Uw zoekacties: Gemeente Houthem, 1800-1940
x40.006 Gemeente Houthem, 1800-1940 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

40.006 Gemeente Houthem, 1800-1940 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Korte geschiedenis van het plaatselijk bestuur
Burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en gemeente-ontvangers
Lijst van afbeeldingen
Verantwoording van de ordening en inventarisatie
Lijst van uit de archieven der gemeente Houthem vernietigde stukken
Burgemeester en wethouders der gemeente Valkenburg-Houthem verklaren:
dat, rekening houdende met de 'Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente archieven dagtekenende van na 1850', de navolgende stukken uit het archief van de voormalige gemeente Houthem, daterende van de jaren 1951-1950, voor vernietiging in aanmerking komen.
Dubbelen van stukken, waarvan het origineel in goede staat aanwezig is, en kladexemplaren.
Blanco formulieren en staten van drukwerk, dat niet is ingevuld.
Circulaires van algemeene aard, die van geen belang voor de gemeente zijn.
Geleidebrieven.
Verzoeken om inlichtingen en de daarover gevoerde correspondentie.
Statistische gegevens die in de algemene verslagen zijn opgenomen.
Aanbiedingen, reclame van fabrieken enz, Stukken die zijn opgemaakt ten behoeve van de samenstelling van het gemeenteverslag.
Stukken betreffende de telling van dienststukken.
Opgaven en overzichten van financiële aard.
Stukken betreffende de statistiek der gemeentefinanciën.
Stukken die uitsluitend zijn opgemaakt ten behoeve van de samenstelling der begrotingen.
De vernietigbare bijlagen der gemeenterekeningen.
Stukken betreffende de boekhouding van de gemeente-ontvanger.
Berichten van stortingen in de gemeentekas.
Stukken betreffende het overmaken van gelden.
Stukken betreffende de statistiek der gemeente-schulden.
Prijscouranten en aanbiedingen.
Stukken betreffende het nemen van abonnementen.
Stukken betreffende de benoeming en de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden van de stembureaux.
Stukken betreffende de statistiek der verkiezingen.
Geloofsbrieven der raadsleden.
Oproepingen voor vergaderingen, kennisgevingen van verhindering.
Sollicitatiestukken van niet-benoemden.
Stukken betreffende de zekerheidsstelling door ambtenaren.
Inlichtingen over allerlei zaken, die voor de administratie van geen belang zijn.
Stukken betreffende de uitreiking van gelden, uitreiking van stukken, afkondiging enz.
Stukken betreffende de aangifte, opgave, beschrijving, vrijstelling, vermindering en invordering van belastingen (inbegrepen de bij de verschillende onderwerpen ondergebrachte retributiën).
Opgave aandeel in de kwade posten en kosten van inning opcenten van diverse rijksbelastingen.
Stukken betreffende het kamperen.
Stukken betreffende het innemen van stand- en ligplaatsen.
Stukken betreffende het houden van wedstrijden.
Stukken betreffende het collecteren en venten.
Inlichtingen en opgaven uit de registers van de Burgerlijke Stand en uit de bevolkingsregisters.
Stukken betreffende het onderzoek van de bevolkingsregisters.
Stukken betreffende de aanvraag en de beschikbaarstelling van materiaal voor de Burgerlijke Stand en ten behoeve van de bevolkingsboekhouding.
Aanvragen, verklaringen en inlichtingen en opgaven met betrekking tot de nationaliteit en identiteit.
Aanvragen, verklaringen en inlichtingen omtrent personen, betreffende goed gedrag, onvermogen e.d.
Stukken betreffende aanvragen om buitenlandse paspoorten, opgaven van uitgereikte paspoorten, betaling der daarop ingevorderde gelden.
Opgaven en inlichtingen betreffende vreemdelingen.
Afwijzende beschikkingen op verzoeken om verlof of vergunning tot drankverkoop met de daarbij behorende stukken.
Opgaven ten behoeve van de drankwetstatistiek.
Stukken betreffende het houden van loterijen.
Opgaven inzake de volkshuisvesting.
Aanvragen om beschikbaarstelling van een woning.
Stukken betreffende aankondiging van schouw en herschouw over waterlossingen.
Stukken betreffende aankondiging van schouw en herschouw van wegen.
Stukken betreffende de samenstelling van het landbouwverslag.
Stukken betreffende veekeuringen.
Stukken betreffende de verpachting van kermisstandplaatsen.
Stukken betreffende tewerkstelling bij de werkverschaffing.
Statistische opgaven inzake de arbeidsbemiddeling.
Stukken betreffende collecten voor instellingen van weldadigheid.
Inlichtingen aan andere gemeenten ingevolge de Armenwet.
Stukken betreffende de huisvesting en geldelijke ondersteuning van en verstrekking in natura aan werklozen.
Ontvangen circulaires, besluiten, beschikkingen e.d. betreffende de werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling.
Stukken betreffende het aandeel der gemeente in kosten der werkloosheidsverzekering.
Stukken betreffende uitkeringen uit de werklozenkassen.
Sollicitatiestukken van niet benoemd onderwijzend personeel.
Periodieke opgaven betreffende salarissen en pensioenen van het onderwijzend personeel.
Kennisgevingen van afwezigheid wegens ziekte van het onderwijzend personeel.
Stukken betreffende vacanties, verloven e.d. van het onderwijzend personeel.
Stukken betreffende de rijksvergoeding in de jaarwedden van het onderwijzend personeel.
Stukken betreffende de aangifte, opgave, beschrijving, vrijstelling, vermindering, invordering van schoolgelden.
Stukken betreffende de vakanties.
Stukken betreffende de aanvraag en beschikbaarstelling van leerplichtmateriaal.
Stukken betreffende de aanschaffing van leermiddelen en schoolbehoeften.
Stukken waarvan de feitelijke inhoud is vastgelegd in de militieregisters en andere stukken, die betrekking hebben op bepaalde lichtingen voorzover ze niet meer voor bewijs moeten dienen.
Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende de inschrijving voor de dienst.
Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende de terinzagelegging van inschrijvings- en van alfabetische registers.
Opgaven omtrent vrijstellingen.
Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende de zittingen van de keuringsraad en inzake herkeuringen.
Bekendmakingen inzake terinzagelegging van vrijstellingsuitspraken.
Bekendmakingen en kennisgevingen inzake uitstel eerste oefening.
Stukken betreffende de inlijving van dienstplichtigen.
Stukken betreffende oproepingen voor de eerste oefening.
Stukken betreffende kostwinnersvergoedingen bij eerste oefening en herhalingsoefeningen.
Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende herhalingsoefeningen.
Stukken betreffende de opkomst voor herhalingsoefeningen.
Stukken betreffende aanvragen om uitstel van herhalingsoefeningen.
Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende het onderzoek van verlofgangers.
Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende het verlenen van verlof.
Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende de vrijwillige dienstneming.
Bekendmakingen en kennisgevingen inzake de inkwartieringen.
Stukken betreffende de taak van de burgemeester als hulpofficier van justitie.
Kenmerken
Datering:
1800-1940
Auteur:
W. van Mulken
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de gemeente Houthem
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS