Uw zoekacties: Karelpolder, 1905-1959
x3131 Karelpolder, 1905-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3131 Karelpolder, 1905-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Karelpolder, groot 85 ha met 72.04.30 ha belastbare oppervlakte, werd nadat op 5 roei 1877 vergunning verleend was aan J.C. Dominicus van den Bussche c.s., eigenaren der ambachtsheerlijkheid Krabbendijke, in 1878 bedijkt *  . Tengevolge van de stormvloeden van 12 maart 1906 en 30 september 1911 werd de polder overstroomd *  . Na de stormvloed van 7 april 1943 was de schade aan de polderdijk dermate groot dat de kosten van herstel niet door de polder alléén gedragen konden worden *  . Calamiteus-verklaring was echter niet mogelijk, daar indertijd bij de verlening der concessie tot bedijking als voorwaarde gesteld was dat de polder hierop geen aanspraak zou kunnen maken. De herstelkosten, aanvankelijk begroot op f 415.000,- zouden door het Rijk voor 37 ½% door de Provincie voor 12 ½% en door de "streek", d.w.z. de gezamenlijke polders en waterschappen van oostelijk Zuid-Beveland, waarvoor een concentratieplan in de maak was, voor 50% gedragen worden. Het ontwerp-besluit voor deze concentratie werd door de commissaris der provincie in een schrijven van 11 juli 1944 nader uiteengezet. Het motief hiervoor was, dat aangezien door het Rijk steun voor de uitvoering van openbare werken was toegezegd, in verband hiermee door het Rijk ook op de totstandkoming van een behoorlijk waterschap van grote omvang aangedrongen mocht worden. Dit plan stuitte echter bij de diverse erbij betrokken polders en waterschappen op zo grote weerstanden, dat het niet tot uitvoering gebracht werd.
Door talrijke oorzaken, waaronder in de eerste plaats de oorlogsomstandigheden, mislukt en en stagneerden de eerste herstelwerkzaamheden, welke door de Provincie uitgevoerd werden. De kosten van het dijkherstel beliepen tenslotte bijna 1 ½ miljoen. Na beëindiging der werkzaamheden bleek, dat zowel tengevolge van het wegspoelen van grond onder de blokken van de betonglooiing als door de slechte kwaliteit van deze blokken het onderhoud in de volgende jaren zeker niet gering zou zijn, reden waarom de polder weigerde om deze dijk van de Provincie weer in onderhoud over te nemen. Rijk en Provincie behandelden de polder nu echter zeer tegemoetkomend. Het Rijk verhoogde zijn aanvankelijke subsidie van 37 ½% tot 50% de Provincie aanvankelijk van 12 ½% tot 20%, maar deze laatste nam later ook nog zo grote bedragen voor haar rekening dat slechts een resterend bedrag van f 100.000,- overbleef, welke door de Karelpolder en de deze omringende polders gezamenlijk opgebracht moest worden in de vorm van een over deze polders verdeelde annuïteit met 40-jarige looptijd tegen 4% rente. Voor de Karelpolder betekende dit, dat behalve een jaarlijkse rente en aflossing van f 1.858,- tengevolge van een in 1838 met het Rijk aangegane geldlening ook nog gedurende 40 jaren f 1.000,- méér opgebracht zou moeten worden. Door de slechte oplevering van de dijk waren in de toekomst hoge onkosten voor dijkherstel te verwachten, reden waarom de Karelpolder wel bereid was deze f 40.000,- op te brengen mits door Gedeputeerde Staten een waarborg geschapen werd dat de financiële draagkracht van de polder niet overschreden zou worden. Toen Gedeputeerde Staten wel verzekerden dat zulks niet zou gebeuren, maar geen waarborg konden geven, gaf de Karelpolder te kennen de betaling van deze annuïteit slechts te aanvaarden onder voorwaarde dat deze van haar kant ten allen tijde weer opgezegd zou kunnen worden als de financiële draagkracht van de polder overschreden zou worden.
Het bestuur werd in het kader van de polderconcentratie op Zuid-Beveland per 1 januari 1959 opgeheven, op welke datum het nieuwe waterschap De brede watering van Zuid-Beveland in werking trad. Toch loopt het archief nog na 1958 door, doordat het bestuur in de loop van 1959 de lopende zaken afwikkelde.
Inventaris
1. Bestuur in het algemeen
2. Personeel
4. Geldmiddelen
5. Landadministratie
6. Suatie, uitvoering van werken
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1963
Titel publicatie:
W.L.A. Roessingh, Inventaris van het archief van de Karelpolder 1905-1959 ([Goes] 1963)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS