Uw zoekacties: Verzameling J. van der Baan, (1646) 1827-1895 (1959)
x5491 Verzameling J. van der Baan, (1646) 1827-1895 (1959) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5491 Verzameling J. van der Baan, (1646) 1827-1895 (1959) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 24 augustus 1808 werd in Zierikzee geboren Joost van der Baan (overleden te Wolphaartsdijk 27 januari 1896), zoon van de Zierikzeese chirurgijn, operateur en verloskundige Jacobus van der Baan en van Cornelia Lasten.
Over de loopbaan van Joost kunnen we hem zelf het beste aan het woord laten, in: Genealogie van de Zierikzeese familie Van der Baan (Zierikzee, 1893) noteerde hij over zichzelf het volgende: "VII Joost van der Baan, geboren te Zierikzee 24 Aug. 1808 en 28 dito in de Waalsche kerk gedoopt. Opgeleid voor het onderwijs, behaalde hij den 24 April 1827 als onderwijzers-kwekeling, den 3den. En den 17 Oct. 1833, als secondant aan de Fransche en Engelsche kostschool te Vlissingen, den 2den onderwijzersrang, waarna hij den 6 April 1837 tevens admissie bekwam voor het onderwijs in de Fransche taal. Na als kwekeling op de school van T. van den Handel te Zierikzee voor zijne betrekking gevormd te zijn, werd hij in 1827 ondermeester te Dreischor, in 1831 secondant te Vlissingen, waar hem den 1 Mei 1834 de tijdelijke waarneming van de stadsschool voor on- en minvermogende werd opgedragen, op welke hij werkzaam bleef tot in Oktober 1836. Bij vergelijkend examen op den 7 Oktober 1836, uit 21 sollicitanten benoemd tot hoofdonderwijzer te Zaamslag, waar hij den 7 Dec. Van dat jaar als zoodanig in functie trad, vervulde hij die betrekking tot aan het einde van 1862. Zich nu den 11 Febr. 1863 met der woon te Wolfaartsdijk gevestigd hebbende, werden hem daar achtereen volgens onderscheidene administratieve betrekkingen toevertrouwd en vond hij nu tevens te dier plaats ruimschoots gelegenheid tot het bevredigen van zijnen lust voor geschiedkundig onderzoek. Reeds den 7 Jan. 1861 benoemd tot lid van het Historisch Genootschap te Utrecht, zag hij zich den 23 Maart 1871 alsmede vereerd met de benoeming tot gewoon lid van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Gedurende zijne jongelingsjaren volijverig werkzaam aan taal-, natuur-, reken-, stel-, en onderwijskundige tijdschriften, was hij mede, als groot belangsteller in de geschiedenis van Zeeland, er steeds op uit om onvermoeid bijeen te verzamelen wat daartoe dienstig zijn kon, waarvan hij dan ook later de vruchten heeft mogen plukken voor hetgeen door hem in druk is uitgegeven. n.l. "Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag"; "Geschiedenis van Wolfaartsdijk"; 'het geslacht Alvarez"; "het legaat van Agatha Porrenaar"; "Kerkgeschiedenis van Bruinisse"; enz. Om niet te gewagen van de talrijke geschiedkundige artikels, door hem geleverd in onderscheidene Zeeuwsche Couranten en Jaarboekjes, was hij almede, van den beginne af aan, een getrouw medewerker aan het tijdschrift: "de Navorscher" en aan de "Bijdragen voor Zeeuwsch-Vlaanderen", gelijk later aan het "Algemeen Nederlandsch Familieblad", en sinds 1883 als lid, aan het "Maandblad van het geneal. En herald. Genootschap: de Nederl. Leeuw.":gelijk door hem tevens in het "Geschied- en Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden", van Van der Aa; in het Archief", uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen; in het "Kerk-historisch-archief", van Kist en Moll; in het Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon", van J. Winkler en in de "Nomina Geographica Neêrlandica", uitgegeven door het Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, belangrijke bijdragen geleverd zijn.
Met welwillendheid bezield, om van hetgeen in zijn bezit was, ieder, die hem daartoe aanzocht, behulpzaam te zijn, vindt men daarvan eene menigte bewijzen in door anderen uitgegeven werken, zoowel op kerkelijk gebied als voor plaatsbeschrijvingen van Domburg, Arnemuiden, Heenvliet, enz., en inzonderheid in het door den heer F. Nagtglas uitgegeven belangrijk werk: "Levensberichten van beroemde Zeeuwen". Niettegenstaande zijne drukke beroepsbezigheden, wist hij nog altijd den tijd te ontwoekeren, om zijn geschiedkundig onderzoek te bevredigen, en tot in den avond zijns levens kon zijn werkzame geest geen ogenblik verloren laten gaan, zodat met het volste recht van hem kan getuigd worden, dat hij zijn levenstijd niet verbeuzeld, maar doelmatig besteed heeft om voortdurend nuttig werkzaam te zijn.
Hij huwde den 14 Juni 1837 te Vlissingen (ondertr. Aldaar 1 dito) met Elisabeth Petronella Alblas, geboren te Goes 17 Aug. 1800, dochter van Levinus Anthonie Alblas en van Cornelia Oudeland. (*) Uit dit huwelijk zijn te Zaamslag geboren: 1. Cornelia Jacoba van der Baan, geboren 13 Jan. 1839 en ongehuwd te Wolfaartsdijk overleden de 17 Aug. 1891. 2. Levina Antonia Cornelia van der Baan, geboren 26 Febr. 1840 en overleden aldaar 20 maart 1841. 3. Anthonie Levinus Cornelius van der Baan, geboren 16 Nov. 1841. Hij behaalde in April 1867 acte als onderwijzer, in April 1867 als hoofdonderwijzer en 7 Dec. 1891 acte voor de vrije- en orde-oefeningen, en was achtereenvolgens als onderwijzer in functie te Biervliet, Nieuwe-Tonge, Wilhelminadorp, Alblasserdam, Berg-Ambacht, opnieuw Alblasserdam, Katendrecht en thans te Berkel-en Roderijs; (ongehuwd overleden te Berkel en Rodenrijs den 25 mei 1915). 4. Hendrika Martina Maria van der Baan, geboren 27 Maart 1843 en ongehuwd te Wolfaartsdijk overleden den 26 April 1884. 5. Elisabeth Petronella Cornelia van der Baan geboren 29 Juni 1844, en ongehuwd te Wolfaartsdijk overleden den 19 April 1890. Zijne echtgenoote, Elisabeth Petronella Alblas, ontviel hem te Wolfaartsdijk den 15 Februari 1867, in den ouderdom van 66 jaar en 6 maanden, na bijna 30 jaar gehuwd te zijn geweest."
Hij bepaalde dat na zijn overlijden zijn bibliotheek geordend moest worden door P.D. de Vos te Zierikzee, waarna deze verkocht moest worden. De Vos zou als beloning al zijn schriftelijke aantekeningen krijgen (nr. 221). Van der Baan had reeds in de tachtiger jaren van de vorige eeuw vriendschapsbanden aangeknoopt met de veel jongere De Vos. Hun beider belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis maakte een goede samenwerking mogelijk, die resulteerde in gezamenlijke publicaties over onder meer het Zierikzeese geslacht Teelinck.
Niet alleen schriftelijke aantekeningen heeft De Vos overgenomen, maar ook een gedeelte van de bibliotheek, zo niet die in zijn geheel. Van der Baan had een brede geschiedkundige belangstelling, maar de regionale en plaatselijke en bovenal de kerkelijke geschiedenis trok hem zeer. Vele uren besteedde hij aan het doorworstelen van de "Boekzaal der geleerde wereld" en andere werken om daar alles uit te halen wat betrekking had op de Hervormde gemeente in Zeeland en hun predikanten. Maar ook archiefonderzoek schuwde hij niet, in het bijzonder de kerkelijke archieven raadpleegde hij zo veel mogelijk. De grote hoeveelheid aantekeningen wettigen zijn uitspraak "dat hij zijn levenstijd niet verbeuzeld, maar doelmatig besteed heeft".
Die grote drift om zoveel mogelijk te noteren wat van belang kon zijn, paarde zich ook aan een grote mate van zuinigheid. Elk papiertje werd benut om er een aantekening op te plaatsen. Tijdens het raadplegen van het archief van de Classis Zuid-Beveland scheurde hij vele blanco vellen af en noteerde daarop zijn aantekeningen. Her en der verspreid in deze verzameling vindt men deze vellen terug, te herkennen aan de vermelding van het onderwerp van de brief op de achterzijde. Maar ook enveloppen, niet meer belangrijke brieven, adresstrookjes enz. werden gebruikt om er aantekeningen op te maken. Slechts in een aantal gevallen werd hiervan melding gemaakt in deze beschrijving.
Via P.D. de Vos, gemeentearchivaris van Zierikzee, kwam de verzameling in het bezit van P. van Beveren. Door aankoop van de Bibliotheek van Van Beveren, kwam de Gemeente Zierikzee ook in het bezit van deze verzameling Van der Baan. Een gedeelte van de aantekeningen van Van der Baan is vermengd met de verzameling van De Vos, die thans berust in het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg. De beschrijving, zoals die hierachter volgt, draagt een voorlopig karakter. Tijdens de ordening en beschrijving van de archieven en verzamelingen van de Gemeente Zierikzee Komen wellicht nog meerdere stukken te voorschijn.
Plaatsingslijst
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Omvang:
1 m.
Jaar bewerking:
1980
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS