Uw zoekacties: Ambachtsheerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens, 1610-1876
x64 Ambachtsheerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens, 1610-1876 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

64 Ambachtsheerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens, 1610-1876 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Na het jaar 1680, toen Johannes Boudaen Courten, reeds voordien met zijn broeder Pieter Boudaen Courten eigenaar van het leen Popkensburg, ook de ambachtsheerlijkheid St. Laurens van de stad Middelburg kocht, zijn Popkensburg en St. Laurens steeds in één hand gebleven, wel is waar tot 1716 niet in eigenlijken zin, daar tot dat jaar Pieter Boudaen Courten en daarna diens zoon Jacobus Boudaen Courten nog medeeigenaar van Popkensburg bleven; maar de administratie van de beide deelen van Popkensburg en na 1680 ook van de ambachtsheerlijkheid St. Laurens berustte alleen bij Johannes Boudaen Courten, en daarna bij diens zoon Hieronymus Joseph Boudaen Courten. De latere bezitters van Popkensburg en St. Laurens zie men in de noot bij het Archief van het leen Popkensburg. Tegenwoordig zijn beide in het bezit van de erfgenamen van Carolina Hester de Witte van Citters, echtgenoote van Arnold Andries des Tombe. De heer J.W. des Tombe te de Bilt heeft de in den hier volgenden inventaris beschreven stukken, die hij na het overlijden van zijn oom A.A. des Tombe in zijn bezit had gekregen, in 1909 aan het Rijksarchief in Zeeland ten geschenke aangeboden. De stukken hebben betrekking zoowel op het leen Popkensburg als op de ambachtsheerlijkheid St. Laurens.
Onder de stukken zijn enkele oude inventarissen bewaard gebleven, allen uit den tijd toen beide bezittingen reeds door één persoon beheerd werden, en waarin dus stukken zoowel van Popkensburg als van St. Laurens worden vermeld. De oudste is gemaakt door Johannes Boudaen Courten c. 1690 (Inv. no. 30), terwijl de andere (Inv. no. 31), volgens hetzelfde model, maar uitvoeriger, in 1737 kort vóór zijn overlijden door Hieronymus Joseph Boudaen Courten is samengesteld. Met name van de laatste inventarisatie zijn op de stukken nog verscheiden sporen aanwezig: de nummers, op de stukken geplaatst, correspondeeren meestal met die van dezen inventaris. Intusschen zijn op verre na niet alle nummers bewaard gebleven. Verscheiden stukken van vóór 1600 en later, die in 1737 nog aanwezig waren, worden in de van don Heer des Tombe ontvangen collectie niet meer aangetroffen. In zijn schrijven, waarin hij de stukken aan het rijksarchief ten geschenke aanbood, deelde genoemde heer echter mede, dat aan de collectie een aantal stukken ontbreken, die wellicht indertijd door den Heer A.A. des Tombe bij andere collecties gevoegd zijn, en dat hij, zoo die inderdaad daaruit mochten te voorschijn komen, bereid was ze later mede aan het rijksarchief af te staan.
Het is natuurlijk zeer goed mogelijk, dat daaronder ook stukken, in den inventaris van 1737 vermeld, zullen worden aangetroffen. Ook de door zijn studiën over het Zeeuwsche recht bekende Jacob Verheye van Citters heeft c. 1800 als heer van Popkensburg en St. Laurens zijn krachten aan de inventarisatie gewijd. Hij heeft dit werk echter niet ten einde gebracht: alleen is op de omslagen van enkele stukken zijn hand te herkennen, en daaruit op te maken, dat hij twee hoofdrubrieken: Popkensburg en St. Laurens had aangenomen, terwijl hij voor Popkensburg reeds een locq. Landen en voor St. Laurens een locq. Regalia en Miscellanea en een locq. Kerk en School geformeerd had. Een volledige inventaris van zijn hand is echter nooit tot stand gekomen. Na hem is door latere administreurs (de zoon van Jacob van Citters, Laurens de Witte van Citters en opvolgende eigenaren van Popkensburg en St. Laurens hebben hunne bezittingen steeds door een rentmeester laten administreeren) de gedeeltelijk aangebrachte orde weder geheel verbroken. In den hier volgenden inventaris zijn daarom de stukken opnieuw volgens de Handleiding gerangschikt en zijn de stukken in twee archieven: dat van het leen Popkensburg en dat van de ambachtsheerlijkheid St. Laurens ondergebracht. Ten slotte bleven nog enkele stukken over, die tot geen dezer beide archieven konden gerekend worden, en daarom in een appendix zijn samengevoegd.
De oorspronkelijke versie van deze toegang werd gepubliceerd als: L. Lasonder, 'De archieven van Popkensburg en St. Laurens', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 32 (1909) ('s-Gravenhage 1910) 349-378 [bijlage bij het verslag van het Rijksarchief in Zeeland].
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Ambachtsheerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens (Amb.heerl. Popkens. & St Laur.), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Amb.heerl. Popkens. & St Laur., inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1610-1876
Andere namen:
Heerlijkheid Popkensburg en Sint Laurens, St Laurens
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
2 meter
Jaar bewerking:
1909
Titel publicatie:
L. Lasonder, 'De archieven van Popkensburg en St. Laurens', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 32 (1909) ('s-Gravenhage 1910) 349-378
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS