Uw zoekacties: Commissie tot regeling der feestviering van het driehonderdj...
x5373 Commissie tot regeling der feestviering van het driehonderdjarig bestaan der Nederlandsche onafhankelijkheid te Zierikzee, 1872-1873 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5373 Commissie tot regeling der feestviering van het driehonderdjarig bestaan der Nederlandsche onafhankelijkheid te Zierikzee, 1872-1873 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1872 was het 300 jaar geleden dat de 80-jarige oorlog feitelijk uitbrak tegen de Spaanse overheid door de inname van Den Briel op 1 april. Overal in Nederland werd dat feit op of rond 1 april herdacht en gevierd. Ook Zierikzee en Schouwen-Duiveland wilden niet achterblijven. De feestviering viel in Zierikzee vrij laat, namelijk in juli. Eind juli was Zierikzee overgegaan naar de zijde van de Prins. Hoewel men laat met de voorbereidingen startte wist men snel het benodigde geld bijeen te krijgen. Men ging met intekenlijsten de burgerij langs en deed ook een beroep op de inwoners van de plaatsen op Schouwen-Duiveland.
De commissie deed een dringend beroep om geld te geven, "men heeft wel eens spottend gezegd: "Nederland zou nooit den vrijheidskrijg begonnen hebben, zoo Alva den zuinigen Hollander niet in de beurs had getast". Laat er in die lastertaal eenige waarheid schuilen (er zijn er zeker geweest die eerst daardoor er toe gebracht werden zich bij de groote volksbeweging aan te sluiten), wij behoeven het ons niet te schamen, indien we maar toonen kunnen en willen, dat, zoo we al aan geen vreemde de beschikking gunnen over onze beurs, wij zelven de vrije beschikking daarover behouden hebben, dat, al willen we ons niets laten nemen, we wel bereid zijn veel te geven" ( inv.nr. 5). De feestviering zou plaatshebben op 16 juli 1872.
De stad was rijk versierd met poorten en de huizen waren getooid met slingers. Velen hadden het portret van Willem van Oranje met kransen versierd en geplaatst bij hun huizen. Om zeven uur werden de feesten geopend met kanonschoten gevolgd door een rondgang van het muziekkorps van de schutterij. Om negen uur hield ds. H.A. Gillot in een overvolle Nieuwe Kerk een rede. De Zierikzeesche Courant meldde zijn lezers: "Het was een verheffend schoone aanblik over die vergadering van arm en rijk, groot en klein in de wereld, maar toch allen gelijk zich gevoelende in het vrije Vaderland en voor Gods aangezicht". In "schoone taal" herinnerde de Hervormd predikant aan de heldendaden van het voorgeslacht. Met veel zang werd de rede omlijst. "Hartverheffend was de indruk teweeg gebracht door dat oude Wilhelmus uit den mond der kinderen". "Met krachtige opwekking tot betrachting en in eere houden der oude Vaderlandsche deugden" eindigde ds. Gillot zijn feestrede. Helaas regende het die morgen, maar om elf uur brak gelukkig de zon door.
Om twaalf uur begon een historische optocht waarbij geprobeerd werd een overzicht te geven van de geschiedenis van de oorlog tegen Spanje. In historische kostuums trok de stoet door de Zierikzeese straten. Rond twee uur gaf een muziekkorps van het 5de regiment infanterie een concert bij de Oude Haven. Om vijf uur trok de stoet verder de stad in, "De Watergeuzen zwaaiden vroolijk hun enterbijlen en zongen en jubelden lustig door". Rond half zeven sprak burgemeester mr. B.C. Cau een dankwoord tot de organisatoren. "Toen deze (de voorzitter van de feestcommissie, jhr.mr. G.L. Schorer) daarop een krachtvol woord wijdde aan de vrijheid en het vaderland en voorstelde ter eere van ons vaderland een algemeenen uitroep aan te heffen, toen scheen er aan de opgewonde toejuichingen geen einde te komen. De muziek viel telkens met een vaderlandsch lied in en de vreugde steeg ten top". 's Avonds was de Oude Haven, die rijk versierd was, opnieuw het middelpunt. Om tien uur voeren de watergeuzen de Oude Haven binnen. Op één van de boten speelde het muziekkorps van het 5de regiment infanterie. De avond werd besloten met een prachtig vuurwerk. De volgende dag, woensdag 17 juli, kregen de Zierikzeeënaars nog een kleine toegift. 's Middags concerteerde weer het muziekkorps van het 5de regiment infanterie en 's avonds om zeven uur volgde nog een kleine rondgang van de feestcommissie met de watergeuzen (inv.nr. 14).
De feestcommissie, vrijwel allen uit de voorname burgers van de stad, bestond uit de heren jhr.mr. G.L. Schorer (voorzitter), C. van der Vliet Dz., mr. J.P.N. Ermerins, G. de Bruijne, mr. J.M. Isebree Moens, J.J. van Uije, ds. F.W.N. Hugenholtz, ds. H.A. Gillot, mr. J.A. Bolle, jhr.mr. L. van Citters, mr. J.C. van der Lek de Clercq, J. van der Vliet, C. Mazure, jhr.mr. J.W.D. Schuurbeque Boije, W.C. de Crane Jr., J.A. van der Halen, M.L. Voorloop, J. Lammers Sr., J. Lammers Jr., A.G. Kijn (penningmeester) en J. Verdoorn Az. (secretaris).

Erevoorzitter was burgemeester mr. B.C. Cau.
De commissie, die over weinig tijd beschikte, slaagde er op vlotte wijze in de benodigde gelden bijeen te brengen en een zeker ook voor die tijd omvangrijk programma samen te stellen.

De algemene commissie deelde zich in afzonderlijke commissies verder in. Er waren commissies voor de muziek, de kerk, de optocht, de decoratie, illuminatie enz. en voor het vuurwerk (inv.nr. 12).


Na afloop van het feest was er een nadelig saldo van ƒ.178,20½, dat de commissie voornamelijk uit eigen middelen op tafel legde.
In de laatste vergadering op 10 januari 1873 werd besloten alle de stukken betrekkelijk de feestviering te deponeren op het stadhuis te dezer stede"(inv.nr. 1)
De algemene commissie deelde zich in afzonderlijke commissies verder in. Er waren commissies voor de muziek, de kerk, de optocht, de decoratie, illuminatie enz. en voor het vuurwerk (inv.nr. 12). Na afloop van het feest was er een nadelig saldo van ƒ. 178,20½, dat de commissie voornamelijk uit eigen middelen op tafel legde. In de laatste vergadering op 10 januari 1873 werd besloten alle de stukken betrekkelijk de feestviering te deponeren op het stadhuis te dezer stede" (inv.nr. 1).
Door een bijgevoegde inventaris van het archief (inv.nr. 16) was het eenvoudig te controleren in hoeverre het archief nog compleet was. De inventarisnummers 8 en 12 bleken te zijn overgebracht naar de bibliotheek waaruit ze weer teruggebracht werden naar het archief. De foto van het geuzenschip bleek zich in de historisch-topografische atlas te bevinden. De foto van jhr. W.M.H. de Jonge als Prins van Oranje werd ook daarheen overgebracht (inventarisnummer 13)
Inventaris
1. Algemeen
2. Bijzonder
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Jaar bewerking:
1979
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS