Uw zoekacties: Kranten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "can"
5.415 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaHarderwijksch Weekblad, 1846-08-15; p. 2
Naam krant:
Harderwijksch Weekblad
Datum:
1846-08-15
Jaar:
1846
Pagina:
2
Tc Fuciiz-a heeft men bij een oproer het wapen van den tegen¬ woordig en Paus met geweld neergehaald en in plaats daar can dal van den overleden Paus Gregorius XVI gesteld — Door de buiten¬ gewone hitte van deze dagen is de rots op de toppen van Mont blanc bloot geraapt, waar hij sedert vele jaren altijd met ijs ivas bedekt geweest. — Ook op verschillende plaatsen in Nederland, ivas de hit¬ te tol 9i)° geklommen. — De heer Dcdel, Nederlandsch gezant is zeer ernstig ongesteld. — De wedrennen te Scheveningen zijn mooi ufgeloopen. — Men heeft in een jaar tijds te Utrecht in de Rijks munt met de oude werktuigen en in de oude localen voor f 11,700 000,00 aan nieuw zilvergeld geslagen. — Het zoo algemeen ver¬ krijgbaar gesteld vliegeupapier bevat ook voor den mensch eene doo- detijke zelfstandigheid. — Batavia den 27 Mei-. Door Z. Exc. den Gouverneur Generaal is tot Directeur van de kleermakerij óp, het fort Erfprins aangesteld een magezijnmeester van kleeding. — De inkomsten der kroon van Portugal zullen aanmerkelijk worden gekort. — De Koning der Belgen, is te Engeland bij de doopplég- tigheil te laat gekomen. — Men heeft ook geenzins op hem ge¬ wacht; — Het verdrag van koophandel en scheepvaart, tusschen Ne¬ derland en Belg ie is gesloten. — Te Brussel is eene kar met aar¬ dappelen geladen geplunderd. — In den avond van den 29 Julij. Zijn er in de bergstreken van Nassau hevige schokken van aardbe¬ ving gevoeld. — Te Coïmbra (Portugal) bevinden zich vijf onder¬ scheidene partijen met vijf verschillende hoofden en vijf verschillende beginselen. — Pleizierig voor dc Koningin....! — Geene Aziatische of besmettelijk cholera; maar de Sporadische of niet besmettelijke en weinig gevaarlijke, hecrscht te Londen. — Tien scholieren, van hèt Gijmnasium te Assen, (waaronder één met testimonium) hebben zich voor het Sta its Examen aangemeld. — Ook de Commissie, tot het afnemen van het hoogste Staats Examen, voor de Aspiranten tot ataché bij de gezantschappen is door Z. M. benoemd. —
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaOverveluwsch Weekblad, 1848-11-18; p. 2
Naam krant:
Overveluwsch Weekblad
Datum:
1848-11-18
Jaar:
1848
Pagina:
2
Wat nu. de Vergadering betreft, die op iiituoodiging van eeuige Onder-kiesdistricten te Ermelo, zal plaats hebben, zoo- moeien wij. erkenneu, dat de wijze van handelen,, die men daar wil volgen, geheel strijdig is met het denkbeeld,, dat. wij, ons van. eene vrije verkiezing gevormd, hebben.. — Zal toch op die Vergadering door de Heeren Burgemeesters of Afgevaardigden (van ieder vijl-en. twintigtal kiezers écn) de Candidaat bepaald aangewezen wordenr wie door het geheele district moet verkozen, worden? Dan wordt het cene verkiezing met éénen trap, en gccne vrije verkiezing. Dient daarentegen deze vergadering om onderling, eeuige bepalingen fcc maken om door onderlinge zamenwerkiug tot een goed resultaat te komen? Dan juichen wij die vergadering toe. Maar waarloe dan. van. ieder vijfentwintigtal, een' afgevaardigde uilgenoodigcb, en- niet liever van ieder ondeikiesdistrict één, die iu de kiesvergaderingcu. van. ieder, onderkiesdistrict benoemd, daar. volgens, mandaat van zijne afgevaardigden kan handelen? —• Dit zouden wij veel. ver¬ kieslijker achten, en wanneer men dannadat ieder onderkiesdis¬ trict ecnen Candidaat had. aangewezen,. die Candidaten op écne lijst, te zamen bragt, en daarvan aan de Kiesbevocgden. kennis gaf,, met. verzoek om nu. nogmaals cene stemming uit dezen alleen te doen; en wanneer, dan vau. bet aantal stemmen voor iederen. Can¬ didaat aanleekening. gehouden werd, zoo. zouden.de Presidenten der. kicsvergaderiugciL deze kuuncn te zamen. brengen., van. den. uitslag kennis geven., en. zoo voor de delinitivc stemming ter. kennis, van allen, brengen.:,, welke Candidaat voorloopig ue meeste stemme Ui erlangd: had.,, en. welke Jan als bepaalde Candidaat voor het. geheele district, zou. zijn aangewezen,.— Zoo oordeelen. wij, kamt men. tot een. zamenhangeud. geheel.
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaOverveluwsch Weekblad, 1848-11-25; p. 3
Naam krant:
Overveluwsch Weekblad
Datum:
1848-11-25
Jaar:
1848
Pagina:
3
Er werd door den president voorgelezen een brief geteekend Nai- rac, om onze vereeniging uitte noodigen 5 afgevaardigden te zenden, zjjnde 1 voor elke 25 kiesbevoegden, op eene vergadering te houden te Ermelo den 22sten Nov. Na eenigc woordenwisseling werden aan het bestuur toegevoegd twee leden, de Heeren J. J. van Loenen en H. Tegelaar, zijnde hij meerderheid van stemmen daar toe ver¬ kozen. Er werd verder bepaald dat den 25 Nov. weder eene ver¬ gadering gehouden zoude worden. Op die vergadering is het ver¬ slag van de commissie uitgebragt, van hare zending naar Ermelo hoofdzakelijk hiciop nederkomende: Teckening eener presentie-Iijst, waarop 28 afgevaardigden hadden geteekend vertegenwoordigende Harderwijk en onderdisfrieten met uitzondering van Hattem. Be¬ noeming van presidenten secretaris. Wij moeten opmerken, dat de afgevaardigden uit Harderwijk, zich van alle stemmingen voor Can¬ didaten hebben onthouden en alleen de candidaten van Harderwijk hebben opgegeten. Wij zullen ook niet gewagen van discussien die te Er¬ melo hebben plaats gehad en slechts opgeven, dat er als Can¬ didaten voor de Tweede Kamer werden voorgesteld de volgende Heeren: zijnde het getal stemmen waardoor zij voorgedragen werden, achter eiken naam geplaatst J. T. H. Nedermcijer ridder van Ro¬ senthal, 15; A. J. W. Sloet, 12; G. Groen van Prinsterer, 8; E, W. van Dam van Isselt, 8; Pr. Torbecke, 8 ; G. A. de Meester G; L. N. Graaf van Randwijk, 6; E. van Lijnden, 6; J. van Schravenweert, o; J. R. van Maanen, 4 ; J. M, de Kempenaar, o ; M. J. dc Man, 5; H R. van Golstein 1 en B. Sloet 1. Men besloot nu van-uit de acht eerstgenoemden eene bepaalde keuze te doen; alstoen verkregen de Heeren van Rosenthal 16, G. Groen van Prinsterer 5; G. A. de Meester, 2 cn Graaf van Randwijk 2 stem¬ men, zoodat dus Jhr. Mr. J. T. H. Nedermeijer van Rosenthal ais Candidaat voor de Tweede Kamer werd uitgeroepen.
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS