Uw zoekacties: J.C. Clement, 1242-1913
x483 J.C. Clement, 1242-1913 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

483 J.C. Clement, 1242-1913 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Johan Christiaan Clement werd op 13 februari 1753 te Steenbergen geboren en vestigde zich omstreeks 1775 te Middelburg als boekhouder van de wijnkoopman Andries van der Poest. Deze nam hem in 1780 als compagnon in de wijnhandel op, die sindsdien gedreven werd onder de firma Van der Poest en Comp. (zie de stamreeks Clement in: Nederland’s Patriciaat III (1912) 51-55). De familie stamde uit Doornik; een tak daarvan had zich reeds in de zestiende eeuw in Zeeland gevestigd (zie o.a. de fragmentgenealogie Clement in Collectie Zeeuwse Genealogieën, inv.nr 156).
Toen op 13 februari 1795 te Middelburg een patriots stadsbestuur werd ingesteld, maakte Clement daarvan als schepen deel uit tot 28 mei van het zelfde jaar, de datum van zijn benoeming tot maire. Ook in de Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland, die op 3 maart 1795 de Staten vervingen had hij zitting en wel tot de reorganisatie van dat college op 20 juli 1795. In die hoedanigheid werd hij op 3 april tezamen met C. Visser - op 6 mei vervangen door J.P. Austen - gecommitteerd om een onderzoek in te stellen naar de verkiezing van de dorpsregeringen op Zuid-Beveland. Op 14 april kreeg deze commissie ook opdracht om orde te stellen op de zaken van het eiland Tholen.
Het ambt van maire - zo heette de stadsbaljuw ingevolge een provisionele verandering van de regeringsvorm van Middelburg, vastgesteld op 24 mei 1795 - werd door Clement een jaar lang bekleed. Bij het reglement op het bestuur der stad Middelburg van 21 mei 1796, dat op 28 mei d.a.v. in werking trad, werd de titel van maire weer veranderd in baljuw; Clement bleef met die functie belast. Zijn taak bestond voornamelijk uit het handhaven van de orde en het instellen van vervolgingen voor de rechtbank van Middelburg wegens misdrijven binnen het gebied van de stad en haar rechtsgebied. Aan Clement werd bij de inwerkingtreding van een nieuw reglement op deze rechtbank, gearresteerd 4 februari 1803, ontslag verleend op 3 maart 1803; de waarneming van het ambt bleef hem echter opgedragen tot de definitieve benoeming van een nieuwe baljuw op 8 augustus 1803.
Bovendien was hij sinds 10 juli 1795 door de Provisionele Representanten belast met de waarneming van het ambt van Hoogbaljuw Bewesten Schelde, nadat deze functie aan de Rentmeester-Generaal der Domeinen Bewesten Schelde ontnomen was. De bevoegdheden van de hoogbaljuw, analoog aan die van de baljuw, strekten zich uit over de lage rechtsgebieden van Noord- en Zuid-Beveland, Wolphaartsdijk en Sint Joosland. De verhouding tussen Clement en de rechtbank van Middelburg was niet van de aangenaamste. Voortdurend deden zich strubbelingen voor, die uiteindelijk hierin culmineerden dat hij door president en schepenen bij het Departementaal Bestuur van Zeeland werd beschuldigd van ambtsmisdrijven in zijn functie van baljuw. Op 27 september 1803 werd hij door het Departementaal Bestuur van de waarneming van het hoogbaljuwschap ontheven, maar een proces voor het Departementaal Gerechtshof tegen hem gevoerd eindigde in 1808 met zijn vrijspraak.
Wel was hij dus tenslotte gerehabiliteerd, maar inmiddels had hij, diep gegriefd over de tegen hem ingediende aanklacht, in 1804 Middelburg verlaten en zich te Bergen op Zoom gevestigd. Daar was hij in 1813 en 1814 lid van de conseil municipal en de gemeenteraad. In 1819 verhuisde hij naar Steenbergen, waar hij 27 september 1831 overleed.
Tot zijn vertrek uit Middelburg zette hij de wijnzaak voort, hoewel de algemene toestand het belang van deze handel tot vrijwel niets had gereduceerd. Daarnaast oefende hij sedert zijn promotie in de rechten aan de hogeschool van Harderwijk op 17 juni 1796 het beroep van advocaat uit; sporen daarvan zijn tot in zijn laatste levensjaren na te gaan.
Clement is driemaal gehuwd geweest: in 1781 trad hij in het huwelijk met Maatje Noordhoek, weduwe van Daniel Piepersberg, in 1791 met Agneta van den Heuvell, weduwe van Cornelis Hendrik Harinck, en in 1819 met Tanneke van Hiele. Dit laatste huwelijk bracht zijn vestiging in zijn geboorteplaats mede. Een van zijn kinderen was Andries, in 1791 uit zijn tweede huwelijk geboren en genoemd naar zijn inmiddels overleden compagnon Andries van der Poest, wiens kinderloze weduwe Susanna Wijbo doophefster was. Andries voegde de naam Van der Poest aan zijn oorspronkelijke geslachtsnaam toe; de dubbele naam Van der Poest Clement werd bevestigd in een verklaring voor de maire van Bergen-op-Zoom op 30 november 1812. Het wapen Van der Poest werd door hem in het vierde kwartier van zijn eigen wapen opgenomen.
Andries' achterkleinzoon Frans van der Poest Clement, oud-burgemeester van Poortugaal, gaf in 1954 het Zeeuwse gedeelte van het familiearchief Van der Poest Clement ten geschenke aan het Rijksarchief in Zeeland; een aanvulling hierop werd in 1964 ontvangen door bemiddeling van de gemeentearchivaris van Schiedam *  . Van het archief was in de jaren na de dood van mr. J.C. Clement een en ander vernietigd. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden alle bescheiden geordend door zijn kleinzoon Antonie Johan van der Poest Clement, grootvader van de hiervoor genoemde Frans, oud-notaris te Poortugaal en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij ruimde een deel van de papieren op en bracht het overige, voorzover het losse stukken betrof, in banden bijeen. Na overbrenging naar het Rijksarchief bleek het noodzakelijk de gebonden losse stukken opnieuw te ordenen, teneinde de structuur van het geheel te kunnen blootleggen.
In overeenstemming met het hierboven geschetste beeld van leven en werken van Clement is het archief ingedeeld naar zijn werkzaamheden in de politiek (als schepen van Middelburg en als Provisioneel Vertegenwoordiger van het Volk van Zeeland), als ambtenaar (baljuw en hoogbaljuw) en zijn privéwerkzaamheden (waarvan met name de stukken betrekking hebbende op de wijnhandel en de advocatenpraktijk naast de particuliere stukken in engere zin zijn gesteld). Clement zelf heeft bij zijn ambtelijke administratie onderscheid gemaakt tussen stukken betrekking hebbende op het baljuw- en op het hoogbaljuwschap, getuige de dorsale aanduiding ‘officie’ of ‘hoogbailluage’ op een groot deel daarvan. Documenten die geen aanwijsbare neerslag van zijn werkzaamheden vormen, maar om studie- of praktische redenen door Clement bijeengebracht kunnen zijn, zijn ondergebracht in een afdeling ‘Verzamelde handschriften en drukwerken’. De stukken, die stellig niet tot zijn papieren behoord hebben, zijn in een aanhangsel verenigd.
In 1983 droeg het Gemeentearchief Schiedam enkele stukken - afkomstig uit het familiearchief Van der Poest-Clement - over aan het Rijksachief in Zeeland (Aanwinst 1983.140). Uit praktische overwegingen werden deze als supplement in een doorlopende nummering toegevoegd (inv.nrs 168-181).
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief J.C. Clement, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Clement, inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1242-1913
Andere namen:
Johan Christiaan Clement (1753-1831)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
9 meter
Jaar bewerking:
1954, 1973 (inv.nrs 1-167), 1983 (inv.nrs 168-181)
Titel publicatie:
P. Scherft, 'Het archief van mr. Johan Christiaan Clement, 17e eeuw-1913', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel II ([Middelburg] 1976) 155-174
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS