Uw zoekacties: Kranten

Kranten ( Regionaal Archief Rivierenland )

Let op: een deel van de krantencollectie (na 1950) is alleen digitaal ter inzage en doorzoekbaar op onze studiezaal. Dit komt door beperkingen vanwege Auteursrecht.

Zoeken in kranten

Voordat je gaat zoeken in de bibliotheek, raden wij je aan om de pagina te lezen over onze krantencollectie: https://regionaalarchiefrivierenland.nl/krantencollectie

Uitgebreide hulp bij het zoeken, vind je op https://regionaalarchiefrivierenland.nl/media/zoekwijzer_3_kranten.pdf

Eenvoudig zoeken
In de bovenste groene balk zie je een zoekveld. Hier kun je trefwoorden invullen waarop je zoekt in alle beschrijvingsvelden in de krantencollectie. Je kunt hier bijvoorbeeld zoeken op plaatsnaam of trefwoord. 

Wildcards kunnen het zoeken makkelijker maken. De meest gebruikte wildcards zijn:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoek je naar woorden die op elkaar lijken.

Kun je niet vinden wat je zoekt, dan betekent dat nog niet altijd dat we het niet hebben. Neem dan contact op met onze studiezaal! 0344 612 230 of https://regionaalarchiefrivierenland.nl/vraag-over-archiefonderzoek

Uitgebreid zoeken
Klik op de knop ‘Uitgebreid zoeken’ aan de rechterkant en er opent een extra zoekvenster. In dit venster vind je het veld ’Periode’.

Filters
Je kunt de zoekresultaten ook beperken door de filters te gebruiken in de groene balk onder het zoekveld ‘Alle Velden’. De filters zijn: ‘Naam krant’ en ‘Jaargang’.

Zoekresultaten
Als je alle zoekcriteria hebt bepaald, klik je op de knop ‘Zoek’. Je kunt de zoekresultaten oplopend of aflopend sorteren op datum of laatste wijziging.

beacon
20 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Nieuwe Tielsche Courant, 1887-09-07; p. 2
Naam krant:
Nieuwe Tielsche Courant
Datum:
1887-09-07
Jaargang:
1887
Pagina:
2
schildwachten worden geplaatst, terwijl patrouilles, den vyand voorstellende, zul len trachten door te komen. Andere honden zullen als dclairenrs voorafgaan en het terrein doorzoeken. Men zal ver scheidene hunner trachten zoodanig af te richten, dat zij den vijand aan de uni form herkennen. Het blaffen zal worden tegengegaan; de hond moet den vijand , of welk ander onraad hij ontdekke, enkel aankondigen door gegrom. Al naar de verkregen uitkomsten zullen de instruction ten aanzien van den dienst der honden aangevuld worden door den minister van oorlog. nxusl^ridl. Onlangs hebben ongeregeldheden plaats gehad te Rostof aan de Don, tusschen Mohammedanen en Christenen. Tusschen twee bezoekers van eene Turksche her berg was twist ontstaan , en dit had aldaar aanleiding gegeven tot het gerucht van eenen moord op de Christenen door de Turken gepleegd. Het volk liep te hoop voor de bedoelde en eene andere Turksche herberg, die zich in de nabijheid bevond. In beide huizen werden de vensters in geworpen. Een Turk schoot op de menig te en doodde eencn koopman uit den na- burigen bazaar. Het huis werd daarop door het volk bestormd en van boven tot beneden geplunderd. Na allerlei geweld dadigheden bedreven te hebben, kwam de opgewonden menigte eindelijk tot rust en werden de belhamels door de politie in verzekerde bewaring gebracht. Tot dusver is de orde niet meer gestoord. 3E3i3.®©la.i3. c3.. Exeter, 5 Sept. Hedenavond ont stond in den schouwburg alhier gedurende de voorstelling een brand , waardoor het gebouw geheel is vernield. Tot dusver zijn 60 lijken onder de puinhoopen te voor schijn gehaald. Twintig gekwetsten zijn naar het gasthuis overgebracht. Stads- en Arrondïssements-NIeuws.
TIEL , 5 September. Heden herdacht Mr. A. Pijnacker Hordijk den dag, waarop hij, 25 jaar geleden , als advocaat beëedigd werd. Onder de vele gelukwenschende bezoeken en andere bewijzen van belangstelling, die hij ontving, behoorde ook een bezoek van de leden der Balie en corps, welke hem , bij monde van den Deken, een keurig album aanboden, bevattende do handteekeningen en de portretten van al de leden , vooraf gegaan door eene opdracht, een kunststuk van calligraphic. — Vrijdagavond omstreeks 8 uur ont stond alhier brand in een gebouw in de Kloosterstraat, dienende voor pakhuis , toe- behoorende aan den heer (9. IV. Caron, drogist alhier, dat gevuld was met aller hande brandbare stoffen, die echter door eenige toegeschoten personen bijna alle nog konden verwijderd worden, terwijlhet bovenge deelte , alwaar de brand ontstond, was ver huurd aan de Wed, H. G. van Kuijlc & Zn., die daar een bergplaats hadden van tapijten, matten, behangselpapier, kapok enz. Al ‘ spoedig had de braud een ernstig aanzien en sloeg de vlam uit, daarbij door den hevigen wind een regen van vonken over de stad verspreidende, die het dikwijls onmogelijk maakte sommige straten te passeoren en waardoor panden , in andere straten gelegen, vlam vatten , hetgeen echter spoedig ontdekt en gebluscht kon worden. Niet aldus het brandende pakhuis, waarin het vuur steeds heviger woedde en groot gevaar deed ont staan voor de daar tegenover staande, in tijds ontruimde woning der directrice van de meisjesschool, en een pakhuis van den heer Ingenegeren , gevuld met stroo en houtwaren, wolk laatste verscheidene malen in brand geraakte, maar door de ijverige en geen ge-
vaar ontziende brandweer telkens werd ge bluscht. Een oogenblik had zij het hard te verantwoorden; namelijk, toen de brand dreigde over te slaan naar genoemde woning en de houtschuur aantastte, maar fluks richtte zij hare waterstralen naar die zijde en liet voor eenige oogenblikken het bran dend perceel aan zijn lot over. Allengs waren al de acht toegesnelde spuiten in wer king gekomen en mocht het na een goed uur werkens gelukken den brand moester te worden. Het brand piket bleek niet sterk genoeg om de noodige punten af te zetten , zoodat de geheele schutterij in de wapenen werd ge roepen. Bij al den lof, die onze brandweer ver dient voor haar ijver en goede leiding, moge ook een woord van lot niet onthouden wor den aan de autoriteiten en politie, die spoe dig ter plaatse waren, en inzonderheid aan onzen burgemeester , die vooraan was , waar gevaar dreigde. Da manschappen , behoorende bij het brnnd- piket, waren niet zoo spoedig aangerukt als wij anders gewoon zijn, zoodat hot lang duurde voor iets was af gezet. Men maakte ons de opmerking, dat na de reorganisatie der politie, noch kommandant der schutterij, noch luitenant van het piket., noch tamboers bij brand meer gewaarschuwd worden. Daar door gebeurt het dat eerst laat alarm wordt geslagen. Waarom dit is afgeschaft, begrij pen wij niet. Door het verbranden van dit pakhuis is een der oudste gebouwen van Tiel in asch opgegaan. Da tijd van stichting is onbekend, maar roods in 1443 bestond het en maakte het deel uit van het St. Agnieteklooster, Het diende later voor een provoost, daarna voor een hospitaal, waarom het nu nog de infirmerie werd genoemd. — Het kloek en manmoedig gedrag van den hoer N. Wildeman, brandmeester al hier , geholpen door eenige bewoners van het Hoogeinde, heeft in den nacht van Za terdag op Zondag jl. een groot onheil afgewend, dat zeer ernstige gevolgen had kunuen heb ben en bijna een menschenleven had gekost. Genoemde heer keerde van eene vergadering huiswaarts en ontdekte toen — het was
deden zich daardoor niet zoo innemend voor als zij er bij helderen zonneschijn uitzien en minder talrijk, vergeleken bij vorige jaron, waren ook de bezoekers eo de toehoorders bij de uitreiking der bekroningen. De heer Mr. M. Tydeman hield vooraf eene toespraak. Spreker stelde in het licht, dat de vereeni- ging in de acht jaron van haar bestaan ge zegd kon worden het burgerrecht te hebben verkregen; haar streven genoot veler be langstelling. Slechts eenmaal was het getal uitgegeven stekplanten door dat van dit jaar overtroffen en met blijdschap kon in alle op zichten vooruitgang in de kweeking worden vermeld. Aan hen , die ter opluistering zoo veel schoons, ja het beste wat zij hadden, ais ton den, inzonderheid aan de heeren M. J. Beit on Mr. P. van Wessem, bracht spr. dank. Daarna werden de namen der be kroonden atgeroepee en ontvingen deze de prijzen en premiëu. Bij afwisseling deed zich muziek hooren. Ook de spreker zelf had een keurige col lectie bloemen ter opluistering gezonden, die aller opmerkzaamheid trok en waarvoor wij hem hier aller dank brengen. Lijst der bekroningen. AFDEELING I. Inzending van flcmten, gekweekt uit ttekplanien , in dit jaar van de Vereeniging ontvangen. A. Fraaiste verzameling van planten, Eerste prijs, drie gulden. — Vier tweede prijzen elk één gulden 50 cents. — Acht pre mien, elk één gulden. Eerste prijs. E. Boudewijn. Vier tweede prijzen. Gerrit v. Heerlen; Wilha. Truggelaar; Julia. v. l.'den; A. van Oijen, Acht premien. P. J. Schools; C. H. de Kruijf; Schoots; Gerritje Jansen; J. II. de Kruijff; Goris; Dina Kooimans; C. v, d. Water. B. Best gekweekte plant, onverschillig soort. Vijf prijzen elk één gulden. —Twintig premien, elk vijf en twintig cents. Vijf prijzen. Fuchsia, Joha Evertsen; Heliotroop, Gijsb. Spec; Maandroos, M. v. d. Burgt; Coleus, Rendr. v. Ewijk; Bladbegonia, Truitje Kriiger. Twin tig premien. Coleus , Aald. v. Gemert; Geranium, J. Smits; Selagjnella, J. H. de Blank; Bladbegonia, J. M. de Vaal; Ageratum, MarieCorn
langs de trap te bereiken; de verstikkende rook en de phosphorusdamp verijdelden elke poging daartoe en hadden hem bijna be dwelmd, toen hij een deur opende. Men trachtte toen de met een boom gesloten straatdeur open te loopen, wat na eenige vergeefscbe pogingen gelukte en toen kon men den brand in het hart aantasten en met goed gevolg bestrijden. Aan het politiebureau in de kazerne werd nu het ongeval gemeld, de signaalfluïtjes deden dienst, een spuit rukte dadelijk aan , maar zij behoefde niet in werking te worden gebracht, want men was het vuur reeds meester. Al verschaft het strooiend bewustzijn, een menschenleven behouden te hebben, grooter voldoening dan zijn naam vermeld te zien waar het geldt het volbrengen eener edele daad, wij gevoelen ons toch genoopt, drie werf hulde te brengen aan het snel en kracht dadig handelen van den heer N. Wildeman. Hadden verslagenheid of ontsteltenis hem doen weifelen, dit ongeval had gewis een treurig gevolg gehad. — 6 Sept. Gisteren bluschte de brandweer een schoorsteenbrand bij den heer B. door het werpen van een paar handgranaten. — Na de op 5 September aan de H. B. school gehouden her-examens zijn toegelaten tot de le klasse 1 S. Hijmans en N. Ta- sélaar / tot de 2e klasse N. van Wijk. Bevorderd naar de Ho klasse H. G. C. Lens; naar de Me klasse F. G. Wildeman, A. Cohen on G. C. van Huls en' naar de IVe klasse A. A. van Wijk. Van één adspirant naar de le klasse was het her-examen onvoldoende, zoodat hij niet kon worden toegelaten. Aan het toelatings-examen namen deel voor de Ie klasse N. C. van Reekum en S, van der Meulen; voor de He klasse H. R. Ernste en J. J. van Dam, die allen werden toegelaten. De lessen zijn heden aangevangen met 64 leerlingen. — Aan het Progymnasium zijn alsnog definitief bevorderd de leerlingen J. H. van Wessem en F. Ph. Küthe naar de derde, en J, M. Reuchlin naar de tweede klasse. Toegelaten : J. Wol ters. — De heer B. K. van der Salm ontving gisteren weder een zeer vereerend schrijven van II. M.
De eerste strafzitting na de vacantie door de arrondissemen ts-rechtbank te Arnhem ge bonden , werd Zaterdag jl. bij gewoond door een talrijk publiek, dat bij de openbare be handeling tegenwoordig was van de strafzaak tegen de 23-jarige dienstbode Johanna D. uit Nijmegen, aan wie ten laste werd ge legd , zich aan poging tot moord door het toedienen van vergiftigde melk te hebben schuldig gemaakt. Het Openbaar Ministerie werd in deze zaak door jhr. mr. Nahuijs waargenomen, terwijl aan beklaagde mr. Thomas, advocaat aldaar, ambtshalve als verdediger was toegevoegd geworden. In het kort had deze zaak zich aldus toe- gedragen: Beklaagde was sedert anderhalf jaar te Nijmegen in dienst bij den heer D., meubelmaker aldaar. Sedert eenige weken was daar ten huize gelogeerd een 19-jarig nichtje, mejuffrouw K. uit ’s Gravenhage. Deze was gewoon des morgens vroeg een glas melk te gebruiken, dat door do be klaagde in den vroegen morgen van den melkboer werd aangenomen en voor de deur van de slaapkamer dor logé werd gezet. Op 24 en 25 Juni werd het glas melk als gewoonlijk gereed gezet, waarvan echter door mej. E., omdat er zulk een onaange name smaak aan was, gelukkig zeer weinig genuttigd werd , terwijl daarom het overige werd weggeworpen. Reeds toen kroeg men ten huizo vau den heer D. achterdocht. Twee dagen later, op 27 Juni, vertoonde zich opnieuw de vreemde smaak aan de melk, waarvan slechts een slok werd in den mond genomen, doch weldra werd uitgespuwd. De phosphoruslucht en de rose kleur der melk deden weldra het vermoeden waarheid worden, dat er hoogst vergiftige bestand-
Eeg premien, Elis, vau Ewijk . Asters ; E. M. Bou- dcwlju, verz. irap ; A. vim Ojeu, diversen; II. van Meerten , id.; J. vnn Rosmalen, Geraniums; H. C. Viin Rosmalen, Bolhegonia’s; A, de Kleiju Cz., Euckgia s , extra premie. B. Best gekweekte plant onverschillig soort. Twee prijzen, elk één gulden. — Zes premien, elk vijftig cents. 2 prijzen. Gerritje Jansen, Begonia Metallics; A. de Kieijn Cz., Bolbegonia. 6 premien. J. Rokeer , Balsemien ; Cbarl. Jansen , Bladbegonia; Gerritje Jansen , Gesneria; Anna Jansen, Bolbegonia; H. van Meerten, Hortensia; A. den Ambtman, Stam-Pelargoninm, uit zaad. C. Fraaiste bloemruiker, in te leveren Zaterdag 3 Sept., voor 10 uur ’s ochtends. Prijs, één gulden. — Twee premien , elk vijftig cents. Prijs A. Veldkamp; ^premien, E. M. Boudewijn, Dina Kooimans. AFDEKKING IV. Inzending door bloemisten en tuiniers. A. Fraaiste verzameling vau eene der volgende soorten van planten, minstens tien stuks van “ dezelfde soort. Doorbloeiendc rozen. Prijs, vijf gulden. — Premie één gulden 50 cents. Gloxinia, Pelargonium, Bolbegonia, Bladbegonia. Prijs, drie gulden. — Premie, één gulden. Begonia Semperflorcns , Coleus , Fuchsia, Violen , Asters. Prijs, één gulden 50 cents. — Premie 75 cents. Rozen. Premie Wed. J. Hijmuna. Gloxinia niet ingezonden. Pelargoniums, prijs Gebr. Hijmans j premie H. J. C. G. van Dijk. . „ r , T Bolbegonia’*, prijs N. v. d. Jagt; premie Wed. J. Hijmans, 3de premie v. Dijk. Bladbegonia, prijs N. v. d. Jagt. Begonia Semperüorcng, prijs N, v, d, Jagt, premie V. Dijk. , T - Coleus, prijs Wed. Hijmans; premie v. d. Jagt. Fuchsia. Premie Wed. Hijmans. Violen en Asters niet toegekend. B. Fraaiste verzameling van planten van verschillen de soorten ter keuze, minstens vijftig stuks. Prijs, tien gulden. Premie, vijf gulden.' Prijs Wed. Hijmans. Premie v. d. Jagt, C. Fraaiste mozaïekperk, minstens een en een halve meter in middellijn. Prijs, zeven gulden 50 cents. — Premie, twee gulden 50 cents. Prijs Wed. Hijmans. Premie v. Dijk; 3de p
doelen aan do melk waren toegevoogd. Bre kingen en krampen door de logee, na het gebruik der eerste glazen melk ondervonden, hadden reeds terstond aan vergiftiging doen denken. Do verdachte melk werd nu in een flesch overgegoten , naar het politiebureau gebracht en bleek na een chemisch onderzoek 112 milligram phosphorus te bevatten, Reeds terstond was op de beklaagde de verdenking gevallen, den phosphorus in de melk te hebben gedaan. Zij erkende, in verhoor genomen, phosphorus-lucifers in eau do cologne te weeken te hebben gezet en deze in het glas melk te hebben overgogoten. Zij gaf echter op, geen opzet te hebben gehad om de logee te doodeu , maar slechts met het doel om haar misselijk ie "maken, het vergift in de melk te hebben gedaan. Met de hoogstgevaarlijke eigenschappen van phosphorus-vergif gaf zij voor onbekend te zijn. Jaloezie bleek beklaagdes drijfveer geweest te zijn ; beklaagdes verhouding tot den zoon des huizes was aanleiding, dat zij de logee niet lijden mocht. Ook reeds vroeger had beklaagde door andere plagerijen aan dat ge voelen lucht gegeven. Eli getuigen werden Zaterdag ter openbare terechtzitting gehoord. Het Openbaar Mi nisterie in de ten laste gelegde feiten poging tot moord ziende, requiroerde tien jaar ge vangenisstraf. Beklaagdes verdediger vroeg in een uitvoerig pleidooi haar vrijspraak , ook vooral omdat het bewijs der identiteit van de chemisch onderzochte flesch melk, die kort na het ontdekken der misdaad door den zoon des huizes naar het politiebureau was gebracht en daar ongeveer een uur onbeheerd en on verzegeld had gestaan, niet geleverd was. Na re- en dupliek werd de uitspraak op 12 September bepaald. Men schrijft uit Gilze : In den nacht van Woensdag op Donder dag was do dochter van den wachter V. belast met den nachtdienst aan het wach- tershuisje No. 13, in de nabijheid van Rijen, ’s Morgens was haar broeder niet weinig ver wonderd , haar klompen bij de rails te zien staan. Men vond haar zelve eindelijk to bed, bewusteloos,
doodbloeden werd gewaarborgd. De onge lukkige werd naar het gasthuis in hot na burige Emmerik vervoerd , waar hem onmid- delijk de arm werd geamputeerd. Vrijdag had te Gist de verkiezing plaats van een lid voor den gemeenteraad , in de plaats van een lid dat bedankt had, zekeren Stegenaan , die zich verbeeldt betoovtrd te zijn door een ouden buurman. Er moet een herstemming plaats hebben tusschen de heeren Jeekel, oud-resident, en Burgers, baas op een steenfabriek. Men schrijft uit Heiligerlee dd 3 Sept. Nederlandsche Kunst en Nijverheid. Gisteren heeft de stoomboot varende op Amsterdam ingeladen, om vandaar per Konink lijke mailboot naar West-Indië te worden verzonden, zeven groote kisten en twee losse cellis; inhoudendende een nieuw Torenuur werk en een metalen Torenklok met laidstoel en toebehooren; een eu ander vervaardigd in de fabriek van den heer A. H. van Ber gen te Heiligerlee. Dit Torenuurwerk is zeer fijn bewerkt, de raderen zijn van metaal. De constructie is pengang met remontoir en compensatieslin- ger. Op het uurwerk zijn twee koperen verticale waaiers geplaatst, waarvan een dienst doet voor remontoir en in iedere minuut viermaal ronddraait. De andere doet dienst voor het slagwerk, dat ingericht is voor het trekken vau twee hamers. Bij dit uurwerk zijn geleverd vier groote koperen wijzerbor- den allen voorzien van uur- en minuutwijzers. De zware Roraeinsche cijfers op deze borden zijn van gegoten koper met schroeven op de Wijzerplaten bevestigd eu zwaar verguld. De metalen Torenklok, gegoten van zeer fijn metaal — van nieuwe constructie, die zoowel voor slagwerk als luid klok dienst zal doen — is voorzien van een ijzeren klok- stoel, met metalen potten. De klok heeft een zeer helderen toon on Iaat zich gemak lijk luiden. Een en ander is bijna geheel van koper en metaal, dat niet roest, vervaardigd , naar de eischcn van het klimaat n.l. West-Indië (Paramaribo). De bestelling heeft de heer van Bergen van daar ontvangen. Een bewijs dat de fabrieken van di
Gevonden alinea's: 15
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Nieuwe Tielsche Courant, 1913-01-18; p. 1
Naam krant:
Nieuwe Tielsche Courant
Datum:
1913-01-18
Jaargang:
1913
Pagina:
1
Bniten.lstn.d.. De oorlog in den Balkan. Het was toch bluft Het Handelsblad schrijft: Men kon het wel haast denken. Maar hot wordt thans openlijk erkend. En het blijkt opnieuw, dat bet daar ia Londen een ontzettende paardenkooperaboel is en dat niets zoo heet wordt gegeten als het uit den oren komt. De gedelegeerden van Turkije gaan niet uit Londen weg Volgens de medodee- ling uit Konatantinopel uit eerbied voor de mogendheden. Volgens andere tnee- ningen omdat ze geen reisgeld kannen krijgen. Gisteren toch heeft de Porte officieel erkend in financieele moeilijkhe- den tê verkeeren en zelfs hot traktement van haar ambtenaren over December nog niet te hebben kunnen betalen. De gedelegeerden der andere Bal kan staten blijven voorloopig ook nog te Lon den . Een bericht uit Belgrado geeft daar voor de verklaring. De gedelegeerden zullen eerst afwachten, welk antwoord de Porte geven zal op de nota der mogend heden. En dan zullen zij nog niet dade lijk de onderhandelingen afbreken. Ze zullen dan integendeel met groote zorg en verzoeningsgezindheid nagaan, of het Turksche antwoord redelijke grondslagen biedt om de discussies te heropenen. Dat is dus heel wat anders dan het deze week meegedeelde bericht: zoo Tur kije niet onmiddellijk toegeeft aan het verzoek dor mogendheden, zullen zij elke verdere bespreking onmiddellijk staken en don wapenstilstand opzeggen. Het klonk wel heel baraoh — maar het was zoo kwaad niet bedoeld. De reis van koning Ferdinand, die met zijn ministers naar Moostafa pasja is ver trokken, staat in verband met den ver wachten val van Adrianopel. Er is voor de Turken slechts een groot bezwaar te gen je overgave, zegt de Times-corres- pondent; en dat is de aanwezigheid van den kroonprins ,loess oef Issedin in die stad. Do Porte zou dien prins liefst niet in krijgsgevangenschap naar Sofia zien vertrekken. Daarom werden reeds plannen gemaakt om hem te doen ontsnappen. Van andere zijde wordt echter gemeld, dat Joessoof Issedin niet in Adrianopel is. In elk
een „non possumus" geantwoord. Indien de door Roemenië gevraagde offers de eigenliefde van Bulgarije niet zouden kwetsen is er niets , dat een afstand van grondgebied in den weg zou staan en de vriendschappelijke betrekkingen tusschen de beide landen zouden daardoor slechts worden versterkt. De quaestie loopt niet over het principe van grensregeling, maar ovor het hoeveel. De minister Filipescu , die te Konstantinopel was, is in Boecha- rest teruggekeerd en herhaalt nu zijn verzekering •. dat Roemenië zelfs niet mo biliseert. En nit Sofia wordt gemeld, dat zoo Roemenië een grensregeling, maar zonder afstand van een stad vraagt, de Rulgaar- sche regeering daartegen geen bezwaar zou maken. Maar de zekerste waarborg voor het behoud van den vrede geeft de toestand in Turkije zelf. Iedere ware vriend van Turkije, zoo verneemt de Frankf. Ztg., moet de hervatting van den oorlog pogen te voorkomen; en zoo een coterie van officieren hun wil zou doorzetten en den strijd hervatten, dan zouden de nederla gen van Kirk Kilisse en Loele Boergas slechts het voorspel zijn van een veel ernstiger vernietiging van de Turksche armee. Want de toestand in het land is diep treurig. In de maanden, die sedert het sluiten van den wapenstilstand voorbij gingen, is er niets gedaan, om het moreel en de slagvaardigheid van het leger te verhoogen. Do financieele toestand is ellendig. Voor het eerst sedert vier ja- ren konden de traktementen der ambte naren niet worden betaald. De pogingen om van den Khedive drie millioen T. P. te leenen, komen ook niet vooruit. En de mogendheden hebben besloten Turkije geenerlei financieelen steun te vorleenen, wanneer Turkije door de weigering om Adrianopel af te staan zou pogen, den strijd en de crisis te verlengen. Hat gevolg daarvan is, dat de Jong- Turkscho beweging zich opniouw doet gelden. En dat de regeering daardoor in het land voor nog grooter moeilijkhe den staat dan tegenover do Balkanstaten. Vrede sluiten tot eiken prijs en daarna pogen in het land ze
en Politieke Vrouwenunie, waarvan me vrouw Pankhurst het politieke hoofd is. Te Londen hebben melkslijters aan hun deur een inrichting gemaakt, waardoor men, wanneer de winkel gesloten is, toch melk kan koopen. Men doet een munt stuk in een gleuf en de afgepaste hoe veelheid komt uit een kraan. DUITSCHLAND. De Manchester Courier heeft verleden week- medegedeeld, dat de zes laatste zoogenaande pantserdekkruisers, die Duitachland heeft laten bouwen, in wer kelijkheid gepantserde kruisers zijn en dat verleden jaar voor de Dnitsehe vloot niet, zooats bet heette, twaalf, maar vier en twintig torpedo-jagers zijn gebouwd. Hierop volgt nu weer in de Engelsche pers het bericht, dat zes van de twaalf Duitsche torpedojager-’, die in alle hei melijkheid gebouwd waren, reeds in de Noordzee in de vaart zijn, en dat de an dere zes bijna klaar zijn om dienst te doen. Verder meldt men, dat het Duitsche type van lichte gepaneerde kruisers in vele opzichten op het Engelsche lijkt, en dat twee Dnitsehe kruisers, waaraan men verleden jaar is begonnen, do lichte En gelsche pantserkruisers in elk opzicht de baas zullen zijn. Door den heinielijken aanbouw heeft Duitschland nu in twee jaar tijds 36 tor pedojagers erbij gekregen tegen Enge land 40. Men mag benieuwd zijn naar het ant woord, dat van Duitsehen kant op deze onthullingen zal gegeven worden. FRANKRIJK. Voorzorgsmaatregelen. De Congresleden zullen heden in het paleis van Versailles waarschijnlijk, mot het oog op de herstemmingen voor de verkiezing van eon president langen tijd moeten vertoeven. De restaurateur, met de zorgen voor het buffet belast, heeft dienovereenkomstig de noodige inslagen gedaan. De hoeren zullen geen honger en dorst behoeven te lijden blijkens het volgende lijstje, dat we in den „Matin" vinden : 50 Yorker hammen. 250 kilo worst. 50 blikjes foie gras. 100 kilo's gruyfcrekaas. 600 ffesschen St. Emilion, 300 „ bourgogne. 250 „ Graves. 100 „ Marsala. 30 „ cognac. VEREENIGDE STATEN. Staking te New-York. i Te New-Yo
het voorbeeld dor patroons wordt gevolgd, die ook, niet tevoren kennis géven van hun vóórnemen om de loonen te verlagen. Met dat al heeft dit optreden een on- gunstigen indruk gemaakt op de openbare meening, terwijl men andere wel wat voelt voor sommige eisehen der stakers betreffende uitbesteding van werk, zoo in als buiten de werkplaatsen, en afschaffing van den on gezonden huisarbeid in do groote huurkazernes. Verdere eisehen betreffen de loouen, waarvan men de maxima op 16 tot 18 dollars ’a weeks voor mannen en 10 dollars ’a weeks voor vrouwen zou willen zien gesteld. De stakers zijn échter bereid zich aan eene scheidsrechterlijke uitspraak te onder werpen en nu is door beide partijen de Kamer van Koophandel te New-York daartoe aangezocht. D i staking heeft evenwel aanstekelijk gewerkt daar volgens de laatste berichten nu ook in het blonsemakers-vak 35.000 arbeiders naald en schaar er bij hebben neergelegd. Handel 'm blanke slavinnen. Een brutaal stukje hebben oonige schur ken te Philadelphia uitgehaald. Daar werd op klaarlichten dag in eene druk begane straat een jong meisje door mannen aangehouden, die haar medusleepten, na haar door een verdoovingsmiddel half bewusteloos te hebben gemaakt. De kerels dwongen haar hierop met hen naar het station te gaan en een kaartje te nemen voor New-York. Daar aange komen wist het meisje echter in de menigte te ontsnappen, waarna zij bij de politie aangifte deed van haar wedervaren. Uit de beschrijving, die het meisje van hare ontvoerders gaf, meent de politie te moeten opmaken dat die lieden beboeren tot eon der meest beruchte combinaties voor den handel in blanke slavinnen. Er wordt nu ijverig naar die lieden gezocht.
is het tweede natuurkundig examen afge legd door den heer G. van Ilesitren. — Als 3e abo n nements voorstelling wordt 23 dezer in het Spaarbankgebouw door de N.Y. Tooneel vereeniging van Am sterdam opgovoerd „De Sphinx", tooneel- spel van jhr. A. W. G. van Riemsdijk. —■ Dinsdag 21 dezer komen de arm- verzorgers van de Luthersche Gemeente een inzameling houden ten behoeve der armen dier gemeente. Wij vinden vrij moedigheid, bij dit gure jaargetijde, hier aan te sporen tot het oefenen van mild dadigheid bij deze jaarlijksche collecte. — Dinsdag j.l. hield de afd. Tiel e. o. de aangekondigde lezing, waarin de heer Cunaeus het onderwerp sierplanten behandelde en vertoonde, want een groot aantal afbeeldingen werden geprojecteerd. Achtereenvolgens werden . verschillende planten voor den vollen grond, voor de huiskamer, de koude en warme kas ver toond en besproken. De duidelijkheid der projecties en de populaire wijze, waarop verklaringen en wenken voor de cultuur der behandelde sierplanten door den heer C. werden gegeven, verschaften den vrij talrijken aanwezigen een leerzamen en te vens genotvollen avond. In de pauze werden als gewoonlijk do ingezonden planten en groenten beoor deeld. De heer ,1. J. Veldkamp had een paar grootbloemige Amaryllen, benevens een bloeiende Vanda Aricolor meogebracht, waarvoor ham het grootst aantal punten werd toegekend (5), de hoeren M. Peterse en J. W. Schoots lieten een collectie groenten zien, welke respectievelijk 3 en 4 punten bekwamen, terwijl de heer Kem per, tuinbaas te Drumpt, „vruchten met en zonder omhulsels" (als curiositeit) mee bracht van de Physalis, beter als lampi- onplant bekend, — Tot onderwijzer in Fransch, ge schiedenis en aardrijkskunde aan de Rijks normaallessen alhier is benoemd de heer II. Maru'üz te Utrecht. — De telegrambesteller, die vorige week werd geschorst wegens schending van het briefgeheim, is thans uit zijne betrekking ontslagen. — Uit het jaarverslag van het R. K. ondersteuningsfonds „St, Antonias van Pad
in do zaak van H. II, manufacturier te Brakel, door het Gerechtshof te Arnhem veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf wegens meineed in een burgerlijk geding voor het kantongerecht te Zaïtboinmel. Het voorgestelde cassatiemiddel, volgens hetwelk recht zou zijn gedaan op onwettig geiuigenbowijs, ongegrond achtend, con cludeerde hij tot verwerping. — Blijkens bij den Raad van State, afd. voor de geschillen van bestuur, in gekomen Kon. besluit is eon beroep van J. T. van Ameiden en anderen te Deil, tegen een besluit van B. en W. van die gemeente, waarbij afwijzend is beschikt op hun verzoek om nieuwe voorwaarden te verbinden aan de aan M. J. D. Veld kamp verleende vergunning tot oprichting van eene draadvleohtfabriek, niet-ontvan kelijk verklaard omdat van een bos’uit als het hier bestredene geen beroep open staat. — Het Gerechtshof te Arnhem heeft gisteren D. TT., arbeider te Dodewaard, met bevestiging van een vonnis der arr. rechtbank alhier, wegens mishandeling veroordeeld tot 3 weken gevangenisstraf. — In hoogor beroep stonden gister morgen voor het Gerechtshof te Arnhem terecht A. W. v. G., arbeider en J, H. de S., metselaar, beiden te Asperen. In eersten ’aanleg hadden ze voor de arr.-reehtbank alhier terecht 'gestaan, tor zake, dat zij te Asperen, bij gelegen heid van de karmis, in een herberg ruzie hebben gemaakt en een ander, bezoeker hebben mishandeld, zondor dat er eigen lijk eenige aanleiding voor bestond. Wel blijkt, dat er tusschen den eersten bekl. en den mishandelde een oude veete be stond. Voor zoover bleek, was de mishan deling, door den tweeden beklaagde ge pleegd, van weinig beteekenis en werd hij dan ook bij vonnis der rechtbank van 5 Doe. veroordeeld tot f5 subs. 10 d h ; de tweede beklaagde, die zijn tegenstan der met een mes had bewerkt, kreeg 6 weken gev. straf. Voor hot Hof ontkenden beide beklaag den, doch de eerste gaf later toe, met de hand geslagen te hebben , zonder echter een mos te gebruiken. Dit mes waa even wel door eenige getuigen
Gevonden alinea's: 14
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Nieuwe Tielsche Courant, 1922-09-06; p. 2
Naam krant:
Nieuwe Tielsche Courant
Datum:
1922-09-06
Jaargang:
1922
Pagina:
2
De Hertogin van Albany, t De Koningin-Moeder lieeft de tijding ontvangen van het overlijden van haar zuster, de Hertogin van Albany in Tirol, alwaar de Hertogin tijdelijk vertoefde. De Kabinetscrisis. Wij vernemen, dat de audiëntie, door de Koningin aan minister Ruye de Beerenbrouck verleend, geen ver hand hield met de Kabinetscrisis. Het bezoek van den tijdelijken voorzitter van den Ministerraad aan het hoofd van den Staat gold het vaststellen van regelingen, die uiteraard hij de sluiting van het par lementaire jaar en de daarop volgende opening van de Stateii-Generaal moeten worden getroffen als de- Koningin, zooals thans, verhinderd is persoonlijk daarbij aanwezig te zijn. Omtrent de Kabinetscrisis vernemen wij uit goede bron, dat op de hoofdzaken overeenstemming tusschen de drie recht- sche partijen is bereikt en minister Ruys de Beerenbrouck de hem verstrekte op dracht tot vorming van een Kabinet zal kunnen vervullen. Hij zal echter hoogst waarschijnlijk eerst enkele dagen voor het sluiten van het parlementaire jaar daarmee gereed zijn. (Hdbld.) Het ministerie ren Landbouw, Nijverheid en Handel. Naar Aneta verneemt, zal het ministe rie van Landbouw, Nijverheid en Handel verdwijnen. Het voornemen bestaat, dit ministerie te splitsen en de deelen ervan onder te brengen bij de departementen van Waterstaat en van Arbeid. Minister Aalberse zou met zijn departement in het gebouw van het huidige departement van Landbouw, Nijverheid en Handel komen. De directie van den landbouw zou naar het departement van Binnen landsche Zaken gaan ; de afdeeling Nijverheid zou komen bij het ministerie van Arbeid onder minister Aalberse, en de afdeeling Handel zou ten deele naar Waterstaat en ten deele naar Buitenlandsche Zaken over gaan. Het Koninklijk' bezoek aan Kopenhagen. Alle kranten te Kopenhage bevatten artikelen ter gelegenheid van het bezoek der Nederlandsche Koninklijke Familie aan Kopenhagen. De , Berlineke Tidende" zegt, dat het feit, dat de minister van buitenlandsche zak
Ook verheugde het hem, dat de belang stel! ilig in het werk van „Floralia 1 van alle zijden bleek. Hjj bracht dank aan allen, die wa- hadden willen doen om deze tentoonstelt ling, waarvan de baten zullen worden aangewend voor een kinderfeest, te hel pen slagen. En nadat hij de "tentoon?- stelling officieel voor geopend had ver klaard, gaf de secretaris, de heer H. Wielders, verslag van de door de Jury, bestaande uit de heeren : M. v. d. Brink, H. de Jonge en A. Trumpie, toegekende prijzen, die wij hieronder laten volgen : Afd. A. Fraaiste verzameling van de gebeele collectie. Ie pr. t'5 H. J. van Riemsdijk, 2e pr. f4 G. Spee, Be pr f3 H. van Eek, 4e pr. f2 B. II. Kemper. Afd. B. Best gekweekte plant, onver schillig van welke soort. Geranium. Ie pr. fl Mina van Eek, K. Veldkamp, 2e pr. fO.ïó H. J. van Riemsdijk, D. Belle, J, F, F. A. de Krij ger, G. Hommerson, 3e pr. f 0,50 C. Post, P, de Weijer J.Dzn., G. van Maurik, 0. de Man, A. de Kruik'. Fuchsia. Ie pr. fl G. Hommerson, R. Pelle, 2e pr. f0.75 H. J. van Riemsdijk, R. van Keulen, G. van Eek Jr., H. J. Bijl. 3e pr. f 0.50 K. Veldkamp, G. W. Vermeer Jr., A. de Vree, C. de Kleijn, J. van Toorn, Gijsberta Wielders, Mina Rijndere, Koos Rijnders, G. van Wijk, Joh. van Riemsdijk. Heliotropium. Ie pr. fl H, Pelle, J. F. F. A. de Krijger. 2e pr. f 0.75 Mina van Doesburg, Mina van Eek, C. de Man, H. J. van Riemsdijk. 3e pr. i'0.50 Mina Rijnders, Koos Rijnders, Dora van Does burg, G. Hommerson, J. van Empel, A. van Doesburg, P. J. Bergakker, J. Wil demans, Dina Wijburg, Marie van der Hulst. Begonia Semperflorens. Ie pr. f 1 Oorrie van Eek, wed. F. L. van den Berg; 2e pr. f 0,75 Wed. De Kemp, Th. van der Zeeuw, G. Spee, J. van Empel; 3e pr. f 0.50 H. van Riemsdijk, G. van Eek, Jr., W. van Zoelen, Mina van Eek, A. de Kruiff, C. de Kleijn Jr., Joh. van Riemsdijk, Dina Wijburg, B. H. Kemper, G. van Uitert. Ageratum. Ie pr. fl G. Hommerson, H, W. Berendse, 2e pr. f 0.75 0. de Man, P. J. Bergakker, mej. F. H. Kuhlman. C. Post, 3e
kantongerechten te Tief, Geldermalsen, Zaltbommel, Druten, Viauen en Eist ter standplaats Tiel, de heer mr. W. J. H. Stam, thans ambtenaar van het O. M. bij de kantongerechten in het arrondissement Tiel ter standplaats Tiel. — Gisteren vroeg een winkelier alhier assistentie der politie omdat een klant, schijnbaar onder den invloed van sterken drank, het de winkeljuffrouwen lastig maakte. De politie verwijderde de lastige klant. — Proces-verbaal is opgemaakt tegen W. G'. H. M. v. K., die met te groote snelheid op een motorrijwiel door de Ambt- manatraat reed. — In den laatsen tijd werden in een der kleinere gemeenten in de omgeving van Leerdam, door een 19-jarig jong- mensch, vroeger bankbeambte, zoo nu en dan bankbiljetten van f40 of f 25 uitgo- goven welke later bleken valsch te zijn. Door den betrokken veldwachter, ge assisteerd door een politieman van de Rijke Centrale voor onderzoek in zake valsch geld, werd het jongmenseh Zater dag aangehouden en heden voor den Officier van Justitie geleid. Hij bleek nog in het bezit te zijn van ruim f 100. _De aangehoudene bad reet^i sedert 3 maanden geen werk, zoodat het vermoeden gewettigd is dat hij dit door het uitgeven van valsch geld heeft ver kregen, temeer daar hij zich omtrent de herkomst niet wilde uitlaten. Zijne moeder had 1 hij wijs gemaakt op een kantoor werkzaam te zijn tegen een salaris van f 90 per maand. Verschillende ingrediënten waarmede hij de biljetten vervaardigde werden in beslaggenomen. De biljetten werden door hem eigenhandig geteekend op gekleurd papier en zoodanig dat de valschheid op het eerste gezicht duidelijk bleek. — Zaterdag- en ook Zondagavond is het vogel-eilandje. door de V. V. V. T. en O. tegenover de Stationsstraat in de gracht aangebracht, elect risch verlicht geweest. Een prachtig gezicht leverde het aardige huisje op, en de moeite, die velen zich getroost hebben, te gaan zien, is ruimschoots beloond. En nu wordt het binnenkort bewoond, dat zal het succes, dat V. V. V. door het plaatsen
De ramp op de Westersehelde. Zaterdagmorgen omstreeks 5 uur had bij mistig weer en hevige zee voor Zoutelande in het Ooatgat op de Wes tersehelde een aanvaring plaats tus schen het Nederlandsche stoomschip „Zuiderdijk”, dat van uit de Noordzee binnenvoer en het uitgaand Engelsch stoomschip „Eezardian 4 . Aan boord van bet Engelache schip was een Engelsche loods, aan boord van het Nederlandsche schip een Nederland sche loods, beiden uit Vlissingen. Er ontstond een paniek na de aanvaring en het Engelsche schip zonk in weinige oogenblikken. De loodsdienst uit Vlis singen verleende onmiddellijk hulp. Een boot met elf personen, van wie twee gewond, kwam te Vlissingen aan wal. Allen verkeerden in zeer ner- veuzen toestand. De beide gewonden werden naar het ziekenhuis overge bracht, terwijl de negen anderen in een der hotels werden opgenomen. Er worden thans nog zeven vermist. Men vermoedt dat deze verdronken zijn. Een lijk is reeds aangebracht. Nadat het Nederlandsche stoomschip hulp had verleend, zette het zijn reis voort naar Antwerpen. Men seint uit Vlissingen : De masten en pijp van de „Eezar- dian“ zijn vanaf de kust te zien, daar de aanvaring op ongeveer 50 & 100 Meter afstand van de kust is gebeurd. De mogelijkheid is niet geheel uit gesloten, dat een Fransch stoomschip, dat kort na de ramp voorbij voer, enkele drenkelingen oppikte. Het on derzoek wordt ook nagegaan of de „’ZuiderdijV wel alles in bet werk gesteld heeft om , voldoende hulp te bieden. Men was aan boord van dit schip erg zenuwachtig. Wel heeft de „ZuiderdijV andere booten aange roepen om hulp te verleenen, maar zelf bleef het schip niet lang in de buurt vertoeven. Een gulden ingeslikt. Een 10-jarige knaap uit Spekholzer- heide moest boodschappen gaan doen voor zijn moeder. Onderweg slikte hij een gulden in. Het geldstuk is in het hospitaal na een goed geslaagde opera tie verwijderd uit de maag. Bedivetunl en beroofd. In de Nieuwe Plantage te Rotter dam heeft een agent van politie een man aangetroffen
Verduistering. To Assen is gevankelijk binnen ge bracht de chef der Dedemvaartsche Stoomtram te Meppel, verdacht van verduistering en diefstal van verschil lende zaken. Oostenryksche kinderen. Te Zevenaar arriveerde Zondag ochtend vroeg een extra-trein uit Weenen nffet naar ons land bestemde Oosten rij ksche kinderen. De kleinen zagen er slecht uit. Dankbaar. De rijwielhandelaar D. aan het spoor wegstation te Almelo vond een dames- taachje met een inhoud van f 5464. Het verlorene werd een veilig plaatsje gegeven, totdat de eigenares zich zou aanmelden. Niet lang liet deze op zich wachten. Met een koel knikje en een : „dank je wel" nam zij het verlorene in ontvangst. Door een voetzoeker gewond. Ten einde automobilisten en wiel rijders in den waan te brengen, dat een band sprong, wierpen eenige op geschoten knapen, te Mniden, Zondag voetzoekers achter die vervoermidde len, Een der knapen miste zijn doe! en wierp het brandende voorwerp in het gezicht van een wielrijder. De voetzoeker ontplofte, de getroffene viel en het bleek, dat hij niet alleen een gapende wond had opgeloopen doch ook zijn kleeren in brand waren ge vlogen. Spoedig waren de vlammen gedoofd. Zijn kalmte bewarend, ging het slachtoffer naar do jongens toe om te informeeren, wie de schuldige was. Na met aangifte bij de politie te hebben gedreigd, kwam de dader zich aanmelden. Met een schadever goeding van f 125 kwam hij er af. Gevaarlijk spel. In een perceel aan de Juliana van Stolberglaan te 's-Qravenhage heeft een 20-jarige huzaar spelenderwijs een 22-jarige dienstbode in de wang ge schoten met zijn revolver. Het meisje is naar het ziekenhuis vervoerd. De huzaar werd in bewaring gesteld. Gasverstikking. De 74-jarige mevr. H. Oreomer, wonende Van.Bylandtstraat te’s-Gra- venhage, is Zondagmorgen dood op haar bed gevonden. Het bleek, dat zij vergeten had een" gaskraan uit te draaien, waardoor zij doof gasverstik king overleden was. Op de Zaandammerboot. Twee mannen, die Zondag met de boot van Zaandam naar
Inbraak. ■ Omstreeks één uur in den nacht van Vrijdag op Zaterdag j.1. werd la ge broken ten huize van den land- II bouwer Warmer op de grens van Lonneker en Losser te Hooge Boekelo, W., die toevallig nog bezig was met ’t slachten van kippen, ging, gewa pend met een flink mes op het geluid af en trof twee gemaskerde personen aan. Hij viel op hen aan en meent. 5 den een te hebben gewond. Een der lieden loste een schot zonder te raken en ’t stel nam de vlucht, achtervolgd i ^ door W. Buiten schoten de mannen ten tweeden male en troffen Wermer in een been, daarna trokken ze af. De verwonding van den landbouwer was van dien aard, dat geneeskundige hulp to Glanerbrug moest worden in geroepen. In den nacht van Zaterdag op Zon dag vernam de sigarenwinkelier van Riemsdijk in de Heerenstraat te Bus- sum gerucht in de benedenverdieping. Hij sloop naar beneden en overviel in den winkel een inbreker, dien hij vastgreep en later aan de politie over leverde. Het bleek een 20-jarige recidivist te zijn uit Bussum. Eau tot nog toe onbekend persoon had op den uitkijk gestaan en toen er onraad was, de vlucht genomen. De inbreker is ter beschikking van den Officier van Justitie te Amsterdam gesteld. Zuinigheid. De „Leeuw. Crt," schrijft: Binnenkort zullen genie-korporaals tot sergeant opgeleid worden. De sterkte der klas zal bedragen : 12 man. Hiervoor is aan ouderwijzend per soneel beschikbaar gesteld : 1 kapitein. 2 luitenants. 1 adj udan t-ond erofficier, 2 burgerleeraren. Deze heeren hebben een gezamenlijk salaris van 32.000 gulden. Hebben de leerlingen aan het exa men voldaan en zijn zij aangesteld .. . dan worden ze bij het overcomplete kader gevoegd , dat binnenkort ontsla gen moet worden. Wie zei ook weer, dat de militaire bureaucratie de ergste van alle isP Bezuiniging. Ter bezuiniging zal de uniform van de Ryksveldwncht gewijzigd worden. Da gewone jas wordt korter , van één rij kiioopen voorzien; de regenjas wordt afgeschaft, waarvoor oen jekker in de plaats komt. Bovendien w
Een wouwelijke L Mevr. dc wed. Luvra tronge (Nante-Marne) is volgelinge van Landru. echtgenooten heeft zij ach laten verdwijnen. Daai althans ven beschuldigd, moet nog voor het ger behandeld. In 1889 was zij g< Achille Laurent, die te I leden. Zij hertrouwde doch haar tweede man at binnen enkele jaren. Zij niet op en hertrouwde v maal, doch dit huwelijk fortuinlijk, daar haar mi moord, en wel door haar ei Mon kreeg achterdoek der twee eerste echtgen opgegraven en onderzot eersten echtgenoot werdei een gewelddadigen dood andere naspeuringen bleek man overleden is den c zijn testament ten gum vrouw had gemaakt en d stierf nadat hij een levei van 30.000 fres. ten gm vrouw had gesloten. Granaten op den openl Terwijl de vorige weel werd gevonden in een dc de Métro (de ontploffing zaakte de dood van een d is Zondag een geladen getroffen op de trap van de Rue Boétie. De pol it klagen er zelfs over di woord ig zooveel ontplo op den openbaren weg vonden. Niet dat Parijs i werkplaats van an arc his geworden. Het betreft sla souvenirs", handgranaten t bommen, door soldaten x mee naar huis gebracht, nen van den oorlog, doet de herinneringen weg te werpen ze dan vaak k lichtzinnigheid op straat Van de Duitsche Wij hebben in ons Zaterdag onze lezers g om zich zonder pas niet de Duitsche grens te Bee dan tot café De Musschei hebben zich blijkbaar a niet gestoord en tot hu gevolgen daarvan onde het café Kropman, dat e verder op Duitsch gebied Musschenberg, zaten Zom dene Hollanders genoeglij zij overvallen weiden d beambten in uniform ei die hun ai het geld, dat hadden, afnamen en toi de grens terugstuurden, ons, dat, zonder eenig alles werd afgenomen wa in hun zak hadden en da sommigen zelfs f 60 Wanneer later nieuwe 1 landers aankwamen, we gewaarschuwd maar wen zelfde beschaafde manie toegepast. De menschen hebben : bij den veldwachter be heeft nauwkeurig opgen gebeurd is, maar verhaal de Duitsche beambten ni Wij herhalen dus on: wing om op Hollandse! blijven, waar men niet a avo
Gevonden alinea's: 9
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Waalbode, 1922-10-07; p. 4
Naam krant:
De Waalbode
Datum:
1922-10-07
Jaargang:
1922
Pagina:
4
Gevonden alinea's: 51