Uw zoekacties: Commissie van Onderwijs in Zeeland, 1801-1857 (1863)
x45 Commissie van Onderwijs in Zeeland, 1801-1857 (1863) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

45 Commissie van Onderwijs in Zeeland, 1801-1857 (1863) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Na de eerste schoolwet van 15 juni 1801 werden bij besluit van het Uitvoerend bewind van 20 juni 1801 in ieder van de acht departementen waarin de Bataafsche republiek verdeeld was, meerdere schoolopzieners benoemd, die aldaar het departementaal schoolbestuur zouden vormen. Bij de Staatsregeling van 16 october 1801 bekwamen de departementen hunne oude grenzen terug. Toen eene nieuwe schoolwet op 29 juli 1803 in werking was getreden, werden met het oog hierop bij besluit van het Staatsbewind van 18 augustus 1803 nieuwe departementale schoolbesturen gevormd.
Onder het bewind van den raadpensionaris Schimmelpenninck kwam de schoolwet van 3 april 1806 tot stand, waarnaar tot 1857 het lager onderwijs geregeld is geweest. Artikel 4 dezer wet bepaalde dat de schoolopzieners binnen hetzelfde departement eene commissie van onderwijs voor dat departement zouden uitmaken, hetgeen aanleiding gaf tot het staatsbesluit van 2 juni 1806, no. 7, waarbij de leden van die commissies werden benoemd.
In de op 9 juli 1810 bij het Fransche keizerrijk ingelijfde departementen werden bij de decreten van 18 october 1810 en 22 october 1811 de instellingen van het lager onderwijs op den bestaanden voet in stand gehouden terwijl de commissies in de reeds op 16 maart 1810 ingelijfde departementen Brabant, Zeeland, enz., aangeschreven werden om hare werkzaamheden voort te zetten (A.J. Berkhout, Proeve eener beknopte geschiedenis van het lager onderwijs, blz. 56). Na de staatsomwenteling van 1813 werd de regeling van het schoolwezen in hare volle kracht hersteld en uitgebreid. Bij besluit van 20 maart 1814 bepaalde de Souvereine Vorst dat de wet van 3 april 1806 bij voortduring zou beschouwd worden als de grondslag der Nederlandsche schoolwetgeving, ook in die gedeelten van den Staat, welke in 1806 daartoe niet meer behoorden, maar nu daarmede hereenigd waren of zouden worden.
Een Souverein besluit van 6 maart 1815 ontbond de tot dusverre bestaan hebbende departementale commissies en verving ze door nieuwe provinciale commissiën. Deze commissies hebben tot aan het in werking treden van de onderwijswet van 13 augustus 1857 voortbestaan. Ingevolge de beschikking van den Minister van Binnenlandsche zaken van 23 december 1857, no. 134 werden de archieven van die commissies aan de bij wet ingestelde provinciale inspecteurs overgedragen. Nadat die provinciale inspecteurs bij de invoering van de wet van 17 augustus 1878 vervallen waren, werden hunne archieven met die van bedoelde commissies, bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche zaken van 18 october 1880 lett. G. en N. afd. O., op de bij P.F. Hubrecht, De wet op het lager onderwijs, Blz. 494 aangewezen wijze aan de aldaar genoemde autoriteiten toegewezen. Onder deze zijn zij verbleven totdat, bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche zaken van 2 october 1883, no. 3001, afd. O. bepaald werd dat de archieven der voormalige provinciale inspecteurs in het archief van dat departement zouden worden bewaard. Daar zich bij die collecties de archieven van de departementale schoolbesturen en commissiën van onderwijs van 1801-1857 bevonden zijn toen ook die in het bezit van dat departement gekomen.
De hierna beschreven archieven werden tegelijk met diverse archieven van het Departement van Binnenlandse Zaken in 1909 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief en beschreven in één inventaris met doorlopende nummering en algemene inleiding, gepubliceerd in de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA]. Later zijn de archieven van de regionale commissies e.d. overgedragen aan de rijksarchieven in de provincie. Voor Zeeland betrof dit de archieven van het Departementaal Schoolbestuur van Schelde en Maas (1801-1803), later het Departementaal Schoolbestuur in Zeeland (1803-1806) [doorlopend inv.nrs 39-42] en het archief van de Commissie van Onderwijs in het Departement Zeeland (1806-1815), later de Commissie van Onderwijs in de Provincie Zeeland (1815-1857) [doorlopend inv.nrs 43-59]. Na overdracht aan het Rijksarchief in Zeeland zijn deze archieven voorzien van een nieuwe nummering beginnend met 1. Een concordantie van de oude naar de nieuwe nummering is als bijlage bij deze toegang opgenomen.
De oorspronkelijke versie van deze toegang werd gepubliceerd in: P. Berends, 'Inventarissen van de archieven afkomstig van de Departementen van Algemeen Bestuur. I. Departement van Binnenlandsche Zaken', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 31 (1908) ('s-Gravenhage 1909) 65-118, waarvan de voor deze toegang relevante gedeelten op p. 75-76 [inleiding] en 105-107 [inventaris].
Concordantie
Kenmerken
Datering:
1801-1857 (1863)
Instelling:
1801
Opheffing:
1857
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
2 meter
Jaar bewerking:
1908
Titel publicatie:
P. Berends, 'Archief departementaal schoolbestuur van Schelde en Maas, 1801-1803 en departementaal schoolbestuur in Zeeland, 1803-1806 en commissie van onderwijs, 1806-1857', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 31 (1908) 75-76 [inleiding] en 105-107 [inventaris]
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS