Uw zoekacties: Familie Van Wakkene-Kapelle, 1469-1658
x76 Familie Van Wakkene-Kapelle, 1469-1658 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

76 Familie Van Wakkene-Kapelle, 1469-1658 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Den 22 maart 1894 en volgende dagen werd door J. Fiévez te Brussel eene verzameling boeken en manuscripten verkocht, waaruit door mijn ambtsvoorganger eenige charters ten behoeve van het Zeeuwsche depôt werden verkregen. Bij onderzoek bleek mij, dat het grootste gedeelte dezer charters betrekking had op de familie van Wakkene-Kapelle, een geslacht, dat door dubbele bastaardij uit het huis der hertogen van Bourgondië was gesproten. De heerlijkheid Kapelle in Duiveland verwierf het omstreeks 1511, Wakkene in Vlaanderen verkreeg het door erfenis omstreeks 1538. De familie, die onder de regeering van koning Philips II aanzienlijke betrekkingen in Zeeland bekleedde (twee harer leden waren superintendent, d.i. stadhouder, van Zeelanden vice-admiraal), bleef bij den opstand den koning getrouw en verkocht tijdens het twaalfjarig bestand de heerlijkheid Kapelle. In Vlaanderen bleef zij nog lang in hoog aanzien. De bijgevoegde stamboom, uitsluitend aan de in de charters voorkomende gegevens ontleend , moge het gebruik van den inventaris vergemakkelijken.
Te betreuren is het, dat het niet is mogen gelukken alle charters ven deze familie, die in auctie Fiévez voorkwamen, aan te koopen. Volgens inlichtingen, mij door de firma Van Stockum en Zoon te 's Gravenhage verstrekt, vielen de overige aan het Staatsarchief te Brussel ten doel. Een charter werd verworven ten behoeve van het archief der gemeente Vlissingen. Ik heb de omschrijving er van in den inventaris opgenomen, zonder er een nummer bij te vermelden (zie 1505 April 10). Omgekeerd zijn op deze auctie ten behoeve van dit depot eenige andere charters aangekocht, die tot de heeren van Wakkene-Kapelle in geene betrekking staan en dus in dezen inventaris niet opgenomen zijn.
Omtrent de beschrijving dezer charters valt alleen aan te teekenen, dat alle stukken op perkament in de landstaal geschreven zijn, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is aangeteekend, en dat de eigennamen in de oorspronkelijke spelling zijn weergegeven. De datum is eveneens in de spelling der stukken zelf weergegeven, wat gewenscht scheen, ook omdat aangaande den in Zeeland gebezigden jaarstijl zoo weinig met zekerheid vaststaat. Naar het schijnt, is de uitspraak van Huydecoper (ad Melis Stoke II, blz. 321 en 322) in zooverre juist, dat de Paaschstijl in Zeeland veel meer gebruikelijk was dan in Holland. Ik vond, dat bijna alle dorpsbesturen, waarbij ik den gebezigden jaarstjjl kon constateeren, nog in het midden der 16e eeuw het jaar met Paschen begonnen. Zoo hebben ook, naar het schijnt, de aanzienlijke Zeeuwsche edellieden gedateerd. Ook de stad Middelburg bediende zich van den Paaschstijl. Te Goes, Veere en Brouwershaven vond ik in het laatst der 15e en de eerste helft der 16e eeuw den jaarsdagstijl in gebruik, te Zieriksee den Kerststijl. Burgerlieden te Middelburg bedienden zich evenmin van der Paaschstijl.
Ik heb daarom bij de achterstaande charters, voor zoover mij de stijl dergenen, van wie het stuk uitging, niet bekend was, den datum zoowel volgens den Paaschstijl als volgens den jaarsdagstijl herleid. Bij de chronologische volgorde, waarin ik de charters heb geplaatst - deze volgorde schijnt mij bij kleine verzamelingen, die grootendeels uit charters bestaan, en geene eigenlijke archieven uitmaken, de meest gewenschte - heb ik die, wier stijl twijfelachtig is, opgenomen op de plaats, die hun volgens den Paaschstijl toekomt.
Inventaris
Als inventaris wordt een regestenlijst gebruikt, de charters zijn geborgen op het regestnummer:
Kenmerken
Datering:
1469-1658
Toegankelijk:
Regestenlijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
65 charters
Jaar bewerking:
1895
Titel publicatie:
R. Fruin Th. Az., 'Beschrijving eener verzameling charters en papieren betreffende de familie Van Wakkene-Kapelle, berustende in het Rijks Archief-depôt in de provincie Zeeland', in: Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven [VROA] 18 (1895) 353-373
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS