Uw zoekacties: Families Ermerins en Wiltschut, 1570-1795
x470 Families Ermerins en Wiltschut, 1570-1795 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

470 Families Ermerins en Wiltschut, 1570-1795 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Het grootste gedeelte der hierna beschreven stukken is afkomstig van Jacobus Ermerins (1725-1795). Van zijn broeder Jan Willem (1717-1784), schepen en burgemeester van 't Vrije van Sluis en baljuw en rentmeester van Veere, stamt de tegenwoordige familie af.
De loopbaan van Jacobus Ermerins begint te Lillo. waar hij commies van 's lands magazijnen en gedelegeerd rechter is geweest. Hij trad hiermee in de voetstappen van zijn grootvader, Jan (1655-1707), gedelegeerd rechter en commies-controleur te Lillo, en zijn vader, Fran├žois (1668-1735), eveneens gedelegeerd rechter, secretaris en auditeur-militair te Lillo.
Fran├žois Ermerins heeft te Lillo een factorij gehad die vermoedelijk handelde in scheepsbenodigdheden en die later is voortgezet onder de naam Erven Ermerins en R.G. Temet. Laatstgenoemde (gehuwd met de moeder van Jacobus) overleed in 1772, in zijn plaats kwam Francois Delzenne. In 1786 is de familie Ermerins uit de factorij getreden.
Vroeg legde Jacobus zich toe op landmeten, tekenen en vestingbouw; waardoor en 'als der Fransche taale kundig' hij bij het korte beleg en de capitulatie der Schelde-forten (1747) goede diensten heeft kunnen bewijzen.
In 1749 huwt hij met Sara Ver(h)eyck uit Dordrecht, die reeds in 1751 overleed. Uit dit huwelijk werd een dochter, Anna Maria, geboren, die huwde met Cornelis Egter, dokter te Den Briel. In 1752 hertrouwd hij met Johanna Jacoba Catharina Wiltschut (1718-1779), een dochter van de luitenant-admiraal van Zeeland Hermanus Wiltschut. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren: Hermina Sara en Anna Catharina. Laatstgenoemde huwde Samuel Boeye van Zierikzee. Door dit huwelijk is het te verklaren waardoor Ermerins in bezit is gekomen van stukken, de familie Wiltschut rakende. Verschillende dezer stukken heeft hij 'nauwelijks van de woede de(r) ratten en muisen kunnen bevrijden'.
Op 5 augustus 1752 doet hij zijn eed als poorter van Veere. Van 1753 tot 1755 is hij aldaar schepen. In 1767 wordt hij secretaris van Veere. Ontslag uit deze functie wordt hem op 2 augustus 1788 verleend, nadat hij hierom reeds in het jaar daarvoor gevraagd had. Zijn ontslag houdt wel verband met de staatkundige omstandigheden. In het rapport betreffende de plunderingen te Veere (1787) [archief Staten van Zeeland, inv.nr 2025] wordt medegedeeld hoe hij, toen hij de Zierikzeese gedeputeerden ter Statenvergadering, die mishandeld en geslagen werden, assistentie wilde verlenen 'op allerley wijze geslagen en gebrutaliseerd' en 'naar de militaire hoofdwagt wierd opgebragt'.
Ook was hij onder meer zaakgelastigde voor de Zeeuwe portionarissen in de Bolspolder, voor zijn zuster Wilhelmina, weduwe van Nicolaas van Ysselsteyn, voor haar aandeel in de heerlijkheid Zaamslag en voor Dirk Hubert Verelst, gezant te Berlijn (zie inv.nr 52).
Op 1 september 1789 schrijft hij zijn zwager M. van der Horst, dat hij zich 'geheel aan de letteroeffeningen overgegeeven' had en zijn 'tegenmwoordig bestaan voor geen rijkdommen of hooger staat verwisselen' wilde. Deze oefeningen bestonden voornamelijk in het schrijven van Eenige Zeeuwsche oudheden ..., waarmede hij in 1780 begonnen was. Veel stof hiervoor is uit het door hem geordende Veerse archief geput. Hij was lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en sinds 1774 lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Hij stond in wetenschappelijk en vriendschappelijk verkeer met J.W. te Water, Van de Spiegel, N.C. Lambrechtsen en Verheye van Citters.
Bij de omwenteling in 1795 roept men hem opnieuw tot een ambt: Op 18 februari 1795 wordt hij baljuw van Veere. Als ter zake kundig wordt hij onder meer bij resolutie van de Provisionele Representanten van 13 maart 1795 gecommitteerd 'tot 't werk der defensie van Zeeland, en speciaal van 't Eyland Walcheren'. Slechts korte tijd heeft hij echter zijn bekwaamheden in dienst van het algemeen kunnen stellen: Op 29 juni van hetzelfde jaar overleed hij.
De hier beschreven stukken werden in 1946 van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland overgenomen. Hier waren de stukken ooit terechtgekomen nadat A.J.F. Fokker te Zierikzee ze in 1907 aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen had geschonken (Archief Zeeuwsch Genootschap, 1907, p. XIII). Volgens Nagtglas, Levensberichten I, 187 zouden er vele nagelaten papieren van Ermerins bij diens vader C.J. Fokker berust hebben, wiens schoonvader, A.J.F. Egter, een kleinzoon van Jacobus Ermerins was. Waarschijnlijk is dus langs deze weg de familie Fokker in het bezit dezer stukken gekomen. Blijkens een in de verzameling inventarissen van het Rijksarchief in Zeeland berustende inventaris - waar van 'collectie A.J.F. Fokker' wordt gesproken - moeten zeven charters uit de periode 1439-1513 en enkele andere stukken verloren zijn gegaan.
Daar zij zich door de gebeurtenissen van mei 1940 in grote wanorde bevonden, was het moeilijk een systematisch geordend geheel op te bouwen. Eerst komen de stukken betreffende Lillo, vervolgens stukken rakende het secretarisschap te Veere (dit zijn alle afschriften, meest van de hand van Ermerins zelf, te zijner controle), dan volgen de stukken van meer persoonlijke aard, waaronder ook chronologisch en zaaksgewijs geordend de stukken als zaakgelastigde. De rubriek Varia spreekt voor zich zelf. De stukken afkomstig van de familie Wiltschut besluiten de inventaris.
Diverse boedelpapieren bleken in het archief van gedelegeerde rechters over Lillo, Liefkenshoek en Oud-Lillo thuis te horen en werden in het archief van de Staten van Zeeland onder inv.nrs 1989a-1992 ingevoegd. Ook moesten enkele volledig afgehoorde rekeningen van de dubbele honderdste penning en gemene middelen van consumptie binnen Lillo en Liefkenshoek over 1768 en van de impost op het gemaal binnen Veere, 1770/71, naar het archief van de Rekenkamer van Zeeland overgebracht worden.
1. Bronnen
2. Belangrijkste publicaties van Jacobus Ermerins
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Wildschut, Wildtschut, Wiltschud, Wiltschudt
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Opmerking:
Eigendom: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Inzage:
Online
Omvang:
3 meter
Jaar bewerking:
1947
Titel publicatie:
M.P. de Bruin, 'Verzameling Ermerins en Wiltschut 1570-1795', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel I ('s-Gravenhage 1962) 95-113
Unieke referentie:
NL-MdbZA_470
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Namen:
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS