Uw zoekacties: Stad Reimerswaal, 1315-1570

514 Stad Reimerswaal, 1315-1570 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
De stad Reimerswaal (voor wier lotgevallen men raadplegen kan: J. ERMERINS. Zeeuwsche oudheden IV 1e stuk, het opstel van B. HARTOG in Zeeuwsche Volksalmanak 1841, de beide opstellen van J.P. VAN VISVLIET: Nehalennia 1850 blz. 97 en Archief van het Zeeuwsch Genootschap 1e deel 3e stuk blz. 3, het opstel van dr. J. VAN VLOTEN in Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch Vlaanderen I blz. 295 en A. GELUK J. Az. Beschrijving der stad Reimerswaal) werd in 1632 verlaten; wat van het archief bewaard gebleven was, werd in 1635 naar de Rekenkamer van Zeeland overgebracht *  . Het archief schijnt later verliezen geleden te hebben, althans de diverse rekeningen van de stad en de armen, waarvan eene aanteekening in het derde Copulaatboek spreekt, zijn niet meer aanwezig. In 1860 werden uit den boedel van den heer E. TAK te Middelburg eenige charters aangekocht, die zonder twijfel tot het archief van Reimerswaal hebben behoord; het is echter niet geheel zeker, dat deze stukken ook op de Rekenkamer hebben berust. Zij kunnen ook tusschen 1570 *  en 1635 uit het archief verdwenen zijn.
Daarentegen schijnt de verzameling stukken betreffende deze stad, die mr. A.J. DE RUEVER, secretaris der provinciale rekenkamer van Zeeland, bezat, en die ERMERINS geraadpleegd heeft (zie zijn voorbericht), uit copieën te hebben bestaan; althans de door ERMERINS (blz. 13) vermelde marginale aanteekening op het privilegie van 1392 (Heg. nr. 31) komt noch bij het origineele charter noch in het privilegieboek (Inv. nr. 4) voor. Ook deelt ERMERINS (blz. 72), vermoedelijk uit de verzameling DE RUEVER, de titels der artikelen van het onder Reg. nr. 17 vermelde stuk mede, welke titels wel niet in het origineele charter, dat niet meer aanwezig is, zullen hebben gestaan, en evenmin voorkomen in het privilegieboek of in het vidimus van 1431 (Reg. nr. 43). Eindelijk vermeldt ERMERINS (blz. 22) het in de Regestenlijst onder nr. 46 voorkomende stuk tweemaal, eerst met den datum van 20 Augustus 1437, daarna met dien van 22 Augustus 1447. Daar de juiste datum 22 Augustus 1437 is, schijnt ERMERINS ook hier van afschriften uit de verzameling DE HOEVER gebruik te hebben gemaakt. Ook de in het derde Copulaatboek voorkomende afschriften zijn niet de door ERMERINS gebezigde stukken.
Oude inventarissen van het archief, met uitzondering van de sub C medegedeelde lijst van bescheiden, berustende in de stadsprivilegiekist *  , zijn mij niet bekend. De eerste inventaris van het archief werd door den provincialen archivaris J.P. VAN VISVLIET opgemaakt als bijlage tot zijn jaarverslag over 1848. Hij beschreef daarin 82 charters en 8 registers *  . De beschrijving der charters werd door hem overgenomen in de bij het jaarverslag over 1864 gevoegde 11e serie van charters en oorkonden uit het grafelijk tijdvak *  , terwijl verscheidene regesten, uit het privilegieboek getrokken, opgenomen zijn in de 9e serie (bijlage tot het jaarverslag over 1862). De uit den boedel E. TAK verkregene charters werden eveneens beschreven in de 9e serie. In dezelfde serie werd ook opgenomen de beschrijving van eenige charters, "bij de sortering der vroeger beschreven oorkonden successivelijk ontdekt, waaronder diverse betrekkelijk de stad Reimerswale", en het is mij onmogelijk geweest in elk geval uit te maken, welke charters van de familie TAK afkomstig zijn, welke tot de later ontdekte stukken behooren. Slechts van enkele charters bewijst het auctiemerk, dat zij van de familie TAK afkomstig zijn.
Al de op die wijze verkregene regesten, vermeerderd met nog eenige, aan andere Reimerswaalsche registers ontleend, zijn door VAN VISVLIET in zijne Chronologische tafel van de charters en oorkonden der graaflijke regering 1119-1574 (Middelburg 1878) overgenomen. Onder D vindt men eene vergelijkende lijst van de nummers, die de Reimerwaalsche charters in deze Chronologische tafel en in de door mij bewerkte Regestenlijst en Inventaris voeren. *  Daaruit zal men zien, dat nog enkele charters door mij gevonden zijn, die niet in de Chronologische tafel voorkomen. Ook zal men bij vergelijking vinden, dat alle stukken door mij opnieuw beschreven zijn. Bovendien heb ik bij een onderzoek in de losse papieren der Rekenkamer nog een aantal documenten gevonden uit het laatste tijdvak van het bestaan van Reimerswaal, die thans in den Inventaris opgenomen zijn.
Omtrent de sub A en B afgedrukte Inventaris en Regestenlijst behoef ik niets anders mede te deelen, dan dat zij in hoofdzaak bewerkt zijn overeenkomstig de beginselen, neergelegd in het rapport der Commissie, door de Vereeniging van Archivarissen belast met het ontwerpen eener handleiding voor het inventariseeren van archieven. Daar het archief van Reimerswaal zeer onvolledig bewaard gebleven is, heeft ook de Inventaris een karakter van onvolledigheid. Toch heb ik gemeend tusschen de archieven der verschillende collegiën en ambtenaren (I de ambachtsheeren, II het stadsbestuur, III-VII de subalterne collegiën, VIII en IX andere te Reimerswaal gevestigde autoriteiten) te moeten onderscheiden, al zijn enkele archieven ook slechts door 1 of 2 stukken vertegenwoordigd. Overigens is de Inventaris zooveel mogelijk bekort, daar toch telkensnaar de Regestenlijst verwezen wordt. *  De Regestenlijst is verder voortgezet, dan gebruikelijk is. Maar tusschen de jaren 1570 en 1580 is er in het archief een hiaat, van het in dien tijd gebeurde is nagenoeg geene aanteekening gehouden.
Daarom scheen het jaar 1570 mij de aangewezene grens, en tot zoover zijn dus de regesten vervolgd. In de Regestenlijst zijn opgenomen alle origineele charters, alle akten, voorkomende in het privilegieboek (Inv. nr. 4) en in het register van den Heiligen Geest (Inv. nr. 66), alle akten, in extenso opgenomen in het deel, in den Inventaris beschreven onder nr. 2, en van de stukken, opgenomen in het deel, in den Inventaris onder nr. 29 vermeld, die, welke er oorspronkelijk in geschreven zijn, en van de latere bijvoegselen die, welke een zelfstandig karakter dragen. Niet opgenomen zijn de akten van vrijwillige rechtspraak en die, voorkomende in het weesboek (Inv. nr. 74). Wat aangaat de onder E vermelde lijst van stukken betreffende Reimerswaal, in het archief der Rekenkamer van Zeeland berustende, het scheen mij voor dengene, die de geschiedenis dezer voormalige stad wil nagaan, niet ongewenscht toe hier een overzicht bijeen te hebben van de voornaamste stukken uit het depot, die over hare lotgevallen licht kunnen verspreiden. Uit den aard der zaak kan echter voor de volledigheid dier lijst niet worden ingestaan. R.F.
Regestenlijst
Nr. 155 is abusievelijk overgeslagen.
293 Let op: dit nummer is verloren gegaan 1568 Januari 10
Philips, koning van Castille, keurt ten verzoeke van den bisschop van Middelburch, den Domproost van Uuytrecht en burgemeesters en regeerders van Reymerswale goed de hier ingelaschte "Forme ende maniere, duer last ende versouck van den eerwaerdigen heere den biscop van Middelburch, daerthoe by de hoocheyt van de hertoghinne van Parma ende Plaisance etc., gouvernante regente van wegen den conincklijcke majesteyt,, vermaent ende geport wesende, geconcipieert ende begrepen by den gedeputeerden van den geprevilegeerde steden van Reymerzwale ende Groes, al voren daerop rypelijck gecommuniceert den raedt van de magistraet ende regierders derzelver steden, volgende dewelcke de geestelijcke censuren, te weten den ban, aggravatie ende reaggravatie, zullen mogen verandert worden in andere bequamer middelen van proceduren over tdestrict ende tbedrijf der geestelijcke jurisdictie van Zuyt-Bevelandt ende over den bedryve van Sinte-Martendijck, Poirtfliet metten anderen omliggenden dorpen, altijt onder tbelieve ende placet van de coninclijcke majesteyt" dd. 1565 October 3. Gegeven in onse stadt van Bruessel den thienden dach des maents Januarii int jaer onses Heeren duysent vijffhondert seven ende sestich, van onsen rijcken te weten van Saegnen (sic) ende Beyde Sicilliën t XIIe, ende van Naples t XIIIIe.
Oorspr. (Inv. nr. 32). Met het geschonden zegel van den Koning in roode was. Met aangehecht relaas van den exploiteur van het hof van Hollandt, Zeelandt dd. 1568 Augustus 3 (zie nr. 298).

Kenmerken

Datering:
1315-1570
Jaar bewerking:
1897
Opmerking:
Dit betreft een gedigitaliseerde versie van: R. Fruin, Het archief der stad Reimerswaal ('s-Gravenhage 1897). Het gehele in deze inventaris beschreven archief is verloren gegaan door de brand als gevolg van het bombardement van Middelburg van 17 mei 1940.
Bijzonderheden:
Let op: het gehele archief is verloren gegaan
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.