Lucass Deliss man en momboir van Lijntien sijn huijsvrouw, dochter Gijsbert Lambers de Vryese, en Henrijcx zoon van Lambert de Vryese, en Jan Alaertss man en momboir van Jenneken sijn huijsvrouw, dochter van Gijsbert Lambers de Vryese, als erfgen. van Heijlken Jan Matheuss, opgedragen aan Lonis Pe-terss en Jannen Lambers, provisoiren der ermen van Erp, een losrente van 4 gld. 10 stuivers (te kwijten met 75 gld.) afkomstig van Heylken Janss Matheuss. Opten twelfsten octobris anno XVI ende seven ende twyntych. Akte op perkament. Uithangend zegel bijna geheel verloren. Inv.nr. 1077.
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest89 1632 februari 10.
Schepenakte ten overstaan van Henrijck Jan Gerits, Dyerk J., Lucas Delis, Jan Huybers, Jaspar Aert Jaspars, schepenen, waarbij Meriken, weduwe van Henry. met haar voogd aan de armen van Erp overdraagt een jaarlijkse en erfelijke cijns van 9 car. guldens, uit een huis, hoffstad en erfenis gelegen in Erp genompt den verren ecker, groot omtrent 6 1. eene zijde Dryess Gommers erffenis, ander zijde de gemeinte met noch een hoye bemptken daarbij gelegen neffen de straet op erff. Henrijck Peter Rutten, neffen een stuck lant genampt de schuijt. Gegeven int jaer ons Heeren duysent sess hondert een en dartych den thienden dach van februario. Akte op perkament. Gedeeltelijk onleesbaar door beschadiging. De twee uithangende zegels zijn nagenoeg geheel verloren gegaan. Inv.nr. 1084
Zie ook
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS