Uw zoekacties: Ambachtsheerlijkheid Aagtekerke, 1619-1821
x56 Ambachtsheerlijkheid Aagtekerke, 1619-1821 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

56 Ambachtsheerlijkheid Aagtekerke, 1619-1821 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In oktober 1916 schonk de heer A.A. graaf van Limburg Stirum, oud luitenant-kolonel der cavalerie te 's-Gravenhage, aan het Rijksarchief in Zeeland een verzameling stukken, waarvan de beschrijving hierachter volgt. Van het grootste gedeelte kan nog worden nagegaan, hoe het in het bezit der familie Van Limburg Stirum is gekomen. Een niet onaanzienlijk aantal stukken is afkomstig van oudere bezitters der heerlijkheid Aagtekerke, die in de negentiende eeuw door de familie Van Limburg Stirum verworven werd. Deze stukken hebben blijkbaar de lotgevallen van de heerlijkheid gedeeld.
Aagtekerke *  werd in 1629 verkregen door mr. Jacob Porrenaer. Hij was gehuwd met Johanna Coolen en had bij haar een dochter, Isabella, die huwde met Hendrik Thibaut *  en hem drie vierden der heerlijkheid Aagtekerke aanbracht. Deze portie werd in 1668 verkregen door hun dochter Johanna, gehuwd met Frederik Huyssen, en in 1669 door diens zoon Johan Huyssen. Het andere vierde gedeelte behoorde aan Jacoba de Waert, gehuwd met Johan van Reigersberg, en werd na haar overlijden in twee delen gesplitst. De ene helft ging over op haar dochter, Maria van Reigersberg, gehuwd met Willem baron van Lyere, en later op diens zoon Willem. De andere helft kwam aan Jacob van Reigersberg, de zoon van Johan en Jacoba de Waert, en daarna aan diens zoon Johan. Beide helften werden in 1676 gekocht door François Velters, gehuwd met Henriette Thibaut *  , dochter van de reeds genoemden Hendrik Thibaut en Isabella Porrenaer *  .
Op 30 mei 1679 verwierf hij ook de portie van Johan Huyssen *  , waardoor de gehele heerlijkheid op zijn naam kwam te staan. Zijn zoon Hendrik volgde hem in 1680 op als bezitter van Aagtekerke. Deze vermaakte de heerlijkheid bij testament aan Johan Willem Thibaut, een afstammeling van Hendrik Thibaut, die hem in 1732 opvolgde in het bezit. In 1760 kwam Aagtekerke aan Johan Willem's zoon Willem, en in 1790 aan diens zoon Johan Wilhem Thibaut, gehuwd in 1824 met Sara Johanna gravin van Hogendorp, uit wiens handen zij overging op zijn dochter Wilhelmina Cornelia Jacoba Thibaut (overleden te Utrecht 29 januari 1854), gehuwd met Frederik Govert graaf van Limburg Stirum. Een dochter uit dit huwelijk, Maria Albertine Otteline, is in het bezit der heerlijkheid opgevolgd. Met Aagtekerke zijn ook verscheiden documenten, afkomstig van vroegere bezitters der heerlijkheid doch hierop geen betrekking hebbend, in het bezit gekomen van de familie Van Limburg Stirum.
Johan Willem Thibaut kocht in 1733 een ambachtsportie van Domburg-buiten, groot 399 gemet 72 roede 6 voet. Deze vererfde op dezelfde wijze als Aagtekerke en was derhalve omstreeks 1792 in het bezit van zijn kleinzoon Johan Willem Thibaut. Het is dus niet te gewaagd om te vooronderstellen, dat het eenige stuk, dat op dit ambachtsgedeelte betrekking kan hebben en omstreeks die tijd is opgemaakt, van laatstgenoemde afkomstig is *  .
Een ander gedeelte der stukken betreft leden van het geslacht Godin en ook daarvan zijn de lotgevallen nog na te gaan. Volgens Gargon bouwde Isaac Godin het huis Ten Duine te Oostkapelle en werd dit huis geërfd door zijn zoon Jacob *  . In 1713 werd het door diens neef Johan, de zoon van Isaacs broeder Henry, verkocht aan Willem van Sonsbeeck *  . In dorso van diens eigendomsbewijs staat de aantekening: "Aen neef Thibaut overhandige". Iets naders betreffende de overgang van het huis aan een der heeren Thibaut blijkt niet, maar vast staat, dat in 1778 Willem Thibaut eigenaar was *  , uit wiens handen het overging op zijn zoon Johan na haar huwelijk met jhr. H.B. Martini *  .
Van verschillende andere goederen, welke hebben toebehoord aan de heeren Godin, zijn de overgangen niet bekend maar zeer waarschijnlijk zijn die, met de bijbehorende eigendomsbewijzen, op dezelfde wijze verstorven als het huis Ten Duine.
Buiten de geschetste kaders vallen slechts enkele stukken, over welker herkomst een hypothese wel te bedenken maar moeilijk te verdedigen zou zijn. Zij zijn dus zonder opgaaf van nadere bijzonderheden op hun plaats beschreven. De familiebetrekkingen in de geslachten Godin, Velters en Thibaut zijn van elders voldoende bekend om de indeeling der stukken daarop te kunnen gronden. Aan elk der drie geslachten is een afdeeling gewijd en in de afdeelingen zijn de takken achter elkander afgehandeld. Het begin van een jongeren tak is aangeduid door een Romeins bis-nummer, correspondeerend met het nummer voor de naam van de oudere broeder. In de vierde afdeeling zijn de stukken saamgebracht, die in de voorafgaande afdeelingen geen plaats konden vinden.
Overwogen is wel om zegelbeschrijvingen op te nemen. Daar echter de meeste der aanwezige zegels afkomstig zijn van de keurschepenen der Walcherse heerlijkheden en bijna zonder uitzondering niet-getimbreerde wapens vertoonen van zeer rustieke samenstelling, zijn die beschrijvingen, als van te twijfelachtig belang, achterwege gelaten.
Omtrent de samenstelling van het overzicht der familiebetrekkingen, dat achter de inventaris volgt, zie men de daarbij gevoegde noot.
In 1917 werd dit archief verrijkt met eenige bescheiden die door het Rijksarchief in Zeeland door bemiddeling van den heer M.G. Wildeman ten geschenke ontving. Eén charter werd toegevoegd aan inv.nr 25, twee charters aan inv.nr 69 en de overige stukken werden ingevoegd onder de nummers 33a, 43a, 46a, 60a en 79a. Door bemiddeling van den heer J.D. Wagner schonk mejuffrouw R.M. van Schip te 's-Gravenhage, erfgename van den heer A.A. graaf van Limburg Stirum, op 22 februari 1922 nog enige andere bescheiden aan het Rijksarchief in Zeeland, die aan dit archief konden worden toegevoegd. De stukken werden ingevoegd onder de nummers 67a, 68a, 69a, 70a, 72a en 72b.
Op 17 mei 1940 is het grootste gedeelte van dit archief verloren gegaan. Of een nummer verloren is gegaan wordt bij de beschrijving aangegeven.
Deze toegang is een combinatie van de inventaris gepubliceerd als: A. Meerkamp van Embden, 'Beschrijving van een verzameling stukken meerendeels afkomstig van ambachtsheeren van Aagtekerke', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 39 (1916) II, 215-232 [Bijlage IV] en de twee supplementen daarop, gepubliceerd als: A. Meerkamp van Embden, 'Beschrijving van eene verzameling stukken, meerendeels afkomstig van ambachtsheeren van Aagtekerke. Supplement', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 40 (1917) II, 331-332 en A. Mulder, 'Beschrijving van eene verzameling stukken, meerendeels afkomstig van ambachtsheeren van Aagtekerke. 2de Supplement', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 45 (1922) II, 263-264.
1. Bijlage: Overzicht van familiebetrekkingen
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1619-1821
Andere namen:
Heerlijkheid Aagtekerke
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Opmerking:
Op 17 mei 1940 is het grootste gedeelte van dit archief verloren gegaan. Of een nummer verloren is gegaan wordt bij de beschrijving aangegeven.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
1 meter
Jaar bewerking:
1916, 1917, 1922
Titel publicatie:
A. Meerkamp van Embden, 'Beschrijving van een verzameling stukken meerendeels afkomstig van ambachtsheeren van Aagtekerke', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 39 (1916) II, 215-232 [Bijlage IV], met twee supplementen: A. Meerkamp van Embden, 'Beschrijving van eene verzameling stukken, meerendeels afkomstig van ambachtsheeren van Aagtekerke. Supplement', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 40 (1917) II, 331-332 en A. Mulder, 'Beschrijving van eene verzameling stukken, meerendeels afkomstig van ambachtsheeren van Aagtekerke. 2de Supplement', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 45 (1922) II, 263-264.
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS