Uw zoekacties: Archieven van het Ambtsbestuur van Bommel en de Bommelerwaar...
x3052 Archieven van het Ambtsbestuur van Bommel en de Bommelerwaard en van de dijkstoelen in de Bommelerwaard, 1580 - 1837 (1842) ( Regionaal Archief Rivierenland )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3052 Archieven van het Ambtsbestuur van Bommel en de Bommelerwaard en van de dijkstoelen in de Bommelerwaard, 1580 - 1837 (1842) ( Regionaal Archief Rivierenland )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis
2. Archief en inventarisatie
Noten
1. Voor een meer recente studie over de ambtmannen zie: J. Kuys, De ambtman in het Kwartier van Nijmegen (ca.1250 - 1543), Nijmegen 1987.
2. Zie de Dijkbrief van Graaf Reynold van 8 december 1327. (Geld. Placaatboek II, App.I, 71).
3. Voorzover bekend hebben slechts twee ambtslieden zelf het dijkgraafschap uitgeoefend, nl. Johan de Cock van Delwijnen, heer tot Wadenoyen (1703 - 1724) en Jan Walraven de Cock van Haaften (1766 - 1782).
4. Voor een overzicht van de ambtmannen vóór 1538 zie: J. Kuys, De ambtman, p.348 - 358.
5. Zie Geld. PLacaatboek II, App.I, 99.
6. Later zijn deze archieven weer overgedragen aan het Polderdistrict Bommelewaard. Momenteel worden ze beheerd door het Streekarchief Bommelerwaard te Zaltbommel.
7. Hertogelijk Archief voorlopig inv.nr. 32, vgl. Van Spaen, III, p.345. Een dijkgraaf bestond er reeds in 1276.
8. Zie Geld. Placaatboek II, App.I, 107 e.v.
9. De wijzigingen van 1716 en 1763 waren zeer belangrijk; de eerste bevatte voorschriften betreffende het cieren van zinkpakkingen, de aanleg van kribben; de tweede, welke betrekking had op de Waaldijken, hield bepalingen in betreffende het opmaken van dijken, het halen van grof zand en bikkels en aardhalingen uit de binnenlanden. De wijziging van 1713 betrof uitsluitend de Tielerwaard; bij besluit van 24 april 1723 werd deze wijziging ook op de Bommelerwaard van toepassing verklaard.
10. Zie het besluit van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 1834 (Provinciaal Blad, nummer 76).
11. Dit is aan de eigenaars van een bepaald stuk grond, waarop de onderhoudslast van een bepaald dijkvak rustte.
12. Heerewaarden en Brakel bleven buiten dit contract; de dijksplichtigen in die dorpen betaalden op eigen kosten het gewoon en buitengewoon onderhoud van hun dijkvak.
13. Boezemrecht: recht van dijk- of waterschapsbesturen om, indien enig dijkvak verlaten werd bevonden, bij ongenoegzaamheid van de bezittingen van de dijkplichtigen van het onderhoud, de oude boezem of oorsprong van dat deel op te zoeken, m.a.w. alle goederen van de laatstvorige eigenaar van het land, dat met die dijk bezwaard was 'in den dijk te brengen', d.i. ze voor het onderhoud aan te wijzen. Waren ook deze niet voldoende dan mocht worden 'voort geboezemd' op de boezem van de voorafgaande eigenaar van dat land en wat daaruit gesproten was, enz. Zie: A.A. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht van Nederland vóór 1795, Ie dl. p.206.
14. Zie inventaris Archief Polderdistrict 1838-1941, archiefblok 3063, inventarisnummer 3063/276.
15. R.H.C. van Maanen, Inventaris van het archief van het Ambt Tielerwaard, 1534-1825 (1850), Geldermalsen 2000.
Literatuur
Beekman, A.A., De strijd om het bestaan. Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden in Nederland, Zutphen 1887.
Beekman, A.A., Dijk en waterschapsrecht in Nederland, Den Haag 1905 - 1907, 2 dln.
Bondam, A.C., Verslag van het Rijksarchief te Arnhem over 1915, in: Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1915.
Kuys, J., De ambtman in het Kwartier van Nijmegen (ca.1250 - 1543), Nijmegen 1987.
Maanen, R.H.C. van, Inventaris van het archief van het Ambt Tielerwaard 1524-1825 (1850), Geldermalsen 2000.
Martens van Sevenhoven, A.H., Inventaris van het archief der Geldersche Rekenkamer, 1559 - 1795 en van de Commissarissen belast met het beheer van de Geldersche Domeinen, 1543 - 1559, Den Haag 1925 - 1926, 2 dln.
Ven, A.J. van de, Inventaris van het Oud-archief van de gemeente Zaltbommel, Zaltbommel 1935.
Bijlagen Inleiding
BIJLAGE 1: LIJST VAN IN 1995, 1999 en 2013 AAN HET STREEKARCHIVARIAAT WEST BETUWE OVERGEDRAGEN STUKKEN
NB. De stukken zijn daar opgenomen in het archief van het Ambt Tielerwaard. Dat archief berust inmiddels ook bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) te Tiel.
3052/5. Uittreksels uit de resolutieboeken van het ambtsbestuur van de Tielerwaard, 1681, 1687, 1694-1695, 1698, 1784, 1 omslag. 3052/210. Memories van 'onverhefte leenen' in enkele dorpen van de Tielerwaard, 1746-1747, 1 omslag. 3052/211. Memories van 'onverhefte leenen' onder Beest en Renoy, 1e helft 18e eeuw, 1 omslag. 3052/222. Lijsten van taxatie van de gemene middelen in de Tielerwaard, 1729, 1737, 1739-1740, 1742, 1745, 1759, 1762-1763, 1 omslag. 3052/223. Lijst van de generale middelen in de Tielerwaard, 1767, 1 omslag. 3052/224. 'Calculatie' van de middelen in de Tielerwaard, 1760, 1762, 1 omslag. 3052/231. 'Uitzetting' van 4 stuivers per morgen over de dorpen in de Tielerwaard aan de Waalkant, bij Landschapsresolutie van 18 nov 1766', 1772; afschrift, 1 stuk. 3052/236. Staat van restanten van het familiegeld in de Tielerwaard, 1701, 1 omslag. 3052/237. Rekeninge door Egb. Blomhert over de ontvangsten en uitgaven wegens het familiegeld in de Tielerwaard, 1709-1710, 1714-1717, 1 omslag. 3052/241a. Lijsten betreffende de invordering van de contributie van Haaften, Geldermalsen en Zennewijnen voor de Bataafse gewapende burgermacht, 1797-1798, 1 omslag. 3052/246. Zettingen' van de ambtslasten in de Tielerwaard, 1661, 1675 - 1676, 1681, 1 omslag 3052/247 Bijlagen van de zettingen van de ambtslasten in de Tielerwaard, 1640, 1642, 1644, 1646 - 1652, 1656, 1659, 1661, 1667 - 1670, 1677, 1682, 1693, 1697, 1699, 1701, 1707, 1 omslag 3052/248. Bijlagen van de rekeningen van de ambtslasten in de Tielerwaard, 1742, 1768, 1797, 1 omslag. 3052/249. Rekening door J.P. de Virieu, ambtsrentmeester, aan de leden van het Ambt Tielerwaard wegens ontvangst van de landerijen te Opijnen en uitgaaf aan de kribdammen aldaar, 1791-1792, 1 omslag. 3052/252 - 3052/253. Rekeningen door de ambtman, aan de Ridderschap van het Ambt Tielerwaard wegens de rente van de opbrengst van de verkochte vicariegoederen, belegd in obligaties van het Kwartier, 1724-1752, 2 omslagen. 3052/252.1724 - 1740 door Walraven van Haaften, afgehoord 1741. 3052/253. 1741 - 1752 door Barthold van Haaften, afgehoord 1753. 3052/254. Rekening door Mathias Spillenaar, rentmeester van het Adellijk Stift van Zennewijnen, van goederen het Stift competerende, 1786, 1 kartern. 3052/273. Ordonnantie op de jacht vastgesteld door ambtman en jonkeren van de Tielerwaard, met ontwerp, 1679, 1 omslag. 3052/274a. Ordonnantie betreffende de jacht in het Ambt van de Tielerwaard, gerenoveerd door ambtman en jonkeren, 1685, 1 stuk. 3052/277. Stukken betreffende een geschil voorgelegd aan de Staten des Vorstendoms Gelre en het Graafschap Zutphen tussen mr. Th.L. Doesburg, eigenaar van de Heerlijkheid Varik, en de schout, buurmeesters en gerichtsnaburen van Varik, wegens de Heemse Kade, 1676, 1 omslag.
BIJLAGE 2: CONCORDANSEN
Concordans tussen de oude en nieuwe nummers in deze inventaris. In de eerste kolom de oude nummers en in de tweede kolom de nieuwe nummers.
3052/1a -> 3052/599 3052/1b -> 3052/600 3052/1c -> 3052/601 3052/2a -> 3052/602 3052/2b -> 3052/603 3052/3a -> 3052/604 3052/3b -> 3052/605 3052/3c -> 3052/606 3052/6a -> 3052/881 en 3052/900 t/m 3052/903 3052/6b -> 3052/904 t/m 3052/908 3052/6c -> 3052/908 t/m 3052/910 3052/6d -> 3052/911 t/m 3052/913 3052/6e -> 3052/611 3052/7a -> 3052/612 3052/7b -> 3052/613 3052/7c -> 3052/614 3052/8a -> 3052/615 3052/8b -> 3052/616 3052/13a -> 3052/693 3052/14 -> 3052/705 t/m 3052/713 3052/206a -> 3052/617 3052/213 -> 3052/987 t/m 3052/991 3052/214 -> 3052/991 t/m 3052/995 3052/228 -> 3052/860 t/m 3052/867 3052/233a -> 3052/689 3052/235 -> 3052/849 t/m 3052/859 3052/239a -> 3052/690 3052/239b -> 3052/691 3052/239c -> 3052/692 3052/250 -> 3052/996 t/m 3052/999 3052/259a -> 3052/618 3052/259b -> 3052/619 3052/259c -> 3052/620 3052/272a -> 3052/621 3052/272b -> 3052/622 3052/272c -> 3052/623 3052/272d -> 3052/624 3052/272e -> 3052/625 3052/272f -> 3052/626 3052/272g -> 3052/627 3052/272h -> 3052/628 3052/272j -> 3052/629 3052/272k -> 3052/630 3052/272l -> 3052/631 3052/272m -> 3052/632 3052/272n -> 3052/633 3052/272o -> 3052/634 3052/272p -> 3052/635 3052/273a -> 3052/273 3052/274b, c -> 3052/638 3052/274d -> 3052/639 3052/277a -> 3052/640 3052/281 (eerder 3052/Cox XXV) -> 3060/19 3052/290 -> 3052/868 t/m 3052/874 (1812) 3052/291 -> 3052/874 (1813) t/m 3052/878 3052/346a -> 3052/641 3052/346b -> 3052/642 3052/346c ->3052/643 3052/360a -> 3052/644 3052/360b -> 3052/645 3052/360c -> 3052/646 3052/360d -> 3052/647 3052/360e -> 3052/648 3052/362 -> 3052/688 en 3052/694 t/m 3052/700 3052/364a -> 3052/649 3052/364b -> 3052/650 3052/365a -> 3052/651 3052/365b -> 3052/652 3052/367a -> 3052/653 3052/367b -> 3052/654 3052/367c -> 3052/655 3052/425a -> 3052/656 3052/530a -> 3052/657 3052/439a -> 3052/658 3052/439b -> 3052/659 3052/439c -> 3052/660 3052/439d -> 3052/661 3052/439e -> 3052/662 3052/439f -> 3052/663 3052/440a -> 3052/664 3052/440b -> 3052/665 3052/440c -> 3052/666 3052/441a ->3052/667 3052/441b -> 3052/668 3052/453 -> 3052/914 t/m 3052/928 3052/454 -> 3052/929 t/m 3052/947 3052/455 -> 3052/948 t/m 3052/956 3052/456 -> 3052/957 t/m 3052/961 3052/457 -> 3052/962 t/m 3052/986 3052/501 -> 3060/21 3052/504 -> Dit inv.nr. was niet meer aanwezig toen het archief onder het beheer kwam van het Streekarchief Bommelerwaard, het zou (wanneer precies is niet bekend) overgebracht zijn naar Bataafs-Franse archieven in Gelderland in wat nu is het Gelders Archief te Arnhem.
Concordans tussen dit archiefblok en de Collectie Cox (thans archiefblok 3060), met uitzondering van een aantal stukken die eerder al aan andere archieven waren toegevoegd):
3052/I -> 3020/1152 (Onder blanco-nummer ook opgenomen in de inventaris archiefblok 3060) 3052/II -> 3020/1153 (Onder blanco-nummer ook opgenomen in de inventaris archiefblok 3060) 3052/III -> 3060/1 3052/IV -> 3060/2 3052/V -> 3060/3 3052/VI a -> 3060/4 3052/VIb -> 3060/5 3052/VII -> 3060/6 3052/VIIIa -> 3060/7 3052/VIIIb -> 3060/8 3052/IX -> 3060/11 3052/X -> 3060/10 3052/XIa -> 3185/99 (Dingsignaten van Zaltbommel 1584-1590) 3052/XIb -> 3185/100 (Dingsignaten van Zaltbommel 1621-1624) 3052/XII -> 3060/9 3052/XIII -> 3060/12 3052/XIV -> 3060/13 3052/XV -> 3052/600 (Resolutieboek Ambtsbestuur Bommeler- en Tielerwaard 1650-1676) 3052/XVI -> 3052/283 -3052/289 (Dijksignaten Hoge Dijkstoel Bommelerwaard 1725-1836) 3052/XVII -> 3052/451 - 3052/452 (Notulenboek gezamenlijke corpora van de Meidijk 1796-1837) 3052/XVIII -> 3052/427 -3052/430 (Dijksignaten Dijkstoel Rossum 1636-1838) 3052/XIX -> 3052/414 - 3052/423 (Dijksignaten Dijkstoel Nederhemert 1603-1837) 3052/XX -> 3052/435 -3052/436 (Dijkboeken Dijkstoel Rossum 1828, 1835) 3052/XXI -> 3052/140 - 3052/141 (Landdagsrecessen 1795-1797) 3052/XXII -> 3052/194 - 3052/195 (Kwartiersrecessen 1795-1797) 3052/XXIII -> 3060/20 3052/XXIV -> 3060/14 3052/XXV (later 3052/281) -> 3060/19 3052/XXVI -> 3060/15 3052/XXVII -> 3060/16 3052/XXVIII -> 3060/17 3052/XXIX -> 3060/18 3052/501 -> 3060/21
Concordans tussen de oude nummers van het Archief van de Dijkstoel Brakel (oud archiefblok 3061) en de nummers die de stukken in dit archiefblok 3052 kregen.
3061/1 -> 3052/715 3061/2 -> 3052/716 3061/3 -> 3052/717 3061/4 -> 3052/718 3061/5 -> 3052/719 3061/6 -> 3052/720 3061/7 -> 3052/721 3061/8 -> 3052/722 3061/9 -> 3052/723 3061/11 -> 3052/725 3061/12 -> 3052/726 3061/13 -> 3052/727 3061/14 -> 3052/728 3061/15 -> 3052/729 3061/16 -> 3052/730 3061/17 -> 3052/731 3061/18 -> 3052/732 3061/19 -> 3052/733 3061/20 -> 3052/734 3061/21 -> 3052/735 3061/22 -> 3052/736 3061/23 -> 3052/737 3061/24 -> 3052/738 3061/25 -> 3052/739 3061/26 -> 3052/740 3061/27 -> 3052/741 3061/28 -> 3052/742 3061/29 -> 3052/743 3061/30 -> 3052/744 3061/31 -> 3052/745 3061/32 -> 3052/746 3061/33 -> 3052/747 3061/34 -> 3052/748 3061/35 -> 3052/749 3061/36 -> 3052/750
Concordans tussen de oude nummers van het Archief van de Dijkstoel Poederoijen (oud archiefblok 3062) en de nummers die de stukken in dit archiefblok 3052 kregen.
3062/1 -> 3052/751 3062/2 -> 3052/752 3062/3 -> 3052/753 3062/4 -> 3052/754
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1580 - 1837 (1842)
Gemeente:
Streek
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS