Uw zoekacties: HID/Inspecteur Landinrichting, provincie Noord-Brabant, (193...
x1508 HID/Inspecteur Landinrichting, provincie Noord-Brabant, (1936) 1945-1991 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1508 HID/Inspecteur Landinrichting, provincie Noord-Brabant, (1936) 1945-1991 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Institutionele Toegang (IT)

Op de gegevensbestanden van de Landinrichtingsdienst in de provincie Noord-Brabant en taakvoorgangers met betrekking tot het beleidsterrein Landinrichting over de periode (1936-) 1945-1991
Geschiedenis van de archiefvormer.

Deze inventaris betreft het archief van de Inspecteur Landinrichting in de provincie Noord-Brabant. De Inspecteur Landinrichting in de provincie Noord-Brabant ressorteert vanaf 1997 onder de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Utrecht. Door reorganisaties heeft deze dienst onder verschillende namen bekend gestaan. In 1935 werd de Cultuurtechnische Dienst ingesteld ter ondersteuning van de Centrale Cultuurtechnische Commissie. Deze werd in 1978 opgevolgd door de Landinrichtingdienst. Sinds 1995 stond deze dienst bekend onder de naam Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden. Vanaf 1997 is de dienst bekend onder DLG. De Inspecteurs Landinrichting vormen de opvolgers van achtereenvolgens: de Cultuurconsulentschappen (ca. 1936-ca. 1946), de Rijkscultuurconsulentschappen (ca. 1947-ca. 1954) en de Hoofdingenieurs-directeur (HID) in de provincie (ca. 1955-ca. 1976).
De taken van de Inspecteur Landinrichting zijn:
- het coördineren van en leiding geven aan de voorbereiding en uitvoering bij planvorming en -wijziging van landinrichtingsprojecten,
- het begeleiden van de uitvoering van goedgekeurde plannen op provinciaal niveau,
- het coördineren en verzorgen van dienstverlening en advisering naar andere (overheids-)diensten en instanties op het terrein van de landinrichting, cultuur en civieltechniek en waterhuishouding,
- het leidinggeven aan diverse (onderdelen van) in de provincie werkzame instellingen die onder het Ministerie van Landbouw en Visserij vallen,
- het geven van advies aan de Directie Landinrichtingsdienst en de Directies Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (LNO) in de provincie ten aanzien van de landinrichting.

In dit archief bevinden zich de volgende stukken van algemene aard:
Vergaderingen LBL-overleg Noord-Brabant.

In dit archief bevinden zich de volgende ruilverkavelingen:
Ruilverkaveling Alphen en Riel,
Ruilverkaveling Auvergnepolder,
Ruilverkaveling Beek,
Ruilverkaveling Etten-Leur,
Ruilverkaveling Goirle,
Ruilverkaveling Land van Cuijk,
Ruilverkaveling Midden Maasland,
Ruilverkaveling Nieuw-Vossemeer,
Ruilverkaveling Nispen-Schijf,
Ruilverkaveling Oud Gastel,
Ruilverkaveling Schaft,
Ruilverkaveling Torenpolder,
Ruilverkaveling Willemstad,
Ruilverkaveling Z.A.K Beneden-Donge,
Ruilverkaveling Zonzeel.

In dit archief bevinden zich de volgende gedeponeerde archieven:
- Het archief van de Coördinatie Commissie Beheersregelingen en Projecten (CCB).
De CCB bestond uit medewerkers van de Landinrichtingsdienst (en voordien de Cultuurtechnische Dienst), Bedrijfsontwikkeling en Staatsbosbeheer met de Hoofdingenieur-directeur Landinrichting als voorzitter. Het secretariaat berustte bij het hoofd van de afdeling Beheer Landbouwgronden. De CCB hield zich bezig met de bevordering van een goede coördinatie van de ontwikkeling en uitvoering van beheersregels. Het archief loopt van 1990-1995.
Geschiedenis van het archiefbeheer.

Het archief is gevormd bij de uitvoering van de werkzaamheden van de Inspecteur Landinrichting in de provincie Noord-Brabant. De neerslag dateert van 1939-2006 (zowel te bewaren als te vernietigen materiaal). De archiefbescheiden stonden opgeslagen in een depotruimte van DLG Zuid (Tilburg) aan de Prof. Cobbenhagenlaan 125 te Tilburg. De archiefonderdelen zijn in juni 2008 gecontroleerd op ongedierte en schimmels door Hoogduin Papierrestauratoren te Tilburg. Er is geen sprake van (water)schade door roest, actieve schimmel, insecten. De bescheiden zijn gebundeld in mapjes en zitten in standaard archiefdozen. Er zijn nietjes, elastiekjes, metalen hechters en plakband aangetroffen. In juni 2008 werd het archief overgebracht naar het Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA) voor bewerking. Totdat het archief werd overgedragen aan het Brabants Historisch Informatie Centrum te ’s Hertogenbosch, werd het bewaard in het depot van het Gemeentearchief te Rotterdam.

Verwerving van het archief.

Het archief is in 2009 door het ministerie van LNV overgebracht naar het Brabants Historisch Informatie Centrum, krachtens artikel 23 van de Archiefwet 1995.

Inhoud en structuur van het archief.

Het archief heeft betrekking op de taakstelling en uitvoering van de Inspecteurs Landinrichting. Het archief bestaat voornamelijk uit papieren documenten. De inhoud van de stukken loopt uiteen van: - het geven van adviezen - het doen uitvoeren van onderzoek - het geven van voorlichting - het aanvragen van een ruilverkaveling - het voeren van overleg (vergaderingen). In de gedeponeerde archieven bevinden zich voornamelijk agenda’s en notulen van de vergaderingen.
Selectie en vernietiging.

Het archief is geselecteerd aan de hand van de volgende Basis Selectie Documenten (BSD’s): - BSD 059 Landinrichting Staatscourant 7, 2006 - BSD 143 Organisatie Rijksoverheid Staatscourant 245, 2005. Voor dit archief worden geen aanvullingen verwacht.
Voor meer informatie: http://wetten.overheid.nl/Beleidsterrein Landinrichting.

Verantwoording van de bewerking.

Het archief van de Inspecteur Landinrichting in de provincie Noord-Brabant is in de loop van 2008 bewerkt door het Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA). Er is voornamelijk gebruik gemaakt van het BSD 059, Landinrichting, het betreffende beleidsterrein van de Inspectie Landinrichting. De overige BSD’s zijn gebruikt voor vergaderingen, werkoverleg, informatievoorziening en personeelszaken. Het archiefblok besloeg in totaal circa 16,25 meter. Na selectie bleef er 2,875 meter te bewaren documenten over. De resterende 13,375 meter kwam na bewerking voor vernietiging in aanmerking. Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen. Daarna zijn de stukken genummerd volgens de inventaris. De omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten. Van de te vernietigen stukken zijn vernietigingslijsten opgesteld, deze zijn overgedragen aan de Dienst Landelijk Gebied in Tilburg.
Het archief is primair geordend op archiefvormer. Het archief van de Inspectie Landinrichting is secundair geordend op ruilverkaveling en tertiair op chronologie.
Er zijn geen openbaarheidsbeperkingen.
Het archief is eigendom van de Staat der Nederlanden.

Beperking aan het gebruik.

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens auteursrecht.

Er bestaan geen relevante publicaties.
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS