Uw zoekacties: Scouting Zeeland, (1969) 1974-1997
x406 Scouting Zeeland, (1969) 1974-1997 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

406 Scouting Zeeland, (1969) 1974-1997 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Scouting Nederland ontstond in 1973 door het samengaan van de vier padvinders-verenigingen in Nederland: de Vereniging De Nederlandse Padvinders (NPV, 1915), het Nederlands Padvindstersgilde (NPG, 1916), de Katholieke Verkenners (KV, 1938) en de Nederlandse Gidsen (NG, 1945). De doelstelling van Scouting is om, 'op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, meisjes en jongens een plezierige vrijetijdsbesteding te bieden en daardoor bij te dragen aan de vorming van hun persoonlijkheid'. Scouting heeft hiertoe een spelaanbod ontwikkeld met verschillende 'speltakken', afgestemd op leeftijd. Buitenleven en kamperen zijn hierin belangrijke elementen. De organisatie steunt grotendeels op vrijwilligers, het 'kader'. Scouting Nederland was georganiseerd in vier niveau's: groep, district, gewest en landelijk. De Stichting Scouting Nederland Gewest Zeeland is opgericht in 1974. *  Het gewest was een overlegorgaan van de Zeeuwse districten en de admiraliteit Zeeuwse Stromen. De hoofdtaak van het gewest bestond uit de training en vorming van de vrijwilligers. Andere taken waren de ondersteuning van en informatie-voorziening aan districten, groepen en andere gewestelijke 'organen', het onder-houden van contacten zowel binnen als buiten Scouting, de organisatie en begeleiding van leden- en kaderwerving, en beleidsontwikkeling.
Een gewestelijke raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de districten, bepaalde het beleid binnen het gewest en controleerde de uitvoering ervan. Het gewestelijk bestuur werd gekozen door de raad en voerde het beleid uit. Het bestuur benoemde een Gewestelijk Trainingsteam (GTT) dat verantwoordelijk was voor de training en vorming van vrijwilligers. Rond 1980 werd dit omgevormd tot vier Gewestelijke Spel- en Trainingsteams (GSTT's), ingedeeld naar speltak. Vanuit elk GSTT had een persoon zitting in de 'kernclub'. In de praktijk functioneerden de GSTT's al snel als één team en kwam de kernclub niet meer bijeen. In 1993 werd, na een bestuurscrisis als gevolg van onduidelijkheid over de positie van het GSTT, de structuur van de trainingsorganisatie veranderd: er kwamen drie GSTT's en daarnaast een Commissie Opleiding en Begeleiding (COB) ten dienste van de trainers. Samen met de commissie Niet-direct-leidinggevenden (NDLG) vormden zij de Gewestelijke Spel- en Trainingsorganisatie (GSTO), die op haar beurt in 1995 werd omgevormd tot Regionaal Trainingsteam i.o. (RTT).
In 1976 werd onder verantwoordelijkheid van het gewestelijk bestuur een gewestelijk bureau opgericht om, samen met bestuur en GTT, voor de uitvoering van de geweste-lijke taken zorg te dragen. Aanvankelijk was dit bureau gevestigd aan de Wagenaar-straat te Middelburg; in juni 1978 verhuisde men naar de Badhuisstraat te Vlissingen en in januari 1992 naar de Roozenburglaan te Middelburg. Er werd een trainings-functionaris aangesteld in dienst van de stichting, die tevens als bureaucoördinator functioneerde. In sommige perioden werd hij ondersteund door een of meer betaalde administratieve krachten, soms door stagiaires of vrijwilligers. Voor de uitvoering van diverse taken werden vanaf de jaren tachtig binnen het gewest commissies gevormd. Sommige commissies, zoals Kamperen, Buitenleven, Kampeer-terreinen (KBK) en de redactie van het Gewestelijk Mededelingenblad en de Muurkrant, hadden een structureel karakter. Andere commissies werden tijdelijk ingesteld. Voorbeelden hiervan zijn de commissie 'Dwars in de weg', die zich inzette voor de totstandkoming van een terrein voor Scoutingactiviteiten op de zandplaat 'Dwars in de weg' bij Brouwershaven; de Denktank, ten behoeve van de deelname van Scouting aan het overleg van Zeeuwse instellingen op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, en de werkgroep Regiovorming.
Aanvankelijk maakten vier districten deel uit van Scouting Zeeland: Walcheren, Oosterschelde, West-Zeeuws-Vlaanderen en Kanaalzône/Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De laatstgenoemde twee fuseerden in 1990 tot Zeeuws-Vlaanderen. Een district was een direct samenwerkingsverband van groepen. Evenals het gewest had het district een raad, bestaande uit vertegenwoordigers van de scoutinggroepen binnen het district, en een bestuur. Daarnaast waren er speladviseurs en districtstrainers, die zorgden voor de speltechnische begeleiding van de groepen en voor de organisatie van cursussen en activiteiten. De Zeeuwse scoutinggroepen die zich bezig houden met waterscouting-activiteiten als zeilen en kanoën, hadden naast de districten een eigen overlegorgaan: de admiraliteit Zeeuwse Stromen.
Een aparte vermelding verdient de nauwe relatie tussen Scouting Zeeland en de Stichting Scout Centrum Zeeland. Deze stichting, in 1961 opgericht onder de naam Stichting Padvindsters- en Padvinderskampeercentrum, heeft als doel de exploitatie en het beheer van recreatieterreinen met opstallen ten behoeve van binnen- en buitenlandse Scoutinggroepen. Zij beheert het Scout Centrum Zeeland bij het Veerse Meer. Het stichtingsbestuur werd benoemd door de gewestelijke raad, later door de regioraad, die tevens het financieel verslag van het Scout Centrum moest goedkeuren en de begroting vaststelde. *  Per 1 november 1996 zijn de drie Zeeuwse districten en het gewest samengegaan tot regio Scouting Zeeland. In dezelfde periode was de Provincie Zeeland bezig met een reorganisatie van het provinciaal welzijnswerk, die tot gevolg had dat met ingang van 1998 de subsidiëring van Scouting als afzonderlijke steunfunctie werd beëindigd. Sinds 1 januari 1998 maakt Scouting Zeeland deel uit van de overkoepelende provin-ciale welzijnsorganisatie Scoop.
Het archief van Scouting Zeeland is in 1997 in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Zeeland. *  De omvang bedroeg 15 meter. Behalve het archief van het gewest, vanaf 1 november 1996 regio, bevinden zich hierin de archieven van de districten die bij de regiovorming in 1996 zijn opgeheven. Tevens werd archief aangetroffen van vóór de oprichting van het gewest, van de Federatie i.o., een samenwerkings-verband van Zeeuwse instellingen op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, en van de commissie 'Dwars in de weg'. Deze stukken zijn achterin de inventaris apart beschreven. De archiefvorming bij het gewest vond plaats onder verantwoordelijkheid van de trainingsfunctionaris. Het archief was geordend volgens een rubriekenstelsel. In drie achtereenvolgende perioden zijn verschillende rubriekenindelingen gehanteerd. Over de laatste twee perioden was een codelijst aanwezig, over de eerste periode niet. Bij de overgang van gewest naar regio is geen nieuwe rubriekenindeling gemaakt. Aangezien tijdens het ordenen en beschrijven bleek dat de indelingen niet op hoofdlijnen van elkaar verschillen, leek het niet wenselijk de archieven per periode gescheiden te houden. Gekozen is voor handhaving van de laatste rubriekenindeling als basis voor de inventaris. *  In principe zijn de oudere en nieuwere stukken samengevoegd, maar wanneer onduidelijk was of de oude en nieuwe rubriek exact overeenkwamen, zijn de stukken per code apart gehouden. Voor een overzicht van de ter vernietiging geselecteerde archiefbestanddelen zie de bijlage op p. 8. Na bewerking bedraagt de omvang van het archief 4,8 meter. Het archief is openbaar.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archieven Scouting Zeeland (Scouting), inv.nr(s) ..., daarna verkort als ZA, Scouting, inv.nr(s) ...
1. Bijlage: Archiefindeling gewestelijk bureau Scouting Zeeland
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1969) 1974-1997
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
5 meter
Jaar bewerking:
1998
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS