Uw zoekacties: Kranten (gescand)
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "can"
10.403 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaZaanlandsche Courant, 1868-04-18; p. 2
Naam krant:
Zaanlandsche Courant
Datum:
1868-04-18
Jaar:
1868
Pagina:
2
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaZaanlandsche Courant, 1868-07-04; p. 1
Naam krant:
Zaanlandsche Courant
Datum:
1868-07-04
Jaar:
1868
Pagina:
1
En door dit voorbehoud wordt de verpligting van iederen kiezer bepaald. — Zou het nadeelig wezen voor de rigting, die door mijne kiezersvereeniging wordt gevolgd, als ik mijn stem uifbragt op een ander, dan op hem die als candidaat is geproclameerd, dan len ik zedelijk verpligt dien candidaat te stemmen. Maar zoo niet, dan ben ik zoo vrij in mijn keus als een vogel in de lucht, mits ik mij blijve bewegen in de rigting van de kiezersvereeniging, waartoe ik behoor, vooral wanneer de meerderheid er niet in geslaagd is door argumenten mij, die tot de minderheid behoor, te overtuigen. Alleen in het eerste geval kan er sprake zijn van opoffering van eigen overtuiging aan het algemeen belang; alleen in dat geval dreigt het gevaar van versnippering van stemmen. — Een voorbeeld aan den laatsten verkiezingsstrijd ontleend, moge mijne meening duidelijk maken. Steller dezer regelen heeft dezen winter niet dan noode zijn stem uitgebragt op Mr. A. S. van Nierop ter benoeming van een lid voor de tweede kamer. Hij heeft het echter gedaan, omdat wanneer hij te huis bleef of zijn stem op een ander uitbragt, de kans van slagen voor de candidaten der tegenovergestelde rigting alweer zoo veer te grooter werd. — Maar toen bij de laatste verkiezing van leden voor de provinciale staten een tal van waardige mannen werd aanbevolen, die allen de zelfde rigting waren toegedaan als onze kiezersvereeniging, toen meende hij met volkomen vrijheid zijne keuze te kunnen bepalen, al was ook deze of die door de meerderheid der vergadering tot can¬ didaat geproclameerd.
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaZaanlandsche Courant, 1868-07-18; p. 2
Naam krant:
Zaanlandsche Courant
Datum:
1868-07-18
Jaar:
1868
Pagina:
2
echter der Amsterdamsche brieven in de Nieuwe Rotterdam- sche Courant schijnt meer to vreden. Ik vereenig mij met zijn gevoelen. Dij onbekendheid met's mans auticedenten, komt het mij het meest logisch voor, om aan te nemen dat Mr. Fock ons iemand niet zal geschonken hebben die zou komen afbreken wat hij heeft opgebouwd. Wij wachten dus met gerustheid des nieuwen burgemeesters daden af. Mijne gerustheid is he¬ den nog toegenomen door het berigt dat Mr. den Tex zich niet op sleeptouw heeft willen laten nemen door de conser¬ vatieve kiesvereeniging « Amsterdam'", die zijne candidatuur voor het lidmaatschap der Provinciale Staten had geprocla¬ meerd, tegenover den liberalen candidaat vnu «Grondwet" en «Burgerpliut", den heer P. N. Muller. Het is u bekend, dat zoowel «Grondwet" als «Burgérpligt" gezegd worden te zijn liberate kiesvereenigingen. Of eerstgenoemde inderdaad dien naam verdient kan met het oog op sommige door haar bij de laatste periodieke aftreding der Provinciale Staten gestelde can- didaten, met veel .regt betwijfeld worden. Maar aangenomen, dat zij is eene liberale kiesvereeniging, waarom dan geene iueensmelting der beide ligchamen, Grondwet en BurgerpUgt, die toch gezegd worden naar hetzelfde doel te streven ? Immers — of zij stellen dezelfde caüdidaten, en dan zeker is het bestaan der twee kiesvereenigingen, afgescheiden van elkander, onnoodig; — of men stelt verschillende candidaten, maar dan werkt men elkander tegen en geeft aan de con¬ servatieven en clericalen schoon spel. In de. laatste vergade¬ ring van «Burgerpligt" werd de wenschelijkheid eener ineen- smelting van beide ligchamen ter loops aangeroerd, maar hij die het onderwerp ter sprake bragt, tevens lid van «de Grond¬ wet", voegde .er als in ééuen adem bij, dat hij zulks voor als nog voor onmogelijk hield! Waarom onmogelijk? Men schijnt daarvoor in het opeobaar niet te durven uitkomen. Vrij algemeen echter houdt men het er voor , dat de onmo¬ gelijkheid zijn grond vindt in het verschillend c
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS