Uw zoekacties: Rotary Club Zwolle-Noord
x1073 Rotary Club Zwolle-Noord ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1073 Rotary Club Zwolle-Noord ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Rotary International is in 1905 in Chicago door Paul Harris opgericht met het doel in het harde, zelfzuchtige zakenleven van die stad een element van vriendschap en hulpvaardigheid te brengen. De eerste groep leden ontmoette elkaar aanvankelijk afwisselend in elkaars kantoren: vandaar de naam Rotary.
Geleidelijk is Rotary International uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie. Het doel van Rotary is het aanmoedigen en versterken van de wil om te dienen in het dagelijkse leven.
Rotary tracht dit doel te verwezenlijken door:
1. het beter leren kennen en begrijpen van elkaar;
2. het erkennen van de waarde van elke als zinvol beleefde arbeid en het streven om in eigen werkkring de wil tot dienen gestalte te geven;
3. uit te gaan van de gedachte, dat de doelstelling van Rotary op alle levensgebieden van mens en maatschappij betrekking heeft;
4. het bevorderen van vriendschappelijke internationale contacten.
Slagzin van Rotary is: "Service above self" (dienstbaarheid boven eigenbelang).
In Rotaryverband streeft men naar hulpvaardigheid en verdraagzaamheid jegens elkaar door het scheppen van een sfeer van vriendschap en vertrouwelijkheid. Er wordt in de beslotenheid van de vriendenkring inzicht gegeven in de betekenis van het eigen beroep of bedrijf voor de maatschappij door het houden van voordrachten. De leden worden opgewekt onderling waardering en begrip te tonen voor elkaars werk en problemen.
Ook wordt stelselmatig belangstelling gewekt voor noden en behoeften, die er plaatselijk, nationaal of internationaal bestaan en waarvoor nog geen oplossingen zijn. Er worden dan acties op touw gezet om te proberen daar iets aan te doen.
Alleen op uitnodiging kan iemand met een leidinggevende functie lid worden van een Rotaryclub. Er kan van elke functie maar één vertegenwoordiger lid zijn. Hiervoor zorgt de classificatiecommissie. Een rotarian is altijd iemand met een verantwoordelijke positie in de maatschappij.
De verplicht te bezoeken wekelijkse samenkomst (Attendance) dwingt de leden van een club zeer intensief met elkaar van gedachten te wisselen over elkaars beroep en over al het andere dat de samenleving beroert.
Een Rotaryclub wijkt sterk af van een sociëteit, waar de neiging bestaat gelijkgestemden bijeen te brengen. In Rotary wordt er juist bewust naar gestreefd, dat de leden verschillen in beroep, maatschappelijke positie, leeftijd, politieke gezindheid, godsdienstige overtuiging en sociale achtergrond.
Rotary streeft er naar om de leden, ondanks hun verschillende achtergrond, in een ontspannen vriendschappelijke sfeer en op basis van gelijkheid met elkaar te doen omgaan en naar elkaar te luisteren. Rotary probeert haar leden een kader te bieden om onze hedendaagse samenleving beter te leren kennen en begrijpen. Het wil de leden opwekken die samenleving beter te dienen, in het bijzonder in het beroep.
Iedere Rotaryclub telt daartoe een aantal commissies op basis van de vier, zogenaamde avenues: community service, vocational service, international service en clubservice.
Geleidelijk ontstonden nog meer commissies, en wel voor: classificatie, jeugdzaken, Rotary Foundation, het programma, public relations, Rotaract en milieu.
Sommige daarvan beschikken over een door Rotary Nederland samengesteld zogenaamd Funktieboek. Daarin wordt ieder jaar schriftelijk verslag gedaan van de ondernomen activiteiten.
De zorg voor het archief van de club als zodanig berust bij de secretaris. De ruggengraat van het clubarchief wordt gevormd door de Weekberichten. Daarin wordt verslag gedaan van de wekelijkse bijeenkomsten. Ze zijn derhalve te beschouwen als de notulen van de algemene vergadering.
Er zijn twee besturen binnen een Rotaryclub die elkaar ten dele overlappen: Het Groot Bestuur wordt gevormd door het Klein bestuur, aangevuld met de voorzitters van alle commissies. Het Klein Bestuur bestaat uit: voorzitter, inkomend voorzitter, oud-voorzitter, secretaris en penningmeester.
De bestuursfuncties worden in principe steeds slechts voor één jaar vervuld. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Om de onderlinge band tussen leden te bevorderen wordt periodiek bij één van de leden thuis een Avondje van Zes of firesidemeeting gehouden, waarbij gediscussieerd wordt over een maatschappelijk probleem.
Rotary Nederland is territoriaal in een aantal districten ingedeeld met aan het hoofd een jaarlijks wisselende gouverneur. Elk district omvat enkele tientallen Rotaryclubs met ieder een officieel vastgelegd wervingsgebied.
De Rotaryclub Zwolle-Noord is opgericht door F.T. Pesman, lid van de Rotaryclub Zwolle. In februari 1966 begon hij met het werven van toekomstige leden. Op 2 januari 1967 kreeg de club haar charter. Eerste voorzitter was Drs. D. van den Akker. Zwolle-Noord begon met 25 charterleden. Geleidelijk groeide het aantal leden tot boven de vijftig. Op initiatief van Drs. D. van den Akker zijn in de loop der jaren een nieuwe Rotaryclub in Zwolle, Zwolle-IJsselland genaamd (1984), een Past-rotarian-club voor gepensioneerde rotarians (1987), een Rotaractclub voor jongeren tot 25 jaar (1986) en een Rotaryclub Staphorst-Reestland (1985) opgericht. Als dank voor zijn vele Rotaryactiviteiten ontving Van den Akker de versierselen van het Paul Harris fellowship. Dezelfde hoge Rotary-onderscheiding viel rotarian Ir. D. van der Zaken ten deel, die in 1994 de Rotaryclub Zwartewatersteden oprichtte.
Het wervingsgebied voor de club Zwolle-Noord werd hierdoor, vergeleken met de oprichting, sterk verkleind.
Hoewel het veelvuldig wisselen van het secretariaat uiteraard nadelig inwerkt op de archiefvorming, is het archief van de Rotaryclub Zwolle-Noord redelijk compleet.
Toen Drs. F.C. Berkenvelder zijn werkzaamheden als secretaris in 1978 neerlegde, is op zijn voorstel het archief, zoals het tot dat jaar bewaard was gebleven, in bewaring gegeven aan het gemeentearchief van Zwolle. Sedertdien hebben een aantal malen, meestal bij wisseling van het secretariaat, dat om redenen van continuïteit doorgaans gedurende twee achtereenvolgende jaren door eenzelfde persoon wordt gevoerd, aanvullingen plaats gehad.
Met het oog op zijn vertrek als gemeentearchivaris heeft Drs. F.C. Berkenvelder in 1994 nog zoveel mogelijk archivalia bij de diverse functionarissen binnen de Rotaryclub Zwolle-Noord opgehaald en geïnventariseerd. Bij deze inventarisatie is een scheiding gemaakt tussen archivalia in eigenlijke zin en het aangetroffen documentatiemateriaal, bestaande uit foto's, jubileumboeken en brochures. Vernietigd zijn alle stukken, toegezonden door Rotary International, Rotary Nederland en de gouverneur, tenzij zeer uitdrukkelijk tot de Rotaryclub Zwolle-Noord gericht.
De ordening van het overgebleven materiaal met een aanvang van ongeveer een strekkende meter, was eenvoudig. Wegens de geringe omvang zijn de archiefstukken per rubriek en inventarisnummer chronologisch gerangschikt.
Het archief is-voor wat de laatste 20 jaren betreft-niet openbaar.
Inventaris
1. Archief
2. Documentatie
3. Aanvullingen
Kenmerken
Datering:
1966 - 1996 (1999)
Omvang archiefblok:
2,10 m
Toegang:
Berkenvelder, F.C., Inventaris van het archief van de Rotaryclub Zwolle-Noord
Plaats en jaar van uitgave:
Zwolle (1997)
Bijzonderheden:
Oud: VA032
Openbaarheid:
Stukken jonger dan 20 jaar zijn beperkt openbaar
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS