Uw zoekacties: Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede
x2 Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2 Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Voorwoord
Van een der hoofdfiguren uit het bloedige spel, dat zich onder de titel "Franse Revolutie" voor het voetlicht van het wereldspeeltoneel heeft voltrokken, de comte de Mirabeau, is wel gezegd, dat hij mooi was van lelijkheid. Pokdaligheid had 's mans aangezicht dermate misvormd, dat de desbetreffende kop als ruim voldoende karakteristiek kon worden aangemerkt om de te zijnen aanzien gehanteerde contradictio in terminis te rechtvaardigen.
Hoe ver verwijderd van de Utrechtse Rijn- en Lekoevers aanvankelijk ook het revolutionaire gebeuren zich in het toen niet zó douce France afwikkelde-eerst later zouden de dragers van het dan al niet geheel meer onbezoedeld gebleven vrijheidsvaandel onze "bevroren" rivieren overtrekken-, toch kan zo'n contradictoire gedachteassociatie zich opdringen, wanneer de als stadsarchivaris van Wijk bij Duurstede fungerende ambtenaar in de hierna volgende inleiding enerzijds gewaagt van de invoering van het Franse bestuur en anderzijds in feite vaststelt, dat zijn arbeid inhield het liquideren van een geordende wanorde.
Mirabeau heeft niet zijn hoofd verloren onder het valmes der guillotine. Hij is-zeldzaam feit in de dagen der Revolutie die haar eigen kinderen opvrat-een natuurlijke dood gestorven vóór de grote omwenteling het door hem beoogde nieuwe bestel had kunnen brengen. De heer Rouppe van der Voort is zowel het een als het ander bespaard gebleven. Lijkt het overdreven, het gemeentelijk archief voorheen met een Augiasstal te vergelijken, het had geen verbazing behoeven te wekken, wanneer bij betreden daarvan het opschrift boven Dante's hellepoort even als in een flits zou hebben opgelicht. Dat nochtans zijn streven geen Sisyphuswerk is geweest in die zin, dat thans van een wanordelijke ordening gesproken zou dienen te worden, bewijze de onderhavige inventaris, die het werkstuk vormt, dat als belangrijke stepstone heeft gediend om de opmaker daarvan in de stand der middelbare archiefambtenaren te doen verheffen.
Het archief der gemeente is voor wat de periode 1811-1851 betreft een open boek geworden. Tolle lege. Zowel de heer Rouppe van der Voort als de gemeente Wijk bij Duurstede komt een gelukwens toe met het bereikte stadium. Erkentelijkheid wil ik hier volgaarne betuigen aan de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht dr. M.P. van Buijtenen voor de vele doorlopend verschafte faciliteiten alsook diens medewerkers, in het bijzonder de heer W.B. Heins, voor de verrichte wetenschappelijke begeleiding.
Het afsluiten van deze fase heeft uiteraard de wens versterkt, dat nu spoedig ook het tijdperk 1852-1935 op identieke wijze toegankelijk wordt gemaakt. Ik geef dan ook uiting aan de hoop, dat deze taak eveneens onder auspiciën van het Rijksarchief te Utrecht zal kunnen worden geëntameerd en op redelijk korte termijn volvoerd. Op zichzelf is het al een geruststellend gevoel, niet in onvrede te leven met de Archiefwet 1962. Zonder meer verdient evenwel de bestuurlijke historie van het aloude Wijk bij Duurstede ondanks haar kleinschaligheid en geringe externe invloed beter toegankelijk te worden gemaakt voor hen, die belangstelling tonen voor de faits et gestes der vroede vaderen van weleer, ongeacht de vraag in hoeverre het epitheton vroed hier anders dan als cliché op verantwoorde wijze gebezigd is. De tijd zal oordelen ook over ons en onze daden-zo niet verzuimen.
Wijk bij Duurstede, 17 november 1972.
W.M.A. Peters
burgemeester
Inleiding
De tot een deugd verheven stelling, dat men bij het begin dient te beginnen heeft, wat de archiefordening aangaat, ertoe geleid, dat de "oude" archieven in Nederland over het algemeen een voorkeursbehandeling verkregen. De keuze van de termijn, waar dan werd geëindigd, had zo haar wisselvalligheden. Zeker is echter, dat vooral de 19e-eeuwse archieven sterk zijn te kort gekomen. De ordening van slechts een "brok" van het 19e-eeuwse archief van Wijk bij Duurstede vraagt een minder uitvoerige motivering dan oppervlakkig beschouwd gewenst zou schijnen. Wanneer Fruin * 
-
Op dubbele grond koos hij voor het Franse Bestuur als beslissende cesuur. Het jaar 1811 heet aangewezen omdat hij dit ook in IJsselsteins inventaris had gepraktiseerd, maar vervolgens met name omdat de invoering ervan "eene époque makende gebeurtenis" zou zijn. Hoewel Fruin op schrift nog een supplement gereed maakte tot 1813, kon dit jaar der "bevrijding" volgens hem geen basis vormen voor het vervolgdeel. Naar 1816 als scheidingsjaar gingen zijn gedachten zelfs niet uit, ofschoon de notulen, die een overlapping tot 1816 te zien geven, hem in die richting hadden kunnen sturen.
Fruins eindpunt werd dusdoende een gegeven vertrekpunt tot verdere ordening. Vanzelfsprekend zou de tweede afdeling van het archief van Wijk bij Duurstede als afgrenzing moeten hebben de invoering van het registratuursysteem in 1935. De redenen waarom voorshands niet is verder gegaan dan de invoering der Gemeentewet van 1851, is gelegen in de beperkte tijd, welke ter beschikking stond en de weinig rooskleurige toestand, waarin de zaken verkeerden, die een gematigd snel opereren in de weg stond. Dat 1851 geen wezenlijke cesuur oplevert, bewijzen de overschrijdingen bij de verschillende nummers.
De situatie in het raadhuis, waarin pas sinds vrij kort ten aanzien van de berging der archivalia aanmerkelijke verbetering is gekomen, was er oorzaak van dat er bij de her en der neergezette stukken van een geordende wanorde sprake was. De grootste moeilijkheid echter welke viel te nemen was de beslissing over het al dan niet handhaven van het vroegere "systeem". Dit heeft er namelijk een groot deel van de 19e eeuw in bestaan-reeds Fruin moest zulks voor 1811-1813 constateren-, dat ongeveer alle stukken chronologisch gebundeld werden. Toen mij was gebleken, dat behalve een groot aantal archivalia, dat door de ongunst der tijden was verdwenen, ook de meeste indicateurs dit lot hadden gedeeld, moest de uitkomst worden gevonden in de beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken *  (28 december 1949, nr. 31327), waar voor zulke gevallen een zaaksgewijze ordening werd toegestaan. Consequent, naar verder duidelijk werd, was vroeger de chronologische ordening reeds niet aangehouden en hinkt men ook bij wijle al op een zaaksgewijze-gedachte.
Tot slot zij medegedeeld, dat in overeenstemming met de bepalingen van de Archiefwet 1962 in bepaalde gevallen, waarin de originelen zijn verdwenen, o.a. van de reglementen, aanvullingen met fotokopieën heeft plaats gevonden.
Utrecht
Wijk bij Duurstede, augustus 1972. L. Rouppe van der Voort
Inventaris
Bijlagen
1. Bijlage I: Persoonsdossiers van armlastige personen in Wijk bij Duurstede
2. Bijlage II: Persoonsdossiers van de nationale militie
3. Bijlage III: Persoonsdossiers van de schutters
4. Bijlage IV: Overzicht raadsleden
5. Bijlage V: Overzicht burgemeesters, wethouders, secretarissen en ontvangers
6. Klapper op de persoonsnamen
7. Trefwoordenklapper op de zaken
Kenmerken
Datering:
1811-1851
Plaatsnaam:
Wijk bij Duurstede
Omvang:
14.00
Toegang:
ja
Nadere toegangen:
ja
Openbaarheid:
Volledig
Soort archief:
Archieven van gemeentelijke organen
Herkomst:
Wet
Auteur:
L.C.J.M. Rouppe van der Voort
Rechtsvoorgangers:
Stadsbestuur Wijk bij Duurstede / Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
RHC Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 2 Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede 1811-1851
VERKORT:
NL-WbdRHCZOU. 2
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS