Uw zoekacties: Anna van Bourgondië, Vrouwe van Ravestein, 1381-1507
x75 Anna van Bourgondië, Vrouwe van Ravestein, 1381-1507 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

75 Anna van Bourgondië, Vrouwe van Ravestein, 1381-1507 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1892 werd ten behoeve van het Rijk van de Oostenrijksche regeering eene groote verzameling charters en papieren verworven, die oorspronkelijk in het Staatsarchief te Brussel hadden berust, en vandaar naar Weenen waren overgebracht. Het Zeeuwsche depôt ontving daaruit krachtens machtiging van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 13 Juli 1892 (nr 149 K.W.) bij schrijven van den Algemeenen Rijksarchivaris dd. 13 September 1892 (nr 286) 118 charters benevens eenige papieren, die bijna allen bleken afkomstig te zijn van Anna bastaarddochter van hertog Philips van Bourgondië. Ten gevolge van haar eerste huwelijk met Adriaan van Borselen, heer van Brigdamme, in 1457 gesloten, verkreeg zij aanzienlijke goederen in Zeeland, en vestigde zij zich te West-Souburg.
Adriaan van Borselen had die goederen gedeeltelijk van zijne voorouders geërfd, gedeeltelijk verkregen door zijn eerste huwelijk met Maria van Cats, erfdochter van een zijtak der Borselens van Brigdamme, de Borselens van Souburg. Adriaan van Brigdamme was de laatste van zijn geslacht, en zoo kwam een aanzienlijk deel zijner nalatenschap aan zijne weduwe, die ook na hertrouwd te zijn met den heer van Ravestein in het bezit er van bleef. Na haar dood zijn de bezittingen, die van haar eersten man afkomstig waren, overeenkomstig de door deze genomen beschikkingen (zie zijn testament: Matthaeus, Analecta, 2e ed., II, blz. 286) grootendeels tot zijne familie, de Borselens, de Voorhouts, de Bossu's en anderen, teruggekeerd.
Vele goederen vererfden op Anna van Borselen van Veere, van wie zij op hare nakomelingen overgingen. Zij maakten dus deel uit van de nalatenschap van Maximiliaan van Bourgondië, markgraaf van Veere, en werden met zijne overige bezittingen verkocht.
Een gedeelte der goederen, waarover Anna van Bourgondië vrijelijk beschikken mocht, vererfde op hare familie, de bastaardtakken van Bourgondië, en het is niet onwaarschijnlijk, dat de onderstaande verzameling charters afkomstig is van Jacques van Bourgondië-Phallaix, die Souburg had geërfd van Philips, bisschop van Utrecht, die het uit de nalatenschap zijner zuster Anna verkregen had. Blijkens nummer 107 van den inventaris gingen enkele bezittingen van Anna van Bourgondië, waarvan ook papieren aanwezig zijn, rechtstreeks over op de familie van Bourgondië-Phallaix. Deze heeft echter de charterverzameling toen niet ontvangen. De aanteekening, in margine van het onder nummer 134 vermelde charter voorkomende, is alleen verklaarbaar, als het charter zelf niet onder Boudewijn, heer van Phallaix, berustte.
De goederen van dezen Jacques werden in 1550 verbeurd verklaard, en zoo zullen deze charters naar Brussel gekomen zijn. Misschien zijn zij echter ook verkregen, toen Philips II het markgraafschap uit de nalatenschap van Maximiliaan van Bourgondië kocht.
Ten einde de niet altijd even duidelijke familiebetrekkingen op te helderen zijn aan dezen inventaris twee stamboomen toegevoegd, één van de heeren van Brigdamme en Souburg uit het huis van Borselen, en één van de bastaardtakken van Bourgondië. In den laatsten is ook rekening gehouden met de gegevens, aan de charters, afkomstig van de heeren van Wakkene-Kapelle, ontleend. Overigens berusten de stamboomen alleen op de hierachter beschrevene charters zelf; alleen daar, waar tot recht verstand een ontbrekende schakel in de genealogie moest worden ingevoegd, is dit geschied; de naam is in dat geval tusschen vierkante haken geplaatst.
Nagenoeg alle stukken, die het Zeeuwsche depôt uit de schenking der Oostenrijksche regeering verwierf zijn van de vrouwe van Ravestein afkomstig; eene uitzondering moet alleen gemaakt worden voor een request van den pastoor van Dreischor aan de gouvernante Maria van Hongarije, eene bijlage tot de rekening van den rentmeester van Bewesten Schelde dd. 1419 en een afschrift der keur van Gwy van Vlaanderen voor Axel. Deze stukken zijn dan ook niet in dezen inventaris opgenomen. Wel opgenomen zijn eenige andere stukken, waarvan waarschijnlijk is, dat zij van de vrouwe van Ravestein afkomstig zijn, ofschoon het niet met zekerheid blijkt. Dit zijn die, welke onder de nummers 16, 40, 45, 47, 74, 121 en 123 voorkomen. Bovendien is aan deze verzameling nog toegevoegd een charter (nummer 108), dat in september 1894 met andere stukken ten behoeve van het Algemeen Rijksarchief uit de nalatenschap van den heer Hendrik Veder werd aangekocht en krachtens machtiging van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 19 Maart 1895 (nr 700 K.W.) door den Algemeenen Rijksarchivaris bij schrijven dd. 29 Maart 1895 (nr 101) overgedragen werd.
Omtrent de beschrijving dezer charters valt alleen aan te teekenen, dat alle stukken op perkament in de landstaal geschreven zijn, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is aangeteekend, en dat de eigennamen in de oorspronkelijke spelling zijn weergegeven. De datum is eveneens in de spelling der stukken zelf weergegeven, wat gewenscht scheen, ook omdat aangaande den in Zeeland gebezigden jaarstijl zoo weinig met zekerheid vaststaat. Naar het schijnt, is de uitspraak van Huydecoper (ad Melis Stoke II, blz. 321 en 322) in zooverre juist, dat de Paaschstijl in Zeeland veel meer gebruikelijk was dan in Holland. Ik vond, dat bijna alle dorpsbesturen, waarbij ik den gebezigden jaarstjjl kon constateeren, nog in het midden der 16e eeuw het jaar met Paschen begonnen. Zoo hebben ook, naar het schijnt, de aanzienlijke Zeeuwsche edellieden gedateerd. Behalve uit het door den heer De Fremery (Nijhoffs Bijdragen IX, blz. 139 (37)) aangehaalde voorbeeld, blijkt dit ook uit nummer 7 van dezen inventaris in verband met nummer 6. Ook de stad Middelburg bediende zich van den Paaschstijl. Te Goes, Veere en Brouwershaven vond ik in het laatst der 15e en de eerste helft der 16e eeuw den jaarsdagstijl in gebruik, te Zieriksee den Kerststijl. Burgerlieden te Middelburg bedienden zich evenmin van der Paaschstijl. Ook de notaris, die de onder nummer 117 vermelde akte opstelde, bezigde den Paaschstijl niet, wat te opmerkelijker is, omdat partijen (de stad Middelburg en de vrouwe van Ravestein) zich daarvan in den regel wel bedienden.
Ik heb daarom bij de achterstaande charters, voor zoover mij de stijl dergenen, van wie het stuk uitging, niet bekend was, den datum zoowel volgens den Paaschstijl als volgens den jaarsdagstijl herleid. Bij de chronologische volgorde, waarin ik de charters heb geplaatst - deze volgorde schijnt mij bij kleine verzamelingen, die grootendeels uit charters bestaan, en geene eigenlijke archieven uitmaken, de meest gewenschte - heb ik die, wier stijl twijfelachtig is, opgenomen op de plaats, die hun volgens den Paaschstijl toekomt.
Regestenlijst
Als inventaris wordt een regestenlijst gebruikt, de charters zijn geborgen op het regestnummer:
Kenmerken
Datering:
1381-1507
Andere namen:
Anna van Bourgondie
Toegankelijk:
Regestenlijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
134 charters
Jaar bewerking:
1895
Titel publicatie:
R. Fruin Th.Az., 'Beschrijving eener verzameling charters en papieren, afkomstig van Anna van Bourgondië, vrouwe van Ravestein, meerendeels betreffende de familie Van Borselen van Brigdamme en Souburg, berustende in het Rijks Archief-depôt in de provincie Zeeland', in: Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven [VROA] 18 (1895) 316-352
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS