Uw zoekacties: Ambachtsheerlijkheid Zaamslag, Aandijk en Othene, 1523-1869
x65 Ambachtsheerlijkheid Zaamslag, Aandijk en Othene, 1523-1869 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

65 Ambachtsheerlijkheid Zaamslag, Aandijk en Othene, 1523-1869 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De ambachtsheerlijkheid Zaamslag c.a , die in de middeleeuwen aan de familie van dien naam toebehoorde, ging in het laatst van de 15de eeuw door vererving over op de van Heetvelde's, in de 16de eeuw op de Quarré's en nog later op de Fourneau's. Hendrik de Fourneau verkocht haar den 28sten November 1646 met hare toen overstroomde landen, schorren, aanwassen en alle rechten aan Jan Melis, die haar den 19den Januari 1647 overdeed aan zijn lastgever Gerard van der Nisse. Tot den vrede van Munster bleef zij leenplichtig aan het graafschap van Vlaanderen. Na den dood van Gerard van der Nisse, 1669, ging zij over op zijne dochter Cornelia, getrouwd met Johan Huyssen van Kattendijke, en daarna op hun zoon Johan Hieronymus Huyssen.
Deze gaf zijn beiden zusters pok aandeel in de heerlijkheid, en dientengevolge behoorde zij sinds zijn dood in 1720 gemeenschappelijk aan meerdere erfgenamen *  . Deze toestand bleef bestaan tot 1867. Toen werd de vennootschap ontbonden, en nadat reeds de meeste onroerende goederen van de hand waren gedaan, ging den 31sten Mei van dat jaar "de voormalige ambachtsheerlijkheid van Zaamslag, Aandijke en Othene met alle aan ambachtsheeren en -vrouwen toekomende regten, privilegiën, en praerogativen" bij openbaren verkoop over aan de gemeente Zaamslag.
De vergaderingen der ambachtsheeren (-vrouwen) werden in den regel gehouden te Zaamslag of te Middelburg. De genomen resolutiën werden geregistreerd door den rentmeester. (Zie de namen van deze functionarissen bij Van der Baan. Gesch. Beschouwing van Zaamslag, blz. 38.) Hij was ook de bewaarder van het nieuw-archief en mocht* aan niemand "eenige visie (geven) van papieren onder hem berustende buiten de geïnteresseerdens en zelfs aan de geïnteresseerden geen stukken afgeven dan onder recepisse".
Het oud-archief evenwel was in bewaring bij een der ambachtsheeren. In 1784, bij den dood van mr. J.G. Schorer, onder wien de "charterkist" tot nu toe berust had, werd deze overgegeven aan mr. W.J. Huyssen van Kattendijke, terwijl terzelfder tijd van zijn inhoud een inventaris gemaakt werd door Isaac Winkelman als executeur van den boedel des overledenen. De inventaris werd in copie afgegeven aan eenige der ambachtsheeren en tevens in de resolutiën opgenomen (zie nr. 11, blz. 425-440). Bij vele stukken is nog duidelijk of met zeer groote waarschijnlijkheid aan te wijzen, welk nummer zij in dezen inventaris nebben ingenomen; waar dit het geval is, wordt er in den achterstaanden inventaris melding van gemaakt.
In 1844 stelde de heer Bijleveld voor om een nieuwen "generalen inventaris" te doen opmaken, als gevolg waarvan het volgend jaar jhr. J.G. Schorer in zijn verslag rapporteerde, "dat ten opzigte van het formeren van een register op de archieven de Heer Van Visvliet, archivaris der provincie Zeeland, zich aan (hem had) aangeboden, om een beredeneerd register op gemelde archieven te ontwerpen, en daarmede aanvankelijk een begin (had) gemaakt". Het schijnt echter bij dit begin gebleven te zijn, althans een dusdanig register is niet aanwezig; de jongste inventaris is van de hand van jhr. mr. J.W.M. Schorer en werd waarschijnlijk opgemaakt even vóór de overgave van het archief aan de provincie (zie nr. 29).
Bij den verkoop van het ambacht namelijk was als voorwaarde gesteld, dat de koopers geen recht konden doen gelden op de archieven van het ambacht. Deze werden uit naam van de gezamenlijke ambachtsheeren en -vrouwen door jhr. mr. J. W. M. Schorer aan de provincie Zeeland ten geschenke aangeboden "onder voorwaarde alleen, dat de stukken tot deze archieven behoorende bij het Prov. Archief gevoegd en daar gezamenlijk als archief der voormalige ambachtsheerlijkheden Zaamslag, Aandtik en Othene ten dienste van een ieder volgens de regelen, voor het gebruik van het Prov. archief vastgesteld, bewaard zullen blijven". Gedeputeerde Staten aanvaardden dit aanbod (13 November 1868), en als gevolg hiervan berust het archief thans in het Rijksdepot alhier. (Zie Prov. Verslag Zeeland, Hoofdstuk II blz. 132, en Inventaris van het oud-archief der Prov. Zeeland, Deel I, blz. IV, waar echter voor "1848": "1868" en voor "in bruikleen" : "in eigendom" gelezen moet worden.)
Deze toegang is oorspronkelijk gepubliceerd als: E. Wiersum, 'Het archief van de ambachtsheerlijkheden Zaamslag, Aansijk en Othene', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 26 (1903) 179-199 [Bijlage B].
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Ambachtsheerlijkheid Zaamslag, Aandijk en Othene (Ambh. Zaamslag), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Ambh. Zaamslag, inv.nr(s) ...
Inventaris
2. Bestuur van het ambacht
4. Polderzaken
5. Varia
Kenmerken
Andere namen:
Heerlijkheid Zaamslag, Aandijk en Othene
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
6 meter
Jaar bewerking:
1903
Titel publicatie:
E. Wiersum, 'Het archief van de ambachtsheerlijkheden Zaamslag, Aansijk en Othene', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 26 (1903) 179-199 [Bijlage B]
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS