Uw zoekacties: Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland, 1432-1875
x58.1 Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland, 1432-1875 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

58.1 Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland, 1432-1875 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
In October 1921 ontving het Rijksarchief in Zeeland eene verzameling stukken, tot genoemd archief behoorende, in bruikleen van den toenmaligen ambachtsheer, jhr mr E.A.O. de Casembroot. Reeds in 1910 was eene verzameling charters van gelijke herkomst, beschreven door dr. Lasonder in: Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1910, blz. 248 vg., ten geschenke ontvangen, terwijl ook de verzameling charters en papieren, afkomstig van Anna van Bourgondië, beschreven door mr. Fruin in: Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1895, blz. 316 vg. eenige daarbij behoorende stukken bleek te bevatten. In onderstaanden inventaris en regestenlijst zijn deze drie groepen gezamenlijk beschreven, onder verwijzing, voor zoover de beide laatste betreft, naar bovengenoemde inventarissen (aangeduid als resp. Inventaris Lasonder en Verzameling charters etc., afkomstig van Anna van Bourgondië). i
De geschiedenis der heerlijkheid is grootendeels beschreven door dr. Lasonder in zijne inleiding tot bovengenoemden inventaris, waarnaar hierbij verwezen wordt. De daar gegeven lijsten der ambachtsheeren kunnen als volgt worden aangevuld. In 1788 werd ambachtsheer Johan Philip Hoeufft van Oyen, in 1796 diens zoon Leonard Johan Philip, onder voogdij van zijne moeder L. C. E. Clunder, sinds c. 1802 markiezin de la Valette. Volgens Zelandia Illustrata (deel II, blz. 348) werd deze in 1815 ambachtsvrouw; deze gegevens zijn echter niet altijd betrouwbaar. Wel wordt zij in de rekeningen 1816-1819 als zoodanig aangeduid. In die van 1821-1836 worden als gezamenlijke ambachtsheeren genoemd Leonard en Samuel Otto de Casembroot of hunne erfgenamen, in die van 1837-1852 laatstgenoemde of zijne erfgenamen alleen, van wie de heerlijkheid in rechte lijn op den tegenwoordigen heer, Jhr. S. O. de Casembroot, is overgegaan. i
Wat de ordening en beschrijving der stukken betreft: herstel eener vroegere ordening was niet mogelijk bij gebreke aan voldoende aanwijzingen daaromtrent. Wel waren verschillende dossiers, door of vanwege de ambachtsheeren bijeengebracht, geheel of gedeeltelijk bewaard gebleven; deze zijn in afdeeling B van den inventaris gezamenlijk beschreven. De overige stukken zijn opnieuw geordend en ingedeeld. Uit de groote verzameling losse stukken kon alleen de serie bijlagen tot de rekeningen eenigermate hersteld worden; voor die tot de brieven bleek dit niet meer mogelijk. i
Eene volledige splitsing tusschen het archief der ambachtsheeren en dat van personen in hun dienst kon evenmin gemaakt worden, aangezien over het algemeen aan den vorm der stukken weinig aandacht was geschonken. Zoo bevonden zich in de serie rekeningen, door de ambachtsheeren gemerkt en dus klaarblijkelijk alleen de voor hen bestemde exemplaren bevattende, eenige niet-geteekende exemplaren, sommige zelfs zonder ingevulden datum van afhooring. Ook niet-geauthentiseerde copieën, concepten en aanteekeningen door rentmeesters en anderen bleken meermalen tot het ambachtsheerlijk archief te behooren, zoodat het raadzaam leek, daaruit alleen de stukken, die daarvoor zonder eenigen twijfel in aanmerking kwamen, af te zonderen, en de overige, onder nadere aanduiding .bij de desbetreffende inventarisnummers, in het ambachtsheerlijk archief te laten berusten. Alleen bij de rekeningen zijn alle concepten en copieën in de algemeene serie opgenomen. i
In de regestenlijst, loopende tot 1572, zijn terwille van de uniformiteit de opgenomen charters van den inventaris Lasonder gedeeltelijk opnieuw beschreven. Nr. 20 van dien inventaris is, als behoorende tot het archief van den rentmeester Beoosterscheld, daarheen overgebracht. i
Ten slotte eenige opmerkingen van practischen aard. Waar gesproken wordt van "de" heerlijkheid, "de" ambachtsheer etc. zijn bedoeld die van Sint Annaland; onder "ambachtsheeren" in het algemeen zijn tevens te verstaan de ambachtsvrouwen. i
Onder "personen in dienst der heerlijkheid" zijn mede begrepen zij, die slechts eene enkele opdracht voor den ambachtsheer vervullen. i
Waar op één blad, katern etc. meerdere gelijkwaardige stukken geschreven zijn, is bij plaatsing in eene chronologisch geordende serie alleen de dateering van het eerste stuk in aanmerking genomen; bij de acquitten zijn die, welke alleen het jaar van voldaanteekening vermelden, geplaatst onmiddellijk achter die van het jaar, waarop hun eerste post betrekking heeft. Ongedateerde stukken, behoorende tot eene dergelijke serie, zijn in een afzonderlijken omslag achter de gedateerde geborgen. i
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland ( Amb.heerl. St Annaland), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Amb.heerl. St Annaland, inv.nr(s) ... i
Inventaris
1. Bestuur i
3. Varia i
4. Appendix i
Kenmerken
Andere namen:
Heerlijkheid Sint Annaland, St Annaland
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Opmerking:
Voor de afzonderlijk geborgen charters zie toegang 58.1
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
4 meter
Jaar bewerking:
1922
Titel publicatie:
D.A. Felix, 'Het archief der ambachtsheerlijkheid St.-Annaland', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 45 (1922) 205-256, inleiding en inventaris (p. 205-220, inv.nrs 1-113)
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS