Uw zoekacties: J. Heersink, burgemeester van Steenderen, als secretaris van...
x0203 J. Heersink, burgemeester van Steenderen, als secretaris van de Documentatiecommissie voor de Zuivering van het Overheidspersoneel in het district Zutphen, 1942-1946 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0203 J. Heersink, burgemeester van Steenderen, als secretaris van de Documentatiecommissie voor de Zuivering van het Overheidspersoneel in het district Zutphen, 1942-1946 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
De in deze inventaris beschreven archivalia werden in januari 2000 door de burgemeester van de toenmalige Steenderen, de heer S. Buddingh overgedragen aan het streekarchivariaat Regio Achterhoek met de opdracht om de stukken blijvend te bewaren in de archiefkluis van de gemeente Steenderen. De burgemeester had de stukken aangetroffen bij het opruimen van zijn werkkamer ter gemeentesecretarie in verband zijn aanstaande pensionering. Met het opgaan van de gemeente Steenderen in de gemeente Bronckhorst (met ingang van 2005) werd het gemeentearchief en de daarbij gedeponeerde archieven overgebracht naar de centrale bewaarplaats van het streekarchivariaat te Doetinchem.
Het overgedragen archief bevond zich in enkele portefeuilles. De stukken hadden vrijwel alle betrekking op de jaren 1940-1945. Een deel van de archivalia bleek afkomstig van de heer J. Heersink die van 1945 tot in 1951 burgemeester van de gemeente Steenderen was. De stukken zijn door hem ontvangen en of opgemaakt in zijn hoedanigheid van secretaris van 'de Documentatiecommissie voor de Zuivering van het Overheidspersoneel in het district Zutphen'.
Deze commissie was belast met het onderzoek naar de gedragingen (in de periode van de Duitse bezetting 1940-1945) van het overheidspersoneel dat op grond van de bepalingen van het Zuiveringsbesluit was geschorst dan wel waaraan staking van de uitoefening van de functie bevolen was. Voorts diende de commissie van advies bij de vaststelling van de in individuele gevallen te nemen maatregelen. De documentatiecommissie nam bij de uitoefening van haar taak de richtlijnen en opdrachten in acht welke haar door het Centraal Orgaan op de Zuivering van het Overheidspersoneel werden gegeven.
Aan de commissieleden werd bij besluit van de minister van Binnenlandse Zaken met ingang van 20 mei 1946 eervol ontslag verleend.
In dit archief zijn tevens vragenlijsten opgenomen omtrent het functioneren van burgemeesters en gemeentesecretarissen gedurende de bezettingstijd. Deze lijsten werden volgens een standaardprocedure verzonden zonder dat daaraan bijzondere beschuldigingen of verdenkingen ten grondslag lagen.
Voorts zijn ook stukken aangetroffen die betrekking hebben op het district Doetinchem dat niet behoorde tot het werkgebied van de commissie waarvan burgemeester Heersink het secretariaat beheerde.
Het informatieve gehalte van de stukken loopt uiteen. In een aantal gevallen is enkel een advies van de te nemen maatregelen, al dan niet met een beknopte motivatie genoteerd. In andere gevallen echter bestaat er een uitgebreide documentatie over de handelwijze van de onderzochte personen. In enkele gevallen zijn tevens verweerschriften tegen de ingebrachte beschuldigingen aanwezig.
Hoewel in een enkel geval retroacta zijn opgenomen (zie onder Dinxperlo), dateren de stukken uit de periode waarin de commissie werkzaam was (1945, 1946). Bij de ordening en inventarisatie die plaats vond in de maanden april-mei 2000, werden geen archivalia vernietigd. Er zijn geen beperkingen op de openbaarheid.
Ter studiezaal van het Achterhoeks Archief wordt beschikt over een toegang op persoonsnaam (waarbij het onderbeschreven supplement niet betrokken is).
In december 2010 werd een tot dan toe nog ongeïnventariseerd deel van het archief geordend en beschreven in het supplement 2010 (inv.nrs. 53-80).
Het archief meet 0,25 meter.

Doetinchem, december 2010
P.J. Bresser
Inventaris
Stukken van algemene aard
Stukken van bijzondere aard
Supplement 2010
Kenmerken
Datering:
1942-1946
Auteur:
P. Bresser
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
0,25
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0203 J. Heersink, burgemeester van Steenderen, als secretaris van de Documentatiecommissie voor de Zuivering van het Overheidspersoneel in het district Zutphen, 1942-1946
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0203
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS