Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Ge...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1945-1989
1849-1994
Naam archiefblok:
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer, 1945-1989
Archiefbloknummer:
H28024
Omvang:
706,00 meter; 20421 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Algemene Begrotingscommissie
Bijzondere Commissie Aanvulling wet Gemeenschappelijke Regelingen inzake de Samenwerking Gemeenten en Waterschappen
Bijzondere Commissie Aanvullingen over het Wederrechtelijk Gebruik van een Woning/Lokaal en Verhuur van Afbraak Woningen
Bijzondere Commissie Begeleiding van Spaarloon op het Terrein van de Belasting- en Premieheffing
Bijzondere Commissie Beleid inzake Grond- en Kieswet
Bijzondere Commissie Beleid inzake Massamedia en Draadomroepinrichtingen
Bijzondere Commissie Bepalingen met betrekking tot het Einde van Huur en Verhuur van Woonruimte
Bijzondere Commissie Bescherming van het Telefoongeheim naar Belgisch Recht
Bijzondere Commissie Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Bijzondere Commissie Brief inzake de Ontginning van het Gasveld Bergen
Bijzondere Commissie Brief van de Regering inzake Terreurbestrijding
Bijzondere Commissie Comptabiliteitswet
Bijzondere Commissie Deelneming in het Aandelenkapitaal van door de Staat met Anderen op te Richten Financierings Maatschappij
Bijzondere Commissie Deugdelijkheid in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Bijzondere Commissie Financiering van de Bouw en Inrichting van een Kernreactor in Nederland
Bijzondere Commissie Fiscale Faciliteiten voor de Bezitsvorming met betrekking tot Effecten
Bijzondere Commissie Geldelijke Voorzieningen Leden van de Staten Generaal en Hun Nabestaanden; Opneming Additioneel Artikel
Bijzondere Commissie Gemeenschappelijke Regeling tot Oprichting van het Havenschap Terneuzen
Bijzondere Commissie Gemeenschappelijke Regeling tot Oprichting van het Havenschap Vlissingen
Bijzondere Commissie Goedkeuring Beschikking ingevolge Art. 5 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
Bijzondere Commissie Goedkeuring Besluit met betrekking tot Toepassing Art. 4 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
Bijzondere Commissie Goedkeuring Europese Overeenkomst van Radio en Televisie-uitzending door Stations buiten Nationaal Gebied
Bijzondere Commissie Goedkeuring Overeenkomst Nederland/Indonesië inzake de Nog Bestaande Financiële Vraagstukken
Bijzondere Commissie Goedkeuring van de Beschikking van de Minister van Financiën inzake Beperking van de Investeringsaftrek
Bijzondere Commissie Goedkeuring van de Overeenkomst tussen Nederland en de Vincent van Goghstichting
Bijzondere Commissie Goedkeuring van het Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten
Bijzondere Commissie Goedkeuring van het Verdrag betreffende de Politieke Rechten van de Vrouw
Bijzondere Commissie Goedkeuring van het Verdrag met België inzake de Verbinding tussen de Schelde en de Rijn
Bijzondere Commissie Goedkeuring van Verdragen inzake Tekeningen en Modellen
Bijzondere Commissie Goedkeuring Verdrag tussen Nederland en Duitsland inzake de Grenzen van het Continentaal Plat
Bijzondere Commissie Goedkeuring voor Suriname inzake Ondertekende Verdrag tot Oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
Bijzondere Commissie Goedkeuring/Uitvoering Verdrag tegen het Kapen en Wederrechtelijke Gedragingen tegen de Veiligheid van Vliegtuigen
Bijzondere Commissie Grondpolitiek (Voorkeursrecht Gemeenten, Wijziging Onteigeningswet)
Bijzondere Commissie Grondwaterwet
Bijzondere Commissie Herstructurering Wetenschappelijk Onderwijs en Voorbereiding Samenhang HBO-WO
Bijzondere Commissie Herziening van het Echtscheidingsrecht
Bijzondere Commissie Hoofdlijnen Ontwikkeling van de Waddenzee
Bijzondere Commissie Huisvesting der Kamer
Bijzondere Commissie Initiatiefvoorstel Drees/Berger tot Wijziging van de Aanwijzingswet PTT
Bijzondere Commissie Initiatiefvoorstel Wieringa c.s. tot Wijziging van de Onteigeningswet
Bijzondere Commissie Inrichting van een Buisleidingenstraat van Pernis naar de Schelde en een Zijtak van Noordhoek naar Nispen
Bijzondere Commissie Instelling van een Bezitvormingsfonds
Bijzondere Commissie Instelling van een Rijkswegenfonds (Wet op het Rijkswegenfonds)
Bijzondere Commissie Instelling Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Bijzondere Commissie Interim-nota Inkomensbeleid
Bijzondere Commissie Interim-nota inzake de Bestrijding van de Werkloosheid
Bijzondere Commissie Inventarisatie van Voorzieningen voor Gehandicapten
Bijzondere Commissie Jaarlijks door Draagkrachtige Huurders van Woningen in de Rijkskas te Storten Bijdragen
Bijzondere Commissie Maatregelen met betrekking tot de Financiering van de Pensioenvoorzieningen van de Steenkolenmijnindustrie
Bijzondere Commissie Maatregelen voor Oliehoudende Producten uit de Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar/Landen Overzee
Bijzondere Commissie Machtiging tot Deelneming in de Aanvulling der Middelen van de Internationale Ontwikkelings Associatie
Bijzondere Commissie Machtigingswet Inkomensvorming en Bescherming Werkgelegenheid
Bijzondere Commissie Migratie en Begeleiding van Surinamers en Antillianen
Bijzondere Commissie Nadere Regelen betreffende het Accountswezen
Bijzondere Commissie Nieuwe Bepalingen inzake de Inrichting, Samenstelling en Bevoegdheid van het Provinciaal Bestuur
Bijzondere Commissie Nieuwe Regelen met betrekking tot het Afbreken van Zwangerschap
Bijzondere Commissie Nieuwe Regeling van de Winkelsluiting
Bijzondere Commissie Nieuwe Regeling van het Kwekersrecht, het Verkeer van Teeltmateriaal van Land- en Tuinbouwgewassen
Bijzondere Commissie Nota Bejaardenbeleid
Bijzondere Commissie Nota Bejaardenbeleid 1970
Bijzondere Commissie Nota betreffende Achtergronden en Risico's van Druggebruik
Bijzondere Commissie Nota betreffende de zaak Van der Putten
Bijzondere Commissie Nota betreffende het Omroepbestel
Bijzondere Commissie Nota en Bepalingen inzake Buitenlandse Werknemers
Bijzondere Commissie Nota Hoger Onderwijs in de Toekomst
Bijzondere Commissie Nota inzake de Ministeriële Verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis
Bijzondere Commissie Nota inzake de Werkgelegenheid
Bijzondere Commissie Nota inzake Onderwijs- en Arbeidsmaatregelen voor Werkende Jongeren
Bijzondere Commissie Nota Knelpunten Harmonisatie Welzijnsbeleid en -wetgeving
Bijzondere Commissie Nota Noorden des Lands
Bijzondere Commissie Nota Ontwikkeling van de Haagse Agglomeratie en de Afremming van de Groei van de Kantorensector
Bijzondere Commissie Nota Ontwikkeling van het Noorden des Lands
Bijzondere Commissie Nota Situering van Nieuwe Terreinen voor Militaire Doeleinden
Bijzondere Commissie Nota Studiefinanciering
Bijzondere Commissie Nota Ter Beschikkingstelling
Bijzondere Commissie Nota Uitbreiding van de Haagse Agglomeratie
Bijzondere Commissie Nota voor een Nieuw Militair Strafprocesrecht
Bijzondere Commissie Nota Vraagpunten over Herziening van de Politiewet
Bijzondere Commissie Nota Woonwagenbeleid
Bijzondere Commissie Nota's Nationale Parken, Nationale Landschapsparken en Agrarische Cultuurlandschappen
Bijzondere Commissie Onderlinge Aanpassing van Sociale Verzekeringswetten en Belastingwetten
Bijzondere Commissie Onderzoek Militair Aankoopbeleid
Bijzondere Commissie Onteigening van Percelen voor de Uitvoering van het Spaarbekkenproject Brabantse Biesbos door een Waterwinbedrijf
Bijzondere Commissie Ontwerp Financiële Verhoudingswet 1959
Bijzondere Commissie Ontwerp van Wet op de Registeraccountants
Bijzondere Commissie Ontwerp-Noodwet Arbeidsvoorziening
Bijzondere Commissie Ontwerp-Noodwet Geneeskundigen
Bijzondere Commissie Rapport betreffende de Financiële Positie van de Gescheiden Vrouwen en Haar Gezinnen
Bijzondere Commissie Rapport Erediensten
Bijzondere Commissie Rapport Interparlementaire Werkgroep over het Vraagstuk van de Detailhandelsactiviteiten buiten Winkelgebieden
Bijzondere Commissie Rapport over de Kabeltelevisie
Bijzondere Commissie Rapport van de Adviescommissie inzake Migratie van Surinamers en Antillianen
Bijzondere Commissie Rapport van de Commissie Friese Taalpolitiek
Bijzondere Commissie Reactie op Brieven waarin duidelijk wordt gesteld om Bepaalde Uitspraken niet te herzien
Bijzondere Commissie Regelen Beroep op de Raad van State tegen Overheidsbeschikkingen en Wijziging Wet op de Raad van State
Bijzondere Commissie Regelen betreffende Algemene Volkstellingen (Volkstellingenwet)
Bijzondere Commissie Regelen betreffende de Rechtstoestand van de Dienstplichtige Militairen van de Kkrijgsmacht
Bijzondere Commissie Regelen de als Categorieën van Inrichtingen of als Verstrekkingen Vormen als Maatschappelijke Dienstverlening
Bijzondere Commissie Regelen in Belang van het Voorkomen of Beperken van Luchtverontreiniging
Bijzondere Commissie Regelen inzake de Opheffing van de Afd. Effectenregistratie van de Raad voor Rechtsherstel
Bijzondere Commissie Regelen inzake het Beroeps- of Bedrijfsmatig Verlenen van Consumptieve Kredieten
Bijzondere Commissie Regelen inzake Werkstaking
Bijzondere Commissie Regelen inzake Wettelijke Aansprakelijkheid op het Gebied van de Kernenergie
Bijzondere Commissie Regelen met betrekking tot de Handel in Antibiotica, Hormoonpreparaten, Thyreostatica e.d. bestemd voor Dieren
Bijzondere Commissie Regelen met betrekking tot de Reconstructie van Midden-Delfland
Bijzondere Commissie Regelen nopens de Hygiëne op en in Kampeerplaatsen
Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Erkenning van Rijscholen
Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Privaatrechtelijke Bescherming tegen Misleidende Reclame
Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Verontreiniging van Oppervlaktewateren
Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Winning van Bodemmaterialen op of in het onder de Noordzee Continentale Plat
Bijzondere Commissie Regelen ten aanzien van Investeringen in Bepaalde Delen van het Land
Bijzondere Commissie Regelen tot Bevordering van een Goede Toepassing van het Afbetalingsstelsel
Bijzondere Commissie Regelen tot het Tegengaan van Misbruik bij Colportage
Bijzondere Commissie Regelen voor Onderzoek naar en de Winning van Delfstoffen in of op het onder de Noordzee Continentale Plat
Bijzondere Commissie Regelen Wettelijke Aansprakelijkheid Exploitanten van Nucleaire Schepen
Bijzondere Commissie Regeling inzake Vrijstelling van de Militaire Dienst wegens Ernstige Gewetensbezwaren
Bijzondere Commissie Regeling Schadeloosstelling Leden Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bijzondere Commissie Regeling van Bevoegdheden en Verplichtingen van de Assistent-arts
Bijzondere Commissie Regeling van de Arbeids- en Rusttijden van Schepelingen aan Boord van Zeilschepen
Bijzondere Commissie Regeling van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Bijzondere Commissie Regeling van de Titel 'Ing'
Bijzondere Commissie Regeling van het Financieel Statuut van het Koninklijk Huis
Bijzondere Commissie Regeling van het Leerlingwezen
Bijzondere Commissie Regeling Vergoeding van Kosten Welke uit de Vervulling van het Lidmaatschap van de Eerste Kamer Voortvloeien
Bijzondere Commissie Regeling voor het Voortgezet Onderwijs
Bijzondere Commissie Regelingen omtrent Ontgrondingen, Wijziging van de Ontgrondingwet en Aanvulling van de Rivierenwet
Bijzondere Commissie Regels m.b.t. Voorzieningen voor Dienstplichtige Militairen en daarmee Gelijkgestelden bij Arbeidsongeschiktheid
Bijzondere Commissie Regels ter Bescherming van het Telefoongeheim
Bijzondere Commissie Regeringsbeleid ten aanzien van Blokkades van Waterwegen
Bijzondere Commissie Retorsiewet Zeescheepvaart
Bijzondere Commissie Spreiding Rijksdiensten
Bijzondere Commissie Strafbaarstelling van het Gewelddadig in zijn Macht Brengen of Houden van Luchtvaartuigen
Bijzondere Commissie Structuurschema ELektriciteitsvoorziening
Bijzondere Commissie Tegemoetkoming in Schade als Bedoeld in Art. 8 van de Deltawet en door de Afsluiting van de Lauwerszee
Bijzondere Commissie Uitbanning van Elke Vorm van Rassendiscriminatie
Bijzondere Commissie Uitkering/belastingvrijdom Koninklijk Huis alsmede Geldelijke Voorzieningen Leden der Staten-Generaal
Bijzondere Commissie Uitvoering en Wijziging Vleeskeuringwet
Bijzondere Commissie Ultracentrifugeproject
Bijzondere Commissie Vaarplicht in Geval van Oorlog etc.
Bijzondere Commissie Vaarplichtwet
Bijzondere Commissie Vaststelling Nieuwe Voorschriften omtrent Wegenplannen en de Uitkeringen voor Wegen
Bijzondere Commissie Vaststelling van Overgangsregelen van de Wet nopens de Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Bijzondere Commissie Verdere Opschorting van de Overgang van Rechtswege van Gemeenten van Rijks- naar Gemeentepolitie en Omgekeerd
Bijzondere Commissie Verlenging KB over Onverbindend Verklaring van Bepalingen betr. Verticale Prijsbinding in Mededingingsregelingen
Bijzondere Commissie Verlenging Regeling inzake de Bevoegdheden en Verplichtingen van de Assistent-arts door Hernieuwde Vaststelling
Bijzondere Commissie Verlenging van de Wettelijke Vakantieduur in het Burgerlijk Wetboek
Bijzondere Commissie Verplichte Deelneming in een Beroepspensioenregeling
Bijzondere Commissie Verplichte Verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid inzake Motorvoertuigen
Bijzondere Commissie Vervallen van Art. 185 van de Grondwet onder Opneming van een Additioneel Artikel
Bijzondere Commissie Verzoekschrift H.A. Dolleman te Rotterdam
Bijzondere Commissie Verzoekschrift van J.H.W. Nelissen te Beesel om Schadevergoeding
Bijzondere Commissie Voorbehouden bij het Europees Vestigingsverdrag
Bijzondere Commissie Vooropleidingseisen voor Toelating tot het Examen van Kandidaat-Deurwaarder
Bijzondere Commissie Voorstel Boot/Van Schaik tot Wijziging van Diverse Wetten t.b.v. Nagelaten betrekkingen van Werknemers
Bijzondere Commissie Voorstel De Gaay Fortman tot Invoering van de Rechtsmiddelen van Cassatie in Belang van de Wet Mil. Strafrecht
Bijzondere Commissie Voorstel De Gaay Fortman/Jurgens tot Wijziging van de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst
Bijzondere Commissie Voorstel Dijkstra/Goudsmit tot Wijziging van de Wegenverkeerswet
Bijzondere Commissie Voorstel Geurtsen/Van Schaik tot Wijziging van de Wet op de Kansspelen
Bijzondere Commissie Voorstel Lamberts/Roethof tot het Wijzigen van het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering
Bijzondere Commissie Voorstel op de Comptabiliteitswet
Bijzondere Commissie Voorstel van der Sanden c.s. inzake Wet Europese Verkiezingen
Bijzondere Commissie Voorstel van Oele tot het Wijzigen van de Mijnwet Continentaal Plat
Bijzondere Commissie Voorstel van Rossum tot Wijziging van de Loodswet
Bijzondere Commissie Voorstel van Thijn c.s. tot Verandering van Art. 90, 137 en 152 van de Grondwet
Bijzondere Commissie Voorstel Vondeling c.s. tot Wijziging Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
Bijzondere Commissie Voorstel Vondeling tot het Brengen van Onroerende Goederen onder de Werkingssfeer van de Prijzenwet
Bijzondere Commissie Voorziening bij de Kroon tegen Administratieve Beschikkingen
Bijzondere Commissie Voorzieningen met betrekking tot Premiespaarregelingen en Winstdelingsspaarregelingen voor Werknemers
Bijzondere Commissie Voorzieningen ten Aanzien van Installaties op het onder de Noordzee Gelegen Deel van het Continentaal Plat
Bijzondere Commissie Wereldvoedselconferentie 1974
Bijzondere Commissie Werkgroep Rhodesië Boycot
Bijzondere Commissie Wet op de Dierproeven
Bijzondere Commissie Wet op de Kansspelen
Bijzondere Commissie Wet op de Lijkbezorging
Bijzondere Commissie Wet op de Ondernemingsraden
Bijzondere Commissie Wet op de Raad van State
Bijzondere Commissie Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf
Bijzondere Commissie Wet Openbaarheid van Bestuur
Bijzondere Commissie Wet Premie Kerkenbouw
Bijzondere Commissie Wet Verhoging Kiesdrempel
Bijzondere Commissie Wet Ziektekostenvoorziening Ambtenaren
Bijzondere Commissie Wetenschappelijk Onderwijs voor de Krijgsmacht
Bijzondere Commissie Wetsontwerp Eerste Richtlijnen Vennootschapsrecht
Bijzondere Commissie Wetsontwerp Jeugdfilmkeuring en het Initiatiefontwerp Voogd tot Afschaffing van de Filmkeuring voor Volwassenen
Bijzondere Commissie Wetsontwerp Jeugdspaarwet
Bijzondere Commissie Wetsontwerp tot Aanvulling van Art. 11 van de Drank- en Horecawet
Bijzondere Commissie Wetsontwerp tot Voorlopige Voorziening inzake Verruiming van het Gemeentelijke Belastinggebied
Bijzondere Commissie Wetsontwerp Wet op de Loonvorming
Bijzondere Commissie Wetsontwerp Wijziging van de Wet Goederenvervoer
Bijzondere Commissie Wettelijke Bepalingen m.b.t. Huur en Verhuur van Bedrijfsruimte en tot Onteigening van Verhuurde Bedrijfsruimte
Bijzondere Commissie Wijziging Art. 2 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
Bijzondere Commissie Wijziging Art. 240Bis en Intrekking Art. 451ter van Wetboek van Strafrecht
Bijzondere Commissie Wijziging Bepalingen van het Wetboek van Koophandel omtrent Makelaars
Bijzondere Commissie Wijziging Loterijwet en Wet op de Loterijbelasting
Bijzondere Commissie Wijziging van Art. 23 van de Machtigingswet Inkomensvorming en Bescherming Werkgelegenheid
Bijzondere Commissie Wijziging van Art. 4 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
Bijzondere Commissie Wijziging van de Art. 1637s en 1638r van het Burgerlijk Wetboek
Bijzondere Commissie Wijziging van de Art. 53-54c van het Wetboek van Koophandel
Bijzondere Commissie Wijziging van de Artikelen 19 en 23 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
Bijzondere Commissie Wijziging van de Bedragen Vastgesteld in de Art. 22, 23 en 26 1e Lid van de Grondwet
Bijzondere Commissie Wijziging van de Bepalingen inzake Gemeentelijke en Provinciale Belastingen
Bijzondere Commissie Wijziging van de Bepalingen omtrent de Beëindiging van Arbeidsovereenkomsten
Bijzondere Commissie Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet
Bijzondere Commissie Wijziging van de Erfgooierswet 1912
Bijzondere Commissie Wijziging van de Financiële Verhoudingswet 1960
Bijzondere Commissie Wijziging van de Financiële Verhoudingswet 1960 en de Algemene Bijstandswet
Bijzondere Commissie Wijziging van de Jachtwet en Dierenvervoer
Bijzondere Commissie Wijziging van de Krankzinnigenwet
Bijzondere Commissie Wijziging van de Landbouwwet, Financiële Verhoudingswet en Provinciewet
Bijzondere Commissie Wijziging van de Luchtvaartwet m.b.t. de Aanwijzing van Luchtvaart-terreinen en het Vliegveld Welschap
Bijzondere Commissie Wijziging van de Medische Tuchtwet
Bijzondere Commissie Wijziging van de Octrooiwet
Bijzondere Commissie Wijziging van de Onteigeningsprocedure
Bijzondere Commissie Wijziging van de Ontgrondingswet
Bijzondere Commissie Wijziging van de Pensioen- en Spaarfondsenwet
Bijzondere Commissie Wijziging van de Rijksoctrooiwet en Goedkeuring van het Europese Octrooiverdrag
Bijzondere Commissie Wijziging van de Rijtijdenwet 1936
Bijzondere Commissie Wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904
Bijzondere Commissie Wijziging van de Veewet
Bijzondere Commissie Wijziging van de Warenwet
Bijzondere Commissie Wijziging van de Wegenverkeerswet
Bijzondere Commissie Wijziging van de wet Bezitvormingsfonds
Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst
Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet Olieverontreiniging Zeewater
Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet Selectieve Investeringsregeling
Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet tot Regeling van de Schadeloosstelling voor de Leden der Tweede Kamer
Bijzondere Commissie Wijziging van de Ziekenfondswet
Bijzondere Commissie Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Huurwet
Bijzondere Commissie Wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Huur/ Verhuur van Bedrijfsruimte
Bijzondere Commissie Wijziging van het Militair Strafprocesrecht, het Militair Strafrecht en Tuchtrecht en de Wet Gevangeniswezen
Bijzondere Commissie Wijziging Wet Immunisatie Militairen
Bijzondere Commissie Wijziging wet op de Krijgstucht en Militair Straf(proces)recht en Herziening van het Militair Tuchtrecht
Bijzondere Commissie Wijziging Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
Bijzondere Commissie Wijziging Wet Uitkeringen Wegen
Bijzondere Commissie Wijziging Wetboek van Koophandel (Voorzieningen m.b.t. de Structuur der Naamloze en Besloten Vennootschap)
Bijzondere Commissie Wijziging Wetboek van Strafrecht, Wet op de Economische Delicten, Burgerlijk Wetboek en Besluit Arbeidsverhoudingen
Bijzondere Commissie Ziekenfondswet
Commissie tot Onderzoek der Geloofsbrieven
Commissie voor de Huishoudelijke Aangelegenheden
Commissie voor de Verzoekschriften
Commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer
Gemengde Commissie voor de Stenografie uit de beide Kamers der Staten-Generaal
Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie
Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie (IPU)
Vaste Commissie Ambtenarenzaken en Pensioenen
Vaste Commissie Bescherming Burgerbevolking
Vaste Commissie Betrekkingen met de Nederlandse Antillen
Vaste Commissie Betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen
Vaste Commissie Binnenlandse Veiligheidsdienst
Vaste Commissie Binnenlandse Zaken
Vaste Commissie Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Vaste Commissie Buitenlandse Zaken
Vaste Commissie Civiele Verdediging
Vaste Commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Vaste Commissie Defensie
Vaste Commissie Deltazaken
Vaste Commissie Duidelijke Taal
Vaste Commissie Economische Zaken
Vaste Commissie Financiën
Vaste Commissie Indische Zaken
Vaste Commissie Indonesië
Vaste Commissie Industrie
Vaste Commissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
Vaste Commissie Justitie
Vaste Commissie Kernenergie
Vaste Commissie Landbouw
Vaste Commissie Landbouw en Visserij
Vaste Commissie Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Vaste Commissie Maatschappelijk Werk
Vaste Commissie Midden- en Kleinbedrijf
Vaste Commissie Middenstand
Vaste Commissie Milieuhygiëne
Vaste Commissie Naturalisaties
Vaste Commissie Ombudsman
Vaste Commissie Onderwijs
Vaste Commissie Onderwijs en Wetenschappen
Vaste Commissie Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Vaste Commissie Ontwikkelingssamenwerking
Vaste Commissie Oorlog en Marine
Vaste Commissie Overgangszaken Indonesië
Vaste Commissie Overzeese Rijksdelen
Vaste Commissie Repatriëring
Vaste Commissie Repatriëring uit Indonesië
Vaste Commissie Scheepvaart
Vaste Commissie Sociale Verzekering
Vaste Commissie Sociale Zaken
Vaste Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid
Vaste Commissie Uniezaken
Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat
Vaste Commissie Visserij
Vaste Commissie Volksgezondheid
Vaste Commissie Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
Vaste Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Vaste Commissie voor de Handelspolitiek
Vaste Commissie voor de Rijksuitgaven
Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht
Vaste Commissie Watersnood
Vaste Commissie Wederopbouw en Volkshuisvesting
Vaste Commissie West-Indië
Vaste Commissie Wetenschapsbeleid
Vaste Commissie Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs
Vaste Commissie Zaken Overzee
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat roosters der werkzaamheden, agenda's, notulen en de zgn. gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; geloofsbrieven van de kamerleden, schriftelijke vragen van de kamerleden en antwoorden van de regering, ingekomen verzoekschriften en andere bescheiden van particulieren; en commissiearchieven van de vaste commissies, bijzondere commissies en overige commissies. De Handelingen zijn niet in dit archief opgenomen.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.02
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1849-1994
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Henny van Schie, 10 mei 2006
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD (G) : General International Standard Archival Description, second edition , Ottawa 2000; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen , Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2004
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS