Uw zoekacties: Commissie tot wering van schoolverzuim te Wezep, 1901-1968
x2012 Commissie tot wering van schoolverzuim te Wezep, 1901-1968 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2012 Commissie tot wering van schoolverzuim te Wezep, 1901-1968 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 6 april 1901 stelde de Raad van de gemeente Oldebroek in een openbare vergadering het huishoudelijk reglement vast voor de commissie tot wering van schoolverzuim. Tot het instellen van een dergelijke commissie bestond voor elke gemeente de verplichting sinds het Koninklijk Besluit van 16 november 1900. Dit was een uitwerking van artikel 22 van de Leerplichtwet. Het Koninklijk Besluit bepaalde dat de commissieleden door de raad werden benoemd. De commissie mocht zelf een voorzitter en secretaris kiezen, die elk jaar herbenoemd moesten worden. Voor de orde van de vergaderingen en de regeling van de werkzaamheden van de commissie moest de raad een huishoudelijk reglement vaststellen.
Zoals de naam van de commissie al aangeeft was de taak het zo goed mogelijk weren van schoolverzuim. Na constatering van een verzuim stelde het hoofd van de betreffende school de arrondissements-schoolopziener, en later de inspecteur van het Lager Onderwijs, hiervan op de hoogte. De commissie had vervolgens als taak om, na oproeping van de verantwoordelijke persoon (ouder of verzorger) te adviseren over de status van het verzuim. In de meeste gevallen werd het verzuim als ongeoorloofd bestempeld en werd een waarschuwing uitgedeeld. Gebeurde "het vergrijp" bij herhaling, dan werd door de schoolopziener de kantonrechter ingeschakeld, die een boete kon opleggen. Dat dit regelmatig gebeurde is in het archief terug te vinden.
Als redenen voor schoolverzuim komen we soms een aantekening tegen, zoals volgens het jaarverslag van 1918 het rapen van eikels. De prijzen hiervoor waren in die tijd zo hoog, dat zelfs de minister van landbouw had gewenst dat de schoolkinderen een paar middagen per week verlof zouden krijgen. Uiteraard was dit seizoengebonden verzuim. In de oorlogsperiode 1940-1945 komen we tegen: verzuim wegens het behulpzaam moeten zijn van de ouders wegens moeilijke tijdsomstandigheden, ontbreken van kleding en schoeisel, onveiligheid der wegen wegens luchtgevaar. Op 13 april 1901 presideerde de Burgemeester van Oldebroek de eerste vergadering van de commissie. De commissie bestond uit vier leden, vanaf 1927 uit vijf.
Een overzicht van commissieleden, hun zittingsduur en functie is terug te vinden in bijlage 1. In de gemeente Oldebroek functioneerden drie commissies. De commissie te Oldebroek had als werkterrein kerkelijk Oldebroek. Het terrein van de commissies te Wezep en Hattemerbroek werd gescheiden door een lijn lopende midden over de Voskuilerdijk en de Voskuilersteeg. Voor Wezep hield dit in de wijken P, Q, R (nrs. 1-21, 27a, 29, 30, 32 en 33), S, T (nrs. 1-35), U (nrs. 1-67, 69), I (nrs. 66-72) en K (nrs. 13-24). De commisie vergaderde officieel twee maal per maand, maar de praktijk week nog wel eens af. Zie hiervoor bijlage 2. De vergaderingen vonden eerst plaats in de Hervormde Kerk te Wezep, maar daarna al vrij spoedig in een lokaal van de Openbare school.
In elk geval is dit zo in 1908. In de notulen van de commissievergadering lezen we dat er een discussie ontstond over het feit dat de voorzitter (die hoofd van de betreffende school was) het niet als zijn taak zag om de deuren van de school te openen en alles klaar te zetten. Hierover werd meerdere malen vergaderd, echter zonder waarneembaar resultaat. De commissie bestond met name uit hoofden van de scholen in Wezep (openbaar, gereformeerd, hervormd). Jaarlijks werd door de commissie een jaarverslag uitgebracht aan de raad van de gemeente Oldebroek. In deze jaarverslagen is terug te vinden het aantal vergaderingen per jaar, het aantal ingekomen en uitgegane stukken, het aantal relatieve en absolute verzuimen.
Deze gegevens zijn in bijlage 2 verzameld. Wat betreft het aantal verzuimen en de onderverdeling per school; door de uitgebreide vermelding en uitsplitsing over de gehele periode zou een vergelijking en nadere analyse een interessante studie op kunnen leveren. In verband met de nieuwe Leerplichtwet die per 1 januari 1969 van kracht werd, was er geen taak meer voor een commissie. Het toezicht werd vanaf dat moment opgedragen aan Burgemeester en Wethouders, die een speciale ambtenaar met deze taak belastten. De taak van de commissie eindigde officieel per 31 december 1968, de laatste vergadering vond plaats op 19 december van dat jaar.
Handleiding voor de gebruiker
Op 12 februari 1987 droeg de heer E. van den Ham, de laatste secretaris van de commissie, het archief over aan de gemeente. Het materiaal bevond zich op dat moment in twee dozen. In september 1994 beschreef en ordende de inventarisator dit archief, waarbij geen vernietiging van materiaal plaatsvond (behalve het verwijderen van dubbelen). Na inventarisatie bedraagt de omvang van het archief 0,4 meter. De archiefstukken zijn onderverdeeld in de hoofdrubrieken algemeen en bijzonder. Onder de eerste hoofdrubriek treft de onderzoeker de notulen van de commissievergaderingen over de gehele periode aan, evenals agenda's van ingekomen en uitgegane stukken.
Ook de jaarverslagen worden hier vermeld. Voor de periode 1903-1912 staan deze geschreven in de notulen van de vergaderingen en van enkele jaren daarna zijn in het archief afschriften aanwezig. Gelukkig is een vrijwel complete verzameling jaarverslagen bewaard gebleven in het archief van het gemeentebestuur (zie hierna de bronvermelding). De hoofdrubriek bijzonder is onderverdeeld in de hoofden reglementering; benoeming en vergaderingen; schoolverzuim; contacten met de schoolopziener/inspecteur. Van de commissie te Oldebroek is slecht weinig materiaal overgebleven, hetgeen is opgenomen in het archief van het gemeentebestuur. Van de commissie te Hattemerbroek is geen archiefmateriaal bewaard gebleven, slechts een enkele vermelding in het hiervoor bedoelde archief.
Bronvermelding
Naast het archiefmateriaal van de commissie is voor de samenstelling van de inleiding van deze inventaris gebruik gemaakt van de volgende bronnen.
Archief van het gemeentebestuur van Oldebroek 1919-1939:-Jaarverslagen 1918-1938 (inventarisnummer 287)
Archief van het gemeentebestuur van Oldebroek vanaf 1940-Wering schoolverzuim (dossiers 14/2 en 14/3)
Bijlage 1: Lijst van leden van de commissie
De gegevens voor deze lijst zijn afkomstig uit de in het archief aanwezige notulenboeken, de presentielijsten en uit de benoemingsbesluiten in het archief van het gemeentebestuur (dossier 14/3)
Bijlage 2: Overzicht van het aantal vergaderingen, ingekomen en uitgegane stukken, relatief en absoluut schoolverzuim
1901; vergaderingen: 11; ingekomen: 20; uitgegaan: 51; relatief: 17
1902; vergaderingen: 13; ingekomen: 18; uitgegaan: 44; relatief: 20
1903; vergaderingen: 15; ingekomen: 20; uitgegaan: 53; relatief: 20
1904; vergaderingen: 15; ingekomen: 18; uitgegaan: 50; relatief: 18
1905; vergaderingen: 16; ingekomen: 19; uitgegaan: 50; relatief: 21
1906; vergaderingen: 8; ingekomen: 16; uitgegaan: 42; relatief: 15
1907; vergaderingen: 10; ingekomen: 13; uitgegaan: 31; relatief: 11
1908; vergaderingen: 10; ingekomen: 12; uitgegaan: 27; relatief: 10
1909; vergaderingen: 13; ingekomen: 16; uitgegaan: 38; relatief: 15
1910; vergaderingen: 12; ingekomen: 14; uitgegaan: 35; relatief: 14
1911; vergaderingen: 14; ingekomen: 18; uitgegaan: 43; relatief: 17
1912; vergaderingen: 10; ingekomen: 15; uitgegaan: 39; relatief: 13
1913; vergaderingen: 17; ingekomen: 19; uitgegaan: 61; relatief: 20
1914; vergaderingen: 15; ingekomen: 21; uitgegaan: 55; relatief: 21
1915; vergaderingen: 17; ingekomen: 26; uitgegaan: 73; relatief: 28
1916; vergaderingen: 18; ingekomen: 21; uitgegaan: 55; relatief: 21
1917; vergaderingen: 20; ingekomen: 43; uitgegaan: 121; relatief: 46
1918; vergaderingen: 13; ingekomen: 28; uitgegaan: 77; relatief: 29
1919; vergaderingen: 12; ingekomen: 19; uitgegaan: 54; relatief: 18
1920; vergaderingen: 13; ingekomen: 22; uitgegaan: 66; relatief: 24
1921; vergaderingen: 18; ingekomen: 27; uitgegaan: 72; relatief: 23; absoluut: 1
1922; vergaderingen: 11; ingekomen: 45; uitgegaan: 88; relatief: 44;
1923; vergaderingen: 9; ingekomen: 15; uitgegaan: 25; relatief: 10; absoluut: 4
1924; vergaderingen: 15; ingekomen: 41; uitgegaan: 78; relatief: 38; absoluut: 1
1925; vergaderingen: 6; ingekomen: 7; uitgegaan: 14; relatief: 5; absoluut: 2
1926; vergaderingen: 16; ingekomen: 34; uitgegaan: 52; relatief: 32; absoluut: 1
1927; vergaderingen: 12; ingekomen: 32; uitgegaan: 41; relatief: 32
1928; vergaderingen: 13; ingekomen: 22; uitgegaan: 31; relatief: 21
1929; vergaderingen: 14; ingekomen: 24; uitgegaan: 35; relatief: 21
1930; vergaderingen: 17; ingekomen: 29; uitgegaan: 47; relatief: 32
1931; vergaderingen: 18; ingekomen: 35; uitgegaan: 53; relatief: 36
1932; vergaderingen: 17; ingekomen: 33; uitgegaan: 48; relatief: 32
1933; vergaderingen: 19; ingekomen: 33; uitgegaan: 52; relatief: 33
1934; vergaderingen: 14; ingekomen: 31; uitgegaan: 39; relatief: 29
1935; vergaderingen: 24; ingekomen: 36; uitgegaan: 60; relatief: 36
1936; vergaderingen: 27; ingekomen: 61; uitgegaan: 81; relatief: 62
1937; vergaderingen: 17; ingekomen: 46; uitgegaan: 53; relatief: 47
1938; vergaderingen: 15; ingekomen: 27; uitgegaan: 43; relatief: 32
1939; vergaderingen: 14; ingekomen: 32; uitgegaan: 43; relatief: 32
1940; vergaderingen: 11; ingekomen: 54; uitgegaan: 52; relatief: 52
1941; vergaderingen: 14; ingekomen: 58; uitgegaan: 75; relatief: 58
1942; vergaderingen: 19; ingekomen: 82; uitgegaan: 105; relatief: 82
1943; vergaderingen: 20; ingekomen: 148; uitgegaan: 147; relatief: 147
1944; vergaderingen: 13; ingekomen: 92; uitgegaan: 80; relatief: 92
1945; vergaderingen: 6; ingekomen: 95; uitgegaan: 77; relatief: 95
1946; vergaderingen: 10; ingekomen: 160; uitgegaan: 138; relatief: 156
1947; vergaderingen: 11; ingekomen: 113; uitgegaan: 106; relatief: 113
1948; vergaderingen: 19; ingekomen: 61; uitgegaan: 67; relatief: 61
1949; vergaderingen: 21; ingekomen: 71; uitgegaan: 90; relatief: 69
1950; vergaderingen: 27; ingekomen: 141; uitgegaan: 156; relatief: 141
1951; vergaderingen: 13; relatief: 65
1952; vergaderingen: 7; ingekomen: 27; uitgegaan: 28; relatief: 27
1953; vergaderingen: 9; ingekomen: 23; uitgegaan: 24; relatief: 23
1954; vergaderingen: 10; relatief: 29
1955; vergaderingen: 10; ingekomen: 21; uitgegaan: 21; relatief: 20
1956; vergaderingen: 5; ingekomen: 10; uitgegaan: 10; relatief: 9
1957; vergaderingen: 6; ingekomen: 12; uitgegaan: 12; relatief: 11
1958; vergaderingen: 14; ingekomen: 58; uitgegaan: 58; relatief: 57
1959; vergaderingen: 12; ingekomen: 67; uitgegaan: 68; relatief: 67
1960; vergaderingen: 2; ingekomen: 7; uitgegaan: 15; relatief: 9
1961; vergaderingen: 19; relatief: 89
1962; vergaderingen: 16; relatief: 32
1963; vergaderingen: 9; ingekomen: 27; uitgegaan: 30; relatief: 27
1964; vergaderingen: 7; relatief: 28
1965; vergaderingen: 1; relatief: 2
1966; vergaderingen: 3; relatief: 11
1967; vergaderingen: 1; relatief: 1
1968; vergaderingen: 2; relatief: 1
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1901-1968
Inventaristitel:
Inventaris van de archieven van de Commissie tot wering van schoolverzuim te Wezep 1901-1968
Omvang:
0,4 m
Auteur inventaris:
P. van Beek
Inventarisatiedatum:
1994
Vestiging:
Oldebroek
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS